Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Skala podatkowa:


Określa przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz kwoty, o które zmniejsza się ...

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Dz. U. z dnia 31 maja 2011 r.)


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
  2)   poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)   dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
  2)   lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
  3)   lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył co najmniej:
a)  pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.3)) oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
b)  drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny,
c)  trzeci rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
  4)   lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
  5)   miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
  1)   porady specjalistyczne;
  2)   badania diagnostyczne;
  3)   procedury zabiegowe ambulatoryjne;
  4)   świadczenia w chemioterapii;
  5)   inne świadczenia ambulatoryjne.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji:
  1)   w przypadku porad specjalistycznych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2)   w przypadku badań diagnostycznych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3)   w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4)   w przypadku świadczeń w chemioterapii - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5)   w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, w których skład wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

§ 4. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
  1)   badania diagnostyczne;
  2)   leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
  1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
  2)   chorób nowotworowych,
  3)   chorób oczu,
  4)   chorób przemiany materii,
  5)   chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
  6)   chorób skóry i tkanki podskórnej,
  7)   chorób układu krążenia,
  8)   chorób układu moczowo-płciowego,
  9)   chorób układu nerwowego,
  10)  chorób układu oddechowego,
  11)  chorób układu ruchu,
  12)  chorób układu trawiennego,
  13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,
  14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,
  15)  urazów i zatruć,
  16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6. W przypadkach wynikających ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej świadczenie gwarantowane obejmuje także badanie pobranego materiału biologicznego.

§ 7. W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2011 r.
2. Zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są realizowane na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r., z wyjątkiem części dotyczącej procedur zabiegowych ambulatoryjnych, które od dnia 1 lipca 2011 r. są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622.
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, Nr 211, poz. 1637, z 2010 r. Nr 120, poz. 808 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
 
Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
1234
1
Porada specjalistyczna
- choroby metaboliczne
PersonelLekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do badań antropometrycznych,
- glukometr;
2) w lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej,
- RTG.
2
Porada specjalistyczna
- alergologia
Personel
1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
b) specjalista w dziedzinie chorób płuc.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
W miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów),
- zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów),
- spirometr,
- pickflometr.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
3Porada specjalistyczna - alergologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub
c) specjalista w dziedzinie chorób płuc.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów),
- zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów),
- spirometr,
- pickflometr.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
4Porada specjalistyczna - diabetologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- glukometr,
- przyrząd do badania czucia bólu - neurotips,
- przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term),
- widełki stroikowe 128 MHz,
- monofilament 5.07/10 g.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG z opcją Dopplera,
- oftalmoskopii.
5Porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz:
a) specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji z diabetologii, lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- glukometr,
- przyrząd do badania czucia bólu - neurotips,
- przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term),
- widełki stroikowe 128 MHz,
- monofilament 5.07/10 g.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG z opcją Dopplera,
- oftalmoskopii.
6Porada specjalistyczna - endokrynologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla kobiet) lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- mammograficznych,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
7Porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla dziewcząt) lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii.
Dostępność badań
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym;
2) dostęp do:
- USG,
- RTG,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
8Porada specjalistyczna - gastroenterologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
9Porada specjalistyczna -gastroenterologia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub
b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub
c) specjalista w dziedzinie pediatrii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
10Porada specjalistyczna - geriatriaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
c) specjalista w dziedzinie neurologii, lub
d) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
e) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- glukometr;
2) w lokalizacji:
- USG,
- elektrokardiograf.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
11Porada specjalistyczna - hematologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
12Porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
13Porada specjalistyczna - immunologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
14Porada specjalistyczna - kardiologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- elektrokardiograf,
- echokardiograf.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- Holter EKG,
- ABPM.
15Porada specjalistyczna - kardiologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- elektrokardiograf,
- pulsoksymetr.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- Holter EKG,
- ABPM,
- echokardiograficznych z opcją Dopplera.
16Porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyńPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub
b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG z opcją Dopplera.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- elektrokardiograficznych.
17Porada specjalistyczna - nefrologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
18Porada specjalistyczna - nefrologia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
19Porada specjalistyczna - toksykologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
b) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub
c) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub
d) specjalista w dziedzinie medycyny pracy.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- echokardiograficznych,
- spirometrycznych.
20Porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- mikroskop optyczny,
- dermatoskop,
- zestaw do pobierania wycinków.
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- elektrokoagulacji,
- kriochirurgii,
- światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii).
21Porada specjalistyczna - genetykaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań genetycznych (w tym badań molekularnych, cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych).
22Porada specjalistyczna - neurologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG z opcją Dopplera,
- TK,
- RM,
- elektroencefalografii,
- elektromiografii,
- oftalmoskopii.
23Porada specjalistyczna - neurologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- elektromiografii,
- elektroencefalografii.
24Porada specjalistyczna - leczenie bóluPersonelLekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii.
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- blokady przeciwbólowe;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- USG,
25Porada specjalistyczna - onkologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji do:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- mammograficznych,
- dermatoskopii.
26Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płucPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub
c) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- spirometr,
- pickflometr,
- nebulizator,
- zestaw do pobierania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
27Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc u dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, lub
c) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- spirometr,
- pickflometr,
- nebulizator,
- zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
28Porada specjalistyczna - reumatologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub
b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
29Porada specjalistyczna - reumatologia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub
b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
30Porada specjalistyczna - choroby zakaźnePersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo
3) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych - lekarz:
a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo
b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz - w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych - do badań parazytologicznych,
- USG,
- RTG.
31Porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo
3) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych - lekarz:
a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo
b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz - w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych - do badań parazytologicznych,
- USG,
- RTG.
32Porada specjalistyczna - leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIVPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz
2) lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz - w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV -   wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV - także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.
33Porada specjalistyczna - neonatologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do badań antropometrycznych,
- promiennik ciepła;
2) w lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
34Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie: położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy),
- detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej).
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
1) w lokalizacji:
- badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym,
2) dostęp do:
- USG z głowicą przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi,
- RTG,
- mammografii,
- kolposkopii,
- krioterapii,
- elektrokoagulacji.
Pozostałe warunkiRealizacja świadczenia powinna odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 187, poz. 1259)
35Porada specjalistyczna - ginekologia dla dziewczątPersonelLekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych.
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
1) w miejscu udzielania świadczeń: pobranie materiału do badań cytologicznych;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- oceny cytologicznej preparatów przez osobę, która posiada doświadczenie w ocenie badań cytologicznych ginekologicznych,
- USG,
- RTG,
- mammograficznych,
- kolposkopii,
- krioterapii.
36Porada specjalistyczna - chirurgia ogólnaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub
c) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lub
d) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- mammograficznych.
37Porada specjalistyczna - chirurgia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- USG.
38Porada specjalistyczna - proktologiaPersonelLekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- rektoskop,
- anoskop.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
39Porada specjalistyczna - chirurgia klatki piersiowejPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- RTG,
- spirometr.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.
40Porada specjalistyczna - chirurgia onkologicznaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub
b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- dermatoskop.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- mammograficznych,
- endoskopowych.
41Porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna dla dzieciPersonelLekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dziecięcej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- dermatoskop.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- mammograficznych,
- endoskopowych.
42Porada specjalistyczna - kardiochirurgiaPersonel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- RTG,
- elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.
43Porada specjalistyczna - neurochirurgiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.
Dostępność badań i procedur medycznych
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- wymiana baterii stymulatora struktur głębokich mózgu,
- uzupełnienie pomp baklofenowych i morfinowych;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- TK,
- RM.
44Porada specjalistyczna - neurochirurgia dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- TK,
- RM.
45Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchuPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub
c) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
1) w lokalizacji:
- RTG,
- możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
46Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub
c) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań lub procedur terapeutycznych
1) w lokalizacji:
- USG,
- RTG,
- możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- densytometrii kręgosłupa i kości udowej.
47Porada specjalistyczna - leczenie osteoporozyPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
48Porada specjalistyczna - preluksacjaPersonelLekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.
Dostępność badań
1) w lokalizacji:
- USG;
2) dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
49Porada specjalistyczna - okulistykaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- tablice do oceny ostrości wzroku,
- kaseta szkieł okularowych,
- oprawki okularowe próbne,
- lampa szczelinowa,
- oftalmoskop bezpośredni,
- tonometr impresyjny lub aplanacyjny,
- tablice Ischihary,
- trójlustro Goldmanna,
- perymetr (co najmniej kinetyczny),
- keratometr ręczny lub autorefraktometr,
- zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych,
- zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
50Porada specjalistyczna - okulistyka dla dzieciPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- tablice do oceny ostrości wzroku,
- kaseta szkieł okularowych,
- oprawki okularowe próbne,
- lampa szczelinowa,
- oftalmoskop bezpośredni,
- tonometr impresyjny lub aplanacyjny,
- tablice Ischihary,
- trójlustro Goldmanna,
- perymetr (co najmniej kinetyczny),
- keratometr ręczny lub autorefraktometr,
- zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych,
- zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
51Porada specjalistyczna - leczenie zezaPersonelLekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- tablice do oceny ostrości wzroku,
- kaseta szkieł okularowych,
- oprawki okularowe próbne,
- lampa szczelinowa,
- oftalmoskop bezpośredni,
- linijki i lusterko lub rzutnik do skiaskopii,
- wizuskop,
- synoptofor,
- krzyż Maddoxa,
- pałeczki Maddoxa,
- pleoptofor lub eutyskop,
- szkła lub listwy pryzmatyczne,
- test tno, test muchy, test Wortha, ekran Hessa,
- szkła Baggoliniego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.
52Porada specjalistyczna - otolaryngologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie otolaryngologii.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- audiometrycznych.
53Porada specjalistyczna - otolaryngologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG,
- audiometrycznych.
54Porada specjalistyczna - audiologia i foniatriaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- mikroskop diagnostyczny,
- zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne,
- audiometr kliniczny z audiometrią słowną,
- audiometr impedancyjny;
2) w lokalizacji:
- laryngostroboskop,
- kabina ciszy do badań słuchu,
- urządzenie do badania otoemisji akustycznych,
- możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- elektrofizjologicznych zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.
55Porada specjalistyczna - logopediaPersonel
Osoba, która:
1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub
2) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
4) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- testy praksji i językowe,
- radiomagnetofon,
- lustro logopedyczne,
- gry dydaktyczne,
- próby grafomotoryczne,
- wibrator językowy ze szpatułkami.
56Porada specjalistyczna - chirurgia szczękowo-twarzowaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub
b) specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- RTG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.
57Porada specjalistyczna - urologiaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie urologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym
- RTG,
- USG z możliwością badania transrektalnego.
58Porada specjalistyczna - urologia dziecięcaPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- USG.
59Porada specjalistyczna - transplantologiaPersonelLekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG,
- RTG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.
60Porada specjalistyczna - medycyna sportowaPersonelZgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
- elektrokardiograf,
- zestaw do badań antropometrycznych z możliwością oceny składu ciała (masy mięśni, tkanki tłuszczowej, kostnej i wody),
- tablica Snellena,
- tablice Ishihary,
- miernik tętna.
Organizacja udzielania świadczeń
1. Wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.
2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:
1) badania antropometryczne: pomiary antropometryczne z analizą składu ciała;
2) badania laboratoryjne:
a) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,
b) odczyn opadania krwinek czerwonych,
c) morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,
d) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
3) inne badania diagnostyczne:
a) badanie elektrokardiograficzne,
b) test wysiłkowy,
c) badanie elektroencefalograficzne,
d) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
e) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
f) badanie spirometryczne;
4) badania lekarskie:
a) ogólne badanie lekarskie,
b) badanie okulistyczne,
c) badanie ortopedyczne,
d) przegląd stomatologiczny,
e) konsultację otorynolaryngologiczną,
f) konsultację neurologiczną,
g) konsultację okulistyczną.
3. Badania diagnostyczne:
1) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi - przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe, sporty wodne, wspinaczkę;
2) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa - przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających judo i zapasy;
3) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa - przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających podnoszenie ciężarów;
4) badanie spirometryczne - przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających płetwonurkowanie.
4. Konsultacje specjalistyczne:
1) okulistyczną u osób ze zdefiniowaną wadą wzroku, po wstępnej ocenie ostrości wzroku z zastosowaniem tablicy Snelena oraz rozróżniania barw z zastosowaniem tablic Ishihary - przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, u których stwierdzono wadę wzroku. Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań;
2) neurologiczną i badanie elektroencefalograficzne - przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki. Lekarz specjalista indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań w przypadku utraty przytomności lub przegranej przez nokaut.
5. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.
6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danej dyscypliny sportu, obejmują pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną. W przypadku sportów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 2, wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia obejmują również odpowiednie badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.
7. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się:
1) co 6 miesięcy - w przypadku pomiarów antropometrycznych, ogólnego badania lekarskiego, badania ortopedycznego;
2) co roku - w przypadku testu wysiłkowego, przeglądu stomatologicznego, badania elektrokardiograficznego, badania ogólnego moczu z oceną mikroskopową osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;
3) co dwa lata - w przypadku konsultacji otorynolaryngologicznej i konsultacji okulistycznej;
Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danej dyscypliny sportu.
8. Kontrolne badania lekarskie, obejmujące badanie ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy wykonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
Pozostałe wymaganiaTest wysiłkowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami klinicznymi prowadzenia testów wysiłkowych.
61Porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozyPersonelLekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub gastroenterologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
- nebulizator;
2) w lokalizacji:
- RTG,
- spirometr.
Dostępność badań
W lokalizacji:
- badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG.
62Porada specjalistyczna - chirurgia plastycznaPersonelLekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG,
- dermatoskopii.
63Porada specjalistyczna - hepatologiaPersonelLekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W lokalizacji:
- USG.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- RTG.
64Porada specjalistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieżyPersonelLekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.
Dostępność badań
Dostęp do:
- badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
- USG,
- RTG.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

I. ŚWIADCZENIA LABORATORYJNE
 
Lp.Kod Klasyfikacji Badań LaboratoryjnychNazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
1234
A. Analityka
1A01Badanie ogólne moczu (profil)Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
2A03Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
3A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
4A07Białko w moczu
5A09Bilirubina w moczu
6A11Ciała ketonowe w moczu
7A12Ciężar właściwy moczu
8A13Erytrocyty/hemoglobina w moczu
9A14Leukocyty w moczu
10A15Glukoza w moczu
11A17Krew utajona w kale
12A19Osad moczu
13A21Pasożyty/jaja pasożytów w kale
14A23Resztki pokarmowe w kale
15A25Urobilinogen w moczu
B. Morfologia krwi i badania hematologiczne
16C01ErytroblastyMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
17C02Erytrocyty - liczba
18C03Erytrocyty - oporność osmotyczna
19C05Erytrocyty - próba Hama
20C07Erytrocyty - próba sacharozowa
21C09Erytrogram
22C11Fosfataza zasadowa granulocytów
23C13Granulocyty - badanie aktywności fagocytarnej
24C15Granulocyty zasadochłonne - test bezpośredniej degranulacji
25C19Hemoglobina, rozdział
26C21Leukocyty - badanie aktywności peroksydazy (POX)
27C23Leukocyty - badanie aktywności esterazy nieswoistej
28C27Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
29C29Leukocyty - barwienie sudanem czarnym B
30C30Leukocyty - liczba
31C31Leukocyty - reakcja PAS
32C32Leukocyty - obraz odsetkowy
33C33Limfadenogram
34C35Limfoblasty
35C37Limfocyty B
36C39Limfocyty BCD5+
37C41Limfocyty T
38C43Limfocyty TCD4+
39C45Limfocyty TCD8+
40C47Metamielocyty
41C49Mieloblasty
42C51Mielogram
43C53Morfologia krwi 8-parametrowa
44C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
45C57Objętość krwi krążącej
46C59Odczyn opadania krwinek czerwonych
47C61Płytki krwi - badanie adhezji
48C63Płytki krwi - badanie agregacji
49C65Płytki krwi - czas przeżycia
50C66Płytki krwi - liczba
51C67Promielocyty
52C69Retykulocyty
53C71Splenogram
54C73Test hamowania migracji makrofagów
C. Serologia grup krwi
55E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
56brak koduInne antygeny grupowe krwinek czerwonych
57E05Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał
58brak koduIdentyfikacja alloprzeciwciał
59brak koduPróba zgodności serologicznej
60E21Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego
61E31Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)
62brak koduDiagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej
D. Badania układu krzepnięcia
63G01α-2-antyplazminaMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
64G03Antytrombina III (AT III)
65G05Białko C
66G07Białko S
67G09Czas częściowej tromboplastyny (PTT)
68G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
69G13Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)
70G15Czas krwawienia
71G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
72G19Czas krzepnięcia pełnej krwi
73G21Czas protrombinowy (PT)
74G23Czas reptylazowy (RT)
75G25Czas trombinowy (TT)
76G26Czynnik krzepnięcia II (FII)
77G28Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)
78G29Czynnik krzepnięcia V (FV)
79G31Czynnik krzepnięcia VII (FVII)
80G33Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)
81G34Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)
82G35Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki
83brak koduOznaczenie aktywności czynnika IX
84G37Czynnik krzepnięcia X (FX)
85G39Czynnik krzepnięcia XI (FXI)
86G41Czynnik krzepnięcia XII (FXII)
87G43Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)
88G45Czynnik płytkowy 4
89G47Czynnik von Willebranda (vWF)
90G49D-Dimer
91G53Fibrynogen (FIBR)
92G55Fibrynopeptyd A (FIBP A)
93G57Fibrynopeptyd B (FIBP B)
94G59Fragmenty protrombiny 1 i 2
95G61Heparyna
96G63Heparyna niskocząsteczkowa
97G65Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
98G67Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)
99G69Inhibitory krzepnięcia
100G71Kininogen (120000) (HMWK)
101G73Kompleks trombina/antytrombina III (TAT)
102G75Monomery fibryny
103G77Produkty degradacji fibryny (FDP)
104G79Plazminogen
105G81Prekalikreina
106G83Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)
107G85Tromboelastogram
E. Chemia kliniczna
108I01AcetooctanMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
109I03Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)
110I05Adrenalina
111I07Aktywność reninowa osocza (ARO)
112I09Albumina
113I11Albumina glikowana
114I13Aldolaza
115I15Aldosteron
116I17Aminotransferaza alaninowa (ALT)
117I19Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
118I21Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna
119I23Amoniak
120I25Amylaza
121I27Amylaza trzustkowa
122I29Amyloid
123I31Androstendion
124I33Androsteron
125I34Angiotensyna I
126I35Angiotensyna II
127I37Anhydraza węglanowa
128I39α-1-Antychymotrypsyna (ACT)
129I41Antygen CA 125 (CA125)
130I43Antygen CA 15-3 (CA15-3)
131I45Antygen CA 19-9 (CA19-9)
132I47Antygen CA 549
133I49Antygen CA 72-4 (CA72-4)
134I51Antygen CYFRA 21-1
135I53Antygen karcynoembrionalny (CEA)
136I55Antygen polipeptydowy (TPA)
137I57Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
138I59Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)
139I61Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
140I63Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
141I65α-1-Antytrypsyna
142I67Apolipoproteina B
143I69Apolipoproteina E, izotypy
144I71Apolipoproteina AI
145I73Apolipoproteina AII
146I74Apolipoproteina E, fenotyp
147I75Arginaza
148I77Białko całkowite
149I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
150brak koduBiałko - immunofiksacja
151I81Białko C-reaktywne (CRP)
152I82Białko S-100
153I83Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)
154I85Białko wiążące retinol (RBP)
155brak koduBiałko PAPP-A - osoczowe białko ciążowe A
156I87Bilirubina bezpośrednia
157I89Bilirubina całkowita
158I90Bilirubina delta
159I91Bilirubina pośrednia
160I93Biotynidaza
161I95Ceruloplazmina
162I97Chlorek(Cl)
163I99Cholesterol całkowity
164K01Cholesterol HDL
165K03Cholesterol LDL
166K05Cholesterol wolny
167K07Cholesterol, estry
168K09Chymotrypsyna
169K11CO<MV>2 całkowity
170K12CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę)
171K13Cykliczny AMP (cAMP)
172K15Cynk (Zn)
173K16Cystatyna C
174K17Cysteina
175K19Cystyna
176K21Czynnik reumatoidalny (RF)
177K23Dehydrataza δ-aminolewulinianu
178K25Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)
179K27Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)
180K29Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)
181K31Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)
182K33Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
183K35Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy
184K45Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)
185K47Dekarboksylaza uroporfirynogenu
186K4911-Dezoksykortykotestosteron (DOC)
187K5111-Dezoksykortyzol
188K53Dezoksypirydynolina (DPD)
189K55Dihydrotestosteron
190K58Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)
191K59Dopełniacz, czynnik B
192K61Dopełniacz, czynnik D
193K63Dopełniacz, czynnik H
194K65Dopełniacz, czynnik P
195K67Dopełniacz, składowa C1q
196K69Dopełniacz, składowa C1r
197K71Dopełniacz, składowa C1s
198K73Dopełniacz, składowa C2
199K75Dopełniacz, składowa C3
200K77Dopełniacz, składowa C4
201K79Dopełniacz, składowa C5
202K81Elastaza neutrofilowa
203K83Elastaza trzustkowa
204K85Enolaza neuronowa swoista
205K87β-Endorfina
206K89Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
207K91Erytropoetyna (EPO)
208K93Esteraza acetylocholinowa
209K95Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)
210K97Esterazy nieswoiste
211K99Estradiol
212L01Estriol
213L03Fenyloalanina
214L05Ferrytyna
215L07α-fetoproteina (AFP)
216L08Fibronektyna
217L09Fluorek (F)
218L11Fosfataza alkaliczna
219L13Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny
220L15Fosfataza kwaśna całkowita
221L16Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)
222L17Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
223L19Fosfatydylogliceryna
224L21Fosfolipidy całkowite
225L23Fosforan nieorganiczny
226L25Fruktoza
227L27Fruktozamina
228L29Galaktoza
229L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
230L33Gastryna
231L35Glicerol wolny
232L37Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)
233L39Globulina wiążąca witaminę D
234L41Glukagon
235L43Glukoza z krwi żylnej
236L45Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)
237L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
238brak koduGonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG)
239L55Hemoglobina glikowana (HbA1c)
240L57Hemoglobina wolna
241L59Hemopeksyna
242L62Homocysteina
243L63Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
244L65Hormon folikulotropowy (FSH)
245L67Hormon luteinizujący (LH)
246L69Hormon tyreotropowy (TSH)
247L71Hormon wzrostu (GH)
248L7317-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)
249L7518-Hydroksydezoksykortykosteron
250L7718-Hydoksykortykosteron
251L7917-Hydroksyprogesteron
252L8117-Hydroksypregnenolon
253L83Hydroksyprolina
254L85Immunoglobuliny A (IgA)
255L87Immunoglobuliny D (IgD)
256L89Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
257L91Immunoglobuliny E swoiste (IgE)
258L93Immunoglobuliny G (IgG)
259L95Immunoglobuliny M (IgM)
260L96Inhibior C1-esterazy
261L97Insulina
262L99Interferon
263M01Interleukina 1
264M03Interleukina 2
265M05Interleukina 6
266M06Interleukina 8
267M07Jod (J)
268M09Kachektyna (TNF)
269M11Kalcytonina
270M13β-karoten
271brak koduKarboksyporfiryny
272M15Katecholaminy
273M1717-Ketosterydy, całkowite (17-KS)
274M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
275M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
276M21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
277M23Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
278M25Kobalt (Co)
279M27Koproporfiryna
280M29Kortykosteron
281M31Kortyzol
282M33Kortyzol wolny
283M34Kortykoidy wolne
284M35Kreatyna
285M37Kreatynina
286M38Ksyloza
287M39Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)
288M41Kwas foliowy
289M43Kwas homowanilinowy (HVA)
290M45Kwas moczowy
291M47Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
292M49Kwas β-hydroksymasłowy
293M51Kwas δ-aminolewulinowy (ALA)
294M52Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
295M53Kwasy żółciowe
296M55Kwaśność miareczkowa
297M57Laktogen łożyskowy
298M59Laktoza
299M61Lecytyna
300M62Leptyna
301M63Leucyloaminopeptydaza (LAP)
302M65Leucyna
303M67Lipaza
304M69Lipoproteina a [Lp(a)]
305M71Lipoproteiny, rozdział
306M73Lit (Li)
307M75Lizozym (muramidaza)
308M77Luka anionowa
309M79Luka osmotyczna
310M81Łańcuchy ciężkie
311M83Łańcuchy lekkie kappa
312M85Łańcuchy lekkie lambda
313M87Magnez całkowity (Mg)
314M89Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)
315M91α-2-Makroglobulina
316M93Mangan (Mn)
317M95Metionina
318M97Metoksyadrenalina
319M99Metoksykatecholaminy całkowite
320N01Metoksynoradrenalina
321M95Metionina
322M97Metoksyadrenalina
323M99Metoksykatecholaminy całkowite
324brak koduMiedź (Cu)
325brak koduβ2-mikroglobulina
326N11Mleczan
327N13Mocznik
328N15Molibden (Mo)
329N17N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)
330N19Neopteryna
331N21Noradrenalina
332N22NT-proANP
333N235'-Nukleotydaza
334N24NT-proBNP
335N25Osmolarność
336N26Orozomukoid
337N27Osteokalcyna
338N29Parathormon (PTH)
339N30Parathormon intact (iPTH)
340N33Peptyd C
341N34Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
342N35Peroksydaza glutationowa
343N37Pirogronian
344N39Pirydynolina (PYD)
345N40Podjednostka α hormonów glikoproteidowych
346N41Porfiryny całkowite
347N43Porfobilinogen
348N45Potas (K)
349N47Prealbumina
350N49Pregnandiol
351N51Pregnantriol
352N53Pregnenolon
353N55Progesteron
354N57Proinsulina
355N58Prokalcytonina
356N59Prolaktyna
357N60Protoporfiryna cynkowa
358N61Protoporfiryny
359N63Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy
360N65Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc
361N66Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)
362N67Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)
363N69Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)
364N71Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)
365N73Przeciwciała przeciw desmogleinie
366N75Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)
367N77Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)
368N79Przeciwciała przeciw endomysium
369N81Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG
370N83Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA
371N85Przeciwciała przeciw histonom
372N87Przeciwciała przeciw insulinie
373N89Przeciwciała przeciw kardiolipinie
374N91Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich
375N93Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
376N95Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
377N97Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
378N99Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki
379O01Przeciwciała przeciw limfocytom
380O03Przeciwciała przeciw mielinie
381O05Przeciwciała przeciw mitochondriom
382O07Przeciwciała przeciw neutrofilom
383O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
384O11Przeciwciała przeciw płytkom krwi
385O13Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
386O15Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny
387O17Przeciwciała przeciw retikulinie
388O18Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
389O19Przeciwciała przeciw tyreotropinie
390O21Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
391O22Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
392O23Receptory hormonów sterydowych
393O24Receptor IL2
394O25Reduktaza glutationu
395O26Receptor IL6
396O27Renina
397O28Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)
398O29Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
399O31Selen (Se)
400O32Somatomedyna C (IGF-1)
401O33Serotonina
402O35Sód (Na)
403O37Syntaza uroporfirynogenu
404O39Szczawian
405O41Testosteron
406O43Transferyna
407O45Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem
408O47Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)
409O49Triglicerydy
410O51Trijodotyronina całkowita (TT3)
411O53Trijodotyronina odwrotna (rT3)
412O55Trijodotyronina wolna (FT3)
413O59Troponina I
414O61Troponina T
415O63Trypsyna
416O65Tyreoglobulina
417O67Tyroksyna całkowita (TT4)
418O69Tyroksyna wolna (FT4)
419O73Uroporfiryny
420O77Wapń całkowity (Ca)
421O75Wapń zjonizowany (Ca2+)
422O79Wazopresyna (ADH)
423O81Witamina A
424O83Witamina B12
425O85Witamina C (kwas askorbinowy)
426O87Witamina D - 1, 25 OH
427O89Witamina D - 24, 25 OH
428O91Witamina D - 25 OH
429O92Wolne kwasy tłuszczowe
430O93Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
431O95Żelazo (Fe)
F. Toksykologia
432P011-hydroksypirenMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
433P032,5-heksanodion
434P05Alkaloidy opium
435P07Amfetamina
436P09Aminopiryna
437P11Arsen
438P13Barbiturany
439P15Benzen
440P17Benzoesowy kwas
441P19Chrom (Cr)
442P21Diazepam
443P23Disulfiram
444P25Dwufenylohydantoina
445P27Etylenowy glikol
446P29Etylobenzen
447P31Etylowy alkohol
448P33Fenol
449P35Fluorek (F)
450P37Glimid
451P39Glin
452P41Hemoglobina tlenkowęglowa
453P43Kadm (Cd)
454P44Kanabinoidy
455P45Kokaina
456P47Ksylen
457P49Leki
458P51Lotne związki organiczne
459P55Meprobamat
460P57Metadon
461P59Metakwalon
462P60Metamfetamina
463P61Methemoglobina (MetHb)
464P63Metylohipurowy alkohol
465P65Metylowy alkohol
466P67Migdałowy kwas
467P68Morfina
468P69Nikiel (Ni)
469P71Ołów (Pb)
470P73p-aminofenol
471P75Paracetamol
472P77p-nitrofenol
473P79Pochodne benzodwuazepiny
474P81Pochodne fenotiazyny
475P83Polichlorowane bifenyle
476P85Propranolol
477P87Protoporfiryna cynkowa
478P89Rtęć (Hg)
479P91Salicylany
480P93Styren
481P95Tal (Tl)
482P97Tetrachloroetylen
483P99Tetrahydrokanabinal
484R01Toluen
485R03Trójchlorooctowy kwas
486R05Trójcykliczne antydepresanty
487R07Wanad (Ve)
G. Monitorowanie stężenia leków
488T01AmikacynaMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
489T03Amiodaron
490T05Amitryptylina
491T07Chinidyna
492T09Chloramfenikol
493T11Cyklosporyna A (CsA)
494T13Dezypramina
495T15Digitoksyna
496T17Digoksyna
497T19Doksepina
498T21Dyzopyramid
499T23Etosuksymid
500T25Fenobarbital
501T27Fenytoina
502T29Flekainid
503T30Gentamycyna
504T31Imipramina
505T33Karbamazepina
506T35Klomipramina
507T37Lidokaina
508T39Meksyletyna
509T41Metotreksat
510T43N-acetylo-prokainamid (NAPA)
511T45Netylmycyna
512T47Nortryptylina
513T49Prokainamid
514T51Propafenon
515T53Prymidon
516T54Sirolimus
517T55Teofilina
518T56Takrolimus
519T57Tobramycyna
520T59Walproinowy kwas
521T61Wankomycyna
H. Bakteriologia
522S01Bacillus cereus Antygen enterotoksynyMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
523S03Bacteroides frantygenilis DNA enterotoksyny (frantygenilizyny)
524S05Bordetella pertussis Przeciwciała IgA
525S07Bordetella pertussis Przeciwciała IgG
526S09Bordetella pertussis Przeciwciała IgM
527S11Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)
528S13Bordetella pertussis IgA/ toksyna
529S15Bordetella pertussis IgG/ toksyna
530S17Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)
531S19Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)
532S21Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)
533S23Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający
534S25Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)
535S27Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający
536S29Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)
537S31Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający
538S33Borrelia afzelli Przeciwciała IgG
539S35Borrelia afzelli Przeciwciała IgM
540S37Borrelia Przeciwciała (całkowite)
541S39Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)
542S41Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
543S43Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
544S45Brucella Przeciwciała (całkowite)
545S47Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia
546S49Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)
547S51Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)
548S53Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)
549S55Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)
550S59Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)
551S61Chlamydia Przeciwciała IgG
552S63Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)
553S65Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)
554S67Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)
555S69Chlamydia trachomatis Antygen
556S71Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)
557S73Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)
558S75Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM
559S77Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM
560S79Chlamydia trachomatis DNA
561S80Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen
562S81Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B
563S82Clostridium difficile Antygen
564S83Clostridium difficile DNA toxyn A i B
565S84Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny
566S85Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna
567S86Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)
568S87Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG
569S88Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)
570S89Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)
571S90Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG
572S91Coxiella burnetii IgA
573S92Coxiella burnetii IgM
574S93Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen
575S94Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała
576S95Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)
577S96Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)
578S97Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)
579S98Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)
580S99Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna
581U01Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne
582U02Francisella tularensis Przeciwciała
583U03Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)
584U04Haemophilus influenzae (typ b) Antygen
585U05Haemophilus influenzae DNA
586U06Helicobacter pylori Przeciwciała
587U07Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)
588U08Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
589U09Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)
590U10Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)
591U11Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia
592U12Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)
593U13Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)
594U14Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)
595U15Helicobacter pylori Antygen
596U16Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG
597U17Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM
598U18Legionella pneumophila Antygen
599U19Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA
600U20Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen
601U21Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen
602U22Legionella spp. Antygen
603U23Leptospira Antygen
604U24Leptospira Przeciwciała IgG
605U25Leptospira Przeciwciała IgM
606U26Listeria spp. Antygen
607U27Listeria monocytogenes DNA
608U28Mycobacterium avium DNA
609U29Mycobacterium avium complex DNA
610U30Mycobacterium kansasii DNA
611U31Mycobacterium gordonae DNA
612U32Mycobacterium intracellulare DNA
613U33Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)
614U34Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)
615U35Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)
616U36Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)
617U37Mycobacterium tuberculosis complex DNA
618U38Mycoplasma pneumoniae Antygen
619U39Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)
620U40Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)
621U41Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)
622U42Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała
623U43Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)
624U44Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
625U45Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM
626U46Neisseria gonorrhoeae DNA
627U47Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)
628U48Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)
629U49Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen
630U50Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)
631U51Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)
632U52Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)
633U53Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)
634U54Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)
635U55Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)
636U56Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)
637U57Salmonella spp. Przeciwciała IgA
638U58Salmonella spp. Przeciwciała IgG
639U59Salmonella spp. Przeciwciała IgM
640U60Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)
641U61Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)
642U62Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)
643U63Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)
644U64Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)
645U65Shigella Sonnei Antygen (surowica poliwalentna)
646U66Staphylococcus aureus Antygen
647U67Staphylococcus aureus Antygen PBP2,
648U68Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny
649U69Staphylococcus aureus Antygen TSST-1
650U70Staphylococcus aureus DNA
651U71Staphylococcus aureus gen mec A
652U72Streptococcus pneumoniae Antygen
653U73Streptococcus pneumoniae DNA
654U74Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)
655U75Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)
656U76Streptococcus Gr. B Antygen
657U77Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)
658U78Streptococcus Gr. B DNA
659U79Treponema pallidum Przeciwciała (anty-T.pallidum)
660U80Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)
661U81Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
662U82Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)
663U83Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
664U84Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)
665U85Treponema pallidum Antygen
666U86Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)
667U87Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)
668U88Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)
669U89Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)
670U90Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)
671U91Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)
672U92Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA
673U93Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
674U94Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG
675U95Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
676U96Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM
677U97Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM
678U98Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia
679U99Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)
I. Wirusologia
680F01Adenovirus AntygenMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
681F03Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)
682F05Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)
683F07Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)
684F09Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)
685F11Astrovirus Antygen
686F13Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała
687F15Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65
688F17Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)
689F19Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
690F21Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
691F22Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność
692F23Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
693F24Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
694F25Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM
695F26Cytomegalovirus (CMV) DNA
696F27Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)
697F28Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)
698F29Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)
699F30HTLV1 Antygen
700F31HTLV 1/2 Antygen
701F32HTLV 1/2 Przeciwciała
702F33Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)
703F34Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)
704F35Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała
705F36Rotavirus Antygen
706F37Rotavirus/ Adenovirus Antygen
707F38Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA
1) medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
2) wykonuje się w przypadku:
a) wyniku badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy: ASC-US, LSIL, AGC oraz
b) monitorowania stanu pacjentek po leczeniu raka szyjki macicy;
3) wymagane testy z certyfikatem - certyfikat Unii Europejskiej uprawniający do stosowania klinicznego.
708F39Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
709F40Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)
710F41Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)
711F42Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG
712F43Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM
713F44Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA
714F45Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG
715F46Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM
716F47Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA
717F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
718F49Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)
719F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
720F51Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)
721F52Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM
722F53Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
723F54Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
724F55Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
725F56Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
726F57Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)
727F58Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG
728F59Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)
729F60Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM
730F61Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)
731F62Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)
732F63Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)
733F64Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)
734F65Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)
735F66Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)
736F67Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)
737F68Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)
738F69Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM
739F70Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)
740F71Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)
741F72Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)
742F73Wirus Influenza A Antygen
743F74Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
744F75Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
745F76Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
746F77Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
747F78Wirus Influenza B Antygen
748F79Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
749F80Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
750F81Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
751F82Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
752F83Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen
753F84Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)
754F85Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)
755F86Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)
756F87Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24
757F88Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)
758F89Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite
759F90Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)
760F91Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
761F92Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA
762F93Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)
763F94Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)
764F95Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)
765F96Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)
766F97Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)
767F98Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG
768F99Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)
769V01Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)
770V02Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG
771V03Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen
772V04Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała
773V05Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)
774V06Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen
775V07Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
776V08Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
777V09Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)
778V10Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)
779V11Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)
780V12Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)
781V13Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)
782V14Wirus RS Antygen
783V15Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)
784V16Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)
785V17Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)
786V18Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
787V19Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)
788V20Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
789V21Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)
790V22Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała
791V23Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)
792V24Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)
793V25Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM
794V26Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG
795V27Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)
796V28Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM
797V28Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG
798V30Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen
799V31Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)
800V32Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM
801V33Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)
802V34Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG
803V35Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen
804V36Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe
805V37Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs
806V38Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała
807V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
808V40Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
809V41Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)
810V42Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs
811V43Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała
812V44Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM
813V45Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG
814V46Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM
815V47Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
816V49Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)
817V50Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM
818V51Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
819V52Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG
820V53Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
821V54Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)
822V55Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA
823V56Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)
824V57Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen
825V58Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała
826V59Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)
827V60Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG
828V61Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM
829V62Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała
830V63Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG
831V64Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM
832V65Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM
833V66Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG
834V67Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)
835V68Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)
836V69Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)
837V70Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)
838V81Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA
839V71Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG
840V72Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM
841V73Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA
842V74Wirusy ECHO Przeciwciała IgG
843V75Wirusy ECHO Przeciwciała IgM
844V76Wirusy ECHO Przeciwciała IgA
J. Mykologia
845W01Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannanMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
846W03Aspergillus spp. Przeciwciała IgA
847W05Aspergillus spp. Przeciwciała IgG
848W07Aspergillus spp. Przeciwciała IgM
849W09Aspergillus fumigatus Przeciwciała
850W11Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM
851W13A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała
852W15Blastomyces dermatididis DNA
853W17Candida spp. Antygen rozpuszczalny - mannan
854W19Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)
855W21Candida spp. Przeciwciała IgG
856W23Candida albicans Przeciwciała IgA
857W25Candida spp. Przeciwciała IgM
858W27Candida albicans Przeciwciała
859W29Coccidioides immitis DNA
860W31Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)
861W33Histoplasma capsulatum DNA
862W35Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)
K. Parazytologia
863X01Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
864X03Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)
865X05Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)
866X07Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)
867X09Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)
868X11Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)
869X13Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)
870X15Giardia/ Cryptosporidium Antygen
871X17Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)
872X19Leishmania Przeciwciała (całkowite)
873X21Leishmania Antygen
874X23P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen
875X25Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)
876X27Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)
877X29Strongyloides Przeciwciała IgG
878X31Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)
879X33Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
880X35Toxoplasma gondii Przeciwciała
881X37Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)
882X39Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)
883X41Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
884X43Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)
885X45Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
886X47Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała
887X49Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)
888X51Toxoplasma gondii Antygen
889X53Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)
890X55Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)
L. Badania materiału biologicznego
891brak koduBadanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredniPoradnia specjalistyczna lub medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną.
892brak koduBadanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne
893brak koduBadanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowyMedyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
894brak koduBadanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
895brak koduBadanie mikroskopowe materiału biologicznego - parazytologia
M. Badania genetyczne
896brak koduKlasyczne badania cytogenetyczne (techniki prążkowe - prążki GTG, CBG, Ag-NOR, QFQ, RBG i wysokiej rozdzielczości HRBT z analizą mikroskopową chromosomów)
1. Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej lub
2) diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.
3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) mikroskop;
2) termocykler;
3) wirówka preparacyjna;
4) pipeta automatyczna;
5) sprzęt niezbędny do analizy kwasów nukleinowych.
4. Kryteria kwalifikacji osób wymagających udzielenia świadczenia:
1) w ramach badań prenatalnych dla kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) wiek ciężarnej powyżej 35 lat,
b) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
c) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
d) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
e) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu;
2) w kompleksowej diagnostyce genetycznej chorób nowotworowych;
3) w kompleksowej diagnostyce genetycznej chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych dla następujących grup pacjentów:
a) zespoły aberracji chromosomów autosomalnych (m.in. Downa, Edwardsa, Patau, zespoły częściowych delecji i duplikacji autosomów - łącznie ponad 400 zespołów spowodowanych dużym niezrównoważeniem materiału genetycznego autosomów),
b) zespoły mikrodelecji (m.in. Prader-Willi, Angelman, cri du chat, Wolf-Hirschhorn, Miller-Dieker, CATCH22, Langer-Giedion, siatkówczak, Rubinstein-Taybi, Williams, WAGR i inne - łącznie około 40 zespołów),
c) zaburzenia cielesno-płciowe (m.in. zespół Klinefeltera i Turnera oraz ich warianty, zaburzenia determinacji płci, wady rozwojowe narządów płciowych, zaburzenia okresu dojrzewania, pierwotny i wtórny brak miesiączki, hipogonadyzm),
d) brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego (np. niedobór wzrostu i masy ciała, opóźnienie rozwoju psychoruchowego),
e) izolowane wady rozwojowe o genetycznej etiologii (małogłowie, wady serca i inne),
f) zespoły wad rozwojowych (ponad 3000 sklasyfikowanych zespołów - w ogromnej większości o etiologii genetycznej),
g) upośledzenie umysłowe - bez towarzyszących zaburzeń lub jako część zespołów wad oraz chorób metabolicznych (spowodowane aberracjami chromosomowymi, rearanżacjami subtelomerowymi, uwarunkowane jednogenowo lub wieloczynnikowo),
h) autyzm, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania mogące być częścią zespołu genetycznego,
i) genetycznie uwarunkowane wady rozwojowe i choroby narządu wzroku,
j) dysplazje kostne (achondroplazja, hypochondroplazja, pseudoachondroplazja, MED, SEDC, SEMDC, Marshall, Stickler, diastrophic dwarfism, campomelic dwarfism, metatrophic dwarfism, dysplazja obojczykowo-czaszkowa i inne),
k) mukowiscydoza i inne choroby genetyczne z zajęciem układu oddechowego,
l) choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne uwarunkowane genetycznie (np. rdzeniowy zanik mięśni - wszystkie formy, opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe, ataksja Friedreicha, choroba Charcot-Marie-Tooth, choroba Huntingtona i inne choroby neurodegeneracyjne),
m) choroby pierwotnie mięśniowe o genetycznej etiologii (dystrofie mięśniowe Duchenne'a i Beckera, dystrofia miotoniczna i inne genetycznie uwarunkowane choroby mięśni),
n) zespoły z postępującą częściową hipoplazją lub hiperplazją ciała,
o) genetycznie uwarunkowane choroby skóry (dysplazje ektodermalne i inne),
p) choroby serca o genetycznej etiologii (zespół CATCH22, zespół wydłużonego QT, kardiomiopatie i inne),
r) choroby spowodowane genetycznie uwarunkowanymi defektami kolagenu i mutacjami w innych genach o podobnej funkcji,
s) choroby metaboliczne uwarunkowane genetycznie (dla których nie ma odrębnych poradni specjalistycznych),
t) głuchota uwarunkowana genetycznie,
u) inne określone choroby genetycznie uwarunkowane (cytopatie mitochondrialne i inne),
w) niepowodzenia rozrodu (brak ciąży, wrodzony brak nasieniowodów, zaburzenia spermatogenezy, poronienia nawykowe, wczesne obumarcia ciąży, porody martwe, zgon dziecka w okresie perinatalnym).
897brak kodu
Cytogenetyczne badania molekularne
(obejmuje analizę FISH - hybrydyzacja in situ z wykorzystaniem fluorescencji - do chromosomów metafazowych i prometafazowych oraz do jąder interfazowych z sondami molekularnymi centromerowymi, malującymi, specyficznymi, telomerowymi, Multicolor-FISH)
898brak koduBadania metodami biologii molekularnej (PCR i jej modyfikacje, RFLP, SSCP, HD, sekwencjonowanie i inne) dobranymi w zależności od wielkości i rodzaju mutacji)
899brak koduBadania biochemiczne lub enzymatyczne
 
II. BADANIA ENDOSKOPOWE1)
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
144.161Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie w chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) co najmniej 2 gastroskopy;
2) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;
3) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa.
Pozostałe wymagania - co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.
244.162Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
344.13Gastroskopia - inne
445.231Fiberokolonoskopia
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub pediatrii posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) co najmniej 2 kolonoskopy;
2) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;
3) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa;
4) co najmniej 1 diatermia.
Pozostałe wymagania - co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.
545.253Kolonoskopia z biopsją
645.42Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
733.22Bronchoskopia fiberoskopowa
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc lub chirurgii klatki piersiowej, lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chirurgii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub chirurgii onkologicznej - który odbył szkolenie w zakresie bronchofiberoskopii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) co najmniej 2 bronchofiberoskopy;
2) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;
3) co najmniej 1 myjka półautomatyczna.
Dostęp do:
1) sterylizacji (narzędzia endoskopowe);
2) pracowni histopatologii.
818.111OtoskopiaPracownia lub gabinet endoskopii lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczenia gwarantowanego.
918.112Videootoskopia
1021.291Rinoskopia przednia
1121.292Rinoskopia środkowa
1221.293Rinoskopia tylna
1331.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
1449.21Anoskopia
 
1)   Badania endoskopowe nie obejmują badania przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej.

III. ŚWIADCZENIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
189.511Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniamiPracownia lub gabinet elektrokardiografii lub poradnia specjalistyczna zgodna z profilem świadczenia gwarantowanego.
289.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
395.412Audiometria impedancyjnaPracownia lub gabinet audiometrii lub poradnia otolaryngologiczna lub poradnia audiologii i foniatrii.
495.414Subiektywna audiometria
595.413Badanie odruchu strzemiączkowego
695.415Tympanometria
795.436Otoemisja akustyczna
895.21Elektroretinografia (ERG)Personel: lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki (oceniający i wykonujący badania elektrofizjologiczne, który ukończył kurs specjalizacyjny z elektrodiagnostyki siatkówki i dróg wzrokowych).
995.22Elektrookulografia (EOG)
1104.14Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)
Pracownia lub gabinet elektrofizjologii lub poradnia specjalistyczna zgodna z profilem świadczenia gwarantowanego.
Lekarz z certyfikatem uprawniającym do opisywania określonych badań.
1204.13Elektroneurografia
1389.152Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
1489.153Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
1589.141Elektroencefalografia (EEG)
1689.142Holter EEG
1789.192Video EEG
1889.394Elektromiografia
1995.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)
2095.241Elektronystagmogram (ENG)
2195.242Video ENG
2289.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń typu HolterPracownia lub gabinet elektrokardiografii, lub poradnia kardiologiczna, lub hipertensjologiczna, lub kardiologiczna dla dzieci.
2389.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń typu Holter
2437.262Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
2589.41Badanie wysiłkowe serca
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych posiadający odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu prób wysiłkowych, a w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii albo lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii posiadający odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu prób wysiłkowych dzieci,
2) pielęgniarka lub
3) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) ruchoma bieżnia elektryczna oraz cykloergometr rowerowy;
2) system analizy komputerowej spełniający następujące kryteria:
a) automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru, bieżni,
b) rejestracja i obserwacja na monitorze sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń,
c) możliwość definicji własnych protokołów,
d) rejestracja oraz obserwacja uśrednionych zespołów P-QRS-T ze wszystkich 12 odprowadzeń,
e) automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty,
f) rejestracja i obserwacja aktualnej częstości rytmu serca,
g) prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu, całkowity czas wysiłku,
h) kontrola MHR (maksymalnej dla wieku częstości akcji serca),
i) obserwacja % MHR,
j) wydruk EKG w czasie rzeczywistym,
k) rejestracja i obserwacja wartości MET (metaboliczny ekwiwalent),
l) rejestracja i wartości RPP (produkt podwójny - nie dotyczy dzieci),
m) funkcja alarmów,
n) archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów),
o) wykonywanie elektrokardiogramów spoczynkowych: 3, 6 i 12 kanałowych w trybie automatycznym i manualnym;
3) zestaw do reanimacji, w tym defibrylator.
Wydany wynik zawiera następujące elementy:
1) czas trwania wykonywanego wysiłku;
2) iloczyn maksymalnej częstości rytmu serca i maksymalnego skurczowego ciśnienia tętniczego;
3) objawy kliniczne, które wystąpiły u pacjenta podczas próby;
4) zmiany w zapisie EKG;
5) wygląd obniżenia odcinka ST- jeżeli wystąpiło;
6) obecność czynników, które mogły wpłynąć na zmiany EKG w trakcie próby wysiłkowej;
7) wystąpienie innych nieprawidłowych reakcji na wysiłek poza zmianami w EKG.
2689.43Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
2789.441Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej
 
IV. ŚWIADCZENIA ULTRASONOGRAFICZNE
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
188.712Echoencefalografia
Personel:
1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub
2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) ultrasonograf - z możliwością badania w prezentacji B w czasie rzeczywistym, posiadający opcje (oprogramowanie) dostosowane do zakresu badania, wyposażony w specjalistyczne głowice właściwe dla zakresu badania;
2) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG.
288.713USG tarczycy i przytarczyc
388.714USG naczyń szyi - doppler
488.716USG przezczaszkowa - doppler
588.717USG ślinianek
688.718USG przezciemiączkowa
788.719USG krtani
888.735USG śródpiersia
988.736USG jamy opłucnej
1088.738USG klatki piersiowej
1188.741USG transrektalne
1288.747Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
1388.751USG naczyń nerkowych - doppler
1488.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
1588.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
1688.763USG gruczołu krokowego
1788.776USG naczyń kończyn górnych - doppler
1888.777USG naczyń kończyn dolnych - doppler
1988.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
2088.781USG płodu
2188.782Wewnątrzmaciczna cefalometria
2288.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
2388.790USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie
2488.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
2588.793USG kończyn górnych lub dolnych
2688.794USG stawów barkowych
2788.795USG stawów łokciowych
2888.796USG stawów rąk lub stawów stóp
2988.797USG stawów biodrowych
3088.798USG stawów kolanowych
3188.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
3288.732USG piersi
Personel:
1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub
2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wieloczęstotliwościową o wysokiej rozdzielczości liniowej i skali szarości, pracującą w przedziale min. 2-10 MHz, zalecany komplet głowic o różnych spektrach częstotliwości: 5-13,5 MHz, 13,5-18 MHz; badanie winno być wykonywane przy użyciu częstotliwości min. 7,5 MHz;
2) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG.
3395.13USG gałki ocznej
Personel: lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki lub lekarz okulista, lub lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie okulistyki posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych gałki ocznej.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) ultrasonograf do badań okulistycznych posiadający możliwość prezentacji A i prezentacji B;
2) głowice do prezentacji B do badań morfologicznych gałki ocznej o częstotliwości nie niższej niż 10 MHz;
3) oprogramowanie okulistyczne.
3488.721Echokardiografia
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, a w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub
2) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację, obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych, lub
3) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) specjalistyczny ultrasonograf przeznaczony do badania USG serca;
2) specjalistyczne głowice i oprogramowanie kardiologiczne;
4) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG.
3588.722Echokardiografia przezprzełykowa
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, a w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub
2) lekarz specjalista posiadający udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu i interpretowaniu odpowiednio: przezprzełykowych badań echokardiograficznych lub obciążeniowych badań echokardiograficznych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat wyposażony w: głowicę płaszczyznową sektorową (mechaniczna lub elektryczna) 2,5-3,5 MHz, opcję dopplera kolorowego, fali ciągłej i pulsacyjnej oraz głowicę przezprzełykową, pompę infuzyjną;
2) elektrokardiograf 12 kanałowy.
Pozostałe wymagania:
1) pracownia posiadająca odpowiednią akredytację;
2) sprzęt reanimacyjny w miejscu udzielania świadczeń.
3688.723Echokardiografia obciążeniowa
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, a w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub
2) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych przezprzełykowych lub obciążeniowych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat wyposażony w: głowicę płaszczyznową sektorową (mechaniczna lub elektryczna) 2,5-3,5 MHz, opcję dopplera kolorowego, fali ciągłej i pulsacyjnej, głowicę przezprzełykową;
2) pompa infuzyjna;
3) elektrokardiograf 12 kanałowy.
Pozostałe wymagania:
1) pracownia posiadająca odpowiednią akredytację;
2) sprzęt reanimacyjny w miejscu udzielania świadczeń .
Zakres świadczenia:
Celem badania jest kwalifikacja do właściwego leczenia choroby wieńcowej i wad serca. Istotą badania jest porównanie obrazu echokardiograficznego spoczynkowego i w trakcie obciążenia farmakologicznego dobutaminą lub innymi lekami podanymi drogą dożylną. Echokardiografia dobutaminowa wykonywana jest w trakcie ciągłego wlewu dobutaminy przez pompę infuzyjną, przy stopniowym zwiększaniu podawanej dawki. Poza stałym monitorowaniem elektrokardiograficznym wskazane jest wykonywanie 12 odprowadzeniowego EKG przed każdą zmianą dawki. Niezależnie od stosowanej metody obciążenia ocenę kurczliwości lewej komory przeprowadza się z uwzględnieniem jej podziału na 16 segmentów.
3788.725Echokardiografia kwalifikująca dzieci do operacji kardiochirurgicznych lub kardiologicznego leczenia inwazyjnego
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii lub kardiologii dziecięcej;
2) pielęgniarka lub
3) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;
4) konsylium złożone z lekarzy, którzy podejmują decyzje kwalifikacyjne: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii i lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) echokardiograf z obrazowaniem: M-mode, 2D, z opcją dopplera kolorowego, fali ciągłej i pulsacyjnej. Głowice z zakresem częstotliwości dostosowanej do diagnostyki noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży;
2) urządzenie do rejestracji obrazu.
Zakres świadczenia:
1) procedura zawiera wykonanie badania echokardiograficznego, przygotowanie dokumentacji dla konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznego, omówienie przypadku i podjęcie decyzji (konsylium kardiologiczno-kardiochirurgiczne), omówienie wyników konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznego z opiekunami faktycznymi;
2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej w ramach procedury obejmuje: opis badania echokardiograficznego, raport z konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznego na podstawie przeprowadzonego badania echokardiograficznego z odnotowaną decyzją o dalszym postępowaniu;
3) badanie musi być zakończone decyzją dotyczącą kwalifikacji do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznego leczenia inwazyjnego - decyzję podejmuje lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii i lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii.
Pozostałe wymagania: lokalizacja pracowni ultrasonografii w ośrodku, gdzie znajduje się pracownia hemodynamiczna wykonująca procedury kardiologii interwencyjnej u dzieci lub klinika, lub oddział kardiochirurgii dziecięcej.
3888.784Echokardiografia płodu
Personel: lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania echokardiografii płodu.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) echokardiograf z obrazowaniem: M-mode, z opcją dopplera kolorowego, 2D, z opcją dopplera fali ciągłej i pulsacyjnej. Wyposażenie USG w 3 głowice: convex, sektorową kardiologiczną, endowaginalną;
2) oprogramowanie położnicze (1,2,3 trymestr) oraz oprogramowanie kardiologiczne;
3) obrazowa baza danych.
Pozostałe wymagania:
1) pracownia ultrasonografii zapewniająca dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń perinatalnych, kardiologicznych i kardiochirurgicznych dla dzieci lub zlokalizowana w zakładzie opieki zdrowotnej zapewniającym realizację tych świadczeń;
2) badanie wykonywane w przypadku podejrzenia patologii układu krążenia oraz u kobiet z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca;
3) badanie echokardiograficzne płodu obejmuje w szczególności ocenę:
a) anatomii serca zgodnie z zasadą analizy sekwencyjnej,
b) przepływów kardiologicznych,
c) rytmu serca,
d) funkcji serca i krążenia płodowego,
e) rozwoju płodu,
f) przepływów położniczych
- wraz z określeniem zaleceń co do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie układu krążenia płodu.
 
V. ŚWIADCZENIA RADIOLOGICZNE
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
187.092RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)Pracownia RTG.
287.093RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
387.094RTG nosogardzieli bez kontrastu
487.095RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu
587.096RTG okolicy tarczycy bez kontrastu
687.098RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
787.11RTG pantomograficzne
887.121RTG cefalometryczne
987.123RTG wewnątrzustne zębowe
1087.174RTG twarzoczaszki - przeglądowe
1187.175RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
1287.164RTG zatok nosa
1387.165RTG nosa
1487.176RTG czaszki - przeglądowe
1587.177RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
1687.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
1787.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
1887.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
1987.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
2087.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
2187.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
2287.35Mammografia z kontrastem
2387.371Mammografia jednej piersi
2487.372Mammografia obu piersi
2587.431RTG żeber
2687.432RTG mostka
2787.433RTG obojczyków
2887.440RTG klatki piersiowej
2987.495RTG śródpiersia
3087.496RTG tchawicy
3187.62Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
3287.63Seriogram jelita cienkiego
3387.64Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
3487.691RTG przełyku z kontrastem
3587.732Urografia z kontrastem jonowym
3687.733Urografia z kontrastem niejonowym
Pracownia RTG.
Wykonywana u osób z wywiadem uczuleniowym.
3787.76Cystoureterografia wstecznaPracownia RTG.
3887.83Histerosalpingografia (kontrast cieniujący)
3987.91RTG nasieniowodów z kontrastem
4088.110RTG miednicy - przeglądowe
4188.111RTG miednicy celowane
4288.14Fistulografia
4388.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
4488.199RTG jamy brzusznej - inne
4588.241RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
4688.25Pelwimetria
4788.35Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
4888.291RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
4988.37Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej
4988.331RTG łopatek
5088.66Flebografia żył kończyny dolnej
 
VI. ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ1)
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
187.030TK głowy bez kontrastu
Personel:
1 ) lekarz:
a) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
b) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej oraz
- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;
3) pielęgniarka.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat spiralny o skanie do 1,5 s /360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej min. 12 par linii/ cm dla skanu 360;
2) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
287.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
387.049TK głowy z kontrastem
487.036TK szyi bez kontrastu
587.037TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
687.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
787.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
888.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
988.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
1088.383TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
1188.384TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
1288.385TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
1388.386TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
1488.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
1588.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
1687.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
Personel:
1 ) lekarz:
c) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
d) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej oraz
- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
- lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;
3) co najmniej 1 pielęgniarka.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat wielowarstwowy o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y min. 15 par linii/ cm dla skanu 360, średnica okola min. 70 cm;
2) dodatkowa konsola robocza (MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna kolonoskopia);
3) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;
4) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania:
1) Lp 21 - nie obejmuje: głowy;
2) Lp 22 - nie obejmuje: tętnic wieńcowych;
3) Lp. 23 - obejmuje: pacjentów po zabiegach koronoplastyki lub wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych;
4) Lp 26 - wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii klasycznej.
1787.038TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
1887.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
1988.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
2087.033TK tętnic głowy i szyi
2188.389Inna TK z kontrastem
2287.415TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
2388.380TK tętnic wieńcowych
2488.013TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
2588.381TK tętnic kończyn
2688.387TK - inna
2787.421Tomografia komputerowa serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego
Personel:
1) lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii;
3) pielęgniarka.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat wielowarstwowy (o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6s - modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4s);
2) dodatkowa konsola robocza (MPR,MIP,CTA,3D SSD, 3D VRT);
3) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;
4) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
 
1)   Wszystkie świadczenia tomografii komputerowej powinny uwzględniać rekonstrukcje MPR (wielopłaszczyznowe) lub 3D.

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
192.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - z zastosowaniem 131I
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- oraz odbyła szkolenie w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) pielęgniarka;
4) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) gammakamera planarna lub scyntygraf;
2) miernik dawek;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania: pomieszczenie do przygotowywania radiofarmaceutyków.
292.012Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - z zastosowaniem 99mTc
392.019Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - inne
492.141Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- oraz odbyła szkolenie w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) pielęgniarka;
4) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) gammakamera z opcją do badania całego ciała wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania;
2) miernik dawek;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania: pomieszczenie do przygotowywania radiofarmaceutyków.
92.142Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.144Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149Scyntygrafia układu kostnego - inne
592.161Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- oraz odbyła szkolenie w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) pielęgniarka;
4) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) gammakamera planarna wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania;
2) miernik dawek;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania: pomieszczenie do przygotowywania radiofarmaceutyków.
92.162Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
92.169Scyntygrafia układu limfatycznego - inne
6 Scyntygrafia innych narządów:
92.021Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.022Scyntygrafia dróg żółciowych
92.023Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.029Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne
92.031Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.034Radioizotopowa ocena klirensu nerek
92.039Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne
92.041Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności przewodu pokarmowego
92.042Badanie z trójoleiną znakowaną jodem radioaktywnym
92.043Scyntygrafia ślinianek
92.044Scyntygraficzne badanie motoryki przełyku
92.045Scyntygraficzne badanie motoryki żołądka
92.046Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
92.047Scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela
92.048Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
92.051Badanie scyntygraficzne lub czynności szpiku kostnego
92.054Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
92.055Radioizotopowe badanie funkcji komór serca techniką bramkowaną
92.056Scyntygraficzne badanie minutowej objętości komór
92.058Badanie scyntygraficzne lub czynności śledziony
92.059Badanie scyntygraficzne lub czynności serca - inne
92.112Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
92.115Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowaniem znaczników onkofilnych
92.116Cysternografia radioizotopowa
92.119Scyntygraficzne badanie mózgu - inne
92.131Scyntygrafia przytarczyc metodą dwufazową
92.132Scyntygrafia przytarczyc metodą subtrakcyjną
92.151Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną
92.153Scyntygrafia płuc wentylacyjna
92.159Scyntygrafia płuc - inne
92.189Scyntygrafia całego ciała - inne
92.191Scyntygrafia kory nadnerczy
92.192Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
92.193Scyntygrafia kanalików łzowych
92.194Scyntygrafia jąder
7 Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- oraz odbyła szkolenie w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) pielęgniarka;
4) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) gammakamera do badania SPECT wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania;
2) miernik dawek;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania: pomieszczenie do przygotowywania radiofarmaceutyków.
92.143Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT
92.033Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
92.052Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe
92.053Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym
92.111Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew-mózg
92.152Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą SPECT
92.154Scyntygrafia płuc - badanie integralności bariery pęcherzykowo-naczyniowej
92.195Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
8 Inne badania izotopowe
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- oraz odbyła szkolenie w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) pielęgniarka;
4) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) gammakamera do badania SPECT i całego ciała z oprogramowaniem odpowiednim do opracowania badania;
2) miernik dawek;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
Pozostałe wymagania: pomieszczenie do przygotowywania radiofarmaceutyków.
92.181Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
92.182Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I
92.183Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.184Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga
92.185Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
brak koduScyntygrafia z zastosowaniem pochodnych cholesterolu
brak koduScyntygrafia z zastosowaniem znakowanych aerozoli
992.061Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
3) pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w pracowni medycyny nuklearnej;
4) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii;
5) fizyk medyczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparat PET-TK;
2) miernik dawek;
3) pracownia do przygotowania radiofarmaceutyków.
Pozostałe wymagania:
Kryteria kwalifikacji do badań PET:
1. Choroby nowotworowe:
1) pojedynczy guzek płuca o średnicy > 1 cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami;
2) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych);
3) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii;
4) chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;
5) rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
6) rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
7) ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe;
8) rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym;
9) czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego;
10) rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
11) nowotwory nabłonkowe głowy i szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań są niejednoznaczne;
12) nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji;
13) rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I);
14) podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu (preferowany znacznik 18F);
15) planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
16) nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
17) rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
18) mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
19) nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie;
20) przerzuty o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych dostępnych badań.
2. Choroby serca:
1) badania perfuzyjne serca:
a)podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli inne badania diagnostyczne (w tym szczególnie badanie perfuzyjne SPECT) nie pozwalają na jednoznaczne określenie rozpoznania - jako badanie rozstrzygające;
b)podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli czynniki obiektywne wskazują na możliwość uzyskania wyniku fałszywego w klasycznych badaniach SPECT (otyłość, mastektomia, duży biust, wszczepy, inne) - jako badanie podstawowe;
2) badanie w kierunku oceny żywotności mięśnia sercowego.
3. Choroby układu nerwowego:
rozpoznana padaczka lekooporna z planowanym leczeniem operacyjnym.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do stosowania się do "Zaleceń w zakresie zastosowania badań pozytonowej emisyjnej tomografii w onkologii" oraz "Zaleceń w zakresie zastosowania badań PET w neurologii i kardiologii" Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej
92.062Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
92.063Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach kardiologicznych
92.064Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach kardiologicznych
92.065Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach neurologicznych
92.066Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach neurologicznych
 
VIII. ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
188.900RM głowy bez kontrastu
Personel:
1) lekarz:
a) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
b) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej oraz
- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) system MR min. 10 mT/m;
2) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań;
3) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
288.901RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
388.973RM szyi bez kontrastu
488.975RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
588.923RM klatki piersiowej bez kontrastu
688.924RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
788.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
888.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
988.902RM kończyny górnej bez kontrastu
1088.903RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
1188.904RM kończyny dolnej bez kontrastu
1288.905RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
1388.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
1488.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
1588.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
1688.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
1788.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
1888.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
1988.977Angiografia bez kontrastu - RM
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) system MR min. 25 mT/m, min. 1.0 T;
2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;
3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań;
4) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
2088.978Angiografia z kontrastem - RM
2188.979Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem - RM
2288.925RM serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
2) osoba, która ukończyła:
a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii;
3) fizyk lub fizyk medyczny, lub fizyk techniczny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) system MR min. 30 mT/m, min. 120mT/m/ms, min. 1,5 T;
2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;
3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań;
4) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.
2388.926RM serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu i z kontrastem
2488.913Badanie czynnościowe mózgu - RM
2588.970Spektroskopia - RM
 
IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
199.9958Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywanie w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Personel: lekarz specjalista w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub diagnosta laboratoryjny.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) mikroskop;
2) termocykler;
3) wirówka preparacyjna;
4) pipeta automatyczna.
Świadczenie obejmuje poszukiwanie dawcy spokrewnionego polegające na badaniu antygenów zgodności tkankowej klasy I i II chorego, jego rodzeństwa i rodziców.
Świadczenie wykonuje się w przypadku chorób wymagających przeszczepu szpiku, wątroby lub nerki.
299.592Próba tuberkulinowaGabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
3  Pracownia urodynamiczna.
489.201Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)
589.202Uroflowmetria z oceną ultrasonograficzną objętości moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji
689.203Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i elektromiografii (EMG)
789.204Badanie urodynamiczne z elektromiografią bez profilometrii cewkowej
889.205Badanie urodynamiczne z profilometrią cewkową i elektromiografią
989.206Badanie urodynamiczne z testem ciśnieniowo-przepływowym
1095.1904HRT - Tomografia siatkówkowaPracownia lub gabinet, lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
1195.1905GDX - Analiza włókien nerwowych
1295.1906OCT - Optyczna koherentna tomografia oka
1399.801Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne)Gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
14
29.1902
29.1901
Videostroboskopia lub stroboskopiaPracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
1588.981Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej i kręgosłupa)
1699.9950Kapilaroskopia
1767.191Kolposkopia
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, lub
3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii z udokumentowanym szkoleniem w wykonywaniu badań kolposkopowych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kolposkop.
Pozostałe wymagania: zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych.
1899.9951PedobarografiaGabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
1989.121RhinomanometriaPracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
2099.9955Próby nadprogowe
2193.3930TENS - przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
2299.9956Tilt test - test pochyleniowy
2395.27Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
Gabinet lub poradnia okulistyczna.
Wykonywane są nie częściej niż co 24 miesiące u świadczeniobiorców w wieku powyżej 35. roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Obejmują: badanie ostrości wzroku, dna oka, tonometrię, gonioskopię
2495.1914Badanie wzroku w kierunku retinopatii u wcześniaków lub niemowląt
Pracownia lub gabinet, lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
Wykonywane jest po zastosowaniu środka rozszerzającego źrenicę i znieczulającego miejscowo, z zastosowaniem rozwórki powiekowej i wgłabiacza, przy użyciu oftalmoskopu pośredniego Fisona.

Dotyczy wcześniaków urodzonych przed 32. tyg. ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1500 g lub niemowląt urodzonych przed 36. tyg. ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu leczonych z zastosowaniem intensywnej tlenoterapii i fototerapii.
2595.121Angiografia fluoresceinowa
Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki wykonujący i oceniający badania angiograficzne narządu wzroku posiadający odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu angiografii fluoresceinowej;
2) pielęgniarka z doświadczeniem we współpracy przy wykonywaniu badania.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) tablica do sprawdzania ostrości wzroku do dali i bliży;
2) kaseta szkieł próbnych;
3) oprawka okularowa;
4) lampa szczelinowa;
5) soczewka Volka;
6) funduskamera (z możliwością cyfrowej obróbki danych).
Wskazania dla angiografii fluoresceinowej:
Diagnostyka patologii krążenia siatkówkowo-naczyniówkowego oraz patologii dotyczących siatkówki i naczyniówki obejmująca:
1) zwyrodnienia i dystrofie plamki żółtej i naczyniówki;
2) choroby siatkówki pochodzenia naczyniowego;
3) guzy siatkówki;
4) stany zapalne naczyniówki;
5) nowotwory naczyniówki;
6) choroby i anomalie tarczy nerwu wzrokowego.
Wskazania dla angiografii indocyjaninowej:
Diagnostyka patologii krążenia naczyniówkowego oraz patologii dotyczących naczyniówki obejmująca:
1) zwyrodnienia i dystrofie plamki żółtej;
2) choroby naczyniówki pochodzenia naczyniowego;
3) choroby naczyniówki o etiologii zapalnej;
4) znamiona i nowotwory naczyniówki;
5) choroby naczyniówki i siatkówki.
2695.122Angiografia indocyjaninowa
2799.9957Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzuPracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
2889.383Badanie spirometryczne
2989.393Kardiotokografia
30
99.9953
99.9954
Dermatoskopia lub videodermatoskopia
3199.9952Badanie węchu i smaku - gustometria
3295.1903Badanie dna oka
3395.06Badanie widzenia barw
3495.05Badanie pola widzenia (perymetria)
3595.1912Autorefraktometria
3689.11Tonometria
3795.1903Gonioskopia
38
95.1908
95.1909
Keratometria lub videokeratografia
3995.1910Pachymetria
4095.1913Badanie w lampie szczelinowej
4195.1911Skiaskopia
4299.992Próby kaloryczne
4395.45Test obrotowy
4495.1916Badanie synoptoforem
4595.1915Test Schirmera
4620.391Posturografia
4795.48Dopasowanie aparatu słuchowego
1. Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii;
2) osoba, która:
a) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub
b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
d) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii;
3) osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) protetyk słuchu.
2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) aparatura do badań obiektywnych słuchu (ABR, audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna) - w lokalizacji;
2) aparatura do badań behawioralnych (audiometria zabawowa, audiometria uwarunkowana VRA, ocena słyszenia w polu swobodnym naturalnych dźwięków złożonych, badanie progu słyszenia w polu swobodnym dźwiękami specyficznymi częstotliwościowo).
3. Pozostałe wymagania: świadczenie dotyczy dzieci do 4 roku życia.
4889.32Manometria przełyku
1. Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub;
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii dziecięcej;
3) pielęgniarka.
2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: aparat do pomiaru 24-godzinnej pH-metrii i manometrii lub impedancji.
3. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
4989.390pH-metria przełyku
5042.29Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
5149.29Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
 
L.p.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
1234
A. Zabiegi w zakresie układu nerwowego
104.21Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
Poradnia zgodna z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych.

Neuroliza chemiczna - trwałe przerwanie przewodzenia nerwów czuciowych.
Polega na całkowitym zniszczeniu nerwów lub zwojów nerwowych przy pomocy mieszanin substancji chemicznych: alkohol etylowy, fenol, glicerol.
Neuroliza chemiczna może dotyczyć:
1) pnia współczulnego na dowolnym poziomie;
2) splotu podbrzusznego górnego;
3) zwoju nieparzystego;
4) zwoju skrzydłowo-podniebiennego;
5) neurolizy zewnątrzoponowej;
6) neurolizy podpajęczynówkowej.
Neuroliza chemiczna może być stosowana bez wyczerpania innych możliwości leczenia w przypadkach:
1) klasterowych bólów głowy;
2) neuralgii trójdzielnej;
3) neuralgii międzyżebrowej (ból u chorych na nowotwory oraz przetrwały ból pooperacyjny w obrębie klatki piersiowej);
4) bólu u chorych na nowotwory;
5) bólu zależnego od układu współczulnego.
204.24Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
1. Poradnia zgodna z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych.
2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w lokalizacji:
1) termolezja - aparat RTG z torem wizyjnym oraz aparat do termolezji;
2) kriolezja - aparat do kriolezji.

Termolezja - długotrwała, zamierzona i precyzyjnie zlokalizowana destrukcja struktur centralnego lub obwodowego układu nerwowego przy użyciu prądu o częstotliwości fal radiowych. Zabieg termolezji polega na dokładnym wprowadzeniu igły - elektrody do właściwej struktury układu nerwowego. Prawidłowość położenia elektrody potwierdza się radiologicznie przy użyciu kontrastu oraz przy użyciu stymulacji ruchowej i czuciowej. Zamierzoną neurodestrukcję osiąga się po uzyskaniu temperatury w granicach 60 - 80°C, w zależności od planowanego uszkodzenia i od rodzaju tkanki nerwowej.
Kriolezja - czasowe wyłączenie funkcji czuciowych i ruchowych wybranych struktur układu nerwowego przy zastosowaniu niskich temperatur.
Termolezja, kriolezja - może być wykonywana wyłącznie w przypadku bólów przewlekłych, opornych na inne formy leczenia, takich jak:
1) klasterowy ból głowy;
2) zespoły bólowe kręgosłupa (ból dyskogenny, dysfunkcja stawów międzywyrostkowych);
3) neuralgia nerwów potylicznych (dotyczy C2);
4) neuralgia trójdzielna;
5) neuralgia międzyżebrowa;
6) ból kikuta (nie dotyczy bólów fantomowych);
7) ból zależny od układu współczulnego;
8) zespół bolesnego barku (konieczna wcześniejsza rehabilitacja bierna).
304.25Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą
4100.42Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin)Poradnia zgodna z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych.
599.921Akupunktura - leczenie bólu przewlekłegoPoradnia leczenia bólu.
699.89Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo
704.81Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
1. Personel: lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii, neurologii, neurochirurgii, medycyny paliatywnej.
2. Inne wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
804.80Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nieokreślone inaczej
904.89Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych
B. Zabiegi w zakresie narządu wzroku
1009.51Nacięcie otworu łzowego
1. Poradnia okulistyczna lub poradnia otolaryngologiczna.
2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny;
2) wyposażenie aparaturowe odpowiednie do wykonywanej procedury.
1109.52Nacięcie kanalika łzowego
1209.53Nacięcie woreczka łzowego
1310.1Inne nacięcia spojówki
1412.124Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
1598.21Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
1698.221Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
1709.12Biopsja woreczka łzowego
1809.41Zgłębnikowanie otworu łzowego
1909.42Zgłębnikowanie kanalika łzowego
2009.43Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
2109.91Obliteracja otworu łzowego
2210.21Biopsja spojówki
2311.21Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
2410.0Usunięcie ciała obcego ze spojówkiPoradnia okulistyczna lub poradnia okulistyczna dla dzieci.
2509.92Płukanie dróg łzowych
2608.201Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
1. Poradnia okulistyczna.
2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny;
2) wyposażenie aparaturowe odpowiednie do wykonywanej procedury.
2708.21Wycięcie gradówki
2808.41Termokauteryzacja podwiniętej/wywiniętej powieki
2908.42Podszycie podwiniętej/wywiniętej powieki
3008.511Powiększenie szczeliny powiek
3108.521Zszycie kąta szpary powiekowej
3208.522Zszycie tarczki
3310.31Wycięcie zmiany ze spojówki
3410.32Zniszczenie zmiany na spojówce
3510.331Usunięcie ziarniny jagliczej
3610.6Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
3713.64Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa)
3808.01Nacięcie brzegu powiekiPoradnia okulistyczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej.
3908.09Nacięcie powieki oka - inne
4008.11Biopsja powieki
4108.22Wycięcie innej małej zmiany powieki
4208.25Zniszczenie zmiany powieki
4308.81Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
4410.91Iniekcja podspojówkowa
1. Poradnia okulistyczna.
2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny;
2) wyposażenie aparaturowe odpowiednie do wykonywanej procedury.
4512.21Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
4612.72Cyklokrioterapia
4712.73Cyklofotokoagulacja
4812.91Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
4912.921Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
5012.922Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
5112.923Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
5214.22Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
5314.24Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki
5414.25Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki - inne
5514.32Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
5614.34Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
5714.35Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
5814.54Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
5914.55Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
C. Zabiegi w zakresie jamy ustnej, gardła i krtani
6023.1808Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej albo poradnia chirurgii dziecięcej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
6125.1Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
6228.91Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
6325.51Szycie rany języka
6427.51Szycie rany wargi
6527.52Szycie rany jamy ustnej - inne
6628.05Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych
6725.91Podcięcie wędzidełka języka
6825.92Wycięcie wędzidełka języka
6926.0Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego
7027.1Nacięcie podniebienia
7127.41Wycięcie wędzidełka wargi
7227.71Nacięcie języczka
7327.91Nacięcie wędzidełka wargi
7427.93Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
7527.92Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
7626.91Sondowanie przewodu ślinowego
7724.11Biopsja dziąsła
7824.12Biopsja wyrostka zębodołowego
7925.01Zamknięta (igłowa) biopsja języka
8026.11Biopsja igłowa ślinianki/przewodu
8127.22Biopsja podniebienia miękkiego/języczka
8227.23Biopsja wargi
8327.24Biopsja jamy ustnej - inne
8428.11Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
8529.12Biopsja gardła
8676.11Biopsja kości twarzy
87  
8827.491Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
8997.23Wymiana rurki tracheostomijnejPoradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
D. Zabiegi szczękowo-twarzowe
9023.1703Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
1. Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
9123.1704Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
9223.1705Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
9323.1707Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
9424.32Szycie rozerwanego dziąsła
9597.36Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
9623.1809Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
9723.1810Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
9824.0Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej
9927.311Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
10027.312Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
10124.511Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
10224.514Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta
10323.2206Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów
10423.2102Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
10523.2207Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy
10623.1706Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego
10723.1708Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym
10876.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
10923.2001Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
1. Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia otolaryngologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
11024.31Wycięcie zmiany/tkanki dziąsła
11127.313Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię
11227.319Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego - inne
E. Zabiegi w zakresie narządu słuchu
11318.09Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo poradnia chirurgii onkologicznej.
2. Inne wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
11418.4Szycie rany ucha zewnętrznego
11518.299Częściowe wycięcie małżowiny usznej
11618.12Biopsja ucha zewnętrznego
11718.02Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia audiologiczna, albo poradnia chirurgii onkologicznej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny
11818.291Przyżeganie ucha zewnętrznego
11918.292Koagulacja ucha zewnętrznego
12018.293Kriochirurgia ucha zewnętrznego
12118.294Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
12218.295Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
12320.091Aspiracja ucha środkowego - nieokreślona inaczej
12420.099Nacięcie błony bębenkowej - inne
12520.1Usunięcie rurki tympanostomijnej
12620.81Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
12720.84Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza
12820.94Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
F. Zabiegi w zakresie nosa
12921.15Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
1. Poradnia otolaryngologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
13021.91Uwolnienie zrostów nosowych
13122.01Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja
13222.11Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
13521.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
13621.13Nacięcie przegrody nosowej
13721.14Drenaż ropnia przegrody nosa
13821.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
13922.02Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
14021.92Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
14121.18Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
14221.22Biopsja nosa
1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
14321.32Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
14721.81Szycie rany nosa
14922.00Aspiracja i płukanie zatok nosa - nieokreślone inaczej
G. Zabiegi w zakresie układu oddechowego
15033.24Endoskopowa biopsja oskrzela
1. Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc lub chirurgii klatki piersiowej,
2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chirurgii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub chirurgii onkologicznej
- który odbył szkolenie w zakresie bronchofiberoskopii.
2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) bronchofiberoskop lub bronchoskop (co najmniej 2);
2) myjka ultradźwiekowa.
3. Dostęp do:
1) sterylizacji (narzędzia endoskopowe);
2) pracowni histopatologii.
4. Pozostałe wymagania: gabinet badań endoskopowych dróg oddechowych.
15133.272Przezoskrzelowa biopsja płuca
15298.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
15333.21Bronchoskopia przez przetokę
15433.22Bronchoskopia fiberoskopowa
15533.231Bronchoskopia autofluorescencyjna
15633.239Bronchoskopia - inna
H. Zabiegi w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej
15733.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
1. Poradnia gruźlicy i chorób płuc, poradnia chirurgii klatki piersiowej, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia chirurgii onkologicznej, poradnia onkologiczna, poradnia gastroenterologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
15834.041Drenaż jamy opłucnowej
15934.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
16034.092Nakłucie międzyżebrza
16134.094Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
16234.23Biopsja ściany klatki piersiowej,
16334.24Biopsja opłucnej
16434.25Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
16534.71Szycie rany ściany klatki piersiowej
16634.91Nakłucie klatki piersiowej
16754.956Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
16854.957Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
I. Zabiegi w zakresie przewodu pokarmowego
16942.241Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
1. Personel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych albo chirurgii, albo chirurgii ogólnej, albo chirurgii onkologicznej, albo pediatrii, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej posiadający odpowiednie zaświadczenie potwierdzające umiejętność wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
3) pielęgniarka po ukończeniu kursu z zakresu endoskopii.
2. Wyposażenie w aparaturę lub sprzęt medyczny:
1) gastroskop lub kolonoskop (co najmniej po 2);
2) stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;
3) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa;
4) co najmniej 1 diatermia.
3. Pozostałe wymagania: co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.
17042.242Ezofagoskopia z biopsją
17142.243Biopsja ssąca przełyku
17242.29Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
17344.12Gastroskopia przez przetokę
17445.131Esofagogastroduodenoskopia [EGD]
17545.16Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
17643.411Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
17745.251Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca
17845.252Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego
17945.239Kolonoskopia - inne
18045.22Endoskopia jelita grubego przez przetokę
18145.24Fiberosigmoidoskopia
18245.42Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
18345.439Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
18448.36Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
18545.14Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
18648.22Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę
1. Poradnia chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej lub chirurgii onkologicznej lub proktologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
18748.23Wziernikowanie odbytnicy i esicy sztywnym wziernikiem
18849.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego
18949.03Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
19049.31Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
19149.52Tylne nacięcie zwieracza odbytu
19249.59Nacięcie zwieracza odbytu - inne
19349.931Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
19449.22Biopsja okołoodbytowa
19549.23Biopsja odbytu
19648.35Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
J. Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
19779.01Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
1. Poradnia urazowo-ortopedyczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii dziecięcej.
2. Pozostałe wymagania
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny,
2) gipsownia,
3) RTG
- w lokalizacji.
19879.02Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
19979.03Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
20079.04Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
20179.06Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/kość strzałkowa
20279.07Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/kości śródstopia (noga)
20379.08Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
20479.091Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
20579.092Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
20679.094Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
20779.71Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
20879.72Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
20979.73Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
21079.74Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
21179.76Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
21279.77Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
21379.78Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
21478.611Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
1. Poradnia urazowo-ortopedyczna.
2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny,
2) gipsownia,
3) RTG
- w lokalizacji.
21578.612Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość ramienna
21678.613Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość promieniowa/kość łokciowa
21778.614Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
21878.617Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
21978.618Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)
22097.171Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
22197.173Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/kość łokciowa
22297.174Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
22397.176Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
22497.177Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/kość strzałkowa
22593.51Założenie gorsetu gipsowego
1. Poradnia urazowo-ortopedyczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo chirurgii szczękowo - twarzowej.
2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny,
2) gipsownia,
3) RTG
- w lokalizacji.
22693.53Założenie innego unieruchomienia gipsowego
22793.541Założenie szyny z gipsem
22893.542Założenie szyny Kramera
22993.549Założenie innej szyny unieruchamiającej
23097.11Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
23197.12Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
23297.13Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
23377.41Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
1. Poradnia urazowo-ortopedyczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
23477.42Biopsja kości - kość ramienna
23577.43Biopsja kości - kość promieniowa/kość łokciowa
23677.44Biopsja kości - kości nadgarstka/śródręcza
23777.45Biopsja kości - kość udowa
23877.46Biopsja kości - rzepka
23977.47Biopsja kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
24077.48Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
24177.491Biopsja kości - inne kości (miednica)
24177.492Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ręki)
K. Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich
24382.03Nacięcie kaletki maziowej ręki
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
24482.22Wycięcie zmiany mięśnia ręki
24582.012Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
24683.011Nacięcie pochewki ścięgna
24783.039Nacięcie kaletki - inne
24883.329Wycięcie zmiany mięśnia - inne
24982.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
25082.45Szycie ścięgna ręki - inne
25183.61Szycie pochewki ścięgna
25282.211Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
25383.311Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
25483.312Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
25586.03Nacięcie torbieli skórzastej
25686.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
25786.222Wycięcie martwiczej tkanki
25886.223Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
25986.271Usunięcie tkanki martwiczej
26086.272Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
26186.281Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
26286.282Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
26386.283Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
26486.284Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
26586.21Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
1. Poradnia chirurgii dziecięcej albo poradnia chirurgii ogólnej.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
26681.911Aspiracja stawu
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
26781.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
26876.96Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
26982.92Aspiracja z kaletki ręki
27082.93Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne
27183.94Aspiracja z kaletki maziowej
27283.95Aspiracja z tkanek miękkich - inne
27382.94Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
27482.95Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
27583.96Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
27683.97Wstrzyknięcie leku do ścięgna
27785.91Aspiracja z piersi
27885.02Nacięcie sutka
27986.011Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
28086.012Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
28186.013Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
28286.23Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
L. Zabiegi w zakresie skóry
28286.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
28386.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
28486.54Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
28586.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
M. Zabiegi w zakresie skóry i gruczołów
28683.21Biopsja tkanek miękkich
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
28786.11Biopsja skóry/ tkanki podskórnej
28886.381Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm
28986.382Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
29085.111Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
29185.112Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
29206.111Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
29306.112Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
29485.21Miejscowe wycięcie zmiany piersi
29586.383Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry
29686.384Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry
29785.113Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
29885.114Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
29906.113Biopsja gruboigłowa tarczycy
30006.114Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
N. Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią - BGPWP
301
85.131
85.132
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
1. Wymagania dla pracowni BGPWP:
1) pomieszczenie do wykonywania BGPWP spełniające warunki gabinetu zabiegowego, wyposażone w wysokiej jakości system do BGPWP stereotaktycznej (wizualizacja cyfrowa) albo system do BGPWP pod kontrolą USG (aparat USG z głowicą liniową), a także zestaw do zaopatrzenia chirurgicznego, zestaw przeciwwstrząsowy oraz tlen;
2) personel:
a) w przypadku BGPWP pod kontrolą USG:
- lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
- lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania BGPWP pod kontrolą USG;
b) w przypadku BGPWP stereotaktycznej:
- lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
- lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania biopsji gruboigłowej oraz posiadania uprawnienia do wykonywania zabiegów z użyciem promieniowania jonizującego;
3) dostęp do badań histopatologicznych;
4) dostęp do oddziału chirurgii umożliwiający leczenie ewentualnych powikłań 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
5) kontrola jakości badań obrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wskazania do BGPWP:
A. Pod kontrolą USG:
1. Zmiany łagodne - BI-RADS 2:
1) torbiel nawracająca objawowa;
2) fibroadenoma < 2 cm u kobiet < 30 r. życia (przy kancerofobii, planowaniu ciąży);
3) fibroadenoma < 2 cm u kobiet ł 30 r. życia (zawsze, chyba że FA jest stacjonarne).
2. Zmiany podejrzane - BI-RADS 4. Zmiana do 2 cm, w tym także poszerzony przewód z podejrzeniem brodawczaka, torbiel z podejrzanym rozrostem.
3. Zmiany podejrzane - BI-RADS 5.
B. Stereotaktycznej:
Powinna być wykonywana, gdy zmiany są niewidoczne w USG oraz zawsze w przypadku mikrozwapnień, które nawet jeśli są widoczne pod, USG powinny być usuwane pod kontrolą mamografii.
1. Zmiany podejrzane - BI-RADS 4:
1) podejrzane mikrozwapnienia (1 ognisko do 2 cm lub kilka ognisk do 1 cm);
2) zacienienie lite (niemające cech torbieli) < 2.
2. Zmiany podejrzane -BI-RADS 5.
Powyższe wskazania mogą ulegać poszerzeniu w przypadkach zwiększonego ryzyka wystąpienia raka piersi.

3. Wymagania w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej wykonania:
A. BGPWP pod kontrolą USG.
1. Przed zabiegiem świadczeniobiorca musi posiadać:
1) dokumentację obrazową USG w 2 płaszczyznach z podaniem 3 wymiarów zmiany i jej lokalizacji (strona i miejsce wg tarczy zegarowej, odległość od brodawki);
2) wypełnioną kartę kwalifikacyjną, w tym wywiad i obciążenia chorobowe.
2. Karta BGPWP - druk z dołączonymi zdjęciami (w 2 projekcjach) w momencie pozycjonowania igły oraz zaraz po biopsji.
3. Druk informacji i zaleceń dla świadczeniobiorcy po biopsji.
4. Karta informacyjna lub karta biopsji dla świadczeniobiorcy z informacją o pozostawieniu lub nie znacznika i jego typu.
5. Wyżej opisana dokumentacja wykonania BGPWP powinna zastąpić dotychczasowe dokumenty.
B. Biopsji stereotaktycznej.
1. Przed zabiegiem świadczeniobiorca musi posiadać:
1) dokumentację obrazową z podanymi wymiarami zmiany i jej lokalizacją - kwadranty;
2) wypełnioną kartę kwalifikacyjną procedury, w tym wywiad i obciążenia chorobowe.
2. Druk informacji i zaleceń dla świadczeniobiorcy po biopsji.
3. Karta informacyjna lub karta biopsji dla świadczeniobiorcy z informacją o pozostawieniu lub nie znacznika i jego typu.
O. Zabiegi w zakresie układu moczowego
30260.113Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci.
2. Inne wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
30357.32Cystoskopia przezcewkowa
30458.22Inna uretroskopia
30564.21Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
30664.41Szycie rany prącia
30797.611Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii
30897.612Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
30957.029Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne
31099.2900Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG
P. Zabiegi w zakresie układu rozrodczego żeńskiego
31167.11Biopsja kanału szyjki macicy
1. Poradnia położniczo-ginekologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
31267.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
31367.31Marsupializacja torbieli szyjki macicy
31467.324Elektrokoagulacja szyjki macicy
31567.34Laseroterapia zmiany szyjki macicy
31667.33Kriokonizacja szyjki macicy
31767.39Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
31870.13Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
31970.24Biopsja pochwy
32071.01Uwolnienie zrostów sromu
32171.091Powiększenie wejścia do pochwy
32271.099Nacięcie sromu/krocza - inne
32371.11Biopsja sromu
32471.22Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
32571.23Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
32671.3Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
32775.1Amniocenteza diagnostyczna
32866.8Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
32968.231Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
33069.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
33169.04Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
33269.59Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
33367.2Konizacja szyjki macicy
33467.321Elektrokonizacja szyjki macicy
33569.92Sztuczna inseminacja
R. Histeroskopia
33668.12Histeroskopia diagnostyczna
1. Poradnia ginekologiczno-położnicza.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
33768.232Histeroskopowa ablacja endometrium
S. Zabiegi w zakresie układu limfatycznego
33840.11Biopsja układu limfatycznego
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych. 2. Pozostałe wymagania:
1) gabinet zabiegowo-diagnostyczny;
2) obowiązuje dalsza diagnostyka materiału tkankowego.
33940.23Wycięcie pachowego węzła chłonnego
34040.24Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
34140.291Wycięcie torbieli limfatycznej
34240.293Proste wycięcie węzła chłonnego
T. Zabiegi chirurgiczne
34398.01Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
34498.11Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
34598.12Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
34698.13Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
34798.17Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
34898.18Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia
34998.19Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
35098.20Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
35198.23Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia
35298.24Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia
35398.25Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia
35498.26Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
35598.27Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni - bez nacięcia
35698.28Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
35798.29Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy - bez nacięcia
U. Inne procedury
35899.821Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóryPoradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.
35993.57Założenie opatrunku na ranę - inne
36097.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
36197.882Usunięcie gipsu
36297.38Usunięcie szwów z głowy lub szyi
36397.43Usunięcie szwów z klatki piersiowej
36497.891Usunięcie szwów z innej okolicy
36597.84Usunięcie szwów z tułowia - niesklasyfikowane gdzie indziej
36698.83Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
36757.01Drenaż pęcherza moczowego bez nacięcia
36857.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
36957.95Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
37086.056Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
37186.058Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
37293.57Założenie opatrunku na ranę - inne
37397.03Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego
37497.04Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego
37597.14Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
37697.15Wymiana cewnika w ranie
37797.26Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu
37897.41Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
37997.621Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii
38097.631Usunięcie cewnika z cystostomii
38197.632Wymiana cewnika w cystostomii
38297.641Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
38397.65Usunięcie szynowania z cewki moczowej
38497.73Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
38597.74Usunięcie innego pesarium pochwowego
38697.79Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych
38797.81Usunięcie drenu zaotrzewnowego
38897.82Usunięcie drenu otrzewnowego
38997.881Usunięcie klamry
39097.37Usunięcie rurki tracheostomijnej
39197.23Wymiana rurki tracheostomijnej
39269.7Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
39397.71Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
39469.91Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
39597.76Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej
39686.081Założenie pompy insulinowej
39700.9600Elektrokoagulacja zmian powierzchownych
39800.9601Krioterapia zmian powierzchownych
39900.9602Laseroterapia zmian powierzchownych
40086.32Kriochirurgiczne zniszczenie skóry
40186.34Zniszczenie skóry laserem
40223.1817Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej
40397.21Wymiana tamponady nosa
40497.32Usunięcie tamponady nosa
40521.01Przednia tamponada nosa przy krwotoku
40685.98Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej
40799.974Uzupełnienie pompy baklofenem
1. Poradnia neurochirurgiczna lub neurologiczna.
2. Pozostałe wymagania: gabinet zabiegowo-diagnostyczny.
40899.9959Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie akcesu do układu żył centralnych typu "PORT"Poradnia chirurgii onkologicznej, poradnia onkologiczna, poradnia chirurgii klatki piersiowej, poradnia chirurgii ogólnej.
409brak koduWyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych i metabolicznych pozajelitowo zgodnie ze wskazaniami medycznymi u osób z cukrzycą
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
1) pompy do ciągłej dożylnej infuzji leków;
2) aparat do ciągłego monitorowania pracy serca i ciśnienia;
3) łóżka lub fotele wypoczynkowe.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ W CHEMIOTERAPII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
 
Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczenia
1234
1.Podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnymPersonel
1. Lekarze:
1) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej - w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych lub
2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub chirurgii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego
- pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej, lub
3) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej.
2. Pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków.
Dostępność
Dostęp do:
1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym markerów nowotworowych;
2) RTG;
3) USG.
Pozostałe wymagania
1) zapewnienie stosowania leków z apteki szpitalnej;
2) zapewnienie pobrania materiału do badań z oceną cytologiczną lub histopatologiczną.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
 
Lp.Kod ICD-9Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń
1.54.98Dializa otrzewnowaPersonel
1) lekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe:
a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii - równoważnik co najmniej jednego etatu, oraz
b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
c) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci);
2) pielęgniarki posiadające potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeszkolenie w ośrodku prowadzącym dializy otrzewnowe - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) zestaw do prowadzenia dializy otrzewnowej;
2) cykler (w przypadku automatycznej dializy otrzewnowej).
Pozostałe wymagania
1. Zapewnienie realizacji badań diagnostycznych zlecanych dla ustalenia rozpoznania lub monitorowania przebiegu leczenia:
1) morfologia krwi, biochemia krwi (elektrolity - sód, potas, wapń, fosforany, glukoza, mocznik, kreatynina) - co 6 tygodni;
2) białko całkowite, albuminy, lipidogram, kwas moczowy, równowaga kwasowo-zasadowa - co 3 miesiące;
3) koagulogram, transaminazy, fosfataza zasadowa, ferrytyna - co 6 miesięcy;
4) mocznik, kreatynina (tygodniowy, normalizowany klirens mocznika Kt/V, test ekwilibracji otrzewnej), PET (peritoneal equilibration test) - trzykrotny pomiar stężenia glukozy i kreatyniny w płynie otrzewnowym - co 6 miesięcy;
5) HbS Ag, anty-HCV, anty-HBs, anty-HIV - co 6 miesięcy;
6) RTG klatki piersiowej, EKG - co 12 miesięcy;
7) proteinogram (zamiast oceny stężenia białka całkowitego i albumin) - co 12 miesięcy;
8) i-PTH - co 3 miesiące;
9) cytoza płynu otrzewnowego - według potrzeb;
10) posiew płynu otrzewnowego (na beztlenowce i tlenowce) - według potrzeb.
2. Świadczenie dotyczy pacjentów objętych programem przewlekłego leczenia nerkozastępczego:
1) wykazujących aktywność zawodowo-życiową;
2) mieszkających w dobrych warunkach mieszkaniowych;
3) o cechach psychicznych umożliwiających stosowanie dializy otrzewnowej;
4) z powikłaniami hemodializy eliminującymi tę metodę;
5) z brakiem dostępu naczyniowego do hemodializy;
6) z chorobą sercowo-naczyniową (niestabilność hemodynamiczna oraz niestabilna choroba wieńcowa);
7) z cukrzycą;
8) w szczególności do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia;
9) z nadkrzepliwością i skazą krwotoczną;
10) z infekcją wirusową zagrażającą zakażaniem personelu lub pacjentów.
3. Świadczenie obejmuje:
1) badanie konsultacyjne i kwalifikację do leczenia dializą otrzewnową
2) czynności i zabiegi:
a) skierowanie i uzgodnienie terminu wszczepienia cewnika do jamy otrzewnowej oraz okresowej wymiany - ze wskazań medycznych,
b) wymiana drenu pośredniego (co 6 miesięcy),
c) pobranie płynu otrzewnowego,
d) konsultacje nefrologiczne połączone z wymianą opatrunku przy cewniku oraz pobraniem krwi (co 6 tygodni lub częściej według wskazań);
3) zaopatrzenie w domu w płyny dializacyjne, dreny oraz inne niezbędne materiały;
4) szkolenie początkowe i uzupełniające pacjenta i rodziny;
5) okresowe badania;
6) monitorowanie i leczenie niedokrwistości - środki stymulujące erytropoezę, podawane w dawce zapewniającej uzyskanie i utrzymanie stężenia hemoglobiny powyżej 10 g/dl u co najmniej 65% pacjentów dializowanych w danym ośrodku dializacyjnym, w tym na poziomie nie mniejszym niż 11 g/dl u co najmniej 35% dializowanych stale w stacji dializ.
2.39.951HemodializaPersonel
1) lekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ:
a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii - równoważnik co najmniej jednego etatu, oraz
b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
c) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (dotyczy stacji dializ dla dzieci);
2) pielęgniarki posiadające potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeszkolenie w stacji dializ - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń:
1) aparat do hemodializ z automatyczną kontrolą ultrafiltracji;
2) aparat do uzdatniania wody;
3) EKG;
4) sprzęt resuscytacyjny.
Pozostałe wymaganiaŚwiadczeniodawca musi zapewnić koncentraty płynów dializacyjnych oraz substraty do ich produkcji - zarejestrowane jako wyroby medyczne.
Dopuszcza się używanie wyłącznie wody do rozcieńczania koncentratów do hemodializy spełniającej wymagania jakościowe określone przez Farmakopeę Polską, wyd. VIII
1. Zapewnienie realizacji badań diagnostycznych zlecanych dla ustalenia rozpoznania lub monitorowania przebiegu leczenia:
1) wywiad, badanie przedmiotowe przed, w trakcie i po hemodializie;
2) morfologia krwi pełna, w tym poziom hemoglobiny we krwi (oznaczenie w środku tygodnia) - co najmniej jeden raz w miesiącu;
3) badania biochemiczne - sód, potas, wapń, fosfor, spKt/V lub URR - przynajmniej raz w miesiącu; transaminazy, fosfataza alkaliczna, wysycenie transferryny - co najmniej raz na 3 miesiące; PTH, ferrytyna - co najmniej raz na 6 miesięcy;
4) badania bakteriologiczne (posiewy krwi) - według potrzeb;
5) badania wirusologiczne - przy rozpoczynaniu dializowania każdy pacjent powinien mieć wykonane oznaczenia AgHBs, anty-HBc (w przypadku wyników ujemnych - miano anty-HBs); anty-HCV, HCV-PCR, anty-HIV, u osób bez objawów zakażenia HBV lub HCV - oznaczenia anty-HBs, AgHBs i anty-HCV oraz HCV-PCR powinny być powtarzane, w zależności od statusu wirusologicznego pacjenta, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami badanie EKG, Rtg klatki piersiowej - co najmniej raz w roku;
6) badanie USG - w zależności od potrzeb.
2. Świadczenie dotyczy świadczeniobiorców objętych programem przewlekłego leczenia nerkozastępczego
Wskazania do rozpoczęcia dializ obejmują:
1) objawy kliniczne mocznicy;
2) oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze;
3) hiperkaliemia niereagująca na leczenie farmakologiczne;
4) wysoka hiperfosfatemia;
5) niedokrwistość nieproporcjonalnie duża w stosunku do stopnia niewydolności nerek;
6) ciężka kwasica nieoddechowa (metaboliczna);
7) obniżenie filtracji kłębuszkowej (eGFR) określanej przy pomocy skróconego wzoru MDRD: poniżej 15 ml/min u pacjentów bez cukrzycy albo poniżej 20 ml/min u pacjentów z cukrzycą;
8) przewodnienia.
3. Świadczenie obejmuje:
1) transport pacjenta do stacji dializ przed hemodializą;
2) przygotowanie stanowiska dializacyjnego, nastawienie aparatu, płukanie wstępne, odpowietrzenie układu, wypłukanie zestawu w wypadku reutylizacji;
3) badanie lekarskie i przygotowanie pacjenta (ważenie, mycie okolicy przetoki, wyznaczenie zleceń dializacyjnych, wypełnienie karty dializacyjnej);
4) podanie środka stymulującego erytropoezę - w przypadku wskazań medycznych;
5) wkłucie igły do przetoki lub podłączenie do cewnika dializacyjnego;
6) podłączenie pacjenta do aparatu sztucznej nerki;
7) zabieg hemodializy oraz kontrolę parametrów dializacyjnych i życiowych pacjenta;
8) badania laboratoryjne i konsultacje, badania bakteriologiczne i biochemiczne;
9) zakończenie zabiegu (sprowadzenie krwi, tamowanie krwawienia, oznaczanie parametrów życiowych po hemodializie i inne, zmiana opatrunku wokół cewnika, ważenie, podawanie leków);
10) po przeprowadzonej dializie: dezynfekcja (cieplna, chemiczna) i dekalcyfikacja aparatu sztucznej nerki, utylizacja odpadów, ewentualna reutylizacja dializatorów i ocena ich wydajności po tym zabiegu;
11) przygotowanie stanowiska dla następnego pacjenta;
12) transport pacjenta do domu po zabiegu.
3.93.963Tlenoterapia w warunkach domowychPersonel
1) lekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka:
a) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;
2) pielęgniarki - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) koncentratory tlenu - w liczbie nie mniejszej niż liczba pacjentów objętych aktualnie leczeniem - własne lub użyczone na podstawie umowy;
2) zabezpieczenie rezerwy - co najmniej jeden koncentrator powyżej liczby pacjentów objętych aktualnie leczeniem;
3) pulsoksymetr - co najmniej 2;
4) spirometr;
5) EKG aparat do badań gazometrycznych.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do dostarczania do domu świadczeniobiorcy niezbędnych urządzeń, osprzętu oraz materiałów zużywanych podczas pracy urządzeń.
Zapewnienie realizacji badań
1) gazometria - co najmniej raz w kwartale;
2) spirometria - co najmniej raz na 6 miesięcy;
3) morfologia krwi (bez rozmazu) - co najmniej raz na pół roku;
4) RTG klatki piersiowej (zdjęcie PA i boczne lewe) - co najmniej raz w roku;
5) EKG - co najmniej raz na 6 miesięcy.
Świadczenie dotyczy chorych na przewlekłe nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja do leczenia odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem.
4. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych:Wymagania formalne
1) oddział szpitalny prowadzący leczenie żywieniowe;
2) apteka szpitalna;
3) poradnia prowadząca leczenie chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym.
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153Całkowite żywienie pozajelitowePersonel
1) lekarze - specjalista w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie pozajelitowe, oraz posiadający zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych;
2) pielęgniarki - posiadające zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych;
3) magister farmacji - posiadający zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) sprzęt do założenia permanentnego dostępu żylnego (w sali operacyjnej z ramieniem C do śródoperacyjnej oceny położenia cewnika);
2) sprzęt do naprawy cewników permanentnych;
3) pompy infuzyjne do żywienia pozajelitowego w przypadku wskazań (małe dzieci i noworodki, chorzy dorośli wymagający sterowanego wlewu);
Zapewnienie realizacji badań
1) laboratoryjnych: gazometria żylna, jonogram, glikemia, stężenie triglicerydów, cholesterolu, mocznika i kreatyniny w surowicy, białko i albuminy, bilirubina, AspAT, AIAT, GGTP, AP, morfologia, CRP, układ krzepnięcia
- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) densytometria DXA
- w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia dorosłych, a następnie według potrzeb;
3) pozostałych:
a) USG jamy brzusznej,
b) badania kontrastowe naczyń,
c) diagnostyka mikrobiologiczna,
d) densytometria
- według potrzeb.
Pozostałe wymagania
Dostęp do badań i procedur medycznych:
1) laboratorium diagnostycznego biochemicznego, czynnego całą dobę;
2) laboratorium mikrobiologicznego z możliwością wykonywania posiewów krwi bakterii i grzybów;
3) zakładu radiologii, czynnego całą dobę;
4) pracowni tomografii komputerowej z możliwością uwidocznienia żył centralnych;
6) pracowni densytometrycznej;
Świadczenie dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podaży substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny niż doustny.
Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych polega na podawaniu substancji odżywczych drogą dożylną w domu chorego wraz z kompleksową opieką nad chorym wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:
1) przygotowanie chorego lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;
2) zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z chorym lub opiekunami;
3) program badań kontrolnychzgodnie z terminarzem wizyt kontrolnych w poradni prowadzącej leczenie chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych ;
4) program wizyt kontrolnych domowych pielęgniarki (pierwsza u każdego chorego wchodzącego do programu leczenia żywieniowego w warunkach domowych w okresie pierwszych 21 dni pierwszego pobytu w domu); lub pielęgniarki w razie potrzeby;
5) dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego;
6) zapewnienie hospitalizacji w ośrodku prowadzącym leczenie żywieniowe w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego, pozostających w związku z leczeniem żywieniowym.
Żywieniem pozajelitowym całkowitym jest pozajelitowa podaż energii (z glukozy i lipidów) oraz azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywająca więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego.
Żywieniem pozajelitowym częściowym jest pozajelitowa podaż energii (z glukozy i lipidów) oraz azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywająca nie więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego albo gdy podaż energii jest mniejsza lub większa od 50% potrzeb dobowych, ale w składzie substratów energetycznych nie ma emulsji lipidowej.
Żywieniem pozajelitowym immunomodulacyjnym jest pozajelitowa podaż energii (z glukozy i lipidów) oraz azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywająca więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego a składową lipidową podaży jest czysta emulsja oleju rybiego lub w składzie roztworu aminokwasów jest dodana osobno glutamina.
5.99.87
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych:
Żywienie dojelitowe
Wymagania formalne
1) zakład opieki zdrowotnej;
2) dostęp do apteki szpitalnej
a w przypadku leczenia dzieci:
3) oddział szpitalny prowadzący leczenie żywieniowe;
4) apteka szpitalna;
5) poradnia prowadząca leczenie chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym.
Personel
1) lekarze - specjalista w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe, oraz posiadający zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych;
2) pielęgniarki - posiadające zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych;
3) magister farmacji - posiadający zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe;
2) sprzęt do założenia przetoki;
3) pompy do żywienia dojelitowego;
4) sprzęt do naprawy lub wymiany przetoki odżywczej.
Zapewnienie realizacji badań
1) laboratoryjnych: gazometria żylna, jonogram, glikemia, stężenie triglicerydów cholesterolu, mocznika i kreatyniny w surowicy, białko i albuminy, bilirubina, AspAT, AIAT, GGTP, AP, morfologia, CRP, układ krzepnięcia,
- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) pozostałych:
a) diagnostyka obrazowa, w tym USG,
b) diagnostyka mikrobiologiczna,
- według potrzeb.
Pozostałe wymagania
Dostęp do badań i procedur medycznych:
1) laboratorium diagnostycznego biochemicznego, czynnego całą dobę;
2) laboratorium mikrobiologicznego z możliwością wykonywania posiewów krwi bakterii i grzybów;
3) zakładu radiologii diagnostyki obrazowej, czynnego całą dobę;
4) pracowni endoskopii przewodu pokarmowego;
5) współpracującego oddziału szpitalnego w przypadku leczenia dorosłych.
Świadczenie dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podaży substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych (diet przemysłowych) w sposób inny niż doustny.
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych polega na podawaniu substancji odżywczych w sposób inny niż doustnie (przetoka odżywcza, zgłębnik wprowadzony do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego) wykonywane w domu chorego wraz z kompleksową opieką nad chorym wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:
1) przygotowanie chorego lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;
2) zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z chorym lub opiekunami;
3) program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt kontrolnych w poradni prowadzącej leczenie chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych;
4) program wizyt kontrolnych domowych pielęgniarki (pierwsza u każdego chorego wchodzącego do programu leczenia żywieniowego w warunkach domowych w okresie pierwszych 60 dni pierwszego pobytu w domu);
5) dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego;
6) zapewnienie hospitalizacji w ośrodku prowadzącym leczenie żywieniowe w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego;
7) udrożnienie zgłębnika lub poprawa mocowania zgłębnika lub przetoki, (średnio raz w miesiącu), kontrola rtg położenia (według potrzeb).
6.23.2711Wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznejPersonel
1) lekarze dentyści - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy pracowni:
a) lekarz specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej lub
b) ze specjalizacją I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku lub
b) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności techniki dentystyczne obejmujące w programie nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub
c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dentystycznego, lub
d) uzyskała kwalifikacje na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27, poz. 104, z późn. zm.).
7.23.2712Powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej
8.23.2713Naprawa i renowacja protezy twarzyWyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) gabinety lekarskie - unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń;
2) pracownia protetyczna - w lokalizacji:
a) stoły protetyczne zaopatrzone w odciągi i oświetlenie bezcieniowe,
b) mikrosilniki protetyczne,
c) prasy hydrauliczne,
d) polerki protetyczne,
e) pomieszczenie polimeryzacyjne z wentylacją mechaniczną.
Świadczenie obejmuje koszt zabiegów wykonywanych w trakcie zaopatrzenia w protezy oraz koszt protez. Świadczenie dotyczące powiększenia indywidualnej protezy gałki ocznej wykonywane jest u dzieci i młodzieży. W wyniku wzrostu konieczne jest wykonywanie coraz większych protez gałki ocznej co kilka miesięcy.
9.23.2715 Wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy
10.23.2716Wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa
11.23.2717Wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej
12.23.2718Wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa
Pozostałe wymagania
Świadczenia dotyczą następujących chorób
1) C00 nowotwory złośliwe wargi;
2) C05 nowotwór złośliwy podniebienia;
3) C07 nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej;
4) C11 nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx);
5) C14 nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła;
6) C30 nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego;
7) C31 nowotwór złośliwy zatok przynosowych;
8) C43 czerniak złośliwy skóry;
9) C44 inne nowotwory złośliwe skóry;
10) C69 nowotwór złośliwy oka;
11) D03 czerniak in situ;
12) D04 rak in situ skóry;
13) S08 urazowa amputacja części głowy;
14) T20 oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szy;
15) T26 oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka;
16) T81 powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej;
17) T84 powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych;
18) Q11 bezocze, małoocze i wielkoocze;
19) Q17 inne wrodzone wady rozwojowe ucha;
20) Q18 inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi;
21) Q30 wrodzone wady rozwojowe nosa;
22) Q37 rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi;
23) Q89 inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej.
13.86.081Leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowejPersonel
Lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, posiadający wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu dzieci z pompą insulinową.
Świadczenie dotyczy pacjentów do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdza się występowanie co najmniej jednego z poniższych stanów (kryteriów):
1) powtarzające się ciężkie hipoglikemie;
2) powtarzające się hiperglikemie o brzasku;
3) niestabilność glikemii wymagająca, co najmniej 7 pomiarów na dobę;
4) obecność powikłań cukrzycy;
5) występowanie kwasicy ketonowej.
Świadczenie ma na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne (przez pacjenta lub opiekuna) posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu
14.93.95Oksygenacja hiperbarycznaPersonel
1) lekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej:
a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej
- posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (ECHM);
2) pielęgniarki - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej:
a) posiadające specjalizację z anestezjologii i intensywnej opieki lub dwuletnie doświadczenie w pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
b) spełniające wszystkie poniższe kryteria:
- nie mniej niż 160 godzin szkolenia w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej,
- ukończony kurs medycyny nurkowej (40 godzin),
- ukończony kurs medycyny hiperbarycznej (40 godzin) zgodnie z zaleceniami ECHM,
- odbyte 2 tygodniowe szkolenie (80 godzin) w ośrodku hiperbarycznym pracującym zgodnie ze standardami ECHM.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) komora hiperbaryczna typu "multiplace" z możliwością stosowania tlenu i sztucznych mieszanin oddechowych przez wbudowane układy oddychania (maska, hełm tlenowy, respirator), o ciśnieniu wyższym od 1,4 atm;
z ewakuacją gazów oddechowych na zewnątrz;
2) video do monitorowania terapii;
3) pulsoksymetr;
4) stanowisko intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia zaawansowanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej wyposażone w respirator
- w miejscu udzielania świadczeń;
5) spirometr;
6) RTG umożliwiające wykonywanie badań zgodnie z profilem świadczenia gwarantowanego;
7) USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem świadczenia gwarantowanego.
- w lokalizacji.
Zapewnienie realizacji badań
1) laboratoryjnych, w tym w szczególności poziomu karboksyhemoglobiny oraz pomiaru przezskórnej prężności tlenu;
2) mikrobiologicznych;
3) audiologicznych.
Organizacja udzielania świadczeń
1) w lokalizacji gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub sali intensywnego nadzoru.
Pozostałe wymagania
1) oksygenacja hiperbaryczna wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (European Committee for Hyperbaric Medicine - ECHM) - Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym, Gdańsk 2005 oraz zgodnie z konsensusem ustalonym na 7 Konferencji w Lille w 2004 r. (The ECHM Collection, Vol. 3, Best Publishing Company, 2008.);
2) oksygenacja hiperbaryczna nie dotyczy zastosowania komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego.
15. Terapia izotopowa:Personellekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy pracowni: specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej
92.52 1) Leczenie izotopowe łagodnych schorzeń tarczycy
92.5412) Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 153Sm)
92.5423) Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 89Sr)
92.5494) Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie innych radiofarmaceutyków)
92.5925) Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dostawowo (radiosynowierteza)
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznągammakamera planarna lub SPECT.
Dostępność badań
Dostęp do:
1) badań laboratoryjnych, w tym w szczególności z możliwością wykonania badania:
a) TSH,
b) FT3 lub FT4,
c) przeciwciał przeciwtarczycowych;
2) badań ultrasonograficznych;
3) badań radiologicznych;
4) badań scyntygraficznych.
Organizacja udzielania świadczeńPracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków - w lokalizacji.
Pozostałe wymagania
1. Świadczenia obejmują:
1) terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna;
2) terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - podanie izotopu;
3) terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna;
4) terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjna;
5) terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontu;
6) terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samaru;
7) terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kontrolna;
8) synowiektomia radioizotopowa - porada kwalifikacyjna;
9) synowiektomia radioizotopowa - podanie izotopu;
10) synowiektomia radioizotopowa - porada kontrolna.
2. Wskazania do realizacji świadczeń:
1) leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131I:
a) nadczynność tarczycy,
b) wole obojętne;
2) leczenie radioizotopowe z podaniem strontu lub samaru: zmiany przerzutowe do układu kostnego;
3) synowiektomia radioizotopowa: celem leczenia jest ograniczenie procesu zapalnego błony maziowej stawu w przebiegu hemofilii, reumatycznego zapalenia stawów, innych stanów zapalnych stawów.
3. Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia:
1. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131J:
1) porada kwalifikacyjna obejmuje badanie przedmiotowe pacjenta i wykonanie badań diagnostycznych określonych w specyfikacji dla wykonania świadczenia;
2) podanie radioizotopu z instrukcją dla pacjenta;
3) porada kontrolna (średnio 4 porady w roku) obejmuje badanie przedmiotowe pacjenta i wykonanie badań diagnostycznych określonych w specyfikacji dla wykonania świadczenia (oprócz scyntygrafii tarczycy z oceną jodochwytności).
2. Leczenie radioizotopowe z podaniem strontu lub samaru:
1) porada kwalifikacyjna obejmuje badanie przedmiotowe pacjenta i wykonanie badań diagnostycznych określonych w specyfikacji dla wykonania świadczenia (oprócz badania stężenia odpowiednich markerów nowotworowych);
2) podanie radioizotopu z instrukcją dla pacjenta;
3) porada kontrolna (średnio 3 porady w ciągu 6 miesięcy) obejmuje badanie diagnostyczne przedmiotowe pacjenta i wykonanie badań diagnostycznych określonych w specyfikacji dla wykonania świadczenia (oprócz scyntygrafii kości).
3. Synowiektomia radioizotopowa:
1) porada kwalifikacyjna obejmuje badanie przedmiotowe pacjenta;
2) podanie radioizotopu z instrukcją dla pacjenta;
3) porada kontrolna (średnio 4 porady w ciągu 12 miesięcy.
4. Specyfikacja badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczenia:
1. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131J:
1) TSH;
2) FT3 lub FT4;
3) przeciwciała przeciwtarczycowe (w wybranych przypadkach);
4) USG tarczycy z oceną objętości tarczycy/ guza;
5) scyntygrafia tarczycy z oceną jodochwytności (ewentualnie gromadzenia 99 mTc - w uzasadnionych przypadkach).
2. Leczenie radioizotopowe z podaniem strontu lub samaru:
1) scyntygrafia kości;
2) morfologia krwi z rozmazem;
3) zdjęcia rtg kości (w wybranych przypadkach);
4) rezonans magnetyczny (w wybranych przypadkach);
5) stężenie odpowiednich markerów nowotworowych (w wybranych przypadkach).
3. Synowiektomia radioizotopowa:
1) scyntygrafia kości (w wybranych przypadkach);
2) USG stawów (w wybranych przypadkach);
3) zdjęcie rtg kości lub tkanek miękkich kończyn (w wybranych przypadkach);
4) rezonans magnetyczny kończyn (w wybranych przypadkach);
5) badanie płynu wysiękowego (w wybranych przypadkach.
16. Teleradioterapia radykalna, paliatywna i w leczeniu chorób skóryPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 3 etatów;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub
b) ukończyła szkołę policealna publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- równoważnik co najmniej 4 etatów;
3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym jeden z uprawnieniami osoby, która posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.), zwany dalej "inspektorem ochrony radiologicznej";
4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu.
92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X
92.232Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.240Teleradioterapia radykalna 2D - fotony
92.250Teleradioterapia radykalna 2D - cząstki beta
92.241Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony
92.251Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - cząstki beta
92.223Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X
92.233Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.221Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X
92.231Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
Pracownia lub zakład radioterapii, wyposażone co najmniej w:
1)) dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe. Wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV. Wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie między 6 MeV i 18 MeV;
2) symulator;
3) system dwu- i trójwymiarowego planowania radioterapii z co najmniej 2. stacjami planowania;
4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;
5) dwa zestawy urządzeń do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;
6) zestaw do unieruchamiania pacjenta;
7) system stwarzający możliwość wykonania osłon indywidualnych lub dwa zestawy bloków osłon standardowych;
8) analizator pola napromieniania wiązek fotonów i elektronów;
9) dwa zestawy do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym.
Dostępność badań
Dostęp do:
1) TK;
2) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
3) RM;
4) badań histopatologicznych;
5) badań molekularnych.
Organizacja udzielania świadczeńOddział radioterapii lub brachyterapii, posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym co najmniej 2 etaty - lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w lokalizacji.
Pozostałe wymaganiaPosiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
17. Teleradioterapia konformalna z monitoringiem TK, bramkowana, z modulacją intensywności dawki, cząstkami beta, fotonamiPersonel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 6 etatów;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
b) ukończyła szkołę policealna publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- równoważnik co najmniej 10 etatów;
3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów;
4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów;
5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik 1 etatu.
92.242Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - fotony
92.243Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony
92.244Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony
92.245Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony
92.252Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - cząstki beta
92.253Teleradioterapia całego ciała (TBI) - cząstki beta
92.254Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - cząstki beta
92.255Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - cząstki beta
92.246Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony
92.261Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony
92.247Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony
92.248Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony
92.256Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - cząstki beta
92.257Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - cząstki beta
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
Zakład radioterapii wyposażony co najmniej w:
1) trzy przyspieszacze liniowe, w tym dwa generujące wiązki promieniowania fotonowego i elektronowego o szerokim zakresie energii z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID). Wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne, jedną pomiędzy 6 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV. Wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie pomiędzy 6 MeV i 18 MeV, przy czym wskazane jest, aby energia najwyższa przekraczała nawet 18 MeV;
2) dwa symulatory, w tym jeden przystosowany do trójwymiarowego planowania radioterapii lub TK symulator;
3) dwa niezależne trójwymiarowe komputerowe systemy planowania radioterapii z opcją dla IMRT lub z opcją dla stereotaksji, każdy z co najmniej 3 stacjami do planowania radioterapii;
4) zestawy do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom wodny;
5) dwa systemy wizualizacji wiązki promieniowania (PVI);
6) trzy systemy dozymetrii in vivo;
7) modelarnia wyposażona w systemy do unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta oraz osłony indywidualne;
8) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych.
Dostępność badań
Dostęp do:
1) TK;
2) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
3) RM;
4) badań histopatologicznych;
5) badań molekularnych
Organizacja udzielania świadczeńOddział radioterapii lub brachyterapii, posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym co najmniej 2 etaty - lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w lokalizacji.
Pozostałe wymaganiaposiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
18. Brachyterapia standardowaPersonel:
1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- równoważnik co najmniej 2 etatów;
3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 1 etatu.
92.410Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.411Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
92.412Brachyterapia śródtkankowa standardowa (LDR, MDR, HDR -137Cs, 192Ir, 60Co)
92.415Brachyterapia dojamowa standardowa (LDR, MDR, HDR -137Cs, 192Ir, 60Co)
92.421Brachyterapia wewnątrzprzewodowa standardowa (LDR, MDR, HDR)
92.413Brachyterapia śródtkankowa 3D
92.416Brachyterapia dojamowa 3D konformalna (MDR, HDR)
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
Pracownia lub zakład brachyterapii wyposażone co najmniej w:
1) urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem co najmniej standardowych aplikatorów;
2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;
3) komputerowy system planowania brachyterapii;
4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;
5) dawkomierz z komorą jonizacyjną;
6) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);
7) aparat do znieczulania.
Dostępność badań
Dostęp do:
1) TK;
2) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
3) RM;
4) badań histopatologicznych;
5) badań molekularnych.
Pozostałe wymagania
1) zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów);
2) w lokalizacji - oddział radioterapii lub brachyterapii, posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym co najmniej 2 etaty - lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej.
19. Brachyterapia 3DPersonel
1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
b) ukończyła szkołę policealna publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii
- równoważnik co najmniej 2 etatów;
3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 1 etatu.
92.414Brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna (HDR, PDR) w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG/RM
92.422Brachyterapia wewnątrzprzewodowa 3D z planowaniem jednoczasowym (MDR, HDR)
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
Pracownia lub zakład brachyterapii wyposażone co najmniej w:
1) dwa aparaty do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);
2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;
3) komputerowy system trójwymiarowego planowania brachyterapii;
4) dawkomierz z komorą jonizacyjną;
5) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);
6) aparat do znieczulania.
Dostępność badań
Dostęp do:
1) TK;
2) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
3) RM;
4) badań histopatologicznych;
5) badań molekularnych.
Pozostałe wymagania
1) zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów);
2) w lokalizacji - oddział radioterapii lub brachyterapii, posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym co najmniej 2 etaty - lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 6 
 
Część A
Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10
LpNAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIAKOD ICD-10NAZWA ICD-10
1234
1ASPARAGINASUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2ASPARAGINASUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
3ASPARAGINASUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
4ASPARAGINASUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
5ASPARAGINASUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
6ASPARAGINASUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
7ASPARAGINASUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
8ASPARAGINASUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
9ASPARAGINASUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
10ASPARAGINASUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
11ASPARAGINASUMC83.3WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY)
12ASPARAGINASUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
13ASPARAGINASUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
14ASPARAGINASUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
15ASPARAGINASUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
16ASPARAGINASUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
17ASPARAGINASUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
18ASPARAGINASUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
19ASPARAGINASUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
20ASPARAGINASUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
21ASPARAGINASUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
22ASPARAGINASUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
23ASPARAGINASUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
24ASPARAGINASUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
25ASPARAGINASUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
26ASPARAGINASUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
27ASPARAGINASUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
28ASPARAGINASUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
29ASPARAGINASUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
30ASPARAGINASUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
31ASPARAGINASUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
32ASPARAGINASUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
33ASPARAGINASUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
34ASPARAGINASUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
35ASPARAGINASUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
36ASPARAGINASUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
37ASPARAGINASUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
38ASPARAGINASUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
39ASPARAGINASUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
40ASPARAGINASUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
41ASPARAGINASUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
42ASPARAGINASUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
43ASPARAGINASUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
44ASPARAGINASUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
45ASPARAGINASUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
46ASPARAGINASUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
47ASPARAGINASUMC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
48BICALUTAMIDUMC61NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
49BLEOMYCIN SULPHATEC00NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
50BLEOMYCIN SULPHATEC00.0POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
51BLEOMYCIN SULPHATEC00.1POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
52BLEOMYCIN SULPHATEC00.2POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
53BLEOMYCIN SULPHATEC00.3POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
54BLEOMYCIN SULPHATEC00.4POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
55BLEOMYCIN SULPHATEC00.5POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
56BLEOMYCIN SULPHATEC00.6SPOIDŁO WARGI
57BLEOMYCIN SULPHATEC00.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
58BLEOMYCIN SULPHATEC00.9WARGA, NIEOKREŚLONA
59BLEOMYCIN SULPHATEC01NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
60BLEOMYCIN SULPHATEC02NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
61BLEOMYCIN SULPHATEC02.0POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
62BLEOMYCIN SULPHATEC02.1BRZEG JĘZYKA
63BLEOMYCIN SULPHATEC02.2DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
64BLEOMYCIN SULPHATEC02.3PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
65BLEOMYCIN SULPHATEC02.4MIGDAŁEK JĘZYKOWY
66BLEOMYCIN SULPHATEC02.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
67BLEOMYCIN SULPHATEC02.9JĘZYK, NIEOKREŚLONY
68BLEOMYCIN SULPHATEC03NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA
69BLEOMYCIN SULPHATEC03.0DZIĄSŁO GÓRNE
70BLEOMYCIN SULPHATEC03.1DZIĄSŁO DOLNE
71BLEOMYCIN SULPHATEC03.9DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE
72BLEOMYCIN SULPHATEC04NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
73BLEOMYCIN SULPHATEC04.0PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
74BLEOMYCIN SULPHATEC04.1BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
75BLEOMYCIN SULPHATEC04.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
76BLEOMYCIN SULPHATEC04.9DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
77BLEOMYCIN SULPHATEC05NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
78BLEOMYCIN SULPHATEC05.0PODNIEBIENIE TWARDE
79BLEOMYCIN SULPHATEC05.1PODNIEBIENIE MIĘKKIE
80BLEOMYCIN SULPHATEC05.2JĘZYCZEK
81BLEOMYCIN SULPHATEC05.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
82BLEOMYCIN SULPHATEC05.9PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
83BLEOMYCIN SULPHATEC06NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
84BLEOMYCIN SULPHATEC06.0ŚLUZÓWKA POLICZKA
85BLEOMYCIN SULPHATEC06.1PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
86BLEOMYCIN SULPHATEC06.2PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
87BLEOMYCIN SULPHATEC06.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
88BLEOMYCIN SULPHATEC06.9JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
89BLEOMYCIN SULPHATEC07NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
90BLEOMYCIN SULPHATEC08NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
91BLEOMYCIN SULPHATEC08.0ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
92BLEOMYCIN SULPHATEC08.1ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
93BLEOMYCIN SULPHATEC08.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
94BLEOMYCIN SULPHATEC08.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
95BLEOMYCIN SULPHATEC09NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
96BLEOMYCIN SULPHATEC09.0DÓŁ MIGDAŁKOWY
97BLEOMYCIN SULPHATEC09.1ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
98BLEOMYCIN SULPHATEC09.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
99BLEOMYCIN SULPHATEC09.9MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
100BLEOMYCIN SULPHATEC10NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
101BLEOMYCIN SULPHATEC10.0DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
102BLEOMYCIN SULPHATEC10.1PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
103BLEOMYCIN SULPHATEC10.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
104BLEOMYCIN SULPHATEC10.3ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
105BLEOMYCIN SULPHATEC10.4SZCZELINA SKRZELOWA
106BLEOMYCIN SULPHATEC10.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
107BLEOMYCIN SULPHATEC10.9CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
108BLEOMYCIN SULPHATEC11NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
109BLEOMYCIN SULPHATEC11.0ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
110BLEOMYCIN SULPHATEC11.1ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
111BLEOMYCIN SULPHATEC11.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
112BLEOMYCIN SULPHATEC11.3ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
113BLEOMYCIN SULPHATEC11.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
114BLEOMYCIN SULPHATEC11.9CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
115BLEOMYCIN SULPHATEC12NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO
116BLEOMYCIN SULPHATEC13NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
117BLEOMYCIN SULPHATEC13.0OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
118BLEOMYCIN SULPHATEC13.1FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
119BLEOMYCIN SULPHATEC13.2TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
120BLEOMYCIN SULPHATEC13.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
121BLEOMYCIN SULPHATEC13.9CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
122BLEOMYCIN SULPHATEC14NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
123BLEOMYCIN SULPHATEC14.0GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
124BLEOMYCIN SULPHATEC14.2PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
125BLEOMYCIN SULPHATEC14.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
126BLEOMYCIN SULPHATEC15NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU
127BLEOMYCIN SULPHATEC15.0SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
128BLEOMYCIN SULPHATEC15.1PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
129BLEOMYCIN SULPHATEC15.2BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
130BLEOMYCIN SULPHATEC15.3GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
131BLEOMYCIN SULPHATEC15.4ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
132BLEOMYCIN SULPHATEC15.5DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
133BLEOMYCIN SULPHATEC15.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU
134BLEOMYCIN SULPHATEC15.9PRZEŁYK, NIEOKREŚLONY
135BLEOMYCIN SULPHATEC38NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
136BLEOMYCIN SULPHATEC38.0SERCE
137BLEOMYCIN SULPHATEC38.1SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
138BLEOMYCIN SULPHATEC38.2SRÓDPIERSIE TYLNE
139BLEOMYCIN SULPHATEC38.3SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
140BLEOMYCIN SULPHATEC38.4OPŁUCNA
141BLEOMYCIN SULPHATEC38.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
142BLEOMYCIN SULPHATEC40NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
143BLEOMYCIN SULPHATEC40.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
144BLEOMYCIN SULPHATEC40.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
145BLEOMYCIN SULPHATEC40.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
146BLEOMYCIN SULPHATEC40.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
147BLEOMYCIN SULPHATEC40.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
148BLEOMYCIN SULPHATEC40.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
149BLEOMYCIN SULPHATEC41NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
150BLEOMYCIN SULPHATEC41.0KOŚCI CZASZKI I TWARZY
151BLEOMYCIN SULPHATEC41.1ŻUCHWA
152BLEOMYCIN SULPHATEC41.2KOŚCI KRĘGOSŁUPA
153BLEOMYCIN SULPHATEC41.3KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
154BLEOMYCIN SULPHATEC41.4KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
155BLEOMYCIN SULPHATEC41.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
156BLEOMYCIN SULPHATEC41.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
157BLEOMYCIN SULPHATEC43CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
158BLEOMYCIN SULPHATEC43.0CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
159BLEOMYCIN SULPHATEC43.1CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
160BLEOMYCIN SULPHATEC43.2CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
161BLEOMYCIN SULPHATEC43.3CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
162BLEOMYCIN SULPHATEC43.4CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
163BLEOMYCIN SULPHATEC43.5CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
164BLEOMYCIN SULPHATEC43.6CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
165BLEOMYCIN SULPHATEC43.7CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
166BLEOMYCIN SULPHATEC43.8CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
167BLEOMYCIN SULPHATEC43.9CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
168BLEOMYCIN SULPHATEC44INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
169BLEOMYCIN SULPHATEC44.0SKÓRA WARGI
170BLEOMYCIN SULPHATEC44.1SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
171BLEOMYCIN SULPHATEC44.2SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
172BLEOMYCIN SULPHATEC44.3SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
173BLEOMYCIN SULPHATEC44.4SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
174BLEOMYCIN SULPHATEC44.5SKÓRA TUŁOWIA
175BLEOMYCIN SULPHATEC44.6SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
176BLEOMYCIN SULPHATEC44.7SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
177BLEOMYCIN SULPHATEC44.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
178BLEOMYCIN SULPHATEC44.9NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
179BLEOMYCIN SULPHATEC48NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
180BLEOMYCIN SULPHATEC48.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
181BLEOMYCIN SULPHATEC48.1OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
182BLEOMYCIN SULPHATEC48.2OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
183BLEOMYCIN SULPHATEC48.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
184BLEOMYCIN SULPHATEC45.0MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
185BLEOMYCIN SULPHATEC51NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
186BLEOMYCIN SULPHATEC51.0WARGI SROMOWE WIĘKSZE
187BLEOMYCIN SULPHATEC51.1WARGI SROMOWE MNIEJSZE
188BLEOMYCIN SULPHATEC51.2ŁECHTACZKA
189BLEOMYCIN SULPHATEC51.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
190BLEOMYCIN SULPHATEC51.9SROM, NIEOKREŚLONE
191BLEOMYCIN SULPHATEC53NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
192BLEOMYCIN SULPHATEC53.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
193BLEOMYCIN SULPHATEC53.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
194BLEOMYCIN SULPHATEC53.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
195BLEOMYCIN SULPHATEC53.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
196BLEOMYCIN SULPHATEC55NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
197BLEOMYCIN SULPHATEC56NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
198BLEOMYCIN SULPHATEC57NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
199BLEOMYCIN SULPHATEC57.0TRĄBKA FALLOPIA
200BLEOMYCIN SULPHATEC57.1WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
201BLEOMYCIN SULPHATEC57.2WIĘZADŁO OBŁE MACICY
202BLEOMYCIN SULPHATEC57.3PRZYMACICZA
203BLEOMYCIN SULPHATEC57.4PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
204BLEOMYCIN SULPHATEC57.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
205BLEOMYCIN SULPHATEC57.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
206BLEOMYCIN SULPHATEC57.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
207BLEOMYCIN SULPHATEC58NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
208BLEOMYCIN SULPHATEC60NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
209BLEOMYCIN SULPHATEC60.0NAPLETEK
210BLEOMYCIN SULPHATEC60.1ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
211BLEOMYCIN SULPHATEC60.2TRZON PRĄCIA
212BLEOMYCIN SULPHATEC60.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
213BLEOMYCIN SULPHATEC60.9PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
214BLEOMYCIN SULPHATEC62NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
215BLEOMYCIN SULPHATEC62.0JĄDRO NIEZSTĄPIONE
216BLEOMYCIN SULPHATEC62.1JĄDRO ZSTĄPIONE
217BLEOMYCIN SULPHATEC62.9JĄDRO, NIEOKREŚLONE
218BLEOMYCIN SULPHATEC63NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
219BLEOMYCIN SULPHATEC63.0NAJĄDRZE
220BLEOMYCIN SULPHATEC63.1POWRÓZEK NASIENNY
221BLEOMYCIN SULPHATEC63.2MOSZNA
222BLEOMYCIN SULPHATEC63.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
223BLEOMYCIN SULPHATEC63.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
224BLEOMYCIN SULPHATEC63.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
225BLEOMYCIN SULPHATEC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
226BLEOMYCIN SULPHATEC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
227BLEOMYCIN SULPHATEC71.1PŁAT CZOŁOWY
228BLEOMYCIN SULPHATEC71.2PŁAT SKRONIOWY
229BLEOMYCIN SULPHATEC71.3PŁAT CIEMIENIOWY
230BLEOMYCIN SULPHATEC71.4PŁAT POTYLICZNY
231BLEOMYCIN SULPHATEC71.5KOMORY MÓZGOWE
232BLEOMYCIN SULPHATEC71.6MÓŻDŻEK
233BLEOMYCIN SULPHATEC71.7PIEŃ MÓZGU
234BLEOMYCIN SULPHATEC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
235BLEOMYCIN SULPHATEC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
236BLEOMYCIN SULPHATEC76NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
237BLEOMYCIN SULPHATEC76.0GŁOWA, TWARZ I SZYJA
238BLEOMYCIN SULPHATEC76.1KLATKA PIERSIOWA
239BLEOMYCIN SULPHATEC76.2BRZUCH
240BLEOMYCIN SULPHATEC76.3MIEDNICA
241BLEOMYCIN SULPHATEC76.4KOŃCZYNA GÓRNA
242BLEOMYCIN SULPHATEC76.5KOŃCZYNA DOLNA
243BLEOMYCIN SULPHATEC76.7INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
244BLEOMYCIN SULPHATEC76.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
245BLEOMYCIN SULPHATEC79WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
246BLEOMYCIN SULPHATEC79.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
247BLEOMYCIN SULPHATEC79.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
248BLEOMYCIN SULPHATEC79.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
249BLEOMYCIN SULPHATEC79.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
250BLEOMYCIN SULPHATEC79.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
251BLEOMYCIN SULPHATEC79.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
252BLEOMYCIN SULPHATEC79.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
253BLEOMYCIN SULPHATEC79.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
254BLEOMYCIN SULPHATEC79.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
255BLEOMYCIN SULPHATEC81CHOROBA HODGKINA
256BLEOMYCIN SULPHATEC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
257BLEOMYCIN SULPHATEC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
258BLEOMYCIN SULPHATEC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
259BLEOMYCIN SULPHATEC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
260BLEOMYCIN SULPHATEC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
261BLEOMYCIN SULPHATEC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
262BLEOMYCIN SULPHATEC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
263BLEOMYCIN SULPHATEC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
264BLEOMYCIN SULPHATEC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
265BLEOMYCIN SULPHATEC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
266BLEOMYCIN SULPHATEC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
267BLEOMYCIN SULPHATEC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
268BLEOMYCIN SULPHATEC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
269BLEOMYCIN SULPHATEC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
270BLEOMYCIN SULPHATEC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
271BLEOMYCIN SULPHATEC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
272BLEOMYCIN SULPHATEC83.3WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY)
273BLEOMYCIN SULPHATEC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
274BLEOMYCIN SULPHATEC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
275BLEOMYCIN SULPHATEC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
276BLEOMYCIN SULPHATEC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
277BLEOMYCIN SULPHATEC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
278BLEOMYCIN SULPHATEC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
279BLEOMYCIN SULPHATEC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
280BLEOMYCIN SULPHATEC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
281BLEOMYCIN SULPHATEC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
282BLEOMYCIN SULPHATEC84.2CHŁONIAK STREFY T
283BLEOMYCIN SULPHATEC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
284BLEOMYCIN SULPHATEC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
285BLEOMYCIN SULPHATEC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
286BLEOMYCIN SULPHATEC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
287BLEOMYCIN SULPHATEC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
288BLEOMYCIN SULPHATEC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
289BLEOMYCIN SULPHATEC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
290BLEOMYCIN SULPHATEC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
291BLEOMYCIN SULPHATEC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
292BLEOMYCIN SULPHATEC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
293BLEOMYCIN SULPHATEC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
294BLEOMYCIN SULPHATEC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
295BLEOMYCIN SULPHATEC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
296BLEOMYCIN SULPHATEC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
297BLEOMYCIN SULPHATEC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
298BLEOMYCIN SULPHATEC90SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
299BLEOMYCIN SULPHATEC90.0SZPICZAK MNOGI
300BLEOMYCIN SULPHATEC90.1BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
301BLEOMYCIN SULPHATEC90.2POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
302BLEOMYCIN SULPHATEC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
303BLEOMYCIN SULPHATEC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
304BLEOMYCIN SULPHATEC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
305BLEOMYCIN SULPHATEC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
306BLEOMYCIN SULPHATEC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
307BLEOMYCIN SULPHATEC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
308BLEOMYCIN SULPHATEC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
309BLEOMYCIN SULPHATEC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
310BLEOMYCIN SULPHATEC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
311BLEOMYCIN SULPHATEC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
312BLEOMYCIN SULPHATEC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
313BLEOMYCIN SULPHATEC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
314BLEOMYCIN SULPHATEC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
315BLEOMYCIN SULPHATEC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
316BLEOMYCIN SULPHATEC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
317BLEOMYCIN SULPHATEC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
318BLEOMYCIN SULPHATEC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
319BLEOMYCIN SULPHATEC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
320BLEOMYCIN SULPHATEC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
321BLEOMYCIN SULPHATEC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
322BLEOMYCIN SULPHATEC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
323BLEOMYCIN SULPHATEC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
324BLEOMYCIN SULPHATEC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
325BLEOMYCIN SULPHATEC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
326BLEOMYCIN SULPHATEC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
327BLEOMYCIN SULPHATEC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
328BLEOMYCIN SULPHATEC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
329BLEOMYCIN SULPHATEC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
330BLEOMYCIN SULPHATEC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
331BLEOMYCIN SULPHATEC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
332BLEOMYCIN SULPHATEC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
333BLEOMYCIN SULPHATEC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
334BLEOMYCIN SULPHATEC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
335BLEOMYCIN SULPHATEC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
336BLEOMYCIN SULPHATEC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
337BLEOMYCIN SULPHATEC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
338BLEOMYCIN SULPHATEC95.7INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
339BLEOMYCIN SULPHATEC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
340BLEOMYCIN SULPHATEC96INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
341BLEOMYCIN SULPHATEC96.0CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
342BLEOMYCIN SULPHATEC96.1HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
343BLEOMYCIN SULPHATEC96.2GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
344BLEOMYCIN SULPHATEC96.3PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
345BLEOMYCIN SULPHATEC96.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
346BLEOMYCIN SULPHATEC96.9NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
347BLEOMYCIN SULPHATEC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
348BLEOMYCIN SULPHATED03CZERNIAK IN SITU
349BLEOMYCIN SULPHATED03.0CZERNIAK IN SITU WARGI
350BLEOMYCIN SULPHATED03.1CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
351BLEOMYCIN SULPHATED03.2CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
352BLEOMYCIN SULPHATED03.3CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
353BLEOMYCIN SULPHATED03.4CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
354BLEOMYCIN SULPHATED03.5CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
355BLEOMYCIN SULPHATED03.6CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
356BLEOMYCIN SULPHATED03.7CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
357BLEOMYCIN SULPHATED03.8CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
358BLEOMYCIN SULPHATED03.9CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
359BLEOMYCIN SULPHATED39.1JAJNIK
360BLEOMYCIN SULPHATED48NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
361BLEOMYCIN SULPHATED48.0KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
362BLEOMYCIN SULPHATED48.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
363BLEOMYCIN SULPHATED48.2NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
364BLEOMYCIN SULPHATED48.3PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
365BLEOMYCIN SULPHATED48.4OTRZEWNA
366BLEOMYCIN SULPHATED48.5SKÓRA
367BLEOMYCIN SULPHATED48.6SUTEK
368BLEOMYCIN SULPHATED48.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
369BLEOMYCIN SULPHATED48.9NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
370BLEOMYCIN SULPHATEE85AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
371BLEOMYCIN SULPHATEE85.0SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
372BLEOMYCIN SULPHATEE85.1SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
373BLEOMYCIN SULPHATEE85.2SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
374BLEOMYCIN SULPHATEE85.3WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
375BLEOMYCIN SULPHATEE85.4ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
376BLEOMYCIN SULPHATEE85.8INNE AMYLOIDOZY
377BLEOMYCIN SULPHATEE85.9AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
378BUSULFANUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
379BUSULFANUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
380BUSULFANUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
381BUSULFANUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
382BUSULFANUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
383BUSULFANUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
384BUSULFANUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
385BUSULFANUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
386BUSULFANUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
387BUSULFANUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
388BUSULFANUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
389BUSULFANUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
390BUSULFANUMD46ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
391BUSULFANUMD46.0OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
392BUSULFANUMD46.1OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
393BUSULFANUMD46.2OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
394BUSULFANUMD46.3OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
395BUSULFANUMD46.4OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
396BUSULFANUMD46.7INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
397BUSULFANUMD46.9ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
398BUSULFANUMD47.1PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
399BUSULFANUMD75.2NADPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA
400CARBOPLATINUMC00NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
401CARBOPLATINUMC00.0POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
402CARBOPLATINUMC00.1POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
403CARBOPLATINUMC00.2POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
404CARBOPLATINUMC00.3POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
405CARBOPLATINUMC00.4POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
406CARBOPLATINUMC00.5POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
407CARBOPLATINUMC00.6SPOIDŁO WARGI
408CARBOPLATINUMC00.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
409CARBOPLATINUMC00.9WARGA, NIEOKREŚLONA
410CARBOPLATINUMC01NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
411CARBOPLATINUMC02NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
412CARBOPLATINUMC02.0POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
413CARBOPLATINUMC02.1BRZEG JĘZYKA
414CARBOPLATINUMC02.2DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
415CARBOPLATINUMC02.3PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
416CARBOPLATINUMC02.4MIGDAŁEK JĘZYKOWY
417CARBOPLATINUMC02.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
418CARBOPLATINUMC02.9JĘZYK, NIEOKREŚLONY
419CARBOPLATINUMC03NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA
420CARBOPLATINUMC03.0DZIĄSŁO GÓRNE
421CARBOPLATINUMC03.1DZIĄSŁO DOLNE
422CARBOPLATINUMC03.9DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE
423CARBOPLATINUMC04NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
424CARBOPLATINUMC04.0PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
425CARBOPLATINUMC04.1BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
426CARBOPLATINUMC04.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
427CARBOPLATINUMC04.9DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
428CARBOPLATINUMC05NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
429CARBOPLATINUMC05.0PODNIEBIENIE TWARDE
430CARBOPLATINUMC05.1PODNIEBIENIE MIĘKKIE
431CARBOPLATINUMC05.2JĘZYCZEK
