Forum Giełda +Dodaj wątek

Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze...

Zgłoś do moderatora
redukcję zatrudnienia.
W związku z zaleceniami biura biegłych rewidentów, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów
aktualizujących na posiadane krótkoterminowe aktywa finansowe w pełnej wysokości, tym samym
wykazując w sprawozdaniu ich wartości na poziomie zera. Powyższe wynika z faktu posiadania spółki
Jurajski Dom Brokerski S.A. powiązań kapitałowych z Domem Inwestycyjnym TAURUS S.A. , który do
dnia 15 stycznia 2013 roku pełnił obowiązki Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, a obecnie
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W wyniku czego dla celów ostrożnościowych biegły
rewident zalecił dokonanie pełnych odpisów aktualizacyjnych na posiadane krótkoterminowe aktywa
finansowe. W związku z dokonanymi odpisami na kwotę niemal 3 mln złotych, oraz w związku z
dokonaniem korekty przychodów z oddziału w Czechach, sytuacja bilansowa spółki uległa
drastycznemu pogorszeniu. W wyniku dokonanych zapisów zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta
w roku 2013 spółka wykazała stratę brutto w wysokości 3.157.640 zł., co wynika wyłącznie z
aktualizacji wartości posiadanych aktywów .
Zarząd spółki wskazuje jednocześnie na pozycję zobowiązań w wysokości 1.173 tys. zł, na które to w
dużej mierze składa się zobowiązanie z tytułu dokonanego przejęcia kancelarii brokerskiej w Opolu w
2011 roku, gdzie nie nastąpiło objęcie wyemitowanych akcji przez drugą stronę umowy. Na poziom
zadłużenia wpłynęła również w dużej mierze kwota należnego i niepobranego przez Zarząd
wynagrodzenia w roku 2013. Faktyczna kwota zadłużenia wynikająca z bieżącej działalności
operacyjnej na dzień 31.12.2013 wynosiła 159 tys. zł, a która to została niemal w całości spłacona w I
półroczu bieżącego roku.
Zarząd Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. wskazuje, że zamierza w najbliższym okresie rozszerzyć
podstawowy przedmiot działalności, jakim są usługi brokera ubezpieczeniowego.
W związku z podjęciem w latach 2011-2012 działalności Spółki poprzez dokonywanie inwestycji
własnych na rynku kapitałowym, Spółka narażona jest dodatkowo na ryzyko spadku wartości
inwestycji, co uwidocznione zostało odpisami aktualizacyjnymi na koniec 2013 roku. Na ryzyko to

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
FINTECH -1,39% 1,42 2022-01-25 10:00:52