• KANIA: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki Autor: quadro [88.156.139.*]
  Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Spółka] działając na podstawie § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o uprawomocnieniu się z dniem 12 października 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki wydanego w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika sygn. akt: X GU 1144/19/3. O wydaniu postanowienia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Postanowienie zostało opatrzone klauzulą prawomocności w dniu 13 października 2020 r.

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/KANIA-Uprawomocnienie-sie-postanowienia-o-ogloszeniu-upadlosci-Spolki-7980807.html 
 • Re: KANIA: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Autor: quadro [88.156.139.*]
  Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 października 2020 r. Spółka zawarła z CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Emitenta, obejmującej wskazane w umowie:

  - nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Goczałkowicach - Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 4C i D, wraz z nieruchomościami nieoperacyjnymi,
  - nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Pszczynie przy ulicy Korczaka 5, wraz z oczyszczalnią ścieków i sklepem firmowym,
  - nieruchomości stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Ćwiklicach przy ulicy Spokojnej 48,
  - prawa wynikające z umowy leasingu operacyjnego nieruchomości stanowiącej teren zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa położonej w Mokrsku, wraz z oczyszczalnią ścieków,
  - inwestycje, ruchomości, nakłady trwałe i ruchome środki trwałe dotyczące ww. nieruchomości,
  - wartości niematerialne i prawne,
  - prawa wynikające z umów dzierżawy, najmu oraz innych umów, jak również decyzji i pozwoleń możliwych do przeniesienia na kupującego, związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

  W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania, wierzytelności, wierzytelności z rachunków bankowych oraz księgi, rachunki i dokumentacja księgowa Emitenta.

  Cena sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki wyniosła 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) netto i została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży.

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/KANIA-Sprzedaz-Zorganizowanej-Czesci-Przedsiebiorstwa-7990309.html 
[x]
KANIA 30,86% 0,11 2019-10-01 15:29:05
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.