W jakim terminie sporządzić i przekazać PIT-11?

Pracodawcy zobowiązani są do sporządzania PIT-11, tj. informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W praktyce czynność ta nastręcza płatnikom wiele wątpliwości. Dotyczą one m.in. wskazania okresu objętego informacją, a także terminu, w jakim należy ją sporządzić.


„Normalny” tryb przekazania PIT-11

Do sporządzenia informacji PIT-11 obowiązani są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Omawiając zagadnienie terminowości przekazywania przedmiotowej informacji skupimy się na dwóch grupach płatników, tj.:

 • zakładach pracy obliczających i pobierających w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy; przy czym omawianą informację wystawia się pracownikom, za których płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku,
   
 • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu umów zlecenia.

Obie grupy płatników obowiązuje termin do końca lutego roku następującego po roku podatkowym na sporządzenie i przesłanie PIT-11 podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego. Przy czym dla każdego z nich termin ten określony jest w odrębnym przepisie. Dla pracodawców określa go art. 39 ust. 1 ustawy o pdof, a dla zleceniodawców art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).


Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na potrzeby której zatrudnia 5 pracowników. Ponadto w trakcie roku zawarł dwie umowy zlecenia na okres od lipca do sierpnia.

PIT-11 o dochodach uzyskanych w 2007 r. płatnik musi przesłać pracownikom i zleceniobiorcom w terminie do końca lutego 2008 r.


Powyższy przykład dotyczy przypadku gdy zleceniobiorcy i zleceniodawcy nie łączy stosunek pracy. Jeżeli natomiast zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, wówczas płatnik wystawia jedną informację PIT-11, w której wykazuje zarówno przychody z pracy jak i z umowy zlecenia.


Kiedy „przyspieszony” tryb przekazania PIT-11?

Od powyższej zasady przewidziane są wyjątki. Ustawodawca sformułował bowiem inną przesłankę dla wcześniejszego, niż koniec lutego, wystawienia PIT-11 dla pracowników, a inną dla zleceniobiorców.

„Przyspieszony” tryb przekazania PIT‑11 ma miejsce:

 • jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek od dochodów ze stosunku pracy ustał w ciągu roku; wówczas zakład pracy jest zobowiązany sporządzić PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 15. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka (art. 39 ust. 2 ustawy o pdof),
   
 • w razie zaprzestania przez płatnika będącego zleceniodawcą prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym; wówczas płatnik przekazuje PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 42 ust. 3 ustawy o pdof).


Przykład

Spółka cywilna zlikwidowała działalność gospodarczą z dniem 28 września 2007 r. Wcześniej, tj. w kwietniu 2007 r., rozwiązała stosunek pracy z trzema zatrudnionymi w spółce pracownikami (w tym dniu wypłacono im wszystkie należne przychody ze stosunku pracy). Z kolei umowa ze zleceniobiorcą była zawarta do lipca 2007 r.

Spółka cywilna jako płatnik zobowiązana była do wystawienia i przekazania PIT-11 dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w kwietniu 2007 r., w terminie do 15 maja 2007 r. W tym samym terminie należało ją przesłać do urzędu skarbowego. Z kolei do dnia zaprzestania działalności płatnik obowiązany był przekazać PIT-11 dla zleceniobiorcy i do urzędu skarbowego.


Kiedy płatnik nie wystawi PIT-11?

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, że pomimo zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców na płatniku nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia PIT-11.

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, PIT-11 wystawia w terminie do końca lutego następnego roku m.in. zakład pracy obliczający i pobierający w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy oraz podmiot dokonujący wypłaty świadczeń z umowy zlecenia.

Z powyższego wynika, że pozostawanie danej osoby w stosunku pracy lub zlecenia nie uzasadnia wystawienia jej PIT-11, jeżeli w danym roku nie uzyskała ona przychodu. Z uzyskaniem przychodu z wykonywanej pracy mamy do czynienia w momencie, w którym zakład pracy (zleceniodawca) wypłaci lub postawi do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym należne mu wynagrodzenie. Jeżeli z uwagi na trudności finansowe pracodawca (zleceniodawca) nie wypłaci pracownikowi (zleceniobiorcy) w ciągu roku żadnego wynagrodzenia, w tej sytuacji nie występuje w roli płatnika. W tych okolicznościach brak podstaw do sporządzenia informacji PIT-11.


Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, na potrzeby której zatrudnia od listopada 2007 r. 5 pracowników. Z uwagi na trudną sytuację finansową w 2007 r. nie dokonywał im wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy. W tej sytuacji nie ma obowiązku sporządzenia pracownikom PIT-11 za 2007 r. W konsekwencji pracownicy nie mają obowiązku wykazania dochodu z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za 2007 r.autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 400 z dnia 2007-11-08
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~monia

A kto mówi że ręcznie? Jest mnóstwo oprogramowania oraz e-deklaracje dostępne na stronie ministerstwa finansów. A pracodawca może równiez elektronicznie o ile podpisze podpisem elektronicznym

! Odpowiedz
0 0 ~Jack

W jakich my czasach zyjemy?zkomputeryzowany rynek a pity trzeba wypelniac recznie?
Poza tym czemu nie moze wystarczyc to ze pracodawca przesle jeden formularzyk do jakiejs instytucji i to by wystarczylo?Czemu pracownicy nie maja tej ulgi przy wypelnianiu zeby go nie musieli wypelniac ani oddawać?;/

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl