Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

Najczęściej podatnicy wybierają miesięczny sposób rozliczania VAT. Jednak obecnie wszyscy podatnicy mogą wybrać możliwość rozliczania tego podatku raz na kwartał. Ustawodawca w przypadku podatników niebędących małymi podatnikami dodatkowo nałożył na nich pewne obowiązki.


Mały podatnik

Małym podatnikiem VAT jest podmiot:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 5.067.000 zł;

2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 190.000 zł.


Metoda kasowa rozliczania VAT

Mali podatnicy mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń, polegającej na tym, że obowiązek podatkowy powstaje u nich dopiero z chwilą otrzymania zapłaty za sprzedany towar (wykonaną usługę) nie później jednak niż z upływem 90. dnia od dnia dokonania transakcji. Podatnik stosujący kasową metodę rozliczania podatku VAT nie ma możliwości wyboru, czy chce składać deklaracje za okresy miesięczne, czy kwartalne - obowiązany jest do dokonywania rozliczeń podatku VAT za okresy kwartalne w deklaracji VAT-7K, składanej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie ostatniego miesiąca danego kwartału.

Mały podatnik, który chce stosować kasową metodę rozliczania VAT, musi o tym fakcie powiadomić pisemnie (na druku VAT-R) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Zrezygnować z tej metody rozliczania VAT może dopiero po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.


Kwartalne rozliczanie VAT

Mały podatnik, który nie zamierza rozliczać się metodą kasową, może zdecydować tylko o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT (może także korzystać z miesięcznego rozliczania VAT).

Przy wyborze kwartalnego cyklu składania deklaracji obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje na zasadach ogólnych. Także na tych samych zasadach dokonuje się odliczenia podatku naliczonego. Różnica polega jedynie na tym, że deklarację VAT-7K składa za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Należy pamiętać, że możliwość kwartalnego rozliczania VAT została uzależniona od uprzedniego pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego. Powinno być ono złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik będzie po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Przykładowo podatnik, który od II kwartału br. chce rozliczać podatek VAT kwartalnie, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoim zamiarze do 25 maja 2010 r. Również ci podatnicy, którzy w ciągu 2010 r. rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych, mają możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatku VAT. Podatnicy ci muszą o zamiarze kwartalnego rozliczania zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podatnicy, którzy zdecydują o kwartalnym rozliczaniu podatku VAT, mogą zrezygnować z tego sposobu rozliczeń i ponownie rozliczać podatek VAT miesięcznie. Jest to jednak możliwe dopiero po upływie 4 kwartałów, za które podatnik rozliczał się w ten sposób. O zmianie swojej decyzji podatnik musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.


Kwartalne rozliczenia dla pozostałych podatników

Podatnicy, którzy nie mają statusu małego podatnika, czyli ci, u których obrót osiągnięty w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 45.000 euro, mogą także składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne (VAT-7D).

O tym fakcie muszą również zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Termin zawiadomienia jest taki sam jak w przypadku małych podatników zamierzających rozliczać się za okresy kwartalne.

Jednak wybór kwartalnego składania deklaracji przez podmioty niebędące małymi podatnikami wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, które narzucił im ustawodawca.

Podatnicy ci mają bowiem obowiązek wpłacania zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Wpłata zaliczki musi nastąpić w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za który jest wpłacana zaliczka.

Jeżeli w wyniku rozliczenia za dany kwartał zobowiązanie podatkowe nie wystąpi lub jeśli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową. Oznacza to brak konieczności dokonywania wpłat zaliczek w kolejnym kwartale. Wynika to z art. 103 ust. 2b ustawy o VAT. Jednak podatnicy mogą zdecydować o wpłacaniu zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Podatnik może zrezygnować z obliczania zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 658 z dnia 2010-04-29

Kto i co podlega ustawie o VAT? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl