Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,24 zł , zmiana od tamtej pory: 135,54%

Efenergii Raport za 1 Q 2019 = sa przesłanki rozwoju i wzrostu kursu

Zgłoś do moderatora
III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W I kwartale 2019r. w Grupie Kapitałowej Emitenta zarejestrowana została emisja akcji w spółce
zależnej Govena Lighting S.A. Emisję akcji serii E objęły m.in. podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
w tym Europejski Fundusz Energii S.A. i Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o.

W I kwartale 2019r. zostało dokonane i zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w
spółce Emarket S.A. i dokonane w Rewelia sp. z o.o., EFE Romania S.A. i Internet Works sp. z o.o.
Środki z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na inwestycje i spłatę zobowiązań.
Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Energii S.A. w I kwartale 2019r. kontynuowała wdrażanie
nowej strategii przez spółkę zależną Emitenta Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie sprzedaży
internetowej produktów z Chin. Emarket S.A. jest właścicielem emarket.pl, który na polskim rynku
sprzedaży internetowej funkcjonuje już od ponad 15 lat, co oznacza, ze posiada wieloletnie
doświadczenie w branży sprzedaży internetowej. Znak towarowy Emarket został zastrzeżony przez
Emitenta na okres 10 lat w Urzędzie Patentowym RP przez Emitenta w celu jego ochrony prawnej.

W I kwartale 2019r. zawarte zostały umowy objęcia 44 000 000 akcji serii F spółki Govena Lighting
S.A. Emisję po cenie nominalnej 0,10 zł za jedną akcję objęły Europejski Fundusz Energii S.A. ( 40 mln
akcji) i Internet Works sp. z o.o. ( 4 mln akcji).

W I kwartale 2019r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała wdrażanie strategii działalności, która
polega na produkcji związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, ( Govena Lighting S.A. ),
działalności handlowej m.in. przez podmiot zależny Emarket S.A. (został przekształcony ze sp. z o.o.
na S.A.) opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną ( Insalgo Aidlab S.A.), które mają być
docelowo dystrybuowane przez ecommerce. Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot
zależny Govena Lighting S.A. tj. Villa Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w
której znajdują się m.in. zakłady Govena Lighting S.A. i magazyny spółki Emarket S.A. prowadziła
działalność grupy kapitałowej w zakresie nieruchomości. Emitent zamierza również poprzez spółkę
EFE Romania S.A. produkować urządzenia elektroniczne dron. Emitent poprzez spółkę zależną
Discovery sp. z.o.o. zajmować się będzie wydobyciem bursztynu. Jest to wyrazem dywersyfikacji
działalność prowadzonej przez grupę kapitałową Emitenta. Sprzedaż będzie odbywała się przez
spółkę Emarket S.A. W ramach dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać
zasoby spółki Internet Works sp. z o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę
zależną Rewelia sp. z o.o. prowadzi projekty informatyczne i zapewnia obsługę softwerową dla
produktów elektronicznych. Grupa Kapitałowa w I kwartale 2019r. kontynuowała wdrażanie
rozwiązań informatycznych w telemedycynie.

Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie
prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności
oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w
nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie
kapitałowej. Grupa kapitałowa w I kwartale 2019r. kontynuowała działalność operacyjną w
wymienionym zakresie.
W I kwartale 2019r. Europejski Fundusz Energii S.A. sprzedał poza rynkiem giełdowym pakiet akcji
spółki zależnej Govena Lighting S.A. W I kwartale 2019r. spółka zależna Startup Polskie Inwestycje
sp. z o.o. sprzedała udział spółki Elliot Rivers Morgan Limited. W I kwartale 2019r. Europejski Fundusz
Energii S.A. sprzedał 20% udziałów w Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. spółce zależnej Discovery
sp. z o.o.
Grupa kapitałowa w IV kwartale 2019r. zanotowała skonsolidowany zysk. Europejski Fundusz Energii
S.A. zanotował stratę.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spółki za I kwartał 2019r. wyniosły
28000,00 zł. Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez spółki zależne.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów całej grupy kapitałowej wyniosły za I kwartał 2019r.
3 458 857,23 zł i były bardzo podobne do analogicznego okresu roku 2018.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE
KWARTALNYM
Emitent nie publikował prognoz finansowych w okresie objętym niniejszym raportem.
V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
REALIZACJI
Nie dotyczy.
VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W Grupie Kapitałowej Emitenta w I kwartale 2019r. spółka Govena Lighting S.A. realizowała
przedsięwzięcie pn. „Opracowanie nowej linii zasilaczy Led (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy
wraz ze specjalnymi obudowami”. Niniejszy projekt stanowi podjęcie przez Spółkę Govena Lighting
kolejnego wyzwania technologicznego w zakresie jego miniaturyzacji do rozmiarów niespotykanych
dotychczas na rynku, zachowując przy tym wszystkie jego unikatowe funkcje. Okres realizacji
przedsięwzięcia ustalono na 12 miesięcy, tj. od 01.03.2018r. do 28.02.2019r. Maksymalny poziom
dotacji wynosi 62,02% kosztów kwalifikowanych. Stosowną umowę podpisano w dniu 16.07.2018r.
z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji z siedziba w Toruniu.
W I kwartale 2019r. spółka Govena Lighting S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie "Opracowanie
zasilaczy stałoprądowych LED z nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego" w ramach projektu
Fundusz Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zakłada
opracowanie nowatorskiej linii zasilaczy dedykowanych do sterowania oświetleniem LED z
nastawialnymi wartościami prądu, obejmującej kilka typów zasilaczy, zaprojektowanych w taki
sposób, aby użytkownik miał możliwość samodzielnego ustawienia żądanej przez siebie wartości
prądu wyjściowego. Projekt został zakwalifikowany do dofinasowania już w II kwartale 2019r.
W I kwartale 2019r. kontynuowane były prace nad urządzeniem AIDLAB. W grupie kapitałowej
Emitenta w I kwartale 2019r. kontynuowano wdrażanie usługi związanej z wdrożeniem systemu IT z
branży e-medycznej. Dzięki posiadanemu know-how możliwe było pozyskanie już wcześniej
kontraktu na realizację przedmiotowego wdrożenia.
Znak towarowy AIDLAB już wcześniej został zastrzeżony przez Grupę Kapitałową w całej Unii
Europejskiej i jest prawnie chroniony na terytorium UE. Prototyp rejestruje sygnał EKG i 4 sygnały
PPG (fotopletyzmografów). Na ich podstawie można wyznaczyć:
-częstotliwość tętna
-trendy ciśnienia krwi
-poziom nasycenia krwi tlenem
-na podstawie analizy sygnału EKG można wykrywać choroby serca
Projekt AIDLAB bazuje na koncepcji medycznych urządzeń przyszłości tzw. Lab-On-A-Chip, które będą
pełniły role zaawansowanych, choć prostych w obsłudze domowych laboratoriów.
Będą one przeprowadzały badania, zbierały wymazy, wykonywały zdjęcia oraz dokumentacje
medyczne.

W podobnym kierunku zmierza również sam projekt AIDLAB. Poprzez zastosowanie
wyspecjalizowanych układów elektronicznych urządzenie ma precyzyjnie pobrać informacje na
temat pulsu, EKG, PPG, oksygenacji krwi, masy ciała i grubości tkanki tłuszczowej. Algorytmy będą
dodatkowo wyliczać ciśnienie i analizować zebrane pomiary.

Spółka Govena Lighting S.A. jest właścicielem patentów, w tym na świetlówkę unlimited on/off. W
tym momencie dział badawczy konstruktorów pracuje nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami.
VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
W skład grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2019r. wchodzi spółka Internet Works sp. z o.o.,
której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada bezpośrednio 99,8 % udziałów i pośrednio 0,2% oraz
spółka Discovery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada
100% udziałów a także spółka Insalgo Aidlab S.A., której Europejski Fundusz Energii S.A. jest
właścicielem. W skład grupy kapitałowej wchodzi również spółka Govena Lighting S.A., w której
Europejski Fundusz Energii S.A. posiada wspólnie ze spółką Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. 23,12
% udział w kapitale akcyjnym. (na dzień sporządzenia raportu jest to 36,68%)
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie. 87,61%
kapitału zakładowego spółki tj. 99 010 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 9.901.000 zł (dziewięć
milionów dziewięćset tysięcy złotych) posiada Discovery Sp. z o.o. Akcje Emarket S.A. posiadają także
Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o., Europejski Fundusz Energii S.A., Internet Works sp. z o.o. i Villa
Park Investment S.A. Kapitał zakładowy spółki Emarket S.A. wynosi 11.300.000 zł
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi również spółka Rewelia sp. z o.o., w kapitale której
koniec I kwartału 2019r. 45% udziałów jest własnością Europejskiego Funduszu Energii S.A., 35 %
udziałów jest własnością Emarket S.A. , a 20% Internet Works sp. z o.o.
W skład grupy wchodzi również Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. w kapitale której Europejski
Fundusz Energii S.A. posiada 60% udziałów, a 40% udziałów posiada Discovery sp. z o.o.
Emitent jest właścicielem pośrednio 100% akcji EFE Romania S.A. przez spółkę zależną Startup Polskie
Inwestycje sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł
Dane finansowe wymienionych powyżej spółek podlegają konsolidacji metodą pełną w sprawozdaniu
skonsolidowanym za bieżący okres sprawozdawczy.
Emitent posiada również poprzez spółkę Govena Lighting S.A. 33,33 % udziału w kapitale
zakładowym spółki Villa Park Investment S.A. Dane finansowe tej spółki podlegają konsolidacji w
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres sprawozdawczy metodą praw
własności.
Emitent posiada udziały w spółce Cash Come Back Sp. z o.o. poprzez spółkę Startup Polskie Inwestycje
sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka nie podlega konsolidacji
w sprawozdaniu za bieżący okres obrachunkowy.
Govena Concept sp. z o.o. jest w 100% zależna od spółki Govena Lighting S.A. Govena Concept Sp. z
o.o. prowadziła nieznacząca działalność operacyjną w I kwartale 2019r. i jej dane finansowe nie
podlegały konsolidacji w bieżącym okresie sprawozdawczym. Powyższe spółki nie podlegają
konsolidacji w związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Nie dotyczy
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NIEPODLEGAJĄCEJ KONSOLIDACJI
  • Efenergii Raport za 1 Q 2019 = sa przesłanki rozwoju i wzrostu kursu Autor: ~eo

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
EFENERGII -6,25% 0,57 2020-08-07 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.