Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,41 zł , zmiana od tamtej pory: 185,37%

chwalipiety szacunkami

Zgłoś do moderatora
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2018 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I półrocze 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2017 i 2016.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki oraz obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2018 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2016-2017 z uwagi na trwający proces restrukturyzacji.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2018 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 28 września 2018 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A.:

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2018r.

Spółka w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 14 570 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2016 i 2017 stanowi wzrost o 43,90%. Świadczy o tym iż udało się pozyskać większą ilość zamówień, również tych o bardziej korzystnych parametrach finansowych i osiągnąć zdecydowanie większe obłożenie produkcji w stosunku do poprzednich okresów. Ma to odzwierciedlenie również w osiągniętym zysku na sprzedaży w I półroczu 2018 roku w wysokości 180 tys. zł, co porównując uśrednioną stratę na sprzedaży w odpowiednich okresach w latach 2016 i 2017 w wysokości -2 884 tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnego ograniczenia kosztów w Spółce oraz realizacji celów założonych w Planie Restrukturyzacji, jak też bardziej marżowych kontraktów jakie udało się zawierać Zarządowi. Ta różnica jest również bardzo widoczna w przypadku EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano dodatnie poziomy w wysokości 71 tys. i 360 tys. zł w 2018 roku w porównaniu do uśrednionej straty za poprzednie odpowiednie okresy 2016 i 2017 roku, wynoszące odpowiednio EBIT - 3 023 tys. zł, EBITDA - 2 708 tys zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2018 to - 170 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto I półrocza roku 2016 i 2017 kiedy to wynosił - 9 823 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Uwzględnić jednak należy fakt, iż w latach 2016 i 2017 Spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę rynkową akcji spółki zależnej NAVIMOR-INVEST S.A. Spółka dokonała odpisu do wartości "O" posiadanego pakietu akcji Navimor-Invest S.A. w 2017 roku

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I półrocze 2018r.

Spółka zanotowała w I półroczu 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 14 570 tys. zł to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM ZREMB Chojnice. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I półrocza w latach 2016 i 2017 stanowi to spadek o 44,52 %. Jest on wynikiem braku konsolidacji w I półroczu 2018 roku spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Przychody Navimor-Invest S.A. stanowiły znaczną część przychodów całej grupy, często przewyższając przychody Spółki Dominującej. Spółka osiągnęła w I półroczu 2018 roku skonsolidowany zysk na sprzedaży w wysokości 179 tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach 2016 i 2017, która wyniosła - 7 133 tys. zł. W tym przypadku za tak dużą stratę w latach ubiegłych również odpowiadała w znacznej mierze spółka zależna Navimor-Invest S.A.

Osiągnięty skonsolidowany wynik EBIT w wysokości 63 tys. zł uległ znaczącej poprawie w porównaniu do uśrednionego EBIT za lata 2016 i 2017, kiedy to została zanotowana strata EBIT na poziomie - 7 392 tys. zł. Za stratę w tej pozycji w latach poprzednich odpowiadała również w znacznej części Navimor-Invest S.A. Również skonsolidowana EBITDA zysk za I półrocze 2018 roku to 352 tys. zł wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za analogiczny okres w latach 2016 i 2017 kiedy zanotowano stratę -6 793 tys. zł i tu też w znacznej mierze zawiera się strata Navimor-Invest S.A. Strata netto Grupy - 237 tys. zł to znacząca poprawa w porównaniu do okresów pierwszego półrocza lat 2016 i 2017 gdzie średnia strata netto wyniosła -8 285 tys. zł, do konsolidacji - 7 438 tys. zł.

W zaprezentowanych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2018 roku widoczna jest kontynuacja tendencji jaka została rozpoczęta w II kwartale 2017 roku, kiedy to Spółka zaczęła osiągać pozytywne wartości wyników na sprzedaży. Również począwszy od II kwartału 2017 roku następuje też regularny wzrost przychodów ze sprzedaży i wykorzystania mocy produkcyjnych. Pierwsze półrocze 2018 roku pokazuje kontynuację rozpoczętych trendów i wręcz ich umocnienie. Świadczy to o skuteczności i efektywności przeprowadzonych procesów restrukturyzacji Spółki, oraz o pozyskiwaniu rentownych zleceń produkcyjnych.

