Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  48,44 zł , zmiana od tamtej pory: -4,36%

Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku

Zgłoś do moderatora
Poniżej krótka analiza opublikowanego raportu.

Zysk netto nie jest miarą wartości przedsiębiorstwa, są nią przede wszystkim przepływy z działalności operacyjnej, które za półrocze wyniosły ponad 6 mPLN. Zwracam uwagę, że byłyby one dużo wyższe, gdyby Spółka nie zakupiła towarów za 75 mpln w stosunku do 31.12.2021 (nota 7). Idąc tym tropem Spółka za pierwsze półrocze prawie osiągnęła marżę zero na sprzedaży towarów - strata to zaledwie 2 mPLN (w wartości sprzedanych towarów ujmuje się cenę ich nabycia, rozwiązanie odpisów aktualizujących jest w pozostałych przychodach operacyjnych). Zauważcie, że strata na towarach za 1Q2022 to 5 mPLN, a zysk za 2q2022 to 3 mpln, czyli marża w 2 kwartale wzrosła.
Skoro Spółka "zatowarowała się" przed sezonem zimowym i widać, że rentowność wzrasta, można wyciągnąć pewne wnioski.

Dla maruderów o bankructwie, itp - wartość USD wzrosła, więc wartość spółek zależnych również, co odzwierciedla zwiększenie innych całkowitych dochodów - aktywa netto zwiększyły się o 28 mPLN do 1.173 mPLN. Zatem po wykluczeniu akcji własnych wartość księgowa na akcję to 120,06 zł. Tzw. Gruby usiłuje nam pokazać, że giełda wycenia przyszłość, w której Spółka straci 707 mPLN - jest to wierutna bzdura, ale bessa sprzyja dołowaniu kursu akcji.

Strona 18 - W przypadku Wielkiej Brytanii przychody za 1Q202 wyniosły 6,5 mPLN a za pierwsze półrocze tylko 4,4 mPLN - chyba coś tu nie gra.

Nota 1 - Przeprowadzone testy na utratę wartość majątku trwałego są pozytywne i takie będę w przyszłości, ponieważ ceny zaczynają rosnąć, a Spółka wchodzi w segment industrialny.

Nota 4 - Wydano 6 mPLN na WNIP - nie podano szczegółów, ale mogą to być licencje lub technologie wytwarzania nowych produktów - ktoś wspominał kiedyś na forum o 3 markach kosmetycznych, więc na coś istotnego wydawane są pieniądze.

Nota 7 - Wartość odpisów na zapasy i zaliczki zmniejszyła się (zmniejszenie aktywa na podatek odroczony, o który zmniejszono wynik w szacunkach z 29.09.2022, to zapewne odroczony od odpisów na te zaliczki).

Moim zdaniem odpisy na zapasy są zbyt wysokie. Skoro poniesiono tylko 2 mPLN straty na sprzedaży towarów za półrocze 2022, to teoretycznie ceny sprzedaży towarów są prawie na poziomie cen zakupu, ale to musiałoby podlegać analizie konkretnym grupom asortymentowym. Dodatkowo ten wniosek potwierdzają ruchy na odpisach - wykorzystanie odpisu oznacza, że ta kwota pokryła stratę na sprzedaży asortymentu, czyli ujemną marżę. Rozwiązanie odpisu oznacza, że był on utworzony w zbyt dużej wartości i nie jest już potrzebny. Ostrożna wycena była zbyt ostrożna, co pogrążyło wyniki na 31.12.2021.

Udział odpisów aktualizujących w zapasach zmniejszył się z 16% na 31.12.2021 do 9% na 30.06.2022, co oznacza istotna poprawę.

Nota 8 - na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent rozwiązał w pełni utworzony w roku 2021 odpis aktualizujący na zaliczkę wpłaconą dostawcy w związku z zamówionym towarem, w związku z rozliczeniem zaliczki w kwocie 11 mPLN - pytanie czy ten odpis też nie był utworzony nad wyraz skoro transakcja doszła do skutku - analiza w dalszej części.

Nota 9 - na RMK zawieszono 917 kPLN licencji i certyfikatów, co z inwestycją we WNIP może sugerować nowe linie produktowe/dywersyfikację działalności.

Nota 10 - Biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie w akcje, za 3Q2022 może być z tego spora starta z wyceny, bo giełdy nurkowały. Pytanie czy obligacje staną po drugiej stronie szali?

Nota 12 - za 3Q powinni rozpoznać ok 1 mPLN przychodów odsetkowych od pożyczki udzielonej.

Nota 14 - nabycie akcji własnych za 500 zł za akcję. Patrząc na opis w nocie 7: od połowy pierwszego kwartału roku 2021 obserwowany jest spadek rynkowych cen sprzedaży a towar przyjmowany na magazyn w tym czasie, zamawiany był po cenach wyższych niż obecnie możliwa do uzyskania cena sprzedaży, nasuwa się pytanie, czy skup po tak wysokiej cenie, przy rozpoznanym już negatywnym trendzie cen, nie jest działaniem na szkodę spółki? Wiadomo, kto miał w tym największy interes, co dodatkowo potwierdza obecnie wycena spółki. Akcje własne skupuje się w dołku, a nie na górce - do rozważenia czy 312 mPLN wydane przez Spółkę na akcje własne stanowi szkodę dla akcjonariuszy mniejszościowych.

Nota 15 - rezerwa na urlopy zwiększona o 0,5 mPLN, ponieważ 30.06 jest przed sezonem urlopowym, więc naliczono dni, które nie zostały jeszcze wykorzystane. Inne rezerwy (zwiększenie o 0,9 mPLN) wypadałoby skomentować - jest nawet jakaś gwiazdka, ale nie widzę odnośnika.

Nota 18 - Spółka cały czas wykazuje dużą wartość zaliczek otrzymanych na dostawy w kwocie 23 mPLN, a to przełoży się na przychody.

Nota 27 - Przychody ze sprzedaży produktów w 2Q zwiększyły się o 100% względem 1Q, co jest pozytywne, jednak marża zmniejszyła się z 68% do 10% w 2Q - nie wyjaśniono tego w raporcie, a jest to zmiana istotna. Natomiast w 1Q marża na towarach była ujemna -6%, a w 2Q już dodatnia 6%, co należy ocenić pozytywnie.

Na minus zaliczam wyższe koszty sprzedaży o 4 mPLN w 2Q w porównaniu do 1Q, jednak od 2Q ruszyła własna dystrybucja, więc należy to rozpatrywać, jako inwestycje w rozwój tego segmentu w okresie długoterminowym. Na plus zaliczam niższe o 2 mPLN koszty ogólne zarządu.

Nota 28 - jak już wcześniej wspomniałem rozwiązanie odpisów oznacza, że ostatecznie nie były one potrzebne - patrząc post factum odpisy na 31.12.2021 były zawyżone o prawie 32 mPLN. Tutaj tylko biegły rewident stoi na straży czy odpisy i rezerwy nie są zawyżone.

Teraz coś do przemyślenia ;-) 14.04.2022 publikowany jest raport na 31.12.2021, w którym wykazano wysokie odpisy aktualizujące wartość zapasów i zaliczek. 7 dni później, czyli 21.04.2022 opublikowano szacunkowe wyniki za 1Q2022, które de facto nie różniły się w sposób istotny od raportu z dnia 17.05.2022, w którym ROZWIĄZANO (czyli niezasadnie uprzednio utworzono 7 dni wcześniej) 29,5 mPLN odpisów, co widnieje w nocie 25 w raporcie za 1Q2022. W magiczny sposób w ciągu 7 dni, a wiadomym jest, że dane do publikacji/szacunków nie powstają w jeden dzień, okazało się, że na 31.12.2021 utworzono za dużo o 29,5 mPLN odpisów ;-) Nie brzmi to rzetelnie, a takie powinno być sprawozdanie finansowe.  

Nota 29 - ciekawe na co poszło 815 kPLN darowizn przy tak kiepskich wynikach ;-) Inne koszty w kwocie 1,4 mPLN też nie zostały wyjaśnione.

Nota 30 - Dodatnie różnice kursowe to 14 mPLN. Biorąc po uwagę rosnący kurs USD, kolejne kilka mPLN pojawi się w 3Q2022.

REASUMUJĄC:

Przy planowanym obrocie ok. 600 mPLN za rok 2022, stracie netto 10 mPLN, przy wypracowaniu 6 mPLN dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, za półrocze po tak istotnych zawirowaniach na rynku, początku wzrostu cen i odnawianiu zapasów przez klientów (wg raportu Top Glove), należy uznać, że sytuacja Spółki i jej przyszłość jest .... tu każdy wpisuje, co chce ;-)

Każdy widzi w sprawozdaniu to co chce zobaczyć, zatem proszę nie kierować się moimi wywodami w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ;-)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MERCATOR 1,82% 46,33 2023-01-31 17:00:00