Status czynnego podatnika VAT: Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wejście w życie nowej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.(Dz. U. Nr 54, poz. 535) nałożyło na podatników kilka dodatkowych obowiązków, które muszą być spełnione by dany podatnik mógł dokonywać szereg czynności określonych w tej ustawie.

Jak napisać wniosek

Na przykład podmiot chcący dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnik VAT czynny posługujący się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL był zobowiązany wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R) w celu aktualizacji danych złożyć informację dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (formularz VAT-R/UE).

Po dokonaniu powyższych czynności, każdy podatnik powinien zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego „status podatnika VAT czynnego”.

Jest to o tyle niezbędne, gdyż w praktyce firmy, którym podatnik sprzedał swoje usługi (towary) będą chciały odliczyć podatek wynikający z faktur dokumentujących tę sprzedaż jako podatek naliczony. Będzie możliwe to jedynie wtedy, gdy otrzymają w/w zaświadczenie, gdyż podatnicy dokonujący transakcji handlowych w zakresie zakupu towarów i usług, chcąc mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT zakupu powinni postarać się o uzyskania od kontrahenta pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy, że dany kontrahent zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

Brak takiego zaświadczenia pozbawia podmiot od dnia 01-05-2004 r., na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu oraz naraża na dodatkowe skutki karno-skarbowe.

Poniżej przedstawione są dokumenty, pomocne w spełnieniu formalności o której mowa powyżej.

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia?Każdy podmiot chcący uzyskać zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny, powinien zwrócić się z prośbą o jego wydanie na wniosku dokonując opłaty skarbowej w znakach w wysokości 16 zł.

Przykładowy wniosek
Wrocław, (dnia)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

(Właściwego ze względu na siedzibę firmy,

miejsce zamieszkania podatnika)

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez (NAZWA FIRMY) statusu podatnika VAT czynnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 54 poz.535 z dnia 07-04-2004 r.) zwracamy się z prośbą o przesłanie do naszej firmy zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez (NAZWA FIRMY) status podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 157 ustawy o VAT.

Z poważaniem,

Jak wygląda zaświadczenie?Urząd Skarbowy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wydaje zaświadczenie w którym stwierdza, że dany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przykładowe zaświadczenie

Wrocław, (dnia)

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

(Właściwego ze względu na siedzibę firmy,

miejsce zamieszkania podatnika)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

ZAŚWIADCZENIE

Nr (sygnatura stosowana przez Urząd Skarbowy)Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego (Właściwego ze względu na siedzibę firmy, miejsce zamieszkania podatnika) potwierdza, że podatnik

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

na dzień wystawienia niniejszego zaświadczenia

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynnyw tutejszym Urzędzie Skarbowym

...............................................

Podpis i stanowisko służbowe__________________________________________________________________________________________

Opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w wysokości 16 zł pobrano i skasowano na podaniu, zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.)Jak zwrócić się do kontrahenta o przesłanie oświadczenia?Z dniem 01-05-2004 r. podatnik chcący dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu musi otrzymać od kontrahenta oświadczenie stwierdzające uzyskanie przez niego „statusu podatnika VAT czynnego”.

Przykładowe oświadczenie
Wrocław, (dnia)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

NAZWA KONTRAHENTA,

ADRES,

NUMER NIP

Dot. Oświadczenia stwierdzającego uzyskanie „statusu podatnika VAT czynnego”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11-03-2004 r. (Dz. U. 54 poz.535 z dnia 05-04-2004 r.) zwracamy się z prośbą o przesłanie do naszej firmy oświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez Państwa firmę „statusu podatnika VAT czynnego”.

Brak potwierdzenia o funkcjonowaniu Państwa jako „czynnego podatnika VAT” od dnia 01-05-2004 r. pozbawia naszą firmę , na podstawie art.88 ust.4 ustawy, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu oraz naraża na dodatkowe skutki karno-skarbowe.

Prosimy o przesłanie zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy, że Państwa firma zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny. Do czasu pozyskania prosimy o przesłanie kopii zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R również potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy.

Powyższe dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.

W imieniu (NAZWA FIRMY) oświadczamy, że zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o VAT Spółka jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

W załączeniu przesyłamy potwierdzenie zarejestrowania Spółki jako podatnika VAT czynnego.