Więcej na: link
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
 
link 31296987_Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe_06-2018.pdf
 
Zobacz także
15:16

TFI QUERCUS SA wartości jednostek uczestnictwa
15:13

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
15:04

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
14:51

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
14:49

PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
14:48

PEKAO OFE informuje  Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2018 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I półrocze 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2017 i 2016.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki oraz obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2018 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2016-2017 z uwagi na trwający proces restrukturyzacji.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2018 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 28 września 2018 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A.:

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2018r.

Spółka w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 14 570 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2016 i 2017 stanowi wzrost o 43,90%. Świadczy o tym iż udało się pozyskać większą ilość zamówień, również tych o bardziej korzystnych parametrach finansowych i osiągnąć zdecydowanie większe obłożenie produkcji w stosunku do poprzednich okresów. Ma to odzwierciedlenie również w osiągniętym zysku na sprzedaży w I półroczu 2018 roku w wysokości 180 tys. zł, co porównując uśrednioną stratę na sprzedaży w odpowiednich okresach w latach 2016 i 2017 w wysokości -2 884 tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnego ograniczenia kosztów w Spółce oraz realizacji celów założonych w Planie Restrukturyzacji, jak też bardziej marżowych kontraktów jakie udało się zawierać Zarządowi. Ta różnica jest również bardzo widoczna w przypadku EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano dodatnie poziomy w wysokości 71 tys. i 360 tys. zł w 2018 roku w porównaniu do uśrednionej straty za poprzednie odpowiednie okresy 2016 i 2017 roku, wynoszące odpowiednio EBIT - 3 023 tys. zł, EBITDA - 2 708 tys zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2018 to - 170 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto I półrocza roku 2016 i 2017 kiedy to wynosił - 9 823 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Uwzględnić jednak należy fakt, iż w latach 2016 i 2017 Spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę rynkową akcji spółki zależnej NAVIMOR-INVEST S.A. Spółka dokonała odpisu do wartości "O" posiadanego pakietu akcji Navimor-Invest S.A. w 2017 roku

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I półrocze 2018r.

Spółka zanotowała w I półroczu 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 14 570 tys. zł to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM ZREMB Chojnice. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I półrocza w latach 2016 i 2017 stanowi to spadek o 44,52 %. Jest on wynikiem braku konsolidacji w I półroczu 2018 roku spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Przychody Navimor-Invest S.A. stanowiły znaczną część przychodów całej grupy, często przewyższając przychody Spółki Dominującej. Spółka osiągnęła w I półroczu 2018 roku skonsolidowany zysk na sprzedaży w wysokości 179 tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach 2016 i 2017, która wyniosła - 7 133 tys. zł. W tym przypadku za tak dużą stratę w latach ubiegłych również odpowiadała w znacznej mierze spółka zależna Navimor-Invest S.A.

Osiągnięty skonsolidowany wynik EBIT w wysokości 63 tys. zł uległ znaczącej poprawie w porównaniu do uśrednionego EBIT za lata 2016 i 2017, kiedy to została zanotowana strata EBIT na poziomie - 7 392 tys. zł. Za stratę w tej pozycji w latach poprzednich odpowiadała również w znacznej części Navimor-Invest S.A. Również skonsolidowana EBITDA zysk za I półrocze 2018 roku to 352 tys. zł wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za analogiczny okres w latach 2016 i 2017 kiedy zanotowano stratę -6 793 tys. zł i tu też w znacznej mierze zawiera się strata Navimor-Invest S.A. Strata netto Grupy - 237 tys. zł to znacząca poprawa w porównaniu do okresów pierwszego półrocza lat 2016 i 2017 gdzie średnia strata netto wyniosła -8 285 tys. zł, do konsolidacji - 7 438 tys. zł.

W zaprezentowanych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2018 roku widoczna jest kontynuacja tendencji jaka została rozpoczęta w II kwartale 2017 roku, kiedy to Spółka zaczęła osiągać pozytywne wartości wyników na sprzedaży. Również począwszy od II kwartału 2017 roku następuje też regularny wzrost przychodów ze sprzedaży i wykorzystania mocy produkcyjnych. Pierwsze półrocze 2018 roku pokazuje kontynuację rozpoczętych trendów i wręcz ich umocnienie. Świadczy to o skuteczności i efektywności przeprowadzonych procesów restrukturyzacji Spółki, oraz o pozyskiwaniu rentownych zleceń produkcyjnych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ZREMB 4,00% 1,17 2021-10-28 15:03:44