Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 34,90 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes):


Zysk operacyjny netto minus skorygowane podat...

zobacz pozostałe hasła...

2006-12-13 06:02 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się podwójnie?


Zdarza się, że rolnik - oprócz pracy na roli - podejmuje dodatkowo zatrudnienie jako pracownik lub zawiera umowę zlecenia. Bardziej przedsiębiorczy zakładają również własne firmy. Pracownicy, zleceniobiorcy czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom w ZUS i tam też opłacają z tego tytułu składki. Od kiedy zatem taki rolnik zaprzestaje opłacania składek w KRUS, a rozpoczyna opłacanie składek w ZUS?


Ubezpieczenie w ZUS

Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym w ZUS dla różnych grup ubezpieczonych reguluje art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego dyspozycją, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają:

 • pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,
   
 • zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,
   
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania.

W tych samych też terminach powstaje i wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tych osób.

Z dniem powstania obowiązku ubezpieczeń powstaje również obowiązek opłacania składek z danego tytułu.


Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki. Ustaje natomiast - z końcem kwartału, w którym warunki te ustały. Oznacza to, że pomimo zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uzasadniającej podleganie ubezpieczeniu w KRUS np. w trakcie miesiąca lub kwartału (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu), rolnik pozostaje w ubezpieczeniu rolniczym aż do końca danego kwartału.

Jeżeli zaś chodzi o składki na rolnicze ubezpieczenie, to opłaca się je co kwartał. Obowiązek ich opłacania powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie. Natomiast ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało rolnicze ubezpieczenie. Takie uregulowanie wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Rolnik na etacie i na zleceniu

W przypadku gdy rolnik podlega innemu ubezpieczeniu (np. jako pracownik lub zleceniobiorca), wówczas nie stosuje się wobec niego przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 16 ust. 3 tej ustawy). Również przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wyłączają osoby podlegającej rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu z ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Mówiąc prościej - powstanie obowiązku ubezpieczenia w ZUS jako pracownik lub jako zleceniobiorca powoduje, że osoba taka przestaje być objęta ubezpieczeniem w KRUS. Ale co ze składką na rolnicze ubezpieczenie?

Analizując powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że rolnik, który w trakcie kwartału podlega innemu ubezpieczeniu (np. z umowy o pracę), zobowiązany jest do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS za cały ten kwartał w pełnej wysokości. Podobnie jest w sytuacji, gdy rolnik w trakcie kwartału przestaje podlegać innemu ubezpieczeniu. Wówczas składkę na rolnicze ubezpieczenie społeczne również musi opłacić za cały kwartał.


Przykład 1

Pan Mirosław jest rolnikiem i podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS od 1 sierpnia 2004 r. Od 1 grudnia 2006 r. zawarł on umowę o pracę. Od tego też dnia podlega zatem ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik. W tym przypadku ubezpieczenie rolnicze ustanie dla pana Mirosława z dniem 31 grudnia 2006 r. Pomimo jednak tego, że od początku grudnia br. są już opłacane składki pracownicze, składkę w KRUS za IV kwartał br. pan Mirosław ma obowiązek zapłacić w pełnej wysokości.


Przykład 2

Pan Witold opłaca składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne w KRUS. W okresie od 25 września do 8 grudnia 2006 r. wykonywał pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia. W okresie tym podlegał więc ubezpieczeniom społecznym w ZUS jako zleceniobiorca. Zatem rolnicze ubezpieczenie społeczne ustało z ostatnim dniem III kwartału br., czyli z dniem 30 września 2006 r.

Z uwagi na to, że umowa zlecenia wygasła z dniem 8 grudnia 2006 r. (a tym samym ubezpieczenia w ZUS z tego tytułu), od następnego dnia, tj. od 9 grudnia br. Pan Witold powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Niemniej jednak składkę na rolnicze ubezpieczenie zarówno za III kwartał (tj. za lipiec, sierpień i wrzesień), jak i za IV (tj. za październik, listopad i grudzień) powinien zapłacić w pełnej wysokości.


Można by powiedzieć, że taki kwartalny i zarazem niepodzielny sposób opłacania składek jest niesprawiedliwy i krzywdzący dla niektórych osób posiadających w pewnym okresie "podwójne" ubezpieczenie. Jednak w przypadku podlegania przez rolnika innemu ubezpieczeniu obowiązujące prawo nie przewiduje proporcjonalnego wymiaru rolniczej składki ubezpieczeniowej. Co więcej, kwartalny system rozliczania rolniczej składki na ubezpieczenie społeczne oraz jej niepodzielność nie narusza norm konstytucyjnych, co wyraźnie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2004 r., sygn. akt P 4/03.


Rolnik z firmą

W przypadku gdy w trakcie kwartału rolnik rozpoczyna dodatkowo działalność gospodarczą, a nie spełnia warunków umożliwiających mu kontynuowanie ubezpieczenia rolniczego (przede wszystkim 3-letni okres tego ubezpieczenia), wówczas ubezpieczeniu w KRUS podlega do końca danego kwartału. A zatem tak, jak została opłacona składka. Dopiero po ustaniu ubezpieczenia rolniczego powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to zatem odmienna zasada od ogólnie obowiązującej, mówiącej o objęciu ubezpieczeniami od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności.


Przykład

Pan Karol podlega ubezpieczeniu społecznemu jako rolnik - od 1 lutego 2006 r. Dodatkowo od 16 listopada 2006 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że nie posiada on wymaganego 3-letniego nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS, nie może kontynuować ubezpieczenia rolniczego. W tym przypadku Pan Karol będzie podlegał rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu do końca IV kwartału, czyli do 31 grudnia 2006 r. Natomiast z racji prowadzonej działalności gospodarczej zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi w ZUS od 1 stycznia 2007 r. Pomimo więc tego, że działalność została rozpoczęta od 16 listopada br., pierwsza składka na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu powinna być opłacona dopiero za styczeń 2007 r. (płatna w lutym).


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.).


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 305 z dnia 2006-12-11


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Lokata 4,5% bez otwierania konta!

Komentarze do artykułu
UBEZPIECZENIE W KRUS Autor: ~OBSERWATOR   2012-02-20 22:02
mam rentę rodzinną od 11lat po zmarłym mężu na moje pierwsze dziecko jako opiekun niepełnoletniego syna renta przysyłana jest na moje nazwisko , z tej renty mam opłacaną składkę zdrowotną .Od 4 la (..)
UBEZPIECZENIE W KRUS Autor: ~agnieszka waskowska   2012-02-20 22:01
mam rentę rodzinną od 11lat po zmarłym mężu na moje pierwsze dziecko jako opiekun niepełnoletniego syna renta przysyłana jest na moje nazwisko , z tej renty mam opłacaną składkę zdrowotną .Od 4 la (..)
Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się pod Autor: ~Pani Agnieszka   2011-02-14 20:53
kiedyś prowadziłam dzilalnośc gospodarczą. Od 5 lat mam umowę o prace.Mam gospodarstwo rolne chce otworzyc dzilalnośc agencje ubezpieczeniowa. Czy mogę placic składki KRUS.
Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się pod Autor: ~nierolnik   2009-09-29 21:03
Posiadam rentę z krus /stara ustawa/ z 1980r., a chcę dorobić i pracodawca musi za mnie oplacić składki do zus.Ja z tych składek nie skorzystam ani do renty ani emerytury tak mówi stara ustawa. Czy je (..)
Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się pod Autor: ~rolnik   2008-07-04 23:26
od 2006r te przepisy nieco się zmieniły czy możnby je zaktualizować