Forum Giełda +Dodaj wątek

dla EPD kryzys nie straszny

Zgłoś do moderatora
już maja na rok 2009 troche kontraktów, nie długo będzie bitwa o papier i kurs powinien ruszyć do góry. jak zwykle wytwali najwięcej zarobią ale tak już bywa.

Raport bieżący nr 101/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 października 2008 roku do Spółki wpłynęło kolejne zamówienie z firmy Austrian Energy & Environment AG & Co KG dotyczące wykonania przez Emitenta stalowych elementów nieciśnieniowych kotła ze złożem fluidalnym. Wartość zamówienia stanowi kwotę ca 3,2 mln euro (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie ca 12,2 mln zł). Przyszłe wpływy walutowe z tego zlecenia zostały zabezpieczone na rynku walutowym. Termin zakończenia dostaw w ramach realizacji tego zamówienia przypada na styczeń 2010 roku. Zgodnie z treścią zlecenia kary umowne mogą zostać nałożone w związku z opóźnieniem przez Emitenta dostaw lub nie wywiązaniem się z dostarczenia dokumentacji wymaganej do odbioru przedmiotu umowy. Maksymalna wysokość kar umownych stanowi 17% wartości zamówienia. Zamówienie nie zawiera zapisów dotyczących uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość w/w kar. W związku z wpłynięciem ww. zlecenia szacunkowa wartość portfela zleceń pozyskanych przez Spółkę w ramach działalności podstawowej na 2009 rok wynosi obecnie 134,5 mln zł. Dla porównania przychody ze sprzedaży z tej działalności w 2007 roku wyniosły 184 mln zł.

Jako kryterium uznania wartości ww. zlecenia za znaczące Emitent przyjął kryterium 10% kapitałów własnych.
Wojciech Nazarek - Prezes Zarządu
Alina Sowa - Prokurent

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGOPLD 0,00% 0,01 2014-03-10 15:09:32