• 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 r Autor: ~emeryt [31.60.44.*]
  Witam serdecznie ykorzystując sprzyjającą pogodę urlopowałem więc nie miałem czasu na aktywność na forum

  aktualny C/ZO Grupy ENERGA = 2,18 uwzględniając ostatnie cztery kwartały włącznie z 2 kw 23 r i zamknięcie z piątku kurs 8,72 zł wskaźnik Cena / Zysk Operacyjny w odróżnieniu od C/Z lepiej obrazuje sytuację a aktualny C/Z Grupy ENERGA = 2,65 za ostatnie cztery kwartały uwzględniając 2 kw 23 r ...
  wskaźnik C/WK za portalem biznes radar to 0.29

  w IPO ENERGA zapisy były przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję / ostatecznie Skarb Państwa sprzedał po 17 zł jedną akcje /i jeszcze jakie były wtedy kolejki i było bardzo dużo chętnych na zakup akcji ENERGA dlatego nawet zwiększono transzę dla inwestorów indywidualnych o ponad 3 mln akcji .Mimo to popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a tylko inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów . Mali drobni indywidualni inwestorzy mogli złożyć zapis na maksymalnie tysiąc pięćset akcji a mimo tego przyznano im tylko 452 lub 453 szt różnie źródła podają ,/ obserwując notowania czasami widać transakcje sprzedaży z taką ilością /Natomiast w puli dużych profesjonalnych inwestorów indywidualnych oraz wśród inwestorów instytucjonalnych / krajowych i zagranicznych/ była redukcja zapisów prawie 60 % więc inwestorzy otrzymali tylko około 40 % tego co chcieli kupić

  przy cenie 17 zł w IPO wskaźniki były następujące
  C/Z=14 / a przy cenie 20 zł bo po tyle były zapisy i inwestorzy akceptowali tą cenę bo nie było pewności że będzie niższa to C/Z przy 20 zł był nawet 16
  przy sprzedaży w IPO po 17 zł C/WK była 1,06
  EBITDA przy sprzedaży w IPO po 17 zł była1,5 mld

  Kupując wtedy uważaliście że zyski Grupy ENERGA będą się powiększać i prawidłowo oceniliście bo wszystkie wskaźniki świadczą że tak jest bo aktualny C/ZO Grupy ENERGA=2,18 uwzględniając ostatnie cztery kwartały
  a C/Z Grupy ENERGA = 2,65 a C/WK =0.29
  EBITDA Grupy ENERGA tylko w po 1 półroczu 23 roku to 2 607 mln zł czyli 6 ,30 zł na 1 akcje tylko po 1 półroczu
  przypominając za cały 22 r EBITDA była 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), wzrost o 8% r/r nawet pomimo trudnego otoczenia,

  ale mamy odchył od normy że mimo znacznej poprawy wyników kurs nie rośnie od ceny z IPO / pomijam politykę dywidendową/ więc czekamy cierpliwie kiedy rynek zlikwiduje choć w części takie anomalie w wycenie akcji Energa Teraz na podstawie wskaźników z IPO znając aktualny zysk na jedną akcje spółki ENERGA można sobie obliczyć jaki powinien być aktualny kurs aby C/Z był 14 czy 16 tak jak w IPO i wychodzi około 50 zł

  Czekając aż wyjątek od reguły nie będzie miał miejsca na GPW w przypadku spółki ENERGA cytując analityk Puchalski z Biuro Maklerskie Santander Reguła jest taka że spółki działające w segmentach dystrybucji i odnawialnym / a taką jest ENERGA /są notowane ze znacząco wyższymi wskaźnikami EV/EBITDA, a potencjalne dorównanie wskaźników polskich spółek do europejskich wskaźników mogłoby spowodować duży wzrost ich kursów – dodaje

  Wybrane dane za I półrocze 2023 roku:

  Przychody Grupy: 13 434 mln zł (wobec 9 517 mln zł w I pół. 2022 roku).
  EBITDA Grupy: 2 607 mln zł (wobec 2 018 mln zł w I pół. 2022 roku).
  Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 022 mln zł (wobec 1 383 mln zł w I pół. 2022 roku).
  Wynik netto Grupy: 1 424 mln zł (wobec 1 057 mln zł w I pół. 2022 roku).
  Nakłady inwestycyjne: 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku)

  EBITDA Grupy ENERGA tylko w po 1 półroczu 23 roku to 2 607 mln zł czyli 6 ,30 zł na 1 akcje tylko po 1 półroczu
  przypominając za cały 22 r EBITDA była 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), wzrost o 8% r/r nawet pomimo trudnego otoczenia, / teraz wzrost EBITDA r/r czyli 23 r do 22 r będzie znacznie wyższy wzrost %
  Jeszcze statystycznie warto odnotować że w całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku kiedy było to 2,03 miliarda -więc można wyciągnąć wniosek że EBITDA jest powtarzalna z tendencją wzrostową i nawet odchył od normy zaobserwowany w wynikach za 2 kw 23 roku tego nie zmieni

  Wynik tylko za 1 półrocze 23 roku to zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy ENERGA to 2 022 mln zł czyli 4,88 zł na 1 akcje
  przypominając za cały 22 r EBIT to 1,4 mld zł (wobec 1 ,278 mld zł w 2021 roku)

  Zysk netto Grupy ENERGA tylko za 1 półrocze 23 roku to 1428 mln zł czyli 3 ,45 zł na 1 akcje
  i to przy nakładach inwestycyjnych w 1 półroczu w wysokości 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku)

  Drugie wezwanie Orlenu było wrzesień 2020 rok więc uwzględniając wypracowany zysk przez Grupę Energa od 3 kw 20r włącznie i uwzględniając 2 kw 23 roku to mamy 9 zł zysku na 1 akcje wypracowanego w tym okresie

  Warto odnotować że za cały 21 rok był miliard zysku netto i za cały 22 rok był również miliard zysku / jednak analizując statystycznie należy przyjąć że zysk za 22 rok był większy o minimum 329 mln bo na tyle nastąpiło rozwiązanie rezerwy która została utworzona w grudniu 2022 roku a jest wykazywana jako zdarzenie zwiększające zysk za 1 kw 23 roku

  Ogólnie wyniki z 1 kw 23 r były za bardzo dobre odchyl od normy in plus a wyniki za 2 kw 23 r mamy odchyły od normy in minus ...Jednak jeśli uwzględnimy wyniki po sumowaniu 1 i 2 kwartału 23 roku czyli za 1 półrocze 23 r to nadal wyniki są bardzo dobre z odchyły od normy in plus co udowadniała wcześniejsza cześć wpisu

  Odnosząc się do podanych szacunkowych wyników za 2 kw 23 r to warto zauważyć że każde wcześniejsze szacunki wyników miały EBITDA z podziałem na segmenty Dystrybucja ,Wytwarzanie i Sprzedaż a w tych szacunkach podano tylko łączną EBITDA bez podziału co utrudnia wstępne ustalenie przyczyny która stoi za takimi danymi i dlatego należy zaczekać na publikację raportu aby to przeanalizować ..Starając się ustalić jedną z przyczyn już teraz / choć jest za mało danych ale spróbujemy rozszyfrować zdania cytując

  Przy podsumowaniu danych za całe 1 półrocze 23 r piszą o korzystnej wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja ale już przy podsumowaniu danych za 2 kw piszą EBITDA Grupy ENERGA w II kwartale 2023 roku wyniosła 276 mln zł w porównaniu do 941 mln zł w II kwartale 2022 roku. Największy wpływ na spadek EBITDA miała wysoka różnica pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja

  małym wprowadzeniem

  URE w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej, na którą składają się m.in. straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło
  OSD / czyli również spółka ENERGA -OPERATOR /kupują energię na pokrycie różnicy bilansowej, ale ostatecznie płacą za to odbiorcy energii, bo koszty różnicy bilansowej są uwzględniane w taryfach
  Przewidywane na 2022 rok koszty strat sieciowych pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych to około 2,8 mld zł w porównaniu do 1,7 mld zł w 2021 rok. Ten skok, jak wynika z informacji uzyskanych od Urzędu Regulacji Energtyki, to efekt wzrostu cen prądu, który operatorzy kupują na pokrycie strat sieciowych...Szacunkowy wskaźnik strat sieciowych (różnicy bilansowej) największych pięciu polskich OSD na 2022 rok to 5,72 proc
  W przypadku spółki ENERGA nie było to aż tak negatywnie widoczne w wcześniejszych raportach ...cytując z ESPI o szacunkach za 1 kw 23 r ....EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 1 632 mln zł (wzrost o 920 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była przede wszystkim wyższa średnia cena sprzedaży usługi dystrybucyjnej r/r jako pochodna taryfy na rok 2023 oraz korzystna wycena szacunku strat sieciowych.

  więc co się zmieniło ....może odpowiedz znajdziemy w raporcie rocznym za 22 r spółki zależnej tj ENERGA -OPERATOR bezpośrednio zajmującej się dystrybucją której ENERGA jest w 100 % właścicielem ...przy okazji dalej rozpowszechniam linka gdzie po wpisaniu numeru KRS można sobie przeczytać sprawozdanie finansowe plus komentarz zarządu / podobne jak spółki giełdowe podają tylko mamy dane roczne brak raportów kwartalnych/ dowolnej spółki ...w przypadku ENERGA jest chyba 26 spółek zależnych więc w nadmiarze wolnego czasu warto przeczytać wszystkie ...

  dzisiaj skupimy się na ENERGA -OPERATOR numer KRS 0000033455

  wspomniany link

  https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

  z str 12 sprawozdania zarządu

  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 176,4 mln zł, były wyższe od uzyskanych w 2021 roku o 154,3 mln zł i dotyczyły głównie odsprzedaży energii na Rynku Bilansującym (dalej: RB). W 2022 roku przychód ze sprzedaży energii na RB wyniósł 173,6 mln zł i był wyższy od roku 2021 o 154,3 mln zł, przede wszystkim z uwagi na ujęcie w księgach 2022r. odsprzedaży nadwyżki wolumenu zakontraktowanego na pokrycie strat sieciowych z roku 2021 oraz z roku 2022 (wytyczne biegłego) w łącznej wysokości 269,5 GWh przy wyższej cenie sprzedaży na RB r/r o 424,1 zł/MWh.

  Z tego cytatu możemy się dowiedzieć że dla rozliczenia strat sieciowych z roku 21 i 22 mieli zakupione nawet za dużo energii lub straty energii były mniejsze i nadwyżki spieniężyli wykazując dodatkowy zysk a cena zakupu energii na pokrycie strat mieściła się w limicie ustalonym przez URE w w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej, na którą składają się m.in. straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło .Teraz analizując dalej gdyby kupili wcześniej za mało energii na rozliczenie strat sieciowych za 2 kw 23 r to by sobie dokupili i by im to obniżyło średnią cenę zakupu tego co kupili wcześniej .Pytanie czy w ogóle można kupić mniej energii na pokrycie tych strat bo przedstawiając do zatwierdzenia taryfy do URE należy to wykazać jako koszt .Grupa Energa nie jest samowystarczalna bo mniej produkuje energii niż jej sprzedaje więc sami od siebie nie mogli kupić .Więc kupili ale kupili po wycenie z giełdy z 22 roku / kursy wtedy były wysokie / a dziś na rynku bilansującym jest taniej ...Czyli tak najpierw się kupuje a później się dowiadujemy jaką cenę dał URE w taryfie ...URE powiedział mogliście kupić taniej i powstaje strata na zakupie o czym świadczy cytat ze str 23

  1.15. Przeprowadzenie postępowania na zakup energii na pokrycie różnicy bilansowej na rok 2023

  ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z postanowieniami art. 9c ust.3 pkt 8 ustawy Prawo energetyczne, jako OSD zobowiązany jest do zakupu energii elektrycznej w celu pokrycia różnicy bilansowej w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii tą siecią, z zastosowaniem przejrzystych i niedyskryminujących procedur rynkowych. W roku 2022 EOP realizowała ww. zakup na rok 2023 w oparciu o dwuwariantową strategię. Ustalona strategia zakłada indeksowanie ceny umownej produktami standardowymi, notowanym na Rynku Terminowym Towarowej Giełdy Energii S.A w dwóch wariantach. Dla Wariantu I w oparciu o BASE_Y-23 oraz PEAK_Y-23, dla Wariantu II w oparciu BASE_Y-23, dla obu Wariantów określono wagi dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty. Wielkość szacowanego zapotrzebowania na energię elektryczną z tytułu pokrywania różnicy bilansowej w sieci dystrybucyjnej na rok 2023 wynosi 1,26 TWh. Na podstawie uzyskanych zgód korporacyjnych zostało wszczęte postępowanie wykonawcze w trybie zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe zostały skierowane do wykonawców posiadających zawarte z ENERGA-OPERATOR S.A. umowy ramowe EFET (The European Federation of Energy Traders). W dniu 4 maja 2022 roku zawarto umowę sprzedaży
  z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z formułą cenową opartą o produkt BASE_Y-23 oraz PEAK_Y- 23 z okresem indeksacji ceny od 2 maja do 30 września 2022 roku. W okresie indeksowania ceny umownej dla zawartej umowy, nastąpiło wiele niekorzystnych
  czynników mających wpływ na ponadprzeciętne wzrosty cen na Rynku Energii w Polsce i UE
  Zastosowana strategia indeksacji ceny umownej dla kontraktacji energii na pokrycie różnicy bilansowej na rok 2023 w związku z ponadprzeciętnymi wzrostami cen, przyczyniła się do odchylenia wartości zawartego kontraktu, od uznanego przez Prezesa URE uzasadnionego kosztu zakupu energii uwzględnionego w kalkulacji przychodu regulowanego na rok 2023.
  Należy nadmienić, że wartość przychodu regulowanego oraz sposób jego określenia na rok taryfowy 2023, Prezes URE podał w dniu 28.11.2022 roku.
  mój dopisek może mieć też zastosowanie zasada FIFO pierwsze przyszło pierwsze wyszło dlatego w wynikach 1 kw uwzględnili stare kontrakty zawarte po korzystnych cenach
  Trudno powiedzieć czy traderzy-maklerzy / pytanie czy zatrudnieni po znajomości a jeśli nawet nie to jaką mają wiedzę /dokonujący transakcji ....Czy nie wyczuli rynku czy inny powód zakupu w najdroższym okresie ...oczywiście łatwo mówić po fakcie o transakcjach ...Przy okazji zyski spółek energetycznych w dużym mierze uzależnione są o wyczucia rynku przez osoby dokonujące transakcji bo sprzedajemy energię przez giełdę kupujemy przez giełdę energię którą później sprzedajemy np przysłowiowym Kowalskim po cenie ustalonej przez URE ...często się zdarza że zakontraktują energię drożej niż cena sprzedaży ustalona przez URE
  Jeszcze bardziej to widać na transakcjach zakupu CO2 które najbardziej wpływają na zyskowność choć tylko aktywa węglowe i gazowe poniżej cytat z raportu elektrowni Ostrołęka....
  zawarli kontrakty na
    520120 EUA po średnim kursie 54,077€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w kwietniu 2022 r
  41000 EUA po cenie 37,25€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w grudniu 2022 r
  1223590 EUA po średnim kursie 60,61€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w kwietniu 2023 rok

  różnica między najniższą ceną zakupu a najwyższą to 100 % ...czyli np 1,7 mln uprawnień razy np 23 euro to daje 40 mln euro ..łatwo tak pisać po czasie ...ba gdyby wtedy nawet kupili po najdroższej cenie 60 euro uprawnienia dla produkcji na lata przyszle to przy aktualnym kursie 80 euro a było i 100 euro to są bardzo duże różnice które robią zysk

  Aby np obniżyć wyniki elektrowni można kupować uprawnienia jak najdrożej zamiast jak najtaniej ....ogólnie jak rozpoczął się covid czyli całkiem niedawno w horyzoncie długoterminowym to wtedy uprawnienia CO2 spadły do nawet chyba 13 euro ...czy Państwo nie mogło wtedy dokupić ...czy zarządy spółek nawet biorąc kredyty nie mogli dokupić po od 13 do 20 euro i prywatny ZEPAK tez nie kupił później płacili wszyscy drożej a dziś po 80euro a było i 100 euro a tak by mieli kupione po od 13 do 20 Euro

  Jako ciekawostka bo tego może nie doczytaliście w raporcie elektrowni Ostrołęka piszą że zawarli umowę z ENERGA OBRÓT na zasadzie success fee którzy za nich dokonują transakcji sprzedaży energii wyprodukowanej w elektrowni oraz zakupy CO2 i z tytułu
  success fee zapłacili za 22 r ENERGA OBRÓT 14 milionów co w uproszczeniu o tyle obniżyło zysk elektrowni a zwiększyło zysk ENERGA -OBRÓT /segment sprzedaż/ale zostawało w Grupie ENERGA ....choć w raporcie Energa -Obrót wyczytamy że oni już nie będą prowadzić tych transakcji ani w imieniu elektrowni ani w imieniu swoim bo kompetencje te przejmie spółka Orlenu i będzie dokonywać zakupów ...czy będą też obciążać spółki ENERGA prowizją za success fee czy inne będą rozliczenia

  wcześniejsze wyniki segmentu dystrybucja który wypracowuje od 60 % do 80 % EBITDA czy zysku

  poniżej roczna EBITDA w mln zł tylko z samego segmentu DYSTRYBUCJA

  1 716 mln w roku 2016
  1 732 mln w roku 2017
  1 704 mln w roku 2018
  1 648 mln w roku 2019
  1 790 mln w roku 2020
  2 048 mln w roku 2021
  2 044 mln w roku 2022
  jeszcze więcej będzie w 2023 r uwzględniając wyniki po 1 półroczu 23 r

  No rozłożyli nas panie dyrektorze. Sztab antykryzysowy. Wpadli tutaj, tropili rezerwy ponadnormatywne. Nosy jak psy gończe. I zawrócili dwa pociągi z węglem. Ja pożyczyłem dwa wagony z huty, jutro muszę oddać trzy, no bo taka była umowa. Tymczasem dostałem teleks ze Szczecina, że nasz węgiel jedzie tam, bo tam statek czeka już od dwóch tygodni, bo ich węgiel awaryjnie pojechał do Białegostoku. Chłopi rozebrali po drodze i wie pan co zrobili? Przybili do wagonów kwity ze skupu żywca.

  Co mi pan tu za historyjki opowiada? To po to pan mnie ściąga po godzinach ?

  No właśnie mówię, że przybili ze skupu żywca kwity bo ich węgiel awaryjnie pojechał przez Poznań z powrotem na Śląsk jako urobek.

  Inżynierze do rzeczy, do rzeczy.

  No więc w sumie to jest tak, że przez te mądrale ze sztabu musiałem wyłączyć czwarty kocioł. Jak teraz wyłączę jeszcze dwójkę, no to może od biedy przez tydzień się wyrobimy jakoś.

  Teraz rozumiem. Więc obniżycie temperaturę o parę stopni...I wszystko będzie grało.

  Tak, tak... znaczy... yyy... no... nie za bardzo, bo w tej chwili już dajemy na mieszkania piętnaście stopni, jak obniżymy o kilka to będzie dziesięć stopni, no to to jest mróz.

  Co pan radzi?

  Ja nad tym myślałem panie dyrektorze. To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla: Ursynów, Natolin, Służew. Najdłuższa, więc straty energii mamy największe, do pięćdziesięciu procent w sieci.

  Co pan powie? Do pięćdziesięciu procent?

  Teraz to wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach... znowu pięćdziesiąt procent tracimy.

  Coś podobnego no...

  Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. Pięćdziesiąt procent w cholerę idzie.

  No to niesłychane. Tracimy sto pięćdziesiąt procent ciepła. Wyłączyć. Natychmiast wyłączyć.

  Panie dyrektorze ja wiedziałem, że pan potrafi podjąć prawidłową decyzję.

  Mój dopisek Ja też nad tym myślałem i czekam cierpliwie dalej na ponadprzeciętne zyski z inwestycji w akcje ENERGA ....dalej aktualne żadnej akcji w rynek a jak będzie okazja to uśredniać cenę zakupu to apel szczególnie do tych co mają wysoką średnią cenę zakupu .Ja wiem że potraficie podjąć prawidłową decyzje
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Leszczyk [91.207.126.*]
  Przy 7 zeta troszkę od was odbiorę.
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Ambroży [78.9.6.*]
  sasina/obajtka proś ,
  oni słuchają ludu ("przychodzili i prosili")
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Fakt [145.224.100.*]
  Ofe sprzedała się za grosze przy wezwaniu jak można było oddać spółka po 8 zł emeryci powinni z tym iść do sądu fundusze odnotowały stratę zadziałali na szkodę przyszłych i obecnych emerytów to śmierdzi na kilometr jeszcze o tej sytuacji będzie głośno jak tylko ktoś logiczny dojdzie do władzy . Do tego w bezczelny sposób Orlen sobie wpisał zysk kwartalny z kupna energii po niżej wartości godziwej która wycenili w tedy na 17 zł za jedną akcję . Mama nadzieję że w końcu wygracie i zapalać wam minimum 25 zł za jedną akcję
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Finansista [87.196.73.*]
  Nie kłam, nie ma znaczenia ktobędzie u władzy a OFE wcale nie straciły ponieważ cały czas skupują Energę i Orlen za pozwoleniem władzy i zarobią dużo więcej dla emerytów niż gdyby pozostały w akcjonariacie.
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Leszczyk [31.61.250.*]
  Tutaj to żebraki skupują
 • 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~emeryt [31.60.1.*]
  Artykuł .....Doskonałe wyniki Grupy Energa. Zysk w pierwszym półroczu – niemal półtora miliarda zł!

  https://liczysieenergia.pl/doskonale-wyniki-grupy-energa-zysk-w-pierwszym-polroczu-niemal-poltora-miliarda-zl/

   
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~emeryt [31.60.30.*]
  Podsumowanie 1 półrocza 23 r Grupy ENERGA słonawi zarządu ENERGA -źródło emitent ENERGA link
  https://media.energa.pl/pr/818503/ponad-polowa-produkcji-energii-z-oze-i-dobre-wyniki-grupy-energa-w-i-polroczu-2023-roku

  Ponad połowa produkcji energii z OZE i dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku

  Trzy lata po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, pomorska spółka energetyczna wypracowała kolejne dobre skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne. Przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wzrosły o 41% r/r i zamknęły się na poziomie 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie wyniosła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 r/r. W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35% r/r).

  W I półroczu 2023 roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53% pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

  Na koniec I półrocza 2023 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii) wynosiła 3,3 mln. W linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe.
  W omawianym okresie w Linii Biznesowej Dystrybucja liczba nowoprzyłączonych klientów wyniosła 36 tys., zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz podłączono nowe źródła OZE o mocy zainstalowanej 800 MW.
  – Grupa Energa wzmacnia się przez synergie biznesowe wynikające z integracji z Grupą ORLEN. Świadomość, jak ważna jest transformacja energetyczna determinuje nas do konsekwentnej realizacji założeń strategii ORLEN2030 i dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieci dystrybucji energii oraz zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.

  Energa z ORLENEM wypływa na Bałtyk
  Ministerstwo Infrastruktury 30 maja br. ogłosiło wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa ORLEN.
  Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN otrzymała dwie lokalizacje w obszarach 14.E.1 i 14.E.2, które pozwolą na realizację projektów OZE o łącznej mocy ok. 1800 MW. Koncesje, które zabezpieczyła Grupa ORLEN znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 kilometrów od linii brzegowej.

  Inwestycje w dystrybucję i nowe źródła
  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o blisko 0,8 mld zł wyższe (+85%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł. Nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, natomiast przeznaczone na budowę CCGT w Grudziądzu 246 mln zł.
  Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

  Nowe OZE
  W kwietniu 2023 dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych.
  Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Realizowane projekty skutecznie umożliwiają Grupie ORLEN powiększanie portfela wytwórczego z odnawialnych źródeł energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

  CCGT Ostrołęka
  W czerwcu w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

  CCGT Grudziądz
  W kwietniu rozpoczęto budowę magistrali rurociągowych. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system chłodzenia, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum.
  W maju w Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej, a krótko po uroczystości wykonany został fundament pod pierwsze kluczowe urządzenie – kocioł odzysknicowy, inaczej zwany HRSG (ang. heat recovery steam generator). Podobne prace przeprowadzono też w Ostrołęce.
  Obie inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i w Grudziądzu będą wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

  Kolejny milion liczników
  W kwietniu Energa Operator poinformowała, że nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci i ogłosiła przetarg na zakup blisko miliona sztuk tego typu urządzeń. Spółka planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 r.
  Liczniki zdalnego odczytu są niezbędne do bilansowania systemu elektroenergetycznego opartego w znacznym stopniu o OZE. Zapewniają zdolność do dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, ułatwiając tym samym odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych.

  Czynniki istotnie wpływające na wyniki
  W I półroczu istotny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy Energa miały rekompensaty w wysokości 2,24 mld zł od Zarządcy Rozliczeń pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, gazu i stawek usługi dystrybucyjnej.
  Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28% i 14%.
  Najwyższy wzrost EBITDA r/r, o 435 mln zł do poziomu 742 mln zł, odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż. Jednak był to głównie efekt zdarzenia księgowego - rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku - oraz zdarzenia jednorazowego, jakim było otrzymanie opłaty „exit fee” za przeniesienie procesów i funkcji związanych z hurtowym handlem energią elektryczną z Energi Obrotu do ORLEN Energia.
  Poprawę EBITDA, o 314 mln zł r/r do poziomu 1,59 mld zł, zanotowała także Linia Biznesowa Dystrybucja. Związane to było przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikającym z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystnej wyceny szacunku niezafakturowanych strat sieciowych.
  Linia Biznesowa Wytwarzanie w I półroczu 2023 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA tej Linii były m.in. niższe przychody ze sprzedaży energii, przy wyższych kosztach zużycia kluczowych paliw do produkcji (wpływ wysokich cen węgla).

  44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

  https://d2xhqqdaxyaju6.cloudfront.net/file/attachment-s/2540927/e3/s-800-x.jpg

  https://d2xhqqdaxyaju6.cloudfront.net/file/attachment-s/2540930/52/s-800-x.jpg
 • Re: 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~Leszczyk [91.207.126.*]
  Odebraliscie już akcje wystawione po 50 pln??? Raczej nie, bo jestescie za słabi .
 • 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 Autor: ~emeryt [37.248.211.*]
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zysku Autor: ~emeryt [31.60.4.*]
  Cytując tytuł artykułu ....Doskonałe wyniki Grupy Energa. Zysk w pierwszym półroczu – niemal półtora miliarda zł!

  https://liczysieenergia.pl/doskonale-wyniki-grupy-energa-zysk-w-pierwszym-polroczu-niemal-poltora-miliarda-zl/
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zysku Autor: ~emeryt [31.60.56.*]
  Należy sobie jasno powiedzieć że wiele spółek na GPW jest znacznie niedowartościowanych ...dlaczego tak się dzieje ...czym się kierujemy kupując akcje ...Nawet niektóre spółki wprost mówią że nie chcą wchodzić na GPW przez takie wyceny ...ale są i korzyści często 1 zł z wartości księgowej która często jest zaniżona bo przepisy są niedoskonałe można kupić za 20 czy 30 groszy ...

  Jednak głównym tematem wpisu jest to że spółka notowana na GPW sama zapłaciła za raport z jej wyceną ...Trudno mi powiedzieć czy klient płaci to wymaga bo nie analizowałem tej spółki ...na dzień raportu analityk twierdzi że jej wartość godziwa niby była wtedy o 288 % większa niż ówczesny kurs/ Czy to prawda nie wiem ...ale a kurs wystrzelił...akcji tej spółki nie mam ale chciałem zwrócić uwagę na możliwość odpłatnego zlecenia takiej wyceny dla ENERGA czy to dobry pomysł nie wiem ...

  Praktyka zlecania przez spółki raportów na swój temat i wyceny własnych akcji nie jest zjawiskiem częstym na parkiecie, ale jednak od czasu do czasu stosowanym, zwłaszcza przez mniejsze firmy, które nie mogą liczyć na zainteresowanie domów maklerskich czy objęcie ich giełdowym programem pokrycia analitycznego / za raporty płaci GPW /
   Nawet raport zlecony przez spółkę a może być też zlecony przez akcjonariuszy mniejszościowych pozwala zwrócić uwagę inwestorów, zaistnieć w ich świadomości oraz mieć profesjonalny ogląd potencjału swojego biznesu na tle branży.
  Takie wyceny przygotowuje na przykład East Value Research. Ostatnio dotyczyły one m.in. Warimpeksu kiedy obliczona cena implikowała wzrost kursu o 160%, czy wspomnianego Reanu którego cenę wyznaczono o 288 % więcej niż kurs w momencie publikacji W 4 dni od momentu wydania raportu (26 września) o Raenie, przygotowanego na zlecenie Raenu, przez East Value Research, kurs zyskał 135% z 0,51 zł do 1,20 zł za akcję. Adrian Kowolik, który sporządził wycenę, oszacował ją na 1,90 zł za akcję. Pierwszego dnia po rekomendacji kurs podskoczył o 29,4%, drugiego dołożył 28,8%, trzeciego się na chwilę się zatrzymał (0,24%), ale czwartego, czyli w piątek znów zyskał w ciągu dnia 40,9% do 1,20 zł za akcję. / nawet nie sprawdzałem wykresu jak to teraz wygląda -chcę jedynie zwrócić uwagę na możliwość zlecenia takiej rekomendacji

  O mocnych, ale i o słabych stronach obecnej działalności na 24 stronach napisał analityk East Value Research, w tym o ryzyku rozwodnienia akcjonariatu wynikającego z planowanego podwyższenia kapitału Raenu oraz możliwości konwersji istniejących 55 mln warrantów po cenie 0,01 zł za akcję
  Te mocne strony, to z kolei potencjał rynku OZE w Polsce, własne projekty na różnym etapie rozwoju, w różnych częściach Polski, które Raen rozwija dla dużych międzynarodowych korporacji, oraz - na czas wydania raportu - niska wycena wskaźnikowa. 
   
  Do oceny każdego inwestora należy, czy przedstawione założenia i argumenty z raportu są na tyle silne, aby w pełni zaufać pierwszej na rynku rekomendacji spółki. Uwagi warte jest jednak to, że ta rekomendacja zbiegła się w czasie z większym zainteresowaniem kapitału spekulacyjnego akcjami Raenu, żeby nie napisać, że została przez niego wykorzystana do rozkręcenia dobrze znanego schematu zakupowej gorączki.
  żródło
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolka-zaplacila-za-raport-a-kurs-wystrzelil-Szybka-wymiana-akcjonariatu-8620191.html

  Drugi przykład dotyczy akcji które mam w portfelu tj Kogeneracji i ta informacja bardziej skłoniła mnie do napisania wpisu bo ten sam analityk na zlecenie grupy inwestorów analityk wycenił akcję Kogeneracji na 150,3 zł przy zamknięciu piątkowym 40 zł dziś many wzrost ...jednak reakcja na taki raport aby była większa to musi spekuła to wykorzystać mając alibi do wzrostów ...a im większa spółka tym zasobniejszej spekuly potrzeba to tak pod ewentualny przyszłościowy raport na ENERGA ..jeszcze raz zacytuję Adrian Kowolik, analityk East Value Research, przygotował raport o akcjach Kogeneracji. Za jego przygotowanie zapłaciła grupa inwestorów spółki....nie wiem ile GG zapłaciła za reklamę w Agorze ale może nie więcej kosztuje taka odpłatna rekomendacja

  jeden z linków do źródła informacji / możecie sobie wyszukać inne linki /
  https://www.pb.pl/na-zlacenie-grupy-inwestorow-analityk-wycenil-akcje-kogeneracji-na-1503-zl-1198788
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zysku Autor: ~LechWalesa [85.237.185.*]

  > Do oceny każdego inwestora należy, czy przedstawione założenia i argumenty z raportu są na tyle silne, aby w pełni zaufać rekomendacja zbiegła się w czasie z większym zainteresowaniem kapitału spekulacyjnego akcjami Raenu, żeby nie napisać, że została przez niego wykorzystana do rozkręcenia dobrze znanego schematu zakupowej gorączki.

  spekuła zleciła wycenę ?
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zysku Autor: ~emeryt [31.60.56.*]
  nie mi to oceniać ...wpisem chciałem zwrócić uwagę na możliwość odpłatnego zlecenia takiej wyceny dla ENERGA czy to dobry pomysł nie wiem ...czy warto go zrealizować ...
  a tymczasem Bardzo prawdopodobna zmiana władzy w Polsce na bardziej proeuropejską i prorynkową to korzystny scenariusz dla inwestorów z warszawskiej giełdy. Reakcja rynku podczas pierwszej sesji po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów była wymowna. Inwestorzy wyraźnie odetchnęli z ulgą. Analitycy dostrzegają szanse dla wielu branż reprezentowanych na GPW

  Mniej polityki

  Zmiana władzy to przede wszystkim szansa na poprawę wycen spółek Skarbu Państwa, które grają ogromną rolę na warszawskim parkiecie. Kluczem będzie uwolnienie ich od wpływu polityki, która mocno ciążyła ich notowaniom w poprzednich latach. – Zmiana władzy daje szansę na odpolitycznienie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, czyli np. banków, spółek energetycznych czy wydobywczych. Inwestorzy bardzo często dostrzegają złe zarządzanie tymi spółkami, przez co unikają ich w inwestycjach. Jest szansa na poprawę zarządzania tych firm, a także poważniejsze traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych. Warto jednak pamiętać, że na zauważalne zmiany przyjdzie nam poczekać przynajmniej kilka miesięcy, jak nie kwartałów – zauważa Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami Superfund TFI.

  Jerzy Nikorowski, dyrektor BM BNP Paribas, zwraca uwagę, że spółki z branży bankowej, paliwowej i energetycznej od kilku lat są notowane z mocnym dyskontem względem analogicznych spółek zagranicznych mimo sprzyjającego otoczenia zewnętrznego. – Jak pokazały pierwsze sesje, inwestorzy liczą na stopniowy powrót do możliwości oceny tych spółek na podstawie fundamentów biznesowych, bez ryzyka regulacyjnego czy politycznego.

  wykorzystano cytaty z

  https://www.parkiet.com/firmy/art39307421-powyborcza-szansa-dla-wielu-branz
 • Re: na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł z Autor: ~Openerem [79.184.91.*]
  Co do wyceny Energi to GG pewnie taka wycenę robiła tylko może by ją było trzeba zaktualizować
  Do wyników i wyroku zostało kilka dni i zobaczymy czy coś się zmieni w podejściu Orlenu czy inwestorów do akcji Energi
  Dodatkowo można by pozyskać taką wycenę i razem z nią złożyć Orlenowi propozycję sprzedaży naszych akcji po takiej wycenie żeby się do tego odnieśli
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zł Autor: ~emeryt [31.60.56.*]
  Może nie dokładnie napisałem więc zachęcam wszystkich aby jeszcze raz przeczytać dwa poprzednie moje wpisy oraz otworzyć linki w nich podane / oczywiście GG ,warszawska ,a nawet ja mamy mniej lub bardziej profesjonalne wyceny spółki ENERGA / jednak w tym wypadku bardziej powinniśmy może używać słowa rekomendacja wydana przez osobę posiadającą uprawnienia /analityk biura maklerskiego / do rekomendacji wykorzystuje on wycenę zrobioną przez siebie / my za to płacimy/ leci to w PAP i rozpowszechniane jest to przez różne portale ...ewentualne tytuły prasowe analityk xxx giełdowy z biura maklerskiego xxxx uważa że cena godziwa akcji ENERGA SA to xx zł to jest xxx % więcej niż aktualny kurs ...
 • Re: na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł z Autor: ~Akcjonariusz [5.173.196.*]
  Właśnie o to chodzi trzeba zrobić szum, spektakularna wycena niezależnego analityka i jazda z baranami ( sternik czy jak mu tam )
 • Re: na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł z Autor: ~oko [31.182.6.*]
  Skoro Orlen kupił ponad 90% akcji Energi po 8,35 zł to głupi by był jakby teraz zapłacił wartość księgową czy nie wiadomo ile za pozostałe akcje. A jakby tak zrobili to ci wszyscy co sprzedali po 8,35 zł podnieśli by krzyk, że zostali oszukani - czytałem tu, że podobno pracownicy (co dostali akcje za darmo) ze łzami w oczach sprzedawali po 8,35 zł. Ponadto za chwilę zmieni się zarząd i prezes i powiedzą, że kupno Energi to nie ich pomysł. A dywidendę to przez lata bym nie liczył bo firmy energetyczne mają ogromne potrzeby inwestycyjne w modernizację bloków sieci i odejścia od węgla czy gazu na rzecz OZE. No i jakby to wyglądało - zyski mają przecież z tego co sprzedadzą drożej ludziom, obywatelom - czyli znowu za miliardowe zyski firm energetycznych ma zapłacić społeczeństwo...
 • na 1 akcje po 1 półroczu 23r mamy 6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,5 zł zysku Autor: ~LechWalesa [213.192.104.*]
  ~emeryt
  "czy to dobry pomysł nie wiem ...czy warto go zrealizować ..."

  a ja proponuje dać na mszę
  czy to dobry pomysł nie wiem ...czy warto go zrealizować ?

  Na pewno nie zaszkodzi !

  :-)

[x]
ENERGA -3,15% 12,30 2024-02-28 14:20:14
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.