Zabezpieczenie kredytów

Banki stosują obecnie bardzo wiele sposobów, żeby zabezpieczyć udzielane kredyty, jednak najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest dobra sytuacja finansowa osoby zaciągającej kredyt.

Czym bank kieruje się ustalając sposób zabezpieczenia kredytu?

Banki stosują obecnie bardzo wiele sposobów, żeby zabezpieczyć udzielane kredyty, jednak najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest dobra sytuacja finansowa w firmie zaciągającej kredyt. Drugim sposobem zabezpieczenia są tzw. prawne sposoby zabezpieczenia Jak zostanie zabezpieczona konkretna umowa kredytowa, zależy od kilku cech zawieranych umów:

1) rodzaj i wysokość wierzytelności oraz proporcja wartościowa zabezpieczenia i wierzytelności (suma ustanowionych zabezpieczeń powinna być znacznie wyższa od kwoty udzielonego kredytu i należnych odsetek);

2) termin spłaty długu (udzielając kredytu krótkoterminowego wartość przedmiotu zabezpieczenia nie obniży się; przy kredycie długoterminowym takie samo zabezpieczenie będzie ulegać deprecjacji, co powinno być uwzględniane przy kalkulowaniu realności zabezpieczenia; podobnie w długim terminie może znacząco zmienić się sytuacja finansowa poręczycieli w porównaniu ze stanem początkowym)

3) status prawny dłużnika i osób zabezpieczających należności banku (z dużo większą ostrożnością podchodzi się do zabezpieczeń udzielonych przez spółki prawa handlowego o ograniczonym kapitale własnym niż do osób fizycznych o spółek cywilnych, które gwarantują całym swoim majątkiem)

4) sytuacja finansowa, gospodarcza i majątkowa dłużnika

5) ryzyko banku, związane z udzielaniem kredytu firmom z tej samej branży lub ludziom o podobnym

6) cechy zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz z postanowień umowy o ustanowienie zabezpieczenia, np.:
a) sposób ustanowienia zabezpieczenia
b) przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z zabezpieczenia
c) sposób realizacji uprawnień banku

7) przewidywany nakład pracy banku

8) koszt zabezpieczenia dla dłużnika (wszystkie koszty kredytu ponosi zwykle kredytobiorca)

9) realna możliwość zaspokojenia roszczeń banku w możliwie najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia (łatwiej można zrealizować zabezpieczenie w formie środków na rachunku bieżącym niż dochodzić roszczeń z hipoteki).

Wybór formy zabezpieczenia ustalany jest w porozumieniu z kredytobiorcą. Występuje tu oczywiście konflikt interesów, którego rezultat w dużym stopniu zależy od rozwoju i konkurencji na rynku kredytów.

Wartość przyjmowanych zabezpieczeń rzeczowych ustala się najczęściej w relacji do cen rynkowych (np. nieruchomości czy maszyny) lub kosztów nabycia (np. towary, surowce, materiały). Przy ustalaniu wartości zabezpieczeń nie można pomijać także wpływu takich czynników, jak np. moda, sezonowość, konkurencyjność, łatwość sprzedaży wyrobów, przestrzeganie okresów gwarancji towarów, wrażliwość na psucie itp. Przy zabezpieczeniach rzeczowych, jeżeli określony przedmiot jest lub może być ubezpieczony, należy dokonać na rzecz banku cesji praw z umowy ubezpieczenia majątkowego dotyczącego przyjętego zabezpieczenia.

Przyjęcie określonego zabezpieczenia prawnego, a w szczególności zabezpieczenia rzeczowego, należy bezwzględnie uzależnić od uprzedniego sprawdzenia przez pion kredytowy, czy przedmiot zabezpieczenia faktycznie istnieje, warunki jego magazynowania, ogólny stan techniczny itp. Każda decyzja powinna być zindywidualizowana i dostosowana do konkretnej sytuacji danego kredytobiorcy.
Źródło:
Pobierz program PIT 2015
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,5% XII 2015
PKB rdr 3,4% III kw. 2015
Stopa bezrobocia 9,8% XII 2015
Przeciętne wynagrodzenie 4 515,28 zł XII 2015
Produkcja przemysłowa rdr 6,7% XII 2015

Znajdź profil

Księgarnia Bankier.pl

Każdy może zarobić milion Każdy może zarobić milion Cena: 19,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl