Kiedy wypełnia się formularz VAT-R?

Podatnicy podatku VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy są obowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Składa się je na druku VAT-R. Zgłoszenia tego nie muszą składać podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe) lub wykonujący czynności zwolnione od VAT (zwolnienie przedmiotowe). Przy czym podatnicy ci mogą, jeżeli chcą, zgłoszenie to złożyć.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza (na druku VAT-5) jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

W przepisach o VAT wprost nie określono, od którego momentu podmiot składający VAT-R staje się podatnikiem zarejestrowanym. Jednak, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) naczelnik rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie, zatem należy uznać, że rejestracja następuje w momencie złożenia tego zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Pamiętać należy, że rejestracja podatników podatku VAT jest niezwykle ważna, ponieważ jej brak pozbawia podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego. Jak bowiem wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.


Zasady wypełniania druku VAT-R

W formularzu rejestracyjnym podatnicy VAT podają wszelkie dane niezbędne dla ich identyfikacji i określenia istotnych informacji, tj. czy będą:

 • podatnikami zwolnionymi czy czynnymi,
   
 • korzystali ze statusu „małego podatnika” i rozliczali się metodą kasową,
   
 • składali deklaracje za okresy kwartalne czy miesięczne,
   
 • dokonywali wewnątrzwspólnotowych transakcji.

Zwrócić należy uwagę, że od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, który określony został jako załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku VAT (Dz. U. nr 211, poz. 1331). Druk ten dostępny jest na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl).

Zmiany w tym druku spowodowane zostały ostatnią nowelizacją ustawy o VAT.

Wśród istotnych zmian w formularzu VAT-R należy wymienić zmiany w poz. 30 formularza, gdzie wyrazy „4-14” zastąpiono wyrazami „4-15”. Zmiana ta wynikła z uwagi na rozszerzenie listy zwolnień przedmiotowych z VAT o działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Ponadto w poz. 39-42, 44-45, 47-48, 54-57 doprecyzowano zapisy okresów rozliczeniowych, w związku z ujednoliceniem standardów informatycznych w zakresie formularzy podatkowych.

W poz. 43 pominięto pozycję „podatnik traci (utracił) prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne” oraz zmieniono objaśnienia do poz. 44-45. Zmiana ta była konieczna, gdyż obecnie art. 99 ustawy o VAT zezwala wszystkim podatnikom (również niebędącym małymi podatnikami w rozumieniu ustawy) na składanie deklaracji kwartalnych.

W części C.2. dodano nową pozycję „51. VAT-7D, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy”. Związane jest to z wprowadzeniem nowego formularza deklaracji podatkowej - VAT-7D.

Należy dodać, że nie obowiązuje już załącznik do formularza rejestracyjnego - VAT-R/UE. Informacje związane z rejestracją na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zostały w nowym formularzu zamieszczone w części C.3.

Informacje zawarte w tej części formularza w porównaniu z danymi, które zawierał załącznik VAT-R/UE, a szczególnie jego część B, zostały nieco zmienione, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą obowiązków podatkowych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

„Stary” wzór zgłoszenia rejestracyjnego można stosować nadal, aż do 31 grudnia 2009 r., z wyjątkiem podatników prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych oraz podmiotów niebędących małymi podatnikami rozliczających się za okresy kwartalne.


Termin złożenia VAT-R

Jeżeli podatnik zwolniony od VAT rozpocznie dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utraci zwolnienie od podatku lub zrezygnuje z tego zwolnienia, ma obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, natomiast podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,

2 przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego, w przypadku utraty tego prawa,

3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego (określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia (termin ten dotyczy także rolników ryczałtowych),

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.


Aktualizacja danych na druku VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R składają zarówno podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jak również podatnicy, którzy uaktualniają dane wykazane w poprzednio złożonym zgłoszeniu.

Obowiązek zawiadamiania urzędu skarbowego o zmianach danych, zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym w ciągu 7 dni (od dnia kiedy nastąpiła zmiana), wynika z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT.

Jak ważne jest informowanie urzędu o wszelkich zmianach w zgłoszeniu rejestracyjnym wynika z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru podatników, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo z jego pełnomocnikiem.


Druk VAT-R z zaznaczeniem pozycji „aktualizacja danych” musi złożyć m.in. podatnik, który:
 • zmienił dane identyfikacyjne,
   
 • w poprzednich latach utracił prawo do zwolnienia podmiotowego lub z niego zrezygnował, a chce ponownie skorzystać z tego zwolnienia,
   
 • rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego,
   
 • składa deklaracje za okresy kwartalne i chce zrezygnować z tej formy, bo zamierza rozliczać się z podatku za okresy miesięczne.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 539 z dnia 2009-03-09
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku