Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty

Kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku może zainteresować szerokie grono klientów, ponieważ bank należy do grupy instytucji o bardziej liberalnym podejściu. Bank udzieli kredytu osobom, których oszczędności nie wystarczają na pokrycie minimalnego wkładu własnego. Atrakcyjność oferty podnosi możliwość obniżenia prowizji oraz marży banku, a także opcja elastycznego dostosowania wysokości rat. 

Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty
Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (Bankier.pl)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku pomoże urzeczywistnić marzenia o własnym mieszkaniu lub domu. Zakres celów, które mogą być nim finansowane jest bardzo szeroki. Należą do nich m.in.: 

 • zakup działki pod budowę domu, 
 • zakup mieszkania (istniejącego lub w trakcie budowy), 
 • zakup domu (istniejącego lub w trakcie budowy),
 • budowa,remont, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja nieruchomości,
 • adaptacja mieszkania lub domu, 
 • refinansowanie kredytu udzielonego na cel mieszkaniowy w innym banku, 
 • refinansowanie kosztów poniesionych na zakup nieruchomości, jej budowę, rozbudowę lub remont wyposażenia. 

Bank przyzna również środki tym klientom, którzy chcą połączyć cele wymienione powyżej.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Raiffeisen Polbanku?

Raiffeisen Polbank udzieli środków na realizację celu mieszkaniowego aż do 90 proc. wartości nieruchomości, jednak musi ona spełniać kilka warunków, aby wniosek został przez bank rozpatrzony.

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.**

Minimalna kwota kredytu

50 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

1 500 000 zł

Minimalny okres kredytowania

3 lata

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości.

**Dotyczy wszystkich głównych celów (zakup mieszkania, budowa lub zakup domu, spłata kredytu hipotecznego w innym banku), jeśli wartość nieruchomości wynosi maksymalnie 1 200 000 zł i jest zlokalizowana w mieście odznaczającym się liczbą mieszkańców powyżej 50 000 lub jest zlokalizowana w miejscowości oddalonej do 20 km od granic administracyjnych miasta powyżej 300 000 mieszkańców.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt można spłacać za pomocą rat równych lub malejących. Możliwe jest również nadpłacanie kredytu, dzięki czemu klient obniży wysokość miesięcznego zobowiązania. Wcześniejsza spłata co do zasady nie powoduje skrócenia okresu kredytowania, jednak jest taka możliwość po zawarciu z bankiem aneksu do umowy. 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Standardowa prowizja pobierana w momencie przyznania pozytywnej decyzji wynosi 2 proc. (min. 500 zł). Bank zrezygnuje z opłaty, jeśli klient skorzysta z ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Korzystniejsze warunki obowiązują tych klientów, którzy wybiorą polisę z oferty banku.

Podstawowym kosztem kredytu mieszkaniowego w Raiffeisen Polbanku są odsetki. Pożyczony kapitał jest objęty oprocentowaniem zmiennym, które stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M oraz marży banku. Wyjściowa marża wynosi od 2,9 proc. do 3,35 proc. Jej poziom jest uzależniony od wysokości wskaźnika LTV oraz kwoty kredytu. Raiffeisen Polbank może udzielić kredytu z niższą stopą procentową na podstawie indywidualnych warunków cenowych lub ofert specjalnych (więcej informacji w dalszej części artykułu). Minimalna wysokość marży, którą można obecnie uzyskać wynosi 1,89 proc. Taką stawkę mogą otrzymać klienci, których kredyt nie przekroczy 80 proc. wartości nieruchomości. 

Najważniejsze koszty, z którymi klient może mieć do czynienia w momencie otrzymania kredytu lub w trakcie jego spłaty prezentuje poniższa tabela.

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt

0 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wliczone w cenę produktu

Ubezpieczenie pomostowe*

1,50 pp.

Wycena wartości nieruchomości

 • mieszkanie, działka budowlana – 450 zł,
 • dom mieszkalny – 750 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu (częściowa i całkowita)

 • 1,5 % (min. 500 zł) – opłata obowiązuje przez pierwsze 5 lat trwania kredytu,
 • brak opłat – po upływie 5 lat spłaty kredytu.

Złożenie dyspozycji o ratach elastycznych

0 zł

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – promocje

Skorzystanie z innych produktów bankowych z oferty Raiffeisen Polbanku pozwoli na obniżenie marży banku. Kilka tysięcy na prowizji zaoszczędzą również klienci, którzy do kredytu dobiorą ubezpieczenie.

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – promocje

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

Możliwość uniknięcia prowizji, pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodów lub grupowego ubezpieczenia na życie.   

do odwołania

Możliwość obniżenia marży banku pod warunkiem skorzystania z produktów banku, do których należą ROR z comiesięcznym wpływem na poziomie nie mniejszym niż 2 500 zł, karta debetowa do konta osobistego, karta kredytowa z limitem min. 2 000 zł, ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Przykładowe marże wynosić mogą wówczas: 

 • 1,89 proc. w przypadku, gdy kwota kredytu nie przekracza 80 proc. wartości nieruchomości,
 • 2,09 proc. w przypadku, gdy kwota kredytu przekracza 80 proc. wartości nieruchomości i wynosi co najmniej 400 000 zł,
 • 2,39 proc. w przypadku, gdy kwota kredytu przekracza 80 proc. wartości nieruchomości i wynosi od 200 000 do 399 999 zł,
 • 2,49 proc. w przypadku, gdy kwota kredytu przekracza 80 proc. wartości nieruchomości i wynosi co najwyżej 199 999 zł. 

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji nie mogą przeznaczyć na cel niemieszkaniowy więcej niż 10 proc. kwoty kredytu. 

złożenie wniosku do 30 września 2017 r. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Raiffeisen Polbanku 

Dodatkowym obciążeniem dla klienta jest obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Dokonanie cesji praw ubezpieczenia na rzecz banku jest jednym z podstawowych zabezpieczeń kredytu. Klient może poszukać samodzielnie oferty na rynku lub dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia proponowanego przez bank. 

Zasadniczo bank nie wymaga od klienta ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy, jednak regulamin przewiduje możliwość ich żądania, jeśli bank uzna, że obecne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być niewystarczające. 

Do momentu dokonania przez sąd prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, instytucja pobierze od klienta dodatkową opłatę w postaci ubezpieczenia pomostowego. Bank egzekwuje jej pobranie poprzez podwyższenie marży. 

Zgodnie z rekomendacją nadzorcy, bank dodatkowo zabezpieczy kredyt w przypadku, jeśli wkład własny klienta nie będzie wynosił 20 proc. wartości nieruchomości. 

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Wniosek o kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku trzeba złożyć osobiście. W tym celu klient może udać się do jednej placówek banku lub umówić się na spotkanie z doradcą mobilnym we wskazanym przez siebie miejscu. 

Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe 

 • Bank udziela kredytów wyłącznie w PLN.
 • O kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku może ubiegać się maksymalnie 4 wnioskodawców.
 • Istnieje możliwość elastycznego dopasowania wysokości rat. Po 24 miesiącach terminowej spłaty kredytu klient uzyskuje prawo do zawieszenia płatności jednej raty w roku bez konsekwencji. Co więcej, może dwa razy do roku zmodyfikować wysokość 3 rat obniżając je do połowy lub zwiększając ich wysokość nawet dwukrotnie.
Źródło:
Zapytaj doradcę

Informacje o ofercieKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
Oprocentowanie rzeczywiste: 4,8411%
Oprocentowanie nominalne: 3,73%
(WIBOR 3M* 1,73% + marża 2,00%)
Prowizja: 0,00 zł
0,00% kwoty kredytu

0% – w przypadku przystąpienia do oferowanego przez bank grupowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów.

Ubezpieczenie pomostowe
177,97 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank stosuje marżę podwyższoną o 1,5 pp.
Wycena nieruchomości: min. 450 zł
Ubezpieczenie inne

ubezpieczenie na życie
0,04% od zadłużenia za pierwszy miesiąc Ubezpieczenie od 1 miesiąca na cały okres kredytu

ubezpieczenie od utraty źródła dochodu
0,04% od zadłużenia za pierwszy miesiąc Ubezpieczenie od 1 miesiąca na cały okres kredytu
Wcześniejsza spłata: 1,50%
Uwagi

Możliwość obniżenia marży o maksymalnie 1,1% (jej poziom nie może być jednak niższa niż 2,00%). Obniżka o 0,10% za comiesięczne zasilanie konta kwotą 2500 zł oraz posiadanie karty debetowej. Dodatkowo -0,10% za posiadanie karty kredytowej, limitu zadłużenia w koncie lub Kredytu Bezpiecznego. Kolejne -0,10% za zawarcie za pośrednictwem banku umowy ubezpieczenia nieruchomości, -0,40% za ubezpieczenia na życie przez co najmniej 5 kolejnych lat oraz -0,40% za zawarcie ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów, również przez kolejne 5 lat.

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl