Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

2007-11-23 12:32 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Nie tylko praca wlicza się do stażu


Nasi Czytelnicy często pytają o zaliczanie różnych okresów aktywności zawodowej i innych okresów do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Mimo iż temat ten gościł wielokrotnie na łamach gazety, ciągle jest aktualny. Dziś przypominamy najbardziej „popularne” okresy, które powiększają staż urlopowy.


Na nauce nie można stracić

W prawie pracy nie występują jednolite zasady ustalania okresu zatrudnienia. Zaliczane są bowiem do niego różne okresy, w zależności od tego, dla potrzeb jakiego świadczenia wymagany jest określony staż pracy. Szczególnie w przypadku ustalania stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, występują liczne tzw. okresy zaliczalne, zrównane z okresami zatrudnienia. Jednym z nich jest okres nauki. Dodajmy, nauki zakończonej zgodnie z programem ustalonym dla danego etapu edukacji.

Na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., do okresu zatrudnienia ustalanego na potrzeby stażu urlopowego zaliczają się okresy ukończonej nauki w:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
   
 • średniej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
   
 • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
   
 • średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,
   
 • szkole policealnej - 6 lat,
   
 • szkole wyższej - 8 lat.
UWAGA! 
Okresów nauki nie należy sumować. Przy ustalaniu stażu urlopowego bierze się pod uwagę okres ostatnio ukończonej szkoły.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla zainteresowanego.


Wojsko, zasiłek i inne okresy

Cechą charakterystyczną stażu urlopowego jest to, że okres pracy jest tylko jednym z okresów, które są do niego zaliczane. Obok zatrudnienia występuje szereg tzw. okresów zaliczalnych, które powiększają nasz staż urlopowy. Do najczęściej spotykanych okresów zaliczalnych należą:

 • okres czynnej służby wojskowej na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.),
   
 • okres zawodowej służby wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. nr 179, poz. 1750 ze zm.),
   
 • okres służby zastępczej na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223, poz. 2217 ze zm.),
   
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.),
   
 • okres pracy w gospodarstwie rolnym bądź prowadzenia takiego gospodarstwa wskazany w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310),
   
 • okres pracy nakładczej na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.),
   
 • okres pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 ze zm.),
   
 • okresy, o które skrócono wypowiedzenie umowy o pracę, pod warunkiem, że pracownikowi przysługiwało odszkodowanie oraz nie podjął w tym czasie innego zatrudnienia. Również okresy pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy, za które przyznano wynagrodzenie oraz okresy pozostawania bez pracy, za które przyznano odszkodowanie.


Liczą się tylko zakończone okresy

Przy ustalaniu stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pod uwagę bierze się tylko zakończone okresy pracy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja podjęcia dodatkowej pracy. W przypadku podjęcia dodatkowego (równolegle z podstawowym) zatrudnienia, dotychczasowy okres pracy wlicza się w zakresie od jego rozpoczęcia do dnia poprzedzającego nawiązanie kolejnego stosunku pracy. W ten sam sposób postępuje się w przypadku podjęcia więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia (art. 1541 § 2 K.p.).

UWAGA! 
Okres wykonywania działalności gospodarczej nie podlega zaliczeniu do stażu urlopowego, chyba że odmiennie stanowią przepisy zakładowe.

Osoba niezatrudniona uprzednio w charakterze pracownika, prowadząca własną działalność gospodarczą, musi więc być przygotowana na to, że w kwestii wymiaru urlopu będzie traktowana tak, jak absolwent dopiero rozpoczynający życie zawodowe. Powyższa zasada obowiązuje też w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Okres takiego zatrudnienia nie liczy się do stażu urlopowego pracowników.autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa Nr 404 z dnia 2007-11-22


Komentarzy 4


RSS Google Wykop

Gotówka na Twoim koncie
nawet w 20 minut!

Komentarze do artykułu
Nie tylko praca wlicza się do stażu Autor: ~Olga   2013-08-22 18:49
No właśnie, nie należy mylić stażów "urlopowego" i "emerytalnego", np. nauka w szkole średniej wlicza się oczywiście do tego pierwszego, ale do drugiego już nie (jest to opisane np (..)
Nie tylko praca wlicza się do stażu Autor: ~grre   2011-12-16 17:59
Tempe prawo z tymi szkolami, srednie szkoly sa w polsce na okres trzech lat a prawo mowi cos o pieciu
Nie tylko praca wlicza się do stażu Autor: ~pp   2010-04-12 12:32
a czy sprawdzał pan nowelizacje ustawy w treści której okres zasiłku zalicza się do wymiaru urlopu Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac (..)
Nie tylko praca wlicza się do stażu Autor: ~GZ   2010-04-09 11:25
proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Od kiedy to okres pobierania zasiłku dla bezrbotnych zalicza się do okresu od któego zalezy nabycie prawa do urlopu??? Proszę zerknąć do Ustawy o promocji zatrudni (..)