Forum Giełda +Dodaj wątek

BOJKU ale się rozkręcili z akcjami !!!!!!!!!!! w miliony

Zgłoś do moderatora
Zarząd W Investments S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 września 2013 roku, Spółka otrzymała uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L i O Spółki.
W treści w/w uchwały Zarząd GPW stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostają następujące akcje Spółki:
a) 100.000.000 (sto milionów) akcji serii J,
b) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K,
c) 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L,
d) 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii O,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Jednocześnie, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanawia wprowadzić z dniem 18 września 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki serii J, K, L i O, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLARIEL00046".

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST -6,34% 0,38 2021-09-22 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.