Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


 Poradniki Bankiera
Finanse osobiste
Konta
Karty
Kredyty
Emerytury
Podatki
Lokaty
Ubezpieczenia
Inwestowanie
Giełda
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
Obligacje
Waluty
Surowce
Futures
Fundusze inwestycyjne
Alternatywne formy inwestowania
Firma
Leasing
Podatki dla firm
Usługi bankowe
Fundusze UE

Poradniki

Ubezpieczenia zdrowotne w Unii Europejskiej Niezależnie od celu naszego wyjazdu do jednego z państw Unii Europejskiej powinniśmy wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wówczas będziemy mieli pewność, że w razie potrzeby zostanie nam udzielona niezbędna pomoc, a co więcej nie zostaniemy obciążeni kosztami świadczonych nam usług medycznych. W raporcie omówiono systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Wspólnoty, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy. »

Poradnik ZUS: Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określiła zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy się zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy też świadczenie rehabilitacyjne? »

Poradnik ZUS: Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. »

Poradnik ZUS: Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie  wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę  wymiaru  zasiłku  chorobowego ustala się przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia. »

Poradnik ZUS: Zasady wypłacania zasiłku chorobowego w okresie przejściowym od 8 lutego 2005 r. Zasiłek chorobowy, do którego prawo powstało przed dniem 8 lutego 2005 r., wypłaca się za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotychczasowych. O zastosowaniu dotychczasowych przepisów decyduje data powstania prawa do zasiłku, a nie data  powstania niezdolności do pracy. »

Poradnik ZUS: Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków Każdy z nas chce korzystać z prawa do zasiłków, natomiast mało kto chce płacić na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź, komu i jakie zasiłki przysługują, czy też jakimi zasadami kieruje się ZUS przy wypłacaniu zasiłków. »

Poradnik ZUS: Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad O wysokości przyszłej emerytury decyduje tzw. kapitał początkowy. Wylicza go ZUS dla osób, które podlegały przed 1 stycznia 1999 r. ubezpieczeniu społecznemu, a ich okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień. Aby to było możliwe, należy najpierw udokumentować swój staż pracy oraz zarobki z okresu przed reformą emerytalną. »

Częste błędy popełniane w dokumentach ubezpieczeniowych Prawidłowo wypełnione dokumenty ubezpieczeniowe mają decydujące znaczenie przy tworzeniu właściwych zapisów na kontach płatników i ubezpieczonych oraz terminowym przekazywaniu składek do NFZ i OFE, a w dalszej perspektywie decydują o wysokości emerytur ubezpieczonych. Raport mówi o tym, jak prawidłowo wypełniać dokumenty rozliczeniowe, aby nie tracić czasu na korekty. Przytoczono w nim wiele przykładów. »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania ZUS DRA, ZUS RMUA Płatnik jest zobowiązany do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu zasiłków. Temu służy formularz ZUS DRA. Z kolei raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej składa się na druku ZUS RMUA. Dowiedz się, jak poprawnie je wypełnić. Nie trać czasu na korektę. »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania ZUS RZA, ZUS RSA Poradnik dotyczy zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym ZUS RZA i ZUS RSA. Dowiedz się, w jakich okolicznościach należy złożyć te formularze i jak to zrobić, aby Zakład nie miał żadnych zastrzeżeń. »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania ZUS ZWPA, ZUS ZBA, ZUS ZAA, ZUS RCA Za pomocą formularza ZUS ZWPA możemy wyrejestrować płatnika składek. Z kolei ZUS ZBA służy informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek. O zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej należy powiadomić ZUS. W tym celu należy złożyć informację ZUS ZAA. Natomiast imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach składamy na druku ZUS RCA. Pamiętaj, dobrze wypełniony formularz to oszczędność czasu i nerwów.  »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania ZUS ZCZA, ZUS ZWUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA Każdy formularz ZUS służy do czegoś innego. W jakich sytuacjach zatem należy złożyć formularze: ZUS ZCZA, ZUS ZWUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA? Jeśli cenisz swój czas, dowiedz się jak poprawnie wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe. »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA Chcąc zgłosić płatnika do ubezpieczenia, należy wypełnić specjalny formularz ZUS ZUA. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego posłużymy się drukiem ZZA. Co innego gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, wówczas należy złożyć w oddziale ZUS formularz ZUS ZIUA. A do czego służy druk ZUS ZCNA? Sam sprawdź, dowiedz się jak bezbłędnie wypełniać formularze do ZUS. »

Poradnik ZUS: Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik przeznaczony jest dla płatników składek, którzy mają obowiązek sporządzania i przekazywania do Zakładu dokumentów ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidłowym przygotowaniu tych dokumentów. Zawiera on wzory formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wypełniania. »

Poradnik ZUS: Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne Każdy, kto zaczynał swój pierwszy biznes, wie, jak ważne jest maksymalne ograniczenie kosztów "stałych". Za taki koszt niewątpliwie należy uznać składki na ZUS. Dlatego chcąc odciążyć młodego przedsiębiorcę ustawodawca wprowadził preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne. Dowiedz się, kto i przez jaki okres może z nich korzystać, czy też jak należy rozliczać i opłacać składki. »

  Wyświetlane od 1 do 15 Następne 15 >>
 Najpopularniejsze

Księgarnia

Najnowsze poradniki