Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Odsetki ustawowe:


Odsetki naliczane dla przeterminowanych należności; podawane w Dzienniku Ustaw

zobacz pozostałe hasła...

2005-10-28 06:54 Źródło: Poradnik FK

Poradnik FK

Nasi eksperci odpowiadają - Obowiązki związane z likwidacją spółki


Jesteśmy spółką z o.o. Właściciele naszej spółki zamierzają postawić ją w stan likwidacji. Jakie obowiązki w zakresie wyceny i zamknięcia ksiąg rachunkowych ciążą na naszej jednostce?

Likwidację spółki powinieneś prowadzić pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Jest to warunek niezbędny informujący inne podmioty gospodarcze o zmianach, jakie nastąpiły w Pani spółce.


W trakcie postępowania likwidacyjnego, likwidatorzy mają za zadanie zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, upłynnić majątek spółki oraz wypełnić jej zobowiązania (art. 282 ksh). W granicach swoich kompetencji likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania.

W okresie likwidacji nie możesz wypłacać wspólnikom zysków, dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Poza tym nie możesz także ustanowić prokury, a dopłaty uchwalać wyłącznie za zgodą wszystkich wspólników.

Podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji. Wspólnicy, którzy po upływie 6 miesięcy otrzymali w dobrej wierze przypadającą im część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli.

Bilans likwidacyjny sporządzasz inaczej niż bilans roczny podczas zwykłej działalności. Chodzi tu o zbycie składników majątku spółki, które należy wycenić według wartości, jaką prawdopodobnie uda się osiągnąć, a nie według wartości rzeczywistej, jaką wykazuje się w celu ustalenia i podziału zysku między wspólników.

Jako likwidowana jednostka powinieneś:
  • zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
  • otworzyć księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia likwidacji, w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.Pamiętaj, że w przeddzień postawienia spółki z stan likwidacji powinieneś:
  • dokonać wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  • utworzyć rezerwę na spodziewane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności, np. odszkodowania czy kary umowne,
  • różnicę powstałą w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.


Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji będzie stanowił podstawę sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.

Zapisy księgowe związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji mogą być następujące:
1. Ewidencja przed sporządzeniem bilansu zamknięcia na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji jednostki:
a) kwoty aktualizujące wartość aktywów:
Wn konto „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”,
Ma konta różnych zespołów, np. 0, 1, 2, 3, 5, 6,
b) utworzenie rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane likwidacją jednostki:
Wn konto „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”,
Ma konto „Rezerwy”.

2. Ewidencja w księgach jednostki „w likwidacji”:
a) połączenie składników kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy, na dzień rozpoczęcia likwidacji:
Wn konta: „Kapitał (fundusz) zakładowy”, „Kapitał (fundusz) zapasowy”, „Kapitał (fundusz) rezerwowy”, „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”,
Ma konto „Kapitał (fundusz) podstawowy”,
b) przeniesienie udziałów własnych przeznaczonych do sprzedaży w spółce z o.o.:
Wn konto „Kapitał (fundusz) podstawowy”,
Ma konto „Krótkoterminowe aktywa finansowe”.

Zakończenie likwidacji rozpoczyna się w momencie podziału majątku spółki, a kończy się w chwili wykreślenia spółki z rejestru sądowego. Jeżeli zgromadzenie wspólników pozytywnie oceni wyniki działań likwidatorów, wówczas przedkładają oni do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.

Z dniem wykreślenia spółki z rejestru sądowego ustaje osobowość prawna i rozwiązanie spółki staje się całkowicie skuteczne wobec osób trzecich.
Likwidator lub syndyk zawiadamia właściwy urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz banki prowadzące rachunki spółki o jej rozwiązaniu.

Tekst pochodzi z „Poradnika Finansowo Księgowego”.

www.poradnikfk.pl


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Lokata 4,5% bez otwierania konta!

Komentarze do artykułu
Nasi eksperci odpowiadają - Obowiązki związane z likwidacją spółki Autor: ~AB-Consulting   2012-06-02 21:29
Niestety nie ma żadnej uproszczonej procedury. Zgodnie z obowiązującym prawem nawet w przypadku spółki, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego jest (..)
Nasi eksperci odpowiadają - Obowiązki związane z likwidacją spółki Autor: ~abconsulting   2008-11-02 22:43
Jeżeli wykaże: 1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe. 2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy. (..)
 Narzędzia Bankier.pl
  Zestawienie kont firmowych
  Wyszukiwarka kredytów dla firm
  Niezbędnik podatnika i przedsiębiorcy
  Przetargi - wyszukiwarka

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: