Forum Giełda +Dodaj wątek
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-03
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 3 lutego 2012 r. Fundusz zawarł ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec) umowę opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Umowa Opcji). Zawarcie Umowy Opcji nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej w dniu 18 listopada 2011r. między Emitentem a Evotec umowy wspólników, regulującej zasady współpracy stron w związku z ich uczestnictwem w Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 36/2011.
W drodze Umowy Opcji strony postanowiły, iż Fundusz jest uprawniony do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-OPERTATOR Sp. z o.o z siedzibą w Zamościu (Spółka), tj. 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie Evotec nieodwołanie i bezwarunkowo przyznał Funduszowi prawo do żądania od Evotec sprzedaży wszystkich przysługujących mu w kapitale zakładowym Spółki 1 537 udziałów i zobowiązał się sprzedać Funduszowi przysługujące Evotec udziały w Spółce w przypadku zażądania takiej sprzedaży przez Fundusz. W celu umożliwienia Funduszowi realizacji powyższego uprawnienia, Evotec przy zawarciu Umowy Opcji złożył Funduszowi, w odrębnym dokumencie, nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 1 537 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) za cenę wynoszącą 29 000 000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia Evotec oświadczenia Funduszu o przyjęciu powyższej oferty. Fundusz jest uprawniony do przyjęcia powyższej oferty i złożenia oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do dnia 11 maja 2012r.
Treść Umowy Opcji przewiduje w szczególności w przypadku naruszenia przez Evotec udzielonych umownie gwarancji zobowiązanie Evotec do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w wysokości 20 000 000 zł (dwudziestu milionów złotych). Płatność kary umownej zabezpieczona została złożonym przez Evotec oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego. W treści Umowy Opcji strony wprost ograniczyły możliwość dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżoną karę umowną, przyjmując, iż ograniczenie to dotyczy wszystkich kar zastrzeżonych zarówno w Umowie Opcji jak i umowie wspólników z dnia 18 listopada 2011r.
Umowa Opcji stanowi umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu tej umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

  • O6 Magna Autor: ~ja

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją. Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
06MAGNA 0,00% 0,24 2017-10-17 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl