Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,28 zł , zmiana od tamtej pory: -94,37%
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2014 roku, Spółka zawarła umowę sprzedaży akcji spółki Green S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kupno przez Spółkę 20.999.999 akcji imiennych Green S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.099.999,90 zł ("Akcje"). Nabyte Akcje stanowią 99,99% procent akcji w kapitale zakładowym Green S.A. i uprawniają do 20.999.999 głosów na walnym zgromadzeniu Green S.A., co odpowiada 99,99% ogólnej liczby głosów.

Umowę sprzedaży Akcji zawarto za pośrednictwem Domu Maklerskiego IPOPEMA Securities S.A., który działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Spółki, nabył w dniu dzisiejszym Akcje od sprzedającego, tj. W Investments Limited z siedzibą na Cyprze ("Sprzedający"). Następnie, w wykonaniu zlecenia, Dom Maklerski przeniósł własność Akcji na rzecz Spółki, na podstawie umowy przelewu praw i przejęcia długu oraz umowy przeniesienia Akcji.

Cena nabycia Akcji wyniosła 23.500.000,00 zł i została uregulowana w dniu dzisiejszym, poprzez zawarcie ze Sprzedającym umowy cessio in solutum (przelewu w miejsce wykonania). Zgodnie z umową cessio in solutum Spółka dokonała na rzecz Sprzedającego – na zasadzie art. 453 kodeksu cywilnego – przelewu wierzytelności w kwocie 23.500.000,00 zł przysługującej Spółce względem Evgeni Aleksandrovny Rusakovej ("Dłużnik") tytułem zapłaty ceny na podstawie umowy sprzedaży udziałów Sprzedającego, zawartej dnia 25 listopada 2014 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 40/2014 z tego samego dnia.

W związku z dokonaną cesją należność Spółki od Dłużnika z tytułu sprzedaży udziałów Sprzedającego została pomniejszona o kwotę 23.500.000,00 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 96.500.000,00 zł. Zgodnie z umową cessio in solutum Spółka zawiadomi Dłużnika na piśmie o dokonanym przelewie. Jeżeli Dłużnik uiściłby należność do rąk Spółki przed otrzymaniem zawiadomienia o przelewie, Spółka niezwłocznie przekaże otrzymaną kwotę Sprzedającemu. W umowie cessio in solutum strony na zasadzie art. 558 § 1 w zw. z art. 453 zd. 2 kodeksu cywilnego wyłączyły rękojmię za wady przelanej wierzytelności.

Zawarte umowy nie zawierają postanowień o karach umownych, w umowach nie zastrzeżono warunku lub terminu. Spółka jest powiązana kapitałowo ze Sprzedającym, gdyż posiada 19,50% udziałów w kapitale zakładowym Sprzedającego. Zawarte umowy uznano za znaczące, gdyż ich wartość jednostkowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka informuje, iż cena sprzedaży Akcji została zweryfikowana wyceną sporządzoną przez biegłego rewidenta.

Spółka informuje, zgodnie z § 95 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że Dłużnik, będący podmiotem dominującym wobec Sprzedającego, jest kluczowym kontrahentem Spółki. Łączna wartość umów zawartych z Dłużnikiem i jego podmiotami zależnymi, licząc od dnia 25 listopada 2014 roku, tj. od dnia pierwszej transakcji zawartej przez Spółkę z Dłużnikiem, wynosi 167.800.000,00 zł (uwzględniając umowę sprzedaży udziałów z dnia 25 listopada 2014 oraz zawarte w dniu dzisiejszym umowę sprzedaży akcji oraz umowę cessio in solutum). Kwota należności przysługujących Spółce od Dłużnika wynosi 96.500.000,00 zł.
  • Info Autor: ~dany
  • Re: Info Autor: ~xmas

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST 0,00% 0,41 2021-09-15 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.