Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,19 zł , zmiana od tamtej pory: 12,63%

30.06.2015. Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.

Zgłoś do moderatora
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy program motywacyjny o poniższej treści.
1. W latach 2015-2017 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”,
polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby
uprawnione.

2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą
członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi
pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji
przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala
w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych
poniżej.

3. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 532.000 akcji.
4. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie.
 
a. 250.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 75.000 akcji,
b. 500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,
c. 750.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 307.000 akcji.
 
Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.
 
5. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 4 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.
 
6. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
 
7. Warranty subskrypcyjne przydzielone pracownikom mogą być zrealizowane po upływie okresu 12 miesięcy od dnia przydziału pod warunkiem, że osoba posiadająca warrant Subskrypcyjny jest nadal zatrudniona w Spółce.
8. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
 
9. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w ust. 3.
10. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.

11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 826.500
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 15,5357%
Łączna liczba ważnych głosów: 826.500
Liczba głosów „za”: 826.500
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

§ 1
1. Emituje się niniejszym łącznie 532.000 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) imiennych
Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane osobom objętym programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego („Osoby
Uprawnione”) i tylko przez te osoby mogą zostać objęte.
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
17
5. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
7. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych
Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem
na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w ust 2.
12. Termin wykonania prawa z warrantów, o których mowa powyżej, zostaje ustalony do dnia 30 czerwca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 826.500
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 15,5357%
Łączna liczba ważnych głosów: 826.500
Liczba głosów „za”: 826.500
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
18
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu
na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 1
1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie
wyższą niż 53.200 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję
nie więcej niż 532.000 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu
przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii B (warranty subskrypcyjne), które mają zostać
wyemitowane na podstawie uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia
30 czerwca 2015 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane w terminie do 15 miesięcy
po dniu przydziału warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym za
ostatni rok programu motywacyjnego, w oparciu o warunki wskazane w
niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze Warrantów
Subskrypcyjnych serii B.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona na 10 gr za akcje.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii
F. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
19
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża
zgodę na dematerializację akcji serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii
F, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F
oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej
Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa
Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów
wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności
koniecznych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań
umożliwiających dokonanie przydziału Akcji Serii F na rzecz członków Zarządu
uprawnionych do objęcia Akcji Serii F, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań
związanych z przydziałem Akcji Serii F.
11. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
12. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia
1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w
którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych,
2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w
20
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu
przepisów Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 826.500
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 15,5357%
Łączna liczba ważnych głosów: 826.500
Liczba głosów „za”: 826.500
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IPODS 1,90% 0,21 2020-06-04 09:45:21
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.