• Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Sowa [188.47.6.*]
  Poniżej krótka analiza opublikowanego raportu.

  Zysk netto nie jest miarą wartości przedsiębiorstwa, są nią przede wszystkim przepływy z działalności operacyjnej, które za półrocze wyniosły ponad 6 mPLN. Zwracam uwagę, że byłyby one dużo wyższe, gdyby Spółka nie zakupiła towarów za 75 mpln w stosunku do 31.12.2021 (nota 7). Idąc tym tropem Spółka za pierwsze półrocze prawie osiągnęła marżę zero na sprzedaży towarów - strata to zaledwie 2 mPLN (w wartości sprzedanych towarów ujmuje się cenę ich nabycia, rozwiązanie odpisów aktualizujących jest w pozostałych przychodach operacyjnych). Zauważcie, że strata na towarach za 1Q2022 to 5 mPLN, a zysk za 2q2022 to 3 mpln, czyli marża w 2 kwartale wzrosła.
  Skoro Spółka "zatowarowała się" przed sezonem zimowym i widać, że rentowność wzrasta, można wyciągnąć pewne wnioski.

  Dla maruderów o bankructwie, itp - wartość USD wzrosła, więc wartość spółek zależnych również, co odzwierciedla zwiększenie innych całkowitych dochodów - aktywa netto zwiększyły się o 28 mPLN do 1.173 mPLN. Zatem po wykluczeniu akcji własnych wartość księgowa na akcję to 120,06 zł. Tzw. Gruby usiłuje nam pokazać, że giełda wycenia przyszłość, w której Spółka straci 707 mPLN - jest to wierutna bzdura, ale bessa sprzyja dołowaniu kursu akcji.

  Strona 18 - W przypadku Wielkiej Brytanii przychody za 1Q202 wyniosły 6,5 mPLN a za pierwsze półrocze tylko 4,4 mPLN - chyba coś tu nie gra.

  Nota 1 - Przeprowadzone testy na utratę wartość majątku trwałego są pozytywne i takie będę w przyszłości, ponieważ ceny zaczynają rosnąć, a Spółka wchodzi w segment industrialny.

  Nota 4 - Wydano 6 mPLN na WNIP - nie podano szczegółów, ale mogą to być licencje lub technologie wytwarzania nowych produktów - ktoś wspominał kiedyś na forum o 3 markach kosmetycznych, więc na coś istotnego wydawane są pieniądze.

  Nota 7 - Wartość odpisów na zapasy i zaliczki zmniejszyła się (zmniejszenie aktywa na podatek odroczony, o który zmniejszono wynik w szacunkach z 29.09.2022, to zapewne odroczony od odpisów na te zaliczki).

  Moim zdaniem odpisy na zapasy są zbyt wysokie. Skoro poniesiono tylko 2 mPLN straty na sprzedaży towarów za półrocze 2022, to teoretycznie ceny sprzedaży towarów są prawie na poziomie cen zakupu, ale to musiałoby podlegać analizie konkretnym grupom asortymentowym. Dodatkowo ten wniosek potwierdzają ruchy na odpisach - wykorzystanie odpisu oznacza, że ta kwota pokryła stratę na sprzedaży asortymentu, czyli ujemną marżę. Rozwiązanie odpisu oznacza, że był on utworzony w zbyt dużej wartości i nie jest już potrzebny. Ostrożna wycena była zbyt ostrożna, co pogrążyło wyniki na 31.12.2021.

  Udział odpisów aktualizujących w zapasach zmniejszył się z 16% na 31.12.2021 do 9% na 30.06.2022, co oznacza istotna poprawę.

  Nota 8 - na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent rozwiązał w pełni utworzony w roku 2021 odpis aktualizujący na zaliczkę wpłaconą dostawcy w związku z zamówionym towarem, w związku z rozliczeniem zaliczki w kwocie 11 mPLN - pytanie czy ten odpis też nie był utworzony nad wyraz skoro transakcja doszła do skutku - analiza w dalszej części.

  Nota 9 - na RMK zawieszono 917 kPLN licencji i certyfikatów, co z inwestycją we WNIP może sugerować nowe linie produktowe/dywersyfikację działalności.

  Nota 10 - Biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie w akcje, za 3Q2022 może być z tego spora starta z wyceny, bo giełdy nurkowały. Pytanie czy obligacje staną po drugiej stronie szali?

  Nota 12 - za 3Q powinni rozpoznać ok 1 mPLN przychodów odsetkowych od pożyczki udzielonej.

  Nota 14 - nabycie akcji własnych za 500 zł za akcję. Patrząc na opis w nocie 7: od połowy pierwszego kwartału roku 2021 obserwowany jest spadek rynkowych cen sprzedaży a towar przyjmowany na magazyn w tym czasie, zamawiany był po cenach wyższych niż obecnie możliwa do uzyskania cena sprzedaży, nasuwa się pytanie, czy skup po tak wysokiej cenie, przy rozpoznanym już negatywnym trendzie cen, nie jest działaniem na szkodę spółki? Wiadomo, kto miał w tym największy interes, co dodatkowo potwierdza obecnie wycena spółki. Akcje własne skupuje się w dołku, a nie na górce - do rozważenia czy 312 mPLN wydane przez Spółkę na akcje własne stanowi szkodę dla akcjonariuszy mniejszościowych.

  Nota 15 - rezerwa na urlopy zwiększona o 0,5 mPLN, ponieważ 30.06 jest przed sezonem urlopowym, więc naliczono dni, które nie zostały jeszcze wykorzystane. Inne rezerwy (zwiększenie o 0,9 mPLN) wypadałoby skomentować - jest nawet jakaś gwiazdka, ale nie widzę odnośnika.

  Nota 18 - Spółka cały czas wykazuje dużą wartość zaliczek otrzymanych na dostawy w kwocie 23 mPLN, a to przełoży się na przychody.

  Nota 27 - Przychody ze sprzedaży produktów w 2Q zwiększyły się o 100% względem 1Q, co jest pozytywne, jednak marża zmniejszyła się z 68% do 10% w 2Q - nie wyjaśniono tego w raporcie, a jest to zmiana istotna. Natomiast w 1Q marża na towarach była ujemna -6%, a w 2Q już dodatnia 6%, co należy ocenić pozytywnie.

  Na minus zaliczam wyższe koszty sprzedaży o 4 mPLN w 2Q w porównaniu do 1Q, jednak od 2Q ruszyła własna dystrybucja, więc należy to rozpatrywać, jako inwestycje w rozwój tego segmentu w okresie długoterminowym. Na plus zaliczam niższe o 2 mPLN koszty ogólne zarządu.

  Nota 28 - jak już wcześniej wspomniałem rozwiązanie odpisów oznacza, że ostatecznie nie były one potrzebne - patrząc post factum odpisy na 31.12.2021 były zawyżone o prawie 32 mPLN. Tutaj tylko biegły rewident stoi na straży czy odpisy i rezerwy nie są zawyżone.

  Teraz coś do przemyślenia ;-) 14.04.2022 publikowany jest raport na 31.12.2021, w którym wykazano wysokie odpisy aktualizujące wartość zapasów i zaliczek. 7 dni później, czyli 21.04.2022 opublikowano szacunkowe wyniki za 1Q2022, które de facto nie różniły się w sposób istotny od raportu z dnia 17.05.2022, w którym ROZWIĄZANO (czyli niezasadnie uprzednio utworzono 7 dni wcześniej) 29,5 mPLN odpisów, co widnieje w nocie 25 w raporcie za 1Q2022. W magiczny sposób w ciągu 7 dni, a wiadomym jest, że dane do publikacji/szacunków nie powstają w jeden dzień, okazało się, że na 31.12.2021 utworzono za dużo o 29,5 mPLN odpisów ;-) Nie brzmi to rzetelnie, a takie powinno być sprawozdanie finansowe.  

  Nota 29 - ciekawe na co poszło 815 kPLN darowizn przy tak kiepskich wynikach ;-) Inne koszty w kwocie 1,4 mPLN też nie zostały wyjaśnione.

  Nota 30 - Dodatnie różnice kursowe to 14 mPLN. Biorąc po uwagę rosnący kurs USD, kolejne kilka mPLN pojawi się w 3Q2022.

  REASUMUJĄC:

  Przy planowanym obrocie ok. 600 mPLN za rok 2022, stracie netto 10 mPLN, przy wypracowaniu 6 mPLN dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, za półrocze po tak istotnych zawirowaniach na rynku, początku wzrostu cen i odnawianiu zapasów przez klientów (wg raportu Top Glove), należy uznać, że sytuacja Spółki i jej przyszłość jest .... tu każdy wpisuje, co chce ;-)

  Każdy widzi w sprawozdaniu to co chce zobaczyć, zatem proszę nie kierować się moimi wywodami w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ;-)
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~PP [213.134.172.*]
  dzięki, ciekawa analiza
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Jug [77.255.146.*]
  Czy to jest „legalne” takie niedbalstwo:

  14.04.2022 publikowany jest raport na 31.12.2021, w którym wykazano wysokie odpisy aktualizujące wartość zapasów i zaliczek. 7 dni później, czyli 21.04.2022 opublikowano szacunkowe wyniki za 1Q2022, które de facto nie różniły się w sposób istotny od raportu z dnia 17.05.2022, w którym ROZWIĄZANO (czyli niezasadnie uprzednio utworzono 7 dni wcześniej) 29,5 mPLN odpisów, co widnieje w nocie 25 w raporcie za 1Q2022. W magiczny sposób w ciągu 7 dni, a wiadomym jest, że dane do publikacji/szacunków nie powstają w jeden dzień, okazało się, że na 31.12.2021 utworzono za dużo o 29,5 mPLN odpisów
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~log12 [31.0.78.*]
  Zasada ostrożnej wyceny rządzi w księgowości. Rewidenci mogą się czepiać co najwyżej zbyt niskich rezerw, nigdy tych zbyt wysokich.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Sowa [188.47.6.*]
  Nieprawda. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zatem zaniżenie, jak i zawyżenie odpisów/rezerw stoi w sprzeczności z ww. nadrzędną zasadą rachunkowości.
  Dodatkowo mamy zdarzenia po dacie bilansu powodujące korektę sprawozdania finansowego. Czyli jeśli do dnia publikacji raportu ustały przesłanki dotyczące odpisów/rezerw utworzonych na 31.12.2021, np. sprzedano towary bez straty, rozliczono zaliczki, na które był odpis , to już na 31.12.2021 Spółka powinna zmniejszyć odpisy/rezerwy.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Littleinvest [46.134.79.*]
  Dobra analiza
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Adwersarz [31.0.59.*]
  Jestem pod wrażeniem pracy i rzetelnej wnikliwości, jakie zostały włożone w ten powyższy, upubliczniony raport. Tak precyzyjne nie bywają nawet najlepsze spółki, zaś inwestorzy, zarówno złe, jak i dobre informacje na ogół zachowują dla siebie. A tutaj sam wpis wymagał poświęcenia czasu ij uwagi...
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~hloop [193.19.125.*]
  Mercator Medical miał 4,19 mln zł straty netto, 9,11 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r.ISBnews - Biznes
  3 paź 2022, 7:04

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 4,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 402,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Strata operacyjna wyniosła 9,11 mln zł wobec 410,62 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 087,3 mln zł rok wcześniej."Na działalność grupy wpływa przede wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej zarówno w krajach UE, jak również osłabienie koniunktury w Rosji (w efekcie nałożonych sankcji gospodarczych) i w Ukrainie (efekty prowadzanych działań militarnych), niestabilność w łańcuchach dostaw oraz wysoka zmienność cen surowców i towarów na rynku, na którym działa grupa. Prowadzone działania militarne na terenie Ukrainy mogą również przekładać się na dalsze dynamiczne zmiany w poziomie kosztów finansowych (stopy procentowe), kursy walutowe czy presję inflacyjną"- czytamy w raporcie.Grupa kapitałowa Mercator Medical posiada jednostki zależne w Ukrainie i w Rosji, w związku z czym trwające od 24 lutego 2022 roku działania wojenne na terenie Ukrainy oraz nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję mają wpływ na działalność biznesową Grupy."Działalność jednostki ukraińskiej przez pierwsze tygodnie od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego została wstrzymana, choć w drugiej połowie marca (wartość sprzedaży wyniosła ok. 50% średniomiesięcznej sprzedaży sprzed wybuchu konfliktu) i w kolejnych dniach jednostka wróciła do ograniczonej działalności operacyjnej. W drugim kwartale działalność operacyjna została przywrócona i obecnie jednostka koncentruje się na prowadzeniu działalności na terenie zachodniej Ukrainy. Wartość sprzedaży w sierpniu wróciła do poziomu ze stycznia" - czytamy dalej."Działalność jednostki rosyjskiej jest kontynuowana ze względu na charakter asortymentu sprzedawanego przez grupę emitenta i na dzień publikacji sprawozdania nie jest planowane zaniechanie jej działalności. Grupa nie ma wiedzy, aby na jej znaczących klientów lub kontrahentów, zostały nałożone jakiekolwiek międzynarodowe sankcje ekonomiczne lub embarga" - podano także.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 25,31 mln zł wobec 17,36 mln zł straty rok wcześniej.Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.
  (ISBnews)
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Hencz [89.64.85.*]
  Bardzo dobra analiza.

  Nie zgadzam się tylko z uwagą dotyczącą skupu akcji własnych za 500 PLN - to nie miał być żaden "interes" dla spółki, nie może też być oceniane jako działanie na szkodę spółki. To był skup dywidendowy, co jest normalną praktyką na rynku i chyba zawsze odbywa się powyżej cen rynkowych.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Sowa [188.47.6.*]
  Niby normalna praktyka, ale w spółkach poza GPW, to byłaby dywidenda z Tajlandii do Polski i następnie dywidenda do akcjonariuszy. To jest bardziej przejrzyste.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Hencz [89.64.85.*]
  Zgadzam się.
  Ale nie można też tu oskarżać o działanie na niekorzyść spółki lub akcjonariuszy.
  Jeśli ktoś nie wziął udziału w skupie, a trochę takich było, to tylko i wyłącznie jego sprawa. Gdyby wszyscy wzięli udział, to przepływy pieniężne byłyby tożsame z tymi z dywidendy, a podatek rzeczywiście rok później i z możliwością optymalizacji.

  A co do braku dywidendy z Tajlandii i tym samym braku dywidendy w Polsce, to jest to skandal i oszustwo wobec akcjonaiuszy, którym było obiecane coś innego. Ale to już dotyczy 2022, a nie 2021 i nie dotyczy powyższej wspominanego skupu.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Zbigniew [188.150.18.*]
  Wreszcie coś mądrego i merytorycznego , uczcie się od kompetentnych analityków ,brawo !!!!!!
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~hloop [193.19.125.*]
  A i w kasie prawie 100 baniek ubyło..
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Sowa [188.47.6.*]
  52 mPLN na pożyczkę i 51 mPLN na wyposażenie nowej fabryki - wszystko jest przejrzyste w przepływach. Wg mnie nie po to inwestują tyle kasy, aby na tym nie zarobić. Bądź co bądź po pandemii marka została dużo szerzej poznana na świecie i łatwiej będzie sprzedać nowe rodzaje produktów.
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Adwersarz [31.0.84.*]
  Jest to niewątpliwie jedna z niewielu spółek na GPW, tak dobrze i pod każdym względem przygotowana na wszelkie problemy zbliżającego się kryzysu...
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Niesprzedam [178.235.50.*]
  Romański chyba coś wspominał, że rok 2022 może zamknąć się jakimś plusem? Po co to mówił?
  Dlaczego Romański zwiał od Wieśka?

 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~log12 [31.0.78.*]
  Znalazł lepszą pracę?
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~Niesprzedam [178.235.50.*]
  Jeszcze lepszą?
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~KaSia [193.151.102.*]
  A ja się czuję jak analfabetka finansowa - w wybranych danych finanowych pokazane są straty, a rachunek zysków i strat pokazuje zyski. Jak to możliwe?
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~He [89.64.85.*]
  zyski finansowe
 • Re: Analiza raportu 30.06.2022 krok po kroku Autor: ~rte [37.235.48.*]
  ok, będzie dobrze
[x]
MERCATOR -1,88% 46,36 2023-01-27 17:04:36
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.