• Nowy raport ze spółki Autor: ~Dizi [145.239.80.*]
  Najnowszy raport już dostępny https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/awbud/732417 co o tym sądzicie?
 • Re: Nowy raport ze spółki Autor: ~kondor [77.111.244.*]
  czyzby rynek pracownika dawal sie we znaki?

  ******************************************************************
  Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie ("Inwestor"), pisemne oświadczenie opatrzone datą 27 grudnia 2017 roku o rozwiązaniu umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A ("Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 26 kwietnia 2017 roku. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązania Umowy wskazaną przez Inwestora jest opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Pismo pełnomocnika Inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720.000,00 złotych oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez Inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Emitent nie zgadza się z zarzutami Inwestora. Emitent analizuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia a także w kontekście renegocjacji warunków Umowy, które Emitent prowadził z Inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko Emitenta na piśmie zostanie przedstawione Inwestorowi bez zbędnej zwłoki.

  Rozwiązanie przez Inwestora Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

  ******************************************************************

  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi
  Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. pomiędzy Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie jako Inwestorem a Emitentem jako Wykonawcą, została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A („Umowa”). 

  Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 7.200.000,00 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o podatek VAT. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym została skalkulowana na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Umowy. Ostateczna kwota wynagrodzenia należna Emitentowi za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie określona na podstawie wycen dokonanych zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia Emitenta nie może być niższa niż 95% kwoty, o której mowa powyżej.

  Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić w okresie maj 2017 r. – grudzień 2017 r.

  Zgodnie z Umową zastrzeżone zostały kary umowne w wysokości:
  1) 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu zakończenia danego etapu robót (kamieni milowych);
  2) 10.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu wykonania całości przedmiotu Umowy;
  3) 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i usterek ujawnionych w protokole końcowym lub w okresie gwarancyjnym w stosunku do wynikającego z Umowy terminu usunięcia wad;
  4) 500.000.00,00 zł w przypadku rozwiązania Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie;
  5) 10.000,00 zł za miesiąc, w którym Emitent nie będzie realizował planu naprawczego mającego na celu zgodnie z postanowieniami Umowy nadrobienie ewentualnie stwierdzonych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy;
  6) 1.000,00 zł za każdy przypadek nieuporządkowania terenu budowy i otoczenia na wezwanie Inwestora, na odbiór robót. Suma kar z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 10.000,00 zł.
  W przypadku dotrzymania przez Emitenta terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy i jednoczesnego nie opóźnienia wykonania żadnego z kamieni milowych o więcej niż 14 dni, naliczone wcześniej kary umowne za niedochowanie jakichkolwiek terminów umownych zagrożonych karami zostaną anulowane.

  Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy.

  Umowa zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

  Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.
  ******************************************************************
[x]
AWBUD 0,00% 1,06 2020-05-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.