Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,74 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

"akt oskarżenia z dnia 30 listopada 2021 r. przeciwko: 1. Pawłowi P., "

Zgłoś do moderatora
https://warszawa.pr.gov.pl/news/989

2021/12/15
 
Na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. ze sprawy o sygn. akt RP I Ds 34.2016 wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie:
1.    nieprzekazania w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. przez spółkę Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, a także raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016 r.,
tj. o czyn z art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
2.    niezłożenia we właściwym rejestrze sądowym w okresie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. w Warszawie przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki Hawe S.A. sprawozdania finansowego za rok 2015,
tj. o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz że postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. ze sprawy o sygn. akt RP I Ds 34.2016 wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie udaremnienia w okresie od 30 września 2020 do lipca 2021 r. w Warszawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu a tym samym zaspokojenia wierzycieli spółki Hawe S.A. przez osobę reprezentującą jednocześnie spółki Hawe S.A. oraz Mediatel S.A. poprzez zaniechanie wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. czyn z art. 300 § 2 kk w zb. z art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wyłączone w powyższy sposób materiały przekazano zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Nadto na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 22 listopada 2021 r.
 
zamknięto śledztwo RP I Ds 34.2016, a następnie skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli akt oskarżenia z dnia 30 listopada 2021 r. przeciwko:
1.    Pawłowi P., oskarżonemu o czyny z art. 300 § 2 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art.
300 § 1 i § 3 kk, art. 300 § 1 i § 3 kk w zb. z art. 300 § 2 kk zw. z art. 11 § 2 kk
oraz art. 300 § 1 i § 3 kk
2.    Andrzejowi Mikołajowi W., oskarżonemu o czyn z art. 300 § 1 kk i art. 300 § 3
kk w zb. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
3.    Pawłowi Łukaszowi S., oskarżonemu o czyn z art. 300 § 2 kk.
Poniżej znajduje się pouczenie o prawach stron.
POUCZENIE
Skazanie bez rozprawy - posiedzenie, wyrok, możliwość złagodzenia kary
art. 343 k.p.k.
§ 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.
§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k.
§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k.
 
Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia przewodu
sądowego
art. 343a k.p.k.
§ 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio.
§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.
Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy
art. 378a k.p.k.
§ 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.
§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.
§ 3. Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o któiym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.
§ 4. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.
§ 5. We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.
§ 6. W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.
§ 7. Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.
Samoistny oskarżyciel posiłkowy
art. 54 § 1 k.p.k.
Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Termin do złożenia wniosku o naprawienie szkody
art. 49a k.p.k.
Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Prokurator Prokuraury Regionalnej
w Warszawie
Monika Rodziewicz
  • "akt oskarżenia z dnia 30 listopada 2021 r. przeciwko: 1. Pawłowi P., " Autor: ~Aero

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MEDIATEL 0,00% 0,74 2017-09-26 09:31:31