Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Iluzja podatkowa:


Złudne przekonanie, że wzrost opodatkowania przyniesie zamierzone skutki finansowe. Wysokie opodatkowanie ...

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

(Dz. U. z dnia 18 października 2011 r.)


Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   kryteria, warunki i tryb udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwane dalej "Centrum", dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwanych dalej "przedsięwzięciami";
  2)   istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, zwanej dalej "umową".

§ 2. Dofinansowania przedsięwzięcia udziela się na podstawie następujących kryteriów:
  1)   znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów Centrum, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanej dalej "ustawą";
  2)   zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;
  3)   ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia przez podmiot składający wniosek, zwany dalej "wnioskodawcą", oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia;
  4)   udział środków własnych wnioskodawcy w budżecie przedsięwzięcia;
  5)   udział w przedsięwzięciu podmiotów zagranicznych;
  6)   spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia;
  7)   dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w działalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć ogłasza się w terminie 30 dni od dnia powołania komisji konkursowej.
2. W ogłoszeniu o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć wskazuje się:
  1)   rodzaje przedsięwzięć;
  2)   miejsce, termin i sposób składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć;
  3)   warunki udzielenia dofinansowania.
3. Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć.
4. Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.
5. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć może być prowadzony w trybie ciągłym.
6. O naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w trybie ciągłym ogłasza się w drodze komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia zawiera:
  1)   imię (imiona) i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres siedziby;
  2)   adres korespondencyjny;
  3)   wskazanie statusu prawnego wnioskodawcy;
  4)   opis planowanego przedsięwzięcia;
  5)   określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania;
  6)   budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych;
  7)   numer NIP i REGON wnioskodawcy;
  8)   wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i złożenie wniosku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna;
  9)   numer rachunku bankowego wnioskodawcy.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania dołącza się:
  1)   harmonogram realizacji przedsięwzięcia;
  2)   uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2;
  3)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy;
  4)   kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Centrum, jeżeli jest ono przewidywane;
  5)   inne dokumenty istotne dla oceny przedsięwzięcia.
3. Do rozpatrzenia przez komisję konkursową są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu.
4. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do usunięcia braków z pouczeniem, że ich nieusunięcie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek podlega zniszczeniu.

§ 5. 1. O udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia rozstrzyga Dyrektor Centrum po zapoznaniu się z oceną wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia dokonaną przez komisję konkursową.
2. Dyrektor Centrum lub komisja konkursowa mogą zwracać się do wnioskodawców o udzielenie wyjaśnień i informacji w zakresie wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć.
3. Członków komisji konkursowej składającej się co najmniej z pięciu osób, odrębnie dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach z zakresu stosunków polsko-rosyjskich, wyznaczając jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące wpłynąć na jej bezstronność, w szczególności gdy wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia dotyczy zatrudniającej tę osobę jednostki albo zadań, których ta osoba jest wykonawcą.

§ 6. 1. Komisja konkursowa, w drodze uchwały, przedstawia ocenę wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, na podstawie kryteriów określonych w § 2 i przygotowuje, w terminie:
  1)   30 dni od ostatniego dnia naboru wniosków,
  2)   30 dni od dnia otrzymania wniosku do oceny, w przypadku trybu ciągłego naboru wniosków
-   propozycję udzielenia i wysokości kwoty dofinansowania przedsięwzięcia albo odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.
2. Komisja konkursowa, podejmując uchwałę w sprawie oceny wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, uwzględnia charakter i złożoność przedsięwzięcia oraz wysokość dofinansowania przedsięwzięcia, o które występuje wnioskodawca.

§ 7. 1. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji konkursowej.
2. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane w drodze uzgodnienia i wymagają uzasadnienia.
3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt uchwały może być, z inicjatywy przewodniczącego komisji konkursowej, poddany głosowaniu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.
4. Członek komisji konkursowej, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
5. Uchwałę podpisuje przewodniczący komisji konkursowej i przedkłada ją niezwłocznie Dyrektorowi Centrum.

§ 8. 1. Członkom komisji konkursowej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji konkursowej w wysokości:
  1)   do 100% - dla przewodniczącego komisji konkursowej,
  2)   do 75% - dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji konkursowej,
  3)   do 50% - dla pozostałych członków komisji konkursowej
-   minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom komisji konkursowej będącym pracownikami Centrum.
3. Członkom komisji konkursowej biorącym udział w posiedzeniach odbywających się poza miejscem ich zamieszkania, przysługują diety i zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 9. Centrum udziela dofinansowania przedsięwzięć, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz spodziewane przychody Centrum w okresie realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia.

§ 10. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia Dyrektor Centrum może, jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, skierować ten wniosek do ponownego zaopiniowania przez komisję konkursową.

§ 11. Centrum zawiadamia wnioskodawcę o udzieleniu albo o nieudzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum w sprawie przyznania albo nieprzyznania dofinansowania.

§ 12. Umowa o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia określa:
  1)   strony umowy;
  2)   zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
  3)   wysokość udzielonego dofinansowania przedsięwzięcia oraz termin i sposób jego płatności;
  4)   tryb kontroli wykonania umowy;
  5)   termin i sposób rozliczenia dofinansowania przedsięwzięcia;
  6)   tryb i termin zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;
  7)   tryb, termin i wysokość zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku jego wykorzystania w niepełnej wysokości bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem;
  8)   tryb, termin i wysokość zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku niezrealizowania albo niewłaściwego zrealizowania przedsięwzięcia lub innych przypadków niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______
1)   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
Vademecum Głównego Księgowego – dostęp ON–LINE + CD
VGK to informacje z zakresu: prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa Unii Europejskiej.