PIT 2016: przychody z giełdy

Przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, zarówno tych notowanych na giełdzie (rynek pierwotny, wtórny), jak i w obrocie pozagiełdowym zaliczane są do typowych przychodów z kapitałów pieniężnych.  

Rozliczenie podatku za 2016 a przychody z giełdy
Rozliczenie podatku za 2016 a przychody z giełdy (fot. Chlestowski Adam / )

Do takich przychodów zalicza się dodatkowo przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną,
 2. odpłatnego zbycia papierów wartościowych  i pochodnych instrumentów finansowych,
 3. odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji spółek komandytowo-akcyjnych) i pochodnych instrumentów finansowych, opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych,
 4. odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków przez komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co do zasady kwoty przychodów uzyskanych w 2016 r. należy nie później niż do 1 maja 2017 r. ująć w deklaracji PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatkowej. Natomiast w przypadku podatników, którzy obroty na giełdzie traktują jako działalność gospodarczą, sprzedaż udziałów, akcji i instrumentów finansowych wyszczególnia się jako przychód z tej działalności i ujmuje w deklaracjach PIT-36, Pit36L.

Przychodów uzyskanych ze sprzedaży nie można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – sporządzając PIT-28.  

Do przychodów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym zalicza się również przychody uzyskiwane między innymi z:

 1. odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych z wyjątkiem tych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 2. z tytuły udziału w funduszach kapitałowych,
 3. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których  podstawą uzyskania są  akcje/udziały w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną,
 4. odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, w tym obligacji,
 5. tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terenie RP,
 6. tytułu udziału w zyskach spółki nieposiadającej osobowości prawnej mającej siedzibę lub zarząd w innym państwie, gdy jest w tym państwie traktowana jako osoba prawna i spółka podlega w tym  państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania.

Te kategorie przychodów opodatkowane są jednakże zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, a podatek ten pobierany jest przez płatnika podatku i nie ma konieczności rozliczania ich w rocznym zeznaniu podatkowych. Przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Ryczałtowo opłacony podatek wykazywany jest przez płatnika na PIT-8AR.

Przychody, od których podatek nie został pobrany ryczałtowo

W zeznaniu rocznym PIT-38 należy wykazać jedynie te źródła przychodów i kosztów dotyczące transakcji, od których podatek nie został pobrany ryczałtem przez płatnika. W takim wypadku muszą się tam znaleźć tylko kwoty, od których samodzielnie podatnik obliczał i wpłacał zaliczki na podatek albo kwoty, które znalazły lub powinny były się znaleźć na informacji PIT-8C przekazywanej przez płatnika (najczęściej dotyczy to domów maklerskich i emitentów).

W zeznaniu uwzględnia się wtedy przychody, koszty i dochody z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia papierów wartościowych (m.in. na giełdowym rynku pierwotnym, wtórnym, a także z tytułu zbycia udziałów i akcji nienotowanych na żadnym z rynków regulowanych),
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (bez przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
 3. zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. kontrakty terminowe itp.),
 4. niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
 5. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 6. uzyskane za granicą, dla których powstaje obowiązek podatkowy w Polsce.

Podatnik powinien uzyskać informację o kwotach, które sam musi ująć w PIT-38 - nie później niż do końca lutego 2017 r. na druku PIT-8C przekazanym przez płatnika. W wypadku gdyby druk zawierał błędy, podatnik może i powinien na zeznaniu roczny wpisać prawidłowe wartości.   

Najważniejszą częścią PIT-8C dla osoby inwestującej na giełdzie jest część F tej informacji, która powinna zostać sprawdzona pod kątem tego, czy została poprawnie wypełniona przez biuro maklerskie. Należy zwrócić uwagę na:

 • poz. 35 i 36 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • poz. 37 i 38 – z tytułu przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych,
 • poz. 39 i 40 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających.

W tych przypadkach nie jest pobierana zaliczka i to podatnik ma obowiązek sporządzić samodzielnie ostatecznie zeznanie podatkowe PIT-38. Kwoty z części F informacji PIT-8C podatnik-inwestor ma obowiązek przenieść (w prawidłowych wartościach) do części C deklaracji PIT-38.

Jeśli podatnik otrzymał kilka informacji PIT-8C, wtedy sumuje wartości z nich wszystkich uzyskane przychody oraz poniesione koszty, dodaje do nich łączną kwotę kosztów pozostałych, nierozliczanych przez biura maklerskie. Po tej operacji inwestor wyznacza łączną wartość dochodu oraz w efekcie – wartość podatku do zapłaty (stosując do obliczenia podatku stawkę 19%, przez którą mnoży ustaloną w poz. 29 deklaracji PIT-38 podstawę obliczenia podatku).

Co ważne, sumując kwoty z poszczególnych PIT-8C, podatek płaci się od łącznej wartości przychodu po odjęciu łącznej wartości kosztów poniesionych w danym roku kalendarzowym. I tak:

 • przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (poz. 35 informacji PIT-8C) powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 • przychód z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (poz. 37 informacji PIT-8C) powstaje w momencie realizacji tych praw,
 • za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (poz. 39 informacji PIT-8C) uważa się moment realizacji tych praw.

PIT-38 a dywidendy, inne udziały w zysku osób prawnych

Pobranie zryczałtowanego podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, tak więc dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie są wykazywane w zeznaniu rocznym.
Obowiązek podatkowy może wynikać ze zrealizowanej transakcji międzynarodowej, w której płatnik nie pobiera w Rzeczypospolitej podatku lub w innej sytuacji, gdy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wtedy podatnik powinien wykazać fakt otrzymania dochodu z tego tytułu.

Obowiązek podatkowy powstaje, gdy podatnik jest krajowym rezydentem podatkowym, a inwestuje za granicą bez korzystania z pośrednictwa krajowych domów maklerskich. Jeśli zysk zrealizowany został za granicą, a podatek został pobrany za pośrednictwem brokera, z usług pośrednictwa którego się korzysta, możliwe jest proporcjonalne odliczania tego podatku zapłaconego za granicą od podatku należnego do zapłaty w Polsce. Informację o wysokości przychodów i kosztów oraz podatku, którą otrzymamy z zagranicy przenosimy do deklaracji, przeliczając wartości wyrażone w walutach obcych po średnim kursie NBP na dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu bądź tez zapłaty podatku.

PIT-38 a fundusze inwestycyjne

W rocznej deklaracji podatkowej nie trzeba wykazywać przychodów ani dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem że w sposób prawidłowy fundusz pobrał należny ryczałtowo podatek od uzyskanego dochodu. Na podatniku nie ciąży obowiązek złożenia zeznania i wykazania uzyskanego dochodu.

Obowiązek podatkowy dla polskiego rezydenta podatkowego może jednak wynikać z transakcji międzynarodowej, w której płatnik nie pobiera w Rzeczypospolitej podatku lub w innej sytuacji, gdy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wówczas koniecznym jest wykazanie dochodu i uiszczenie należnego podatku dochodowego.

PIT-38 podatek i koszty dopiero w dacie uzyskania przychodu

Obowiązek zapłaty podatku pojawi się dopiero w momencie faktycznej sprzedaży udziałów lub akcji, a dochód zostanie określony po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami przeznaczonymi na zakup. Podatnik ma obowiązek ujmować poszczególne kwoty nabycia udziałów i akcji w PIT-38 dopiero w dacie sprzedaży tychże udziałów lub akcji. Dokupując i odsprzedając udziały lub akcje spółek, podatnik oblicza dochód, stosując metodę first in first out (FIFO). Zgodnie z nią dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskaną z odpłatnego zbycia a kosztem uzyskania przychodu. Za koszty nabycia uznaje się wydatki poniesione na samym początku. Koszty z tytułu nabycia nie są rozliczane w chwili ich poniesienia, lecz dopiero w związku ze zbyciem udziałów lub akcji.  

Chcąc rozliczyć koszty podatkowe, niezbędna jest zatem sprzedaż odpowiedniej ilości posiadanych papierów wartościowych.

Podobnie przychód z realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych powstaje dopiero w dacie faktycznej zapłaty.

Natomiast przychodami podatkowymi są również kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Oznacza to, że w przypadku blokad gotówki na rachunkach maklerskich, podatnik już w dacie należnego przychodu powinien ustalać kwotę powstałego dochodu.  

PIT-38 a strata z lat poprzednich 2011-2015

Dopuszczalne jest rozliczanie straty podatkowej powstałej w związku z czynionym przez nas inwestycjami. Podatnik może odliczyć jednorazowe jednakże maksymalnie 50% wartości straty rocznej i o tyle pomniejszać uzyskany dochód. Rozliczenie strat może nastąpić tylko do 5 lat po latach liczonych od roku jej poniesienia. Dopuszczalne jest, by w jednym roku rozliczane były straty z kilku wcześniejszych lat, przy czym z każdego roku rozliczyć można nie więcej niż 50% wykazanej w tych latach straty.

Niekiedy korzystnie jest sprzedać akcje przed końcem roku, a następnie odkupić je w roku kolejnym, jeśli zależy nam ciągłym posiadaniu walorów konkretnej spółki po to, by móc osiągnięty dochód rozliczyć ze startą z ubiegłych lat.

Rozliczenie straty podatkowej nie jest możliwe w przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtowo (np. dochodów z pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych). Podobnie w przypadku dochodu z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

PIT-38 a ulgi podatkowe

Podatnicy uzyskujący jednie przychody z kapitałów pieniężnych nie mają możliwości korzystania z ulg podatkowych, odliczając przewidziane kwoty od uzyskiwanych dochodów wskazanych w PIT-38. Jeśli natomiast mają jeszcze inne źródła zarobków rozliczane np. na zasadach ogólnych, mogą z tych tytułów uzyskać prawo do ulg podatkowych.

Termin płatności i zaliczki na podatek w PIT-38

Podatek opłaca się w terminie ostatecznym do złożenia deklaracji podatkowej na podatek dochodowy od osób fizycznych – w roku 2017 do poniedziałku 1 maja włącznie. W przypadku rozliczania podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych, nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych.

PIT 2016. Rozliczenia roczne

Najważniejsze informacje i porady pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Adax

Witam, a jak sprzedałem akcje pozagiełdowe i mam tylko umowę sprzedaży, nie mam PIT-8C, to co robić?

! Odpowiedz
0 1 ~Mp

A co jesli w 2016 mialem maly zysk i pit 8c otrzymalem w kwietniu? Przepisuje na pit 38 i skladam do 1maja2017?

! Odpowiedz
0 0 ~rozliczenie_straty

czy strata uzyskana w 2011 może być nadal amortyzowana w rozliczeniu 2016?

! Odpowiedz
0 0 ~zz

Tak, ostatni raz nie więcej niż 50%

! Odpowiedz
0 0 ~Geist

Proszę o pomoc co teraz mam zrobić kiedy nie otrzymalem Pit 8c. W roku 2016 zainwestowałem pieniądze na giełdzie i poniosłem stratę i mimo to nie otrzymalem z mojego biura maklerskiego PIT 8c mimo że chciałem się dowiedzieć kiedy zostały wysłane od powiedzieli mi że zostały wysłane pity 23.02.2017
Co mam zrobić?

! Odpowiedz
0 0 ~89u

Wygenerować sobie automatycznie jak w BOŚ lub poprosić o duplikat.

! Odpowiedz
0 0 ~Kuba

wyrażnie napisano że mozna odliczyć straty za lata"PIT-38 a strata z lat poprzednich 2011-2015"za rok 2016r

! Odpowiedz
0 0 ~zz

Dokładnie, bo cara zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

! Odpowiedz
0 0 ~rozliczajacy

Czy to jest prawidłowe rozliczenie?

2011 - strata 18 000zł
2012 - brak operacji
2013 - zysk 400zł
2014 - zysk 3 000zł
2015- zysk 3 500zł
2016- zysk 7 000zł

rozliczenie lat 2012-2015 pozostała kwoata straty 11 100zł

jak rozliczyć rok 2016?
czy mogę skorzystać całości kwoty straty i nic nie płacić, czy mogę skorzystać tylko z jej 50% kwoty:
1. (7000 - 50% * 11 100)* 19% = 275,5zł
2. (7000-11 1000)*19% = .....nie płacimy

proszę o pomoc
Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Jacek_Poznań

Myślę, że straty powstałej w 2011 nie możesz rozliczyć w tym roku, sumowaniu podlegają straty i zyski z ostatnich 5 lat a więc od 2012 r. Mam ten sam problem. Nie jest to precyzyjnie wytłumaczone czy sumuje się zyski i odejmuje straty z ostatnich 5 lat. Pewne jest za to, że odliczyć można 50% wynikającej z bilansu straty.

! Odpowiedz
WIG -0,69% 59 285,57
2017-04-21 17:15:00
WIG20 -0,95% 2 264,07
2017-04-21 17:15:00
WIG30 -0,84% 2 595,98
2017-04-21 17:15:00
MWIG40 -0,29% 4 707,81
2017-04-21 17:15:00
DAX 0,18% 12 048,57
2017-04-21 17:36:00
NASDAQ -0,11% 5 910,52
2017-04-21 22:02:00
SP500 -0,30% 2 348,69
2017-04-21 22:07:00

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Znajdź profil

Księgarnia Bankier.pl

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe Cena: 19,90 zł  Zamów książkę

Porównaj i kup ubezpieczenia turystyczne

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl