Forum Giełda +Dodaj wątek

ENERGOPOL - podpisanie umowy

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. informuje o podpisaniu w dniu 7 kwietnia 2010 roku z Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu ("Zamawiający") umowy na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 116856D Al. Podwale w Wałbrzychu - etap II (remont nawierzchni jezdni prawej - zewnętrznej)" ("Umowa").

Kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie robót objętych niniejszą umową wynosi 5.716.049,64 PLN. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót według cen jednostek przedmiarowych dla poszczególnych pozycji robót przyjętych w formularzu cenowym.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,
b) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów przy udziale Zamawiającego w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,
b) za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
c) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót, w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień przerwy,
d) za wady elementów lub całości zadania, które uniemożliwiają użytkowanie elementów lub całości zadania i których nie można usunąć - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za wadliwy element lub całe zadanie,
e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi
i gwarancji w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

Planowany termin zakończenia robót: 29 października 2010 roku.

Zarząd "Energopol – Południe" S.A. informował o wyborze przedmiotowej oferty Spółki przez Zamawiającego Raportem bieżącym nr 15/2010 z dnia 22 marca 2010 roku, a także o unieważnieniu czynności wyboru oferty przez Zamawiającego Raportem bieżącym nr 16/2010 w dniu 23 marca 2010 roku, i ponownym wyborze oferty Spółki Raportem bieżącym nr 18/2010 z dnia 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT 0,00% 12,20 2020-03-31 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.