Forum Giełda +Dodaj wątek

█ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █

Zgłoś do moderatora
Chcą upoważnić zarząd do uchwalania emisji do 5 mln akcji niekoniecznie z pp.
Apeluję o udział w walnym i głosowania przeciw.
Jeżeli ktoś jest przeciw uchwale a nie może uczestniczyć w walnym można udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Na forum parkietu powinny się zgłaszać osoby, które takie pełnomocnictwo będą w stanie przyjąć. Do członków SII apeluję o kontakt z tą organizacją.

======================================================================
Uchwała Nr …/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez
Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki
zmienia się Statut Spółki ORZEŁ SA przez dodanie po paragrafie 13 paragrafu 13a w
następującym brzmieniu:
„ § 13 a
1. W terminie do dnia 28.06.2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.00,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
– kapitał docelowy.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub
kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady
pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą
Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w
związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z
postanowieniem ust. 6 poniżej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w
tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w
sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w
sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w
sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z
terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało
udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania
warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej,
warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków
ich umarzania.”
§ 2
Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
======================================================================

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ORZLOPONY 14,29% 2,40 2022-05-13 15:04:32