Zaliczka na podatek od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2012 r.

Zatrudnianie osób na umowę o pracę wiąże się z wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy. Jeden z nich dotyczy obliczenia i pobrania w ciągu roku zaliczki na podatek od wypłacanych pracownikom (stawianych do ich dyspozycji) wynagrodzeń za pracę. Obowiązek ten trzeba również wypełnić w stosunku do należności wypłaconych w 2012 r., bez względu czy przysługują one za ten, czy za ubiegły rok.


Przychód z wynagrodzenia

Pracodawcy zobligowani są przepisami Kodeksu pracy do wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

W przypadku gdy wynagrodzenie za pracę jest płatne raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Tak stanowi art. 85 § 2 K.p. (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Termin i czas wypłaty wynagrodzenia za pracę pracodawca wskazuje w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 K.p.).

Tak więc przepisy prawa pracy zawierają określenie, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w terminie z góry określonym (np. w ostatnim dniu miesiąca), jednak najpóźniej do 10. następnego miesiąca w przypadku wynagrodzenia płatnego raz w miesiącu. Przy czym przyjęcie przez pracodawcę (np. w regulaminie pracy), że wynagrodzenia za dany miesiąc są płatne np. 5. dnia następnego miesiąca oznacza, że wynagrodzenia za grudzień 2011 r. są płatne do 5 stycznia 2012 r.

Do wypłaty w styczniu 2012 r. wynagrodzenia za rok 2011 może dojść również z innych przyczyn niż z tytułu określenia takiego terminu wypłaty wynagrodzeń. Przyczyna może tkwić np. w trudnościach finansowych pracodawcy, który z uwagi na brak środków pieniężnych, wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2011 r. dokonuje, łącznie ze styczniowym, w styczniu 2012 r.

W obu przypadkach wypłata wynagrodzenia za 2011 r. w roku 2012 skutkuje tym, że jest ono przychodem pracownika za 2012 r., podobnie jak wynagrodzenie styczniowe wypłacone w styczniu 2012 r. - np. w ostatnim jego dniu. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, który wyznacza moment powstania przychodu m.in. ze źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. W świetle powołanego przepisu, dopóki pracownik nie otrzyma wynagrodzenia lub nie zostanie ono postawione do jego dyspozycji, nie powstaje u niego przychód ze stosunku pracy. Zatem wynagrodzenie za 2011 r. (np. grudzień) wypłacone w styczniu 2012 r. staje się przychodem roku 2012. Oznacza to, że dokonując jego wypłaty płatnicy muszą uwzględnić zasady poboru zaliczek obowiązujące w 2012 r., które nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.


W 2012 r. zaliczki na podatek od przychodów pracowników pobierane są na zasadach obowiązujących w roku 2011.


Stawki podatku i koszty

W 2012 r. zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy będą pobierane według tych samych stawek podatku co w roku 2011, czyli:

 • 18% - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł,
   
 • 32% - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł.

Od tego roku zmianie nie ulegają również koszty pracownicze (ani podstawowe, ani podwyższone). Oznacza to, że do obliczenia w 2012 r. miesięcznego dochodu mają zastosowanie miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł. Przy czym koszty w kwocie podwyższonej przysługują podatnikowi, który złoży pracodawcy oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz że nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Oświadczenia tego nie trzeba jednak składać w 2012 r., jeżeli zostało ono złożone w roku 2011 lub latach wcześniejszych, a stan faktyczny z niego wynikający nie uległ zmianie (art. 32 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 3a ustawy o pdof).


Składki społeczne

Kolejnym elementem wpływającym na dochód jako podstawę opodatkowania są składki na ubezpieczenia społeczne, które potrącane są ze środków pracownika (są przez nich finansowane). W 2012 r. zakłady pracy zobowiązane są obliczać i z wynagrodzenia pracownika odprowadzać składki społeczne w niezmienionej wysokości w porównaniu z rokiem 2011. Oznacza to, że w tym roku pracodawca musi z dochodu pracownika potrącać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71% podstawy wymiaru, z tego na:

 • ubezpieczenie emerytalne - 9,76%,
   
 • ubezpieczenia rentowe - 1,50%,
   
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45%.


Kwota zmniejszająca i składka zdrowotna

W 2012 r. w niezmienionej wysokości pozostaje także kwota zmniejszająca podatek. W skali roku w dalszym ciągu wynosi ona 556,02 zł. Tak więc miesięczną zaliczkę ustalaną od wynagrodzenia wypłacanego w 2012 r. obniża się o 46,33 zł (1/12 z kwoty 556,02 zł), oczywiście pod warunkiem, że pracodawca dysponuje oświadczeniem PIT-2 złożonym przez pracownika (przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2012 r. lub w latach wcześniejszych).

Ponadto zaliczka ulega zmniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nadal wynosi ona 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlega nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki.


Wynagrodzenia a PIT-11

Płatnicy mogą mieć problem z ustaleniem, w której informacji należy wykazać wynagrodzenia za rok 2011 wypłacone w roku 2012.

Jak wskazano wcześniej, wynagrodzenie należne za grudzień 2011 r., które zostanie wypłacone pracownikowi w styczniu 2012 r., stanowi jego przychód za 2012 r. Podobnie jak wynagrodzenie za styczeń 2012 r. płatne w styczniu 2012 r. Oba będzie należało wykazać w informacji PIT-11 za 2012 r. W informacji tej zakłady pracy obowiązane są bowiem wykazać przychody ze stosunku pracy za rok podatkowy, za który jest ona sporządzana.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa nr 1 (833) z dnia 2012-01-02

Dokumentacja kadrowa w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl