Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

Podatek od nieruchomości - kończy się czas na rozliczenie z fiskusem. Sprawdź, kto zapłaci

Zbliża się ostatni moment na zapłacenie ostatniej, czwartej raty podatku od nieruchomości. Podatnicy na uregulowanie należności mają czas tylko do środy 15 listopada. To ważny termin dla właścicieli, którzy obciążeni są daniną publiczną w kwocie powyżej 100 zł.

fot. Katarzyna Uroda / Shutterstock

Pierwsza połowa listopada to ostatni moment na zapłacenie czwartej raty podatku od nieruchomości. O terminie muszą pamiętać osoby, które płacą daninę publiczną w wysokości powyżej 100 zł. Właściciele nieruchomości obciążeni zobowiązaniem poniżej ten kwoty regulują ją jednorazowo do 15 marca.

reklama

Czas na zapłacenie czwartej raty podatku od nieruchomości upływa 15 listopada 2023 r.

Podatek od nieruchomości – na kim ciąży obowiązek? 

Zgodnie z przepisami podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, jest bez tytułu prawnego.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień, obejmuje:

 1. budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 4. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 5. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 8. uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 9. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 10. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 11. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 12. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Gminy mają możliwość samodzielnego wprowadzenia dodatkowego zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup. Szczegółowe informacje o tym, kto może zapłacić mniej lub w ogólne nie płacić, znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

Źródło: Bankier.pl
powiązane
polecane
najnowsze
popularne
najnowsze
bankier na skróty