• Rage Age sprzedany_ Modivo Autor: ~cfelinarafalina [37.30.34.*]
  https://modivo.pl/katalog/marka:rage_age
 • PRZETARG Autor: ~aTOco [31.135.162.*]

  OGŁOSZENIE
  Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci:
  - ruchomości (produkty gotowe, wyposażenie, zapasy);
  - 100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000505855);
  - wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.
  Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
  Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37, sala 309, w dniu 7 lutego 2020 roku, godzina 1200.
  Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 3 lutego 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: "Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 - nie otwierać do dnia 7 lutego 2020 r., godzina 1200" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
  Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 3 lutego 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości - sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).
  Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.
  Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

[x]
PROCHNIK 0,00% 0,01 2019-01-17 15:19:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.