Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  13,50 zł , zmiana od tamtej pory: -20,74%

INFO => EMISJA PO 10,20 ZŁ ZA AKCJE !

Zgłoś do moderatora
GRUPA AZOTY SA (59/2019) Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji spółki zależnej, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.

2019-11-04 17:45:01

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") nr 58/2019 informuje, że w dniu 4 listopada 2019 roku, w związku z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GA Police z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki GA Police (dalej: "Uchwała NWZ"), Zarząd GA Police podjął uchwałę, zgodnie z którą:
1. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej: "Akcje Nowej Emisji") została ustalona w wysokości 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji;
2. Liczba praw poboru uprawniających do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji została ustalona na 0,68181818181;
3. 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 Akcji Nowej Emisji.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd GA Police postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy GA Police, wynikającego z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały NWZ GA Police. W związku z powyższym, ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji jest równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji przewidzianej w Uchwale NWZ GA Police, tj. 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLICE 0,00% 10,70 2020-10-29 16:36:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.