Forum Jak ulokować pieniądze? +Dodaj wątek

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - wątpliwości prawne

Zgłoś do moderatora
Dotyczy nabycia (przez First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych) jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Ogłoszenie 2/2021 z dnia 04/01/2021 .

Naruszono statut funduszu :
1) który wymienia możliwość inwestowania w w kupno certyfikatu inwestycyjnego podmiotu mającego siedzibę jedynie poza Polską, 
a Skarbiec zarejestrowany jest w Polsce;
2)      przekroczenie dozwolone prawem 20% w jednym podmiocie (zakupiono za 25% aktywów netto funduszu) (brak kontroli ze strony depozytariusza) 
3)      lokata (Skarbiec)  jest sprzeczna ze statutem,
  z koniecznością dokonywania dywersyfikacji , maksymalizacji stopy zwrotu i celu funduszu ,  jest sprzeczna  z interesem właścicieli certyfikatów. 
Stopa zwrotu kupionego certyfikatu za ostatni rok to 2,2% a pobierana opłata roczna przez Oryginal  TFI to 3%. 
4) jedyne wytłumaczenie dla tego zakupu to uniemożliwienie wyjścia z funduszu. Współczynnik redukcji ostatniego wykupu wyniósł 92,76% (31.12.2020). 
Jest to sprzeczne z pismem Prezesa dołączonym do sprawozdania finansowego za I półrocze 2019(Ogłoszenie 35/2019 z dnia 30/08/2019)
"W kolejnych kwartałach Fundusz będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia składników aktywów
Funduszu i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
celem ich umorzenia."
5)Rozdział 4 artykuł 8  pkt 4 nakazuje otrzymane środki z lokat  przeznaczyć na wykup. Zwracam uwagę że  lokata wierzytelności Funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. powinna być przeznaczona   na wykup.

Dla przypomnienia deklarowany poniżej cel funduszu -stan na 4.01. 2004 roku ze strony TFI https://www.origintfi.com/fundusze/first-private-equity
"CELE INWESTYCYJNE
Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych." 
Reasumując inwestycja ta jest sprzeczna z deklarowanym celem funduszu  i uniemożliwia wyjście z inwestycji (umorzenie certyfikatów), 
jest niekorzystna dla posiadaczy certyfikatów, którzy bez żadnych problemów mogą sami (odzyskawszy pieniądze z umorzenia ) nabyć wymienione certyfikaty Skarbiec Konserwatywny.

Jestem ciekaw waszego zdania o tym zakupie i przymierzam się do powiadomienia KNF

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl