Forum Giełda +Dodaj wątek
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-10
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2008 rok dokonana przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10.06.2009 r., w sprawie oceny sytuacji Spółki za rok 2008.

"Niniejsza uchwała stanowi zwięzłą ocenę sytuacji Inter Cars S.A. przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz informacji uzyskanych przez Radę przy wykonywaniu jej statutowych zadań.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd w 2008 roku, do których zaliczyć należy m.in. dynamiczny rozwój podstawowej działalności grupy kapitałowej, jaką jest dystrybucja części zamiennych do samochodów, poszerzenie sieci sprzedaży o kolejne filie. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną Spółki wobec zachowania płynności finansowej i zdolności regulowania zobowiązań.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Inter Cars S.A. i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2008 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące ich funkcjonowania w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu pozytywną opinię. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i nie zgłosiła żadnych uwag. Tym samym Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki Inter Cars S.A. za rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę – 1.185.592 tys. złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 22.912 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.405 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o kwotę 393 tys. złotych, dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości. Sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd skutecznie realizuje założenia strategiczne Grupy Kapitałowej. W minionym roku nastąpił dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży. Rozpoznawalność marki "Inter Cars" wpłynęła na pozyskanie nowych klientów oraz na rozwój działalności operacyjnej. Poszerzono znacznie ofertę towarową oraz wprowadzono nowe formy wspierające sprzedaż.
W opinii Rady Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników Grupy Kapitałowej. Dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pragnie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Inter Cars S.A. za wykonanie czynności w roku obrotowym 2008."
  • INfo Autor: ~Posiadacz pojazdu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
INTERCARS 0,53% 191,00 2020-06-05 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.