Z poważaniem,

STATUS PODATNIKA VAT CZYNNEGO

Wejście w życie nowej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.(Dz. U. Nr 54, poz. 535) nałożyło na podatników kilka dodatkowych obowiązków, które muszą być spełnione by dany podatnik mógł dokonywać szereg czynności określonych w tej ustawie.

Na przykład podmiot chcący dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnik VAT czynny posługujący się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL był zobowiązany wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R) w celu aktualizacji danych złożyć informację dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (formularz VAT-R/UE).

Po dokonaniu powyższych czynności, każdy podatnik powinien zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego „status podatnika VAT czynnego”.

Jest to o tyle niezbędne, gdyż w praktyce firmy, którym podatnik sprzedał swoje usługi (towary) będą chciały odliczyć podatek wynikający z faktur dokumentujących tę sprzedaż jako podatek naliczony. Będzie możliwe to jedynie wtedy, gdy otrzymają w/w zaświadczenie, gdyż podatnicy dokonujący transakcji handlowych w zakresie zakupu towarów i usług, chcąc mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT zakupu powinni postarać się o uzyskania od kontrahenta pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy, że dany kontrahent zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

Brak takiego zaświadczenia pozbawia podmiot od dnia 01-05-2004 r., na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu oraz naraża na dodatkowe skutki karno-skarbowe.

Poniżej przedstawione są dokumenty, pomocne w spełnieniu formalności o której mowa powyżej.

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia ?Każdy podmiot chcący uzyskać zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny, powinien zwrócić się z prośbą o jego wydanie na wniosku dokonując opłaty skarbowej w znakach w wysokości 16 zł.

Przykładowy wniosek
Wrocław, (dnia)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

(Właściwego ze względu na siedzibę firmy,

miejsce zamieszkania podatnika)

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez (NAZWA FIRMY) statusu podatnika VAT czynnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 54 poz.535 z dnia 07-04-2004 r.) zwracamy się z prośbą o przesłanie do naszej firmy zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez (NAZWA FIRMY) status podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 157 ustawy o VAT.

Z poważaniem,

Jak wygląda zaświadczenie?Urząd Skarbowy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wydaje zaświadczenie w którym stwierdza, że dany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przykładowe zaświadczenie

Wrocław, (dnia)

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

(Właściwego ze względu na siedzibę firmy,

miejsce zamieszkania podatnika)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

ZAŚWIADCZENIE

Nr (sygnatura stosowana przez Urząd Skarbowy)Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego (Właściwego ze względu na siedzibę firmy, miejsce zamieszkania podatnika) potwierdza, że podatnik

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

na dzień wystawienia niniejszego zaświadczenia

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynnyw tutejszym Urzędzie Skarbowym

...............................................

Podpis i stanowisko służbowe__________________________________________________________________________________________

Opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w wysokości 16 zł pobrano i skasowano na podaniu, zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.)Jak zwrócić się do kontrahenta o przesłanie oświadczenia?Z dniem 01-05-2004 r. podatnik chcący dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu musi otrzymać od kontrahenta oświadczenie stwierdzające uzyskanie przez niego „statusu podatnika VAT czynnego”.

Przykładowe oświadczenie
Wrocław, (dnia)

NAZWA FIRMY,

ADRES,

NUMER NIP

NAZWA KONTRAHENTA,

ADRES,

NUMER NIP

Dot. Oświadczenia stwierdzającego uzyskanie „statusu podatnika VAT czynnego”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11-03-2004 r. (Dz. U. 54 poz.535 z dnia 05-04-2004 r.) zwracamy się z prośbą o przesłanie do naszej firmy oświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez Państwa firmę „statusu podatnika VAT czynnego”.

Brak potwierdzenia o funkcjonowaniu Państwa jako „czynnego podatnika VAT” od dnia 01-05-2004 r. pozbawia naszą firmę , na podstawie art.88 ust.4 ustawy, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zakupu oraz naraża na dodatkowe skutki karno-skarbowe.

Prosimy o przesłanie zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy, że Państwa firma zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny. Do czasu pozyskania prosimy o przesłanie kopii zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R również potwierdzonego przez właściwy Urząd Skarbowy.

Powyższe dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.

W imieniu (NAZWA FIRMY) oświadczamy, że zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o VAT Spółka jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

W załączeniu przesyłamy potwierdzenie zarejestrowania Spółki jako podatnika VAT czynnego.

Z poważaniem,Ewelina Wachał
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Przeczytaj też

Poznaj atrakcyjny pakiet lokowania kapitału.
Brak produktów powiązanych
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl