Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,46 zł , zmiana od tamtej pory: -45,65%

30.06.2015. Polfa Emisja 9,95mln akcji ser. G po 1,00 zł Nowy inwestor

Zgłoś do moderatora
http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_content_id=65483

UCHWAŁA NUMER 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych i dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Działając na podstawie: -­‐ art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Emisja akcji serii G 1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 7.140.000,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 17.090.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 9.950.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje Serii G). 3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. 5. Akcje Serii G opłacone zostaną wyłączni wkładami pieniężnymi. 6. Akcje Serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 8. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). 10. Akcje Serii G podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. § 2 Wyłączenie prawa poboru 1

[Załącznik do Uchwały] OPINIA ZARZĄDU POLFA S.A. w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenie poboru akcji serii G. Uchwalenie w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż działając w najlepszym interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję będzie kompromisem pomiędzy aktualną kondycją Spółki oraz poziomem akceptowalnym przez inwestorów, zarówno dotychczasowych Akcjonariuszy jak i nowych inwestorów. Określenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję będzie dawało szansę na pełne powodzenie emisji Akcji Serii G i optymalne zwiększenie kapitałów własnych. Pozyskanie wpłat Akcjonariuszy będzie dla Spółki korzystniejsze niż pozyskanie finasowania z instytucji finansowych. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLFA 0,00% 0,25 2016-06-29 10:48:06
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.