Regulamin forum dyskusyjnego Bankier.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Forum Dyskusyjne Bankier.pl udostępniane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zwanym dalej "Regulaminem", przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 ,ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN, zwaną dalej "Bonnier Business Polska Sp. z o.o.".
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Forum Dyskusyjne Bankier.pl - zwanej dalej "Forum", zakres odpowiedzialności Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Korzystając z Forum użytkownik sieci Internet potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

II. INFORMACJE O FORUM

 1. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Osoba fizyczna, która korzysta z Forum zwana jest dalej "Użytkownikiem".
 3. Forum służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na różnorodne tematy w ramach stworzonych przez Bonnier Business Polska działów tematycznych.
 4. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Portalu Finansowym Bankier.pl mogą używać na stronach Forum zarezerwowanych przez siebie nicków.

III. PRAWA, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

 1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do moderowania Forum, a w szczególności usuwania bez podania powodu treści, o których mowa w Pkt. IV Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Użytkownikom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.
 2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo publikowania przy zamieszczonym przez Użytkownika komentarzu pierwszych trzech członów adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przy zamieszczaniu wpisu na Forum.
 3. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo uwarunkowania umożliwienia zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich działach Forum od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Finansowym Bankier.pl.
 4. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. dołoży starań, aby Forum było udostępniane w sposób nieprzerwany.
 5. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.
 6. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum.
 8. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. skutki wynikłe z zaprzestania udostępnienia Forum;
  2. za treści wypowiedzi Użytkowników;
  3. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Forum, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  4. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
  5. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
  6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu;
  7. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Forum przez Użytkownika;
  8. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości udostępniania Forum;
  9. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  10. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Bonnier Business Polska Sp. z o.o. podmioty.
 9. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn;
  2. czasowego zawieszenia działalności Forum, jak również wyłączenia stron Forum z treści Portalu Finansowego Bankier.pl bez podawania przyczyn;
  3. natychmiastowego zaprzestania udostępniania Forum Użytkownikowi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. korzystania z Forum w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  2. rezygnacji z korzystania z Forum w każdym czasie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
  2. niedziałania na szkodę innych Użytkowników;
  3. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu pod adresem (https://www.bankier.pl/forum/regulamin), zapoznawania się z nimi i przestrzegania jego postanowień.
 3. Użytkownicy zamieszczają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Użytkownicy mogą zamieszczać w komentarzach linki do stron internetowych (w tym również korzystając z funkcji "Wstaw obrazek" linki do grafik (obrazków) zamieszczonych na stronach internetowych), o ile są one związane z tematyką Forum oraz z komentowaną dyskusją i nie zawierają, jak również nie odsyłają do treści, o których mowa w ust. 7 niniejszego Pkt. IV.
 5. Zabrania się zamieszczania pod swoim nazwiskiem wypowiedzi i publikacji osób trzecich, jak również podszywania się pod inne osoby.
 6. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się wiadomości, których treść jest podobna, obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu.
 7. Zabrania się umieszczania komentarzy, które:
  1. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim);
  2. propagują alkohol (art. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  3. propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
  4. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu karnego);
  6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  7. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  8. łamią inne artykuły obowiązującego prawa;
  9. wzywają do łamania prawa;
  10. propagują przemoc;
  11. nawołują do agresji;
  12. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
  13. zawierają linki do stron WWW innych, niż te które są związane z tematyką Forum oraz z komentowaną dyskusją i nie zawierają, jak również nie odsyłają do treści wymienionych w niniejszym ust. 7;
  14. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, z wyłączeniem komentarzy, które mają charakter informacyjny, pod warunkiem, że nie można ich zakwalifikować do komentarzy, o których mowa w pkt 16 poniżej, a których umieszczanie jest zabronione;
  15. służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
  16. mają charakter reklamowy lub promocyjny, przy czym za treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym uważa się treści zawierające prezentację nazw własnych, ofert towarów i/lub usług lub wszelkiego rodzaju zdarzeń i zachęcanie do skorzystania z nich, w szczególności, jeżeli przyjmuje to formę tekstów reklamowych i odnośników linkujących do innych stron internetowych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że powyższe ograniczenia na potrzeby Forum należy interpretować rozszerzająco. Za treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym nie będą uznawane treści stanowiące odpowiedzi na prośbę wyrażoną przez innego Użytkownika Forum kierowane wyłącznie do tego Użytkownika Forum;
  17. są spamem;
  18. nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;
  19. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
  20. są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);
  21. naruszają lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich;
  22. naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;
  23. zawierają informacje nieprawdziwe.
 8. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie BANKIER.PL do:
  1. zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
  2. obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów technicznych Forum;
  3. publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w sieci Internet;
  4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
  6. rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
  7. umieszczania utworu w bazach danych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2015 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie portalu Bankier.pl pod adresem https://www.bankier.pl/forum/regulamin.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Forum prosimy kierować na adres: . Bonnier Business Polska Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie 20 (dwudziestu) dni od ich otrzymania.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl