Absolutorium dla władz spółkiPrzedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinny być co najmniej trzy kwestie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ostatnia z wymienionych kwestii budzi wśród wspólników zazwyczaj najwięcej emocji.

Skwitowanie, ale po co?

Absolutorium, nazywane również skwitowaniem, to swoista ocena pracy członków zarządu czy innego organu spółki w ostatnim roku obrotowym. Materiałem do oceny działań członków zarządu są w szczególności przedłożone zgromadzeniu przez zarząd sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Kodeks spółek handlowych nie podaje jednak żadnych kryteriów, według których wspólnicy powinni oceniać pracę zarządców i członków innych organów. W praktyce członkowie zarządu często spotykają się z odmową udzielenia absolutorium w związku z nietrafnymi decyzjami gospodarczymi.

Dzieje się tak, gdyż co do zasady, udzielenie skwitowania może powodować zwolnienie danej osoby od odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę. Z przepisów K.s.h. wynika, że członek organu, który uzyskał absolutorium, może powoływać się na nie w celu obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi. Taka obrona będzie jednak nieskuteczna np. gdy wspólnicy przy podejmowaniu uchwały nie wiedzieli o zdarzeniu wyrządzającym szkodę albo dysponowali nieprawdziwymi informacjami przekazanymi im przez zarząd na temat sytuacji spółki.

Warto pamiętać, że jeśli z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu występuje wspólnik (a może tak zrobić, gdy spółka w odpowiednim terminie sama tego nie uczyni - art. 295 K.s.h.), to członek zarządu w celu obrony nie może powoływać się na otrzymane skwitowanie. Dzięki temu np. wspólnik posiadający niewiele udziałów może pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu będących zarazem wspólnikami większościowymi, którzy głosując w porozumieniu "zadbali" o udzielenie sobie absolutorium.

Dla kogo absolutorium?

Z przepisów K.s.h. wynika, że skwitowania udziela się członkom organów spółki. W przypadku spółki z o.o. wśród tych organów będzie zawsze zarząd. Poza nim może być jeszcze rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Należy pamiętać o tym, że absolutorium udziela się członkom organów spółki, a nie samym organom. Nie chodzi tu bowiem o ocenę wykonywania obowiązków przez cały organ, ale przez jego poszczególnych członków. Uchwała o skwitowaniu powinna więc wyraźnie wskazywać, jakiej osoby dotyczy. Aby uniknąć wątpliwości, najlepiej jest tak przeprowadzać głosowanie w sprawie absolutorium, by w protokole zgromadzenia znalazło się tyle poddanych pod głosowanie uchwał, ile wynosi łączna liczba członków wszystkich organów spółki. Trzeba pamiętać, że w związku z tym może dochodzić do sytuacji, w których niektórzy członkowie tego samego organu mogą otrzymać absolutorium, a niektórzy nie.

Skwitowania udziela się wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Dotyczy to zatem również członków organów spółki, których mandaty wygasły wcześniej (np. wskutek odwołania lub rezygnacji).

Co w uchwale?

Uchwała o udzieleniu absolutorium, jak każda inna podejmowana na zgromadzeniu wspólników, powinna być zapisana w protokole zgromadzenia. Przykładowy zapis w protokole może wyglądać w sposób następujący:

Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników "Aris" sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Iwonie Dobrej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.

 1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników "Aris" sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie udziela absolutorium członkowi zarządu Iwonie Dobrej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
   
 2. Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 50 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do podjęcia uchwały o skwitowaniu wystarcza bezwzględna większość głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy formułowaniu w protokole treści poddawanej pod głosowanie uchwały należy pamiętać o tym, że zawsze głosuje się nad udzieleniem, a nie odmową udzielenia absolutorium. Odmowy skwitowania nie należy tym bardziej poddawać pod głosowanie, gdy wcześniej nie udało się powziąć uchwały w sprawie jego udzielenia.

Jak przeprowadzić głosowanie?

Głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki są głosowaniami w sprawach osobowych. Dlatego też, zgodnie z art. 247 § 2 K.s.h., w sprawie skwitowania należy przeprowadzić głosowanie tajne. Głosowanie będzie tylko wtedy tajne, gdy zostało przeprowadzone z zachowaniem anonimowości oddawania głosów. W tym celu można np. sporządzić karty do głosowania, przygotować koperty czy urnę. Ponadto trzeba dodać, że absolutorium nie może być udzielone w głosowaniu pisemnym, nawet wówczas, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium podjęta w głosowaniu jawnym, jako sprzeczna z prawem, jest nieważna. Dlatego też uprawnione podmioty mogą wystąpić przeciwko spółce z powództwem o stwierdzenie jej nieważności.

Nie wszyscy głosują

Łączenie funkcji członka zarządu lub innego organu spółki z o.o. z posiadaniem udziałów w spółce jest zjawiskiem codziennym. Nie budzi więc wątpliwości, że K.s.h. zastrzega, iż wspólnik nie może głosować osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby w sprawie udzielenia sobie absolutorium. Taka regulacja ma służyć ochronie interesów spółki.

Ponadto uchwały o udzieleniu absolutorium nie podejmuje się w jednoosobowej spółce z o.o., w której jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Jeśli jednak taki wspólnik piastuje funkcję w wieloosobowym zarządzie, powinien podjąć uchwały co do skwitowania dla pozostałych członków zarządu oraz dla członków innych organów spółki. W przedmiocie skwitowania należy również głosować w tych spółkach, w których wszyscy wspólnicy są członkami zarządu.

Kiedy udziela się absolutorium?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników tym odróżnia się od nadzwyczajnego, że musi być zwoływane cyklicznie i to w zastrzeżonym ustawowo terminie. Art. 231 § 1 K.s.h. stanowi bowiem, że zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Cechą charakterystyczną zwyczajnego zgromadzenia jest również określenie jego przedmiotu, w którego skład wchodzi m.in. udzielenie skwitowania.

W związku z tym może pojawiać się pytanie, czy uchwała o udzieleniu absolutorium podjęta po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego jest ważna? Wydaje się, że tak jest. Nie można jednak wykluczyć zaskarżenia takiej uchwały do sądu, o ile przekroczenie terminu mogło mieć wpływ na treść uchwały. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w wyroku Sąd Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. akt I CKN 243/98.

Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu 6 miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu przewidzianego w art. 390 § 1 K.h. miało wpływ na jej treść.

Pomimo że powyższy wyrok zapadł jeszcze na tle przepisów Kodeksu handlowego i dotyczy spółki akcyjnej, to jednak zachowuje swoją aktualność i to również w odniesieniu do spółki z o.o.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).autor: Paweł Cierkoński
Gazeta Podatkowa Nr 241 z dnia 2006-05-02
Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Tomasz

Jakie sa konsekwencje nie skwitowania 1 osobowego czlonka zarzadu = Prezesa ?

! Odpowiedz
0 0 ~Tomasz

Jesli dobrze zrozumialem:W spolce z 3 udzialowcami 36%, 25% i 39% gdzie ten ostatni jest jednoosobowym czlonkiem zarzadu glosuja ci z 36% i 25%.1.- Czy to znaczy ze nie skwitowanie zarzadu zalezy tylko w glosie udzialowca z 36% udzialow.2.- Jak przeprowadzic to glosowanie tajnie?

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl