Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia


Słownik - Emerytury

Wpisz szukane słowo

Minimalna stopa zwrotu:


Będzie wyliczana przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na podstawie wyników finansowych ...

zobacz pozostałe hasła...


  Źródło: Twoja-Firma.pl 2006-03-22 16:49

Wszystko o emeryturze

Kto jest uprawniony do emerytury oraz wcześniejszej emerytury? Co oznaczają terminy: okresy składkowe, nieskładkowe? Jak liczyć podstawę wymiaru emerytury oraz samą emeryturę?

1. Kto jest uprawniony do otrzymania emerytury?
2. Wysokość emerytury mieszanej
3. Okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające
4. Co to jest podstawa wymiaru emerytury
5. Liczymy wysokość emerytury
6. Co powinni wiedzieć przyszli emeryci kontynuujący pracę zawodową
7. Dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę
8. Uzyskanie decyzji i postępowanie odwoławcze


Do obliczenia stażu ubezpieczeniowego bierze się pod uwagę:

  • okresy składkowe - są nimi m.in.: okresy ubezpieczenia, opłacania składki na ubezpieczenie społeczne oraz np. zasadniczej służby wojskowej, działalności kombatanckiej, pracy przymusowej, internowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Szczegółowo wymienione są w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentowane są m.in. przez: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzenie ubezpieczenia przez ZUS, potwierdzenie opłacania składek, książeczkę wojskową lub zaświadczenie Wojskowej Komisji Uzupełnień, zaświadczenia wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej lub Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenia i decyzje Urzędu Pracy, dokumenty wydawane przez inne podmioty oraz zeznania świadków.
  • okresy nieskładkowe - są nimi m.in. okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i opiekuńczego), świadczenia rehabilitacyjnego, okresu nauki w szkole wyższej, niewykonywania pracy na skutek represji politycznych, pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowo wymienione są w art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentowane są m.in. przez: zaświadczenia pracodawcy, decyzje ZUS, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, zaświadczenia wystawione przez szkoły wyższe, zaświadczenia i decyzje Urzędu Pracy, dokumenty wydawane przez inne podmioty oraz zeznania świadków.

Długość okresów nieskładkowych nie może przekraczać 1/3 z udowodnionych okresów składkowych. Gdy okresy składkowe i nieskładkowe zbiegają się w czasie, przyjmuje się do ustalenia prawa do świadczenia okres korzystniejszy dla ubezpieczonego.


  • okresy uzupełniające - to okresy mogące zostać uwzględnione, jeżeli suma okresów składkowych i nieskładkowych nie wystarcza do uzyskania prawa do emerytury i traktuje się je jako okresy składkowe. Są nimi:
    - okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
    - przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia;
    - przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Jeśli wymienione okresy uzupełniające zostały już uwzględnione do nabycia prawa do świadczenia z tytułu ubezpieczenia rolników, to nie mogą być już uwzględniane przy ustalaniu okresu wymaganego do przyznania emerytury z ZUS.

Przykład:

Ubezpieczony 65 letni mężczyzna złożył wniosek o przyznanie emerytury. Zdołał udokumentować 3 lata i 2 miesiące okresów składkowych oraz 19 lat i 6 miesięcy okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego.


W tym wypadku do wymaganego stażu ubezpieczeniowego zostanie zaliczony pełny udowodniony wymiar okresu składkowego, tj. 3 lata i 2 miesiące oraz 16 lat i 10 miesięcy okresów uzupełniających, do jakich zaliczana jest praca w gospodarstwie rolnym. W sumie daje to 20 lat stażu ubezpieczeniowego wymaganego dla uzyskania emerytury o skróconym okresie składkowym i nieskładkowym. Emerytura taka nie ma jednak gwarancji podwyższenia jej wysokości do kwoty najniższej emerytury.

Ustalone tak okresy od ukończenia 15 roku życia powinny zostać wpisane do kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych, tj. do druku ZUS RP-6Gotówka na Twoim koncie
nawet w 20 minut!

Komentarze do artykułu
Wszystko o emeryturze Autor: ~Konrad 34   2009-05-27 14:58
Wszystko znalazłem tutaj...... http://mojeofe.net/index.php?option=com_content&view=category&id=32:languages&Itemid=47&layout=default :)