Jak zaksięgować roboty w toku?

Pytanie: Rozliczam firmę budowlaną. Pod koniec 2007 r. wystąpiły roboty, które nie są ukończone, a zatem nie zostały zafakturowane. Czy takie roboty należy wycenić i doliczyć do przychodu, a następnie opodatkować? Jak prawidłowo zaksięgować roboty w toku na kontach księgowych?

Odpowiedź: Kontrakty długoterminowe, których czas realizacji przekracza 6 miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy, należy odnieść na wynik finansowy, biorąc pod uwagę ocenę stopnia zaawansowania. Wyjaśnienie: Oceny stopnia zaawansowania usługi można dokonać:

- na podstawie stopnia udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

- biorąc pod uwagę liczbę przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,

- na podstawie obmiaru wykonanych prac,

- inną metodą.

Po dokonaniu wyboru metody trzeba oszacować stopień zawansowania usługi i ująć w wyniku finansowym zarówno przychody, jak i koszty, które będą odpowiadały memoriałowemu stopniowi zaangażowania w prace. Dla każdej inwestycji należy tych oszacowań dokonywać odrębnie.

Księgowania mogą przebiegać następująco:

1. Przychody oszacowane na podstawie przyjętej metody:

- Wn „Rozrachunki z odbiorcami”,

- Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlano-montażowych”.

2. Rzeczywiste koszty wytworzenia usługi budowlanej gromadzone są bieżąco na koncie „Koszty produkcji budowlano-montażowej”.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego koszty zgromadzone na tym koncie przenosi się na konto „Rozliczenie kosztów działalności” zapisem: - Wn „Rozliczenie kosztów działalności”,

- Ma „Koszty produkcji budowlano-montażowej”.

Takie przeniesienie jest konieczne, aby móc ustalić zmianę stanu produktów wykazywaną w rachunku zysków i strat.

3. Na koniec każdego roku obrotowego należy oszacować koszty wykonania niezakończonej usługi budowlanej.

Aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów, należy kosztami obciążyć wynik finansowy: - Wn „Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej”,

- Ma „Rozliczenie kosztów działalności”.

4. Na dzień bilansowy na koncie „Rozliczenie kosztów działalności” może powstać różnica między ujętymi na tym koncie kosztami rzeczywistymi (strona Wn konta), a kosztami szacowanymi (strona Ma konta).

Różnicę zalicza się do rozliczeń międzyokresowych i ujmuje na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” zapisem: a) saldo kredytowe - oznacza nadwyżkę kosztów szacowanych, odpowiadających stopniowi zaawansowania usług budowlanych nad kosztami rzeczywiście poniesionymi:

- Wn „Rozliczenie kosztów działalności”,

- Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – bierne";

b) saldo debetowe - oznacza nadwyżkę kosztów rzeczywiście poniesionych nad kosztami odpowiadającymi stopniowi zaawansowania robót budowlanych (szacowanymi):

- Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne”,

- Ma „Rozliczenie kosztów działalności”.

Dodać należy, iż metoda ustalania stopnia zaawansowania robót przyjęta przez jednostkę wymaga uwzględnienia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Koszty przewyższające rzeczywiste koszty wykonania usługi budowlanej nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym - wskazane jest ujęcie ich w ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta „Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej” jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów uznawane są bowiem koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu podatkowego (art. 15 ust. 4 updop).

Uwaga!

W przypadku, gdy udział przychodów z niezakończonych usług budowlanych objętych długotrwałymi umowami na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, jednostka może odstąpić od takiej wyceny i nie stosować art. 34a i 34c uor.

Pisemną decyzję w tej sprawie powinien podjąć kierownik jednostki. Poziom istotności jednostka powinna określić i zapisać w swojej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Podstawa prawna

- Art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

- Art. 34a-34d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl