Forum Giełda +Dodaj wątek

Lipiec: dwie umowy Energopolu ! 200 mln + 40 mln zł

Zgłoś do moderatora
2012.07.06, 19:58
Zawarcie dwóch znaczących umów
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 41 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Zawarcie dwóch znaczących umów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz RB nr 5/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka"), informuje o zawarciu w dniu 5 lipca 2012 roku przez Spółkę "Energopol – Południe" S.A. występującą jako Lider Konsorcjum firm w składzie:
• "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,
• "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum,
znaczącej umowy realizacyjnej z "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach wykonania całości pozostałych do wykonania robót realizowanych na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej Zamawiającym), wraz z robotami dodatkowymi i zamiennymi wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem urządzeń, objętym przedsięwzięciem: "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze", o którym mowa w umowie zawartej w dniu 10 października 1997 roku pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ("Umowa Główna") oraz Aneksach do Umowy Głównej.
Wartość robót objętych umową na lata 2012-2015, określono na kwotę 200.000.000 PLN brutto.
Lider Konsorcjum przyjmuje do wykonania 90% zakresu umowy, a Partner Konsorcjum przyjmuje do wykonania 10% zakresu umowy.
W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka ("Wykonawca") zawarła z "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach ("Podwykonawca") znacząca umowę ramową na realizację części robót budowlanych pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" (dokończenie robót), stanowiącą zakres robót Wykonawcy, jako Lidera Konsorcjum.
Po ustaleniu środków finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy Wykonawca zleci Podwykonawcy zakres robót.
Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie zleconych robót Podwykonawcy według zlecenia na rok 2012 na szacunkową kwotę 40.000.000,00 PLN brutto.
Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
• za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A. za każdy z pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, a za każdy następny dzień kalendarzowy opóźnienia w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A. za każdy dzień opóźnienia,
• za odstąpienie od niniejszej umowy lub od umowy zlecenia danych robót z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.,
• za zlecenie wykonania robót lub ich części niezgłoszonemu Wykonawcy dalszemu Podwykonawcy w wysokości kary naliczonej Wykonawcy przez Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach k.c.
Za odstąpienie od niniejszej umowy lub umowy zlecenia danych robót, a także w przypadku niewykonania ustaleń umowy, że po ustaleniu środków finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy Wykonawca zleci Podwykonawcy zakres robót, Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

INFOMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-06 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2012-07-06 Joanna Wycisło Prokurent

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT 1,54% 13,20 2023-05-23 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.