432CARBOPLATINUMC05.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
433CARBOPLATINUMC05.9PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
434CARBOPLATINUMC06NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
435CARBOPLATINUMC06.0ŚLUZÓWKA POLICZKA
436CARBOPLATINUMC06.1PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
437CARBOPLATINUMC06.2PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
438CARBOPLATINUMC06.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
439CARBOPLATINUMC06.9JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
440CARBOPLATINUMC07NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
441CARBOPLATINUMC08NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
442CARBOPLATINUMC08.0ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
443CARBOPLATINUMC08.1ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
444CARBOPLATINUMC08.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
445CARBOPLATINUMC08.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
446CARBOPLATINUMC09NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
447CARBOPLATINUMC09.0DÓŁ MIGDAŁKOWY
448CARBOPLATINUMC09.1ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
449CARBOPLATINUMC09.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
450CARBOPLATINUMC09.9MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
451CARBOPLATINUMC10NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
452CARBOPLATINUMC10.0DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
453CARBOPLATINUMC10.1PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
454CARBOPLATINUMC10.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
455CARBOPLATINUMC10.3ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
456CARBOPLATINUMC10.4SZCZELINA SKRZELOWA
457CARBOPLATINUMC10.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
458CARBOPLATINUMC10.9CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
459CARBOPLATINUMC11NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
460CARBOPLATINUMC11.0ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
461CARBOPLATINUMC11.1ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
462CARBOPLATINUMC11.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
463CARBOPLATINUMC11.3ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
464CARBOPLATINUMC11.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
465CARBOPLATINUMC11.9CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
466CARBOPLATINUMC12NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO
467CARBOPLATINUMC13NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
468CARBOPLATINUMC13.0OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
469CARBOPLATINUMC13.1FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
470CARBOPLATINUMC13.2TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
471CARBOPLATINUMC13.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
472CARBOPLATINUMC13.9CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
473CARBOPLATINUMC14NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
474CARBOPLATINUMC14.0GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
475CARBOPLATINUMC14.2PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
476CARBOPLATINUMC14.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
477CARBOPLATINUMC16NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
478CARBOPLATINUMC16.0WPUST
479CARBOPLATINUMC16.1DNO ŻOŁĄDKA
480CARBOPLATINUMC16.2TRZON ŻOŁĄDKA
481CARBOPLATINUMC16.3UJŚCIE ODŹWIERNIKA
482CARBOPLATINUMC16.4ODŹWIERNIK
483CARBOPLATINUMC16.5KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
484CARBOPLATINUMC16.6KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
485CARBOPLATINUMC16.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
486CARBOPLATINUMC16.9ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
487CARBOPLATINUMC17NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
488CARBOPLATINUMC17.0DWUNASTNICA
489CARBOPLATINUMC17.1JELITO CZCZE
490CARBOPLATINUMC17.2JELITO KRĘTE
491CARBOPLATINUMC17.3UCHYŁEK MECKELA
492CARBOPLATINUMC17.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
493CARBOPLATINUMC17.9JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
494CARBOPLATINUMC18NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
495CARBOPLATINUMC18.0JELITO ŚLEPE
496CARBOPLATINUMC18.1WYROSTEK ROBACZKOWY
497CARBOPLATINUMC18.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
498CARBOPLATINUMC18.3ZGIĘCIE WĄTROBOWE
499CARBOPLATINUMC18.4OKRĘŻNICA POPRZECZNA
500CARBOPLATINUMC18.5ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
501CARBOPLATINUMC18.6OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
502CARBOPLATINUMC18.7ESICA
503CARBOPLATINUMC18.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
504CARBOPLATINUMC18.9OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
505CARBOPLATINUMC19NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
506CARBOPLATINUMC20NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
507CARBOPLATINUMC21NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
508CARBOPLATINUMC21.0ODBYT, NIEOKREŚLONY
509CARBOPLATINUMC21.1KANAŁ ODBYTU
510CARBOPLATINUMC21.2STREFA KLOAKOGENNA
511CARBOPLATINUMC21.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
512CARBOPLATINUMC22NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
513CARBOPLATINUMC22.0RAK KOMÓREK WĄTROBY
514CARBOPLATINUMC22.1RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
515CARBOPLATINUMC22.2WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
516CARBOPLATINUMC22.3MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
517CARBOPLATINUMC22.4INNE MIĘSAKI WĄTROBY
518CARBOPLATINUMC22.7INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
519CARBOPLATINUMC22.9WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
520CARBOPLATINUMC23NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
521CARBOPLATINUMC24NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
522CARBOPLATINUMC24.0ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE
523CARBOPLATINUMC24.1BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
524CARBOPLATINUMC24.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
525CARBOPLATINUMC24.9DROGI ŻÓŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
526CARBOPLATINUMC25NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
527CARBOPLATINUMC25.0GŁOWA TRZUSTKI
528CARBOPLATINUMC25.1TRZON TRZUSTKI
529CARBOPLATINUMC25.2OGON TRZUSTKI
530CARBOPLATINUMC25.3PRZEWÓD TRZUSTKOWY
531CARBOPLATINUMC25.4CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
532CARBOPLATINUMC25.7INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
533CARBOPLATINUMC25.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
534CARBOPLATINUMC25.9TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
535CARBOPLATINUMC26NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
536CARBOPLATINUMC26.0PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
537CARBOPLATINUMC26.1ŚLEDZIONA
538CARBOPLATINUMC26.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
539CARBOPLATINUMC26.9CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
540CARBOPLATINUMC30NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
541CARBOPLATINUMC30.0JAMA NOSOWA
542CARBOPLATINUMC30.1UCHO ŚRODKOWE
543CARBOPLATINUMC31NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
544CARBOPLATINUMC31.0ZATOKA SZCZĘKOWA
545CARBOPLATINUMC31.1KOMÓRKI SITOWE
546CARBOPLATINUMC31.2ZATOKA CZOŁOWA
547CARBOPLATINUMC31.3ZATOKA KLINOWA
548CARBOPLATINUMC31.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
549CARBOPLATINUMC31.9ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
550CARBOPLATINUMC34NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
551CARBOPLATINUMC34.0OSKRZELE GŁÓWNE
552CARBOPLATINUMC34.1PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
553CARBOPLATINUMC34.2PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
554CARBOPLATINUMC34.3PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
555CARBOPLATINUMC34.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
556CARBOPLATINUMC34.9OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
557CARBOPLATINUMC37NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
558CARBOPLATINUMC38NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
559CARBOPLATINUMC38.0SERCE
560CARBOPLATINUMC38.1SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
561CARBOPLATINUMC38.2SRÓDPIERSIE TYLNE
562CARBOPLATINUMC38.3SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
563CARBOPLATINUMC38.4OPŁUCNA
564CARBOPLATINUMC38.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
565CARBOPLATINUMC39NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
566CARBOPLATINUMC39.0GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
567CARBOPLATINUMC39.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
568CARBOPLATINUMC39.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
569CARBOPLATINUMC40NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
570CARBOPLATINUMC40.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
571CARBOPLATINUMC40.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
572CARBOPLATINUMC40.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
573CARBOPLATINUMC40.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
574CARBOPLATINUMC40.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
575CARBOPLATINUMC40.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
576CARBOPLATINUMC41NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
577CARBOPLATINUMC41.0KOŚCI CZASZKI I TWARZY
578CARBOPLATINUMC41.1ŻUCHWA
579CARBOPLATINUMC41.2KOŚCI KRĘGOSŁUPA
580CARBOPLATINUMC41.3KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
581CARBOPLATINUMC41.4KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
582CARBOPLATINUMC41.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
583CARBOPLATINUMC41.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
584CARBOPLATINUMC43CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
585CARBOPLATINUMC43.0CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
586CARBOPLATINUMC43.1CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
587CARBOPLATINUMC43.2CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
588CARBOPLATINUMC43.3CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
589CARBOPLATINUMC43.4CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
590CARBOPLATINUMC43.5CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
591CARBOPLATINUMC43.6CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
592CARBOPLATINUMC43.7CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
593CARBOPLATINUMC43.8CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
594CARBOPLATINUMC43.9CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
595CARBOPLATINUMC45MIĘDZYBŁONIAK
596CARBOPLATINUMC45.0MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
597CARBOPLATINUMC45.1MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
598CARBOPLATINUMC45.2MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
599CARBOPLATINUMC45.7MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
600CARBOPLATINUMC45.9MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
601CARBOPLATINUMC47NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
602CARBOPLATINUMC47.0NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
603CARBOPLATINUMC47.1NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
604CARBOPLATINUMC47.2NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
605CARBOPLATINUMC47.3NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
606CARBOPLATINUMC47.4NERWY OBWODOWE BRZUCHA
607CARBOPLATINUMC47.5NERWY OBWODOWE MIEDNICY
608CARBOPLATINUMC47.6NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
609CARBOPLATINUMC47.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
610CARBOPLATINUMC47.9NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
611CARBOPLATINUMC48NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
612CARBOPLATINUMC48.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
613CARBOPLATINUMC48.1OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
614CARBOPLATINUMC48.2OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
615CARBOPLATINUMC48.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
616CARBOPLATINUMC49NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
617CARBOPLATINUMC49.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
618CARBOPLATINUMC49.1TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
619CARBOPLATINUMC49.2TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
620CARBOPLATINUMC49.3TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
621CARBOPLATINUMC49.4TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
622CARBOPLATINUMC49.5TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
623CARBOPLATINUMC49.6TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
624CARBOPLATINUMC49.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
625CARBOPLATINUMC49.9TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
626CARBOPLATINUMC50NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
627CARBOPLATINUMC50.0BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
628CARBOPLATINUMC50.1CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
629CARBOPLATINUMC50.2ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
630CARBOPLATINUMC50.3ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
631CARBOPLATINUMC50.4ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
632CARBOPLATINUMC50.5ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
633CARBOPLATINUMC50.6CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
634CARBOPLATINUMC50.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
635CARBOPLATINUMC50.9SUTEK, NIEOKREŚLONY
636CARBOPLATINUMC51NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
637CARBOPLATINUMC51.0WARGI SROMOWE WIĘKSZE
638CARBOPLATINUMC51.1WARGI SROMOWE MNIEJSZE
639CARBOPLATINUMC51.2ŁECHTACZKA
640CARBOPLATINUMC51.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
641CARBOPLATINUMC51.9SROM, NIEOKREŚLONE
642CARBOPLATINUMC52NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
643CARBOPLATINUMC53NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
644CARBOPLATINUMC53.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
645CARBOPLATINUMC53.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
646CARBOPLATINUMC53.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
647CARBOPLATINUMC53.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
648CARBOPLATINUMC54NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
649CARBOPLATINUMC54.0CIEŚŃ MACICY
650CARBOPLATINUMC54.1BŁONA ŚLUZOWA MACICY
651CARBOPLATINUMC54.2MIĘŚNIÓWKA MACICY
652CARBOPLATINUMC54.3DNO MACICY
653CARBOPLATINUMC54.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
654CARBOPLATINUMC54.9TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
655CARBOPLATINUMC55NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
656CARBOPLATINUMC56NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
657CARBOPLATINUMC57NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
658CARBOPLATINUMC57.0TRĄBKA FALLOPIA
659CARBOPLATINUMC57.1WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
660CARBOPLATINUMC57.2WIĘZADŁO OBŁE MACICY
661CARBOPLATINUMC57.3PRZYMACICZA
662CARBOPLATINUMC57.4PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
663CARBOPLATINUMC57.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
664CARBOPLATINUMC57.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
665CARBOPLATINUMC57.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
666CARBOPLATINUMC58NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
667CARBOPLATINUMC61NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
668CARBOPLATINUMC62NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
669CARBOPLATINUMC62.0JĄDRO NIEZSTĄPIONE
670CARBOPLATINUMC62.1JĄDRO ZSTĄPIONE
671CARBOPLATINUMC62.9JĄDRO, NIEOKREŚLONE
672CARBOPLATINUMC63NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
673CARBOPLATINUMC63.0NAJĄDRZE
674CARBOPLATINUMC63.1POWRÓZEK NASIENNY
675CARBOPLATINUMC63.2MOSZNA
676CARBOPLATINUMC63.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
677CARBOPLATINUMC63.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
678CARBOPLATINUMC63.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
679CARBOPLATINUMC64NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
680CARBOPLATINUMC65NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
681CARBOPLATINUMC66NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
682CARBOPLATINUMC67NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
683CARBOPLATINUMC67.0TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
684CARBOPLATINUMC67.1SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
685CARBOPLATINUMC67.2ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
686CARBOPLATINUMC67.3ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
687CARBOPLATINUMC67.4ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
688CARBOPLATINUMC67.5SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
689CARBOPLATINUMC67.6UJŚCIE MOCZOWODU
690CARBOPLATINUMC67.7MOCZOWNIK
691CARBOPLATINUMC67.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
692CARBOPLATINUMC67.9PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
693CARBOPLATINUMC68NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
694CARBOPLATINUMC68.0CEWKA MOCZOWA
695CARBOPLATINUMC68.1GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
696CARBOPLATINUMC68.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
697CARBOPLATINUMC68.9UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
698CARBOPLATINUMC69NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
699CARBOPLATINUMC69.0SPOJÓWKA
700CARBOPLATINUMC69.1ROGÓWKA
701CARBOPLATINUMC69.2SIATKÓWKA
702CARBOPLATINUMC69.3NACZYNIÓWKA
703CARBOPLATINUMC69.4CIAŁO RZĘSKOWE
704CARBOPLATINUMC69.5GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
705CARBOPLATINUMC69.6OCZODÓŁ
706CARBOPLATINUMC69.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
707CARBOPLATINUMC69.9OKO, NIEOKREŚLONE
708CARBOPLATINUMC70NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
709CARBOPLATINUMC70.0OPONY MÓZGOWE
710CARBOPLATINUMC70.1OPONY RDZENIOWE
711CARBOPLATINUMC70.9OPONY, NIEOKREŚLONE
712CARBOPLATINUMC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
713CARBOPLATINUMC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
714CARBOPLATINUMC71.1PŁAT CZOŁOWY
715CARBOPLATINUMC71.2PŁAT SKRONIOWY
716CARBOPLATINUMC71.3PŁAT CIEMIENOWY
717CARBOPLATINUMC71.4PŁAT POTYLICZNY
718CARBOPLATINUMC71.5KOMORY MÓZGOWE
719CARBOPLATINUMC71.6MÓŻDŻEK
720CARBOPLATINUMC71.7PIEŃ MÓZGU
721CARBOPLATINUMC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
722CARBOPLATINUMC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
723CARBOPLATINUMC72NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
724CARBOPLATINUMC72.0RDZEŃ KRĘGOWY
725CARBOPLATINUMC72.1OGON KOŃSKI
726CARBOPLATINUMC72.2NERW WĘCHOWY
727CARBOPLATINUMC72.3NERW WZROKOWY
728CARBOPLATINUMC72.4NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
729CARBOPLATINUMC72.5INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
730CARBOPLATINUMC72.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
731CARBOPLATINUMC72.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
732CARBOPLATINUMC73NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
733CARBOPLATINUMC74NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
734CARBOPLATINUMC74.0KORA NADNERCZY
735CARBOPLATINUMC74.1RDZEŃ NADNERCZY
736CARBOPLATINUMC74.9NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
737CARBOPLATINUMC75NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
738CARBOPLATINUMC75.0GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
739CARBOPLATINUMC75.1PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
740CARBOPLATINUMC75.2PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
741CARBOPLATINUMC75.3SZYSZYNKA
742CARBOPLATINUMC75.4KŁĘBEK SZYJNY
743CARBOPLATINUMC75.5CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
744CARBOPLATINUMC75.8ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
745CARBOPLATINUMC75.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
746CARBOPLATINUMC76NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
747CARBOPLATINUMC76.0GŁOWA, TWARZ I SZYJA
748CARBOPLATINUMC76.1KLATKA PIERSIOWA
749CARBOPLATINUMC76.2BRZUCH
750CARBOPLATINUMC76.3MIEDNICA
751CARBOPLATINUMC76.4KOŃCZYNA GÓRNA
752CARBOPLATINUMC76.5KOŃCZYNA DOLNA
753CARBOPLATINUMC76.7INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
754CARBOPLATINUMC76.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
755CARBOPLATINUMC77WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
756CARBOPLATINUMC77.0WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
757CARBOPLATINUMC77.1WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
758CARBOPLATINUMC77.2WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
759CARBOPLATINUMC77.3WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
760CARBOPLATINUMC77.4WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
761CARBOPLATINUMC77.5WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
762CARBOPLATINUMC77.8WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
763CARBOPLATINUMC77.9WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
764CARBOPLATINUMC78WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGI I TRAWIENNEGO
765CARBOPLATINUMC78.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
766CARBOPLATINUMC78.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
767CARBOPLATINUMC78.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
768CARBOPLATINUMC78.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
769CARBOPLATINUMC78.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
770CARBOPLATINUMC78.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
771CARBOPLATINUMC78.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
772CARBOPLATINUMC78.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
773CARBOPLATINUMC78.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
774CARBOPLATINUMC79WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
775CARBOPLATINUMC79.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
776CARBOPLATINUMC79.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
777CARBOPLATINUMC79.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
778CARBOPLATINUMC79.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
779CARBOPLATINUMC79.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
780CARBOPLATINUMC79.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
781CARBOPLATINUMC79.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
782CARBOPLATINUMC79.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
783CARBOPLATINUMC79.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
784CARBOPLATINUMC80NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
785CARBOPLATINUMC81CHOROBA HODGKINA
786CARBOPLATINUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
787CARBOPLATINUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
788CARBOPLATINUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
789CARBOPLATINUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
790CARBOPLATINUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
791CARBOPLATINUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
792CARBOPLATINUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
793CARBOPLATINUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
794CARBOPLATINUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
795CARBOPLATINUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
796CARBOPLATINUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
797CARBOPLATINUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
798CARBOPLATINUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
799CARBOPLATINUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
800CARBOPLATINUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
801CARBOPLATINUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
802CARBOPLATINUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
803CARBOPLATINUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
804CARBOPLATINUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
805CARBOPLATINUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
806CARBOPLATINUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
807CARBOPLATINUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
808CARBOPLATINUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
809CARBOPLATINUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
810CARBOPLATINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
811CARBOPLATINUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
812CARBOPLATINUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
813CARBOPLATINUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
814CARBOPLATINUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
815CARBOPLATINUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
816CARBOPLATINUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
817CARBOPLATINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
818CARBOPLATINUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
819CARBOPLATINUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
820CARBOPLATINUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
821CARBOPLATINUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
822CARBOPLATINUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
823CARBOPLATINUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
824CARBOPLATINUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
825CARBOPLATINUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
826CARBOPLATINUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
827CARBOPLATINUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
828CARBOPLATINUMC90SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
829CARBOPLATINUMC90.0SZPICZAK MNOGI
830CARBOPLATINUMC90.1BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
831CARBOPLATINUMC90.2POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
832CARBOPLATINUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
833CARBOPLATINUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
834CARBOPLATINUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
835CARBOPLATINUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
836CARBOPLATINUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
837CARBOPLATINUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
838CARBOPLATINUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
839CARBOPLATINUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
840CARBOPLATINUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
841CARBOPLATINUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
842CARBOPLATINUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
843CARBOPLATINUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
844CARBOPLATINUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
845CARBOPLATINUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
846CARBOPLATINUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
847CARBOPLATINUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
848CARBOPLATINUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
849CARBOPLATINUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
850CARBOPLATINUMC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
851CARBOPLATINUMC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
852CARBOPLATINUMC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
853CARBOPLATINUMC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
854CARBOPLATINUMC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
855CARBOPLATINUMC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
856CARBOPLATINUMC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
857CARBOPLATINUMC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
858CARBOPLATINUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
859CARBOPLATINUMC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
860CARBOPLATINUMC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
861CARBOPLATINUMC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
862CARBOPLATINUMC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
863CARBOPLATINUMC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
864CARBOPLATINUMC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
865CARBOPLATINUMC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
866CARBOPLATINUMC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
867CARBOPLATINUMC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
868CARBOPLATINUMC95.7INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
869CARBOPLATINUMC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
870CARBOPLATINUMC96INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
871CARBOPLATINUMC96.0CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
872CARBOPLATINUMC96.1HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
873CARBOPLATINUMC96.2GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
874CARBOPLATINUMC96.3PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
875CARBOPLATINUMC96.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
876CARBOPLATINUMC96.9NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
877CARBOPLATINUMC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
878CARBOPLATINUMD00.2ŻOŁĄDEK
879CARBOPLATINUMD01RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
880CARBOPLATINUMD01.0OKRĘŻNICA
881CARBOPLATINUMD01.1ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
882CARBOPLATINUMD01.2ODBYTNICA
883CARBOPLATINUMD01.3ODBYT I KANAŁ ODBYTU
884CARBOPLATINUMD01.4INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
885CARBOPLATINUMD01.5WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
886CARBOPLATINUMD01.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
887CARBOPLATINUMD01.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
888CARBOPLATINUMD03CZERNIAK IN SITU
889CARBOPLATINUMD03.0CZERNIAK IN SITU WARGI
890CARBOPLATINUMD03.1CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
891CARBOPLATINUMD03.2CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
892CARBOPLATINUMD03.3CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
893CARBOPLATINUMD03.4CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
894CARBOPLATINUMD03.5CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
895CARBOPLATINUMD03.6CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
896CARBOPLATINUMD03.7CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
897CARBOPLATINUMD03.8CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
898CARBOPLATINUMD03.9CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
899CARBOPLATINUMD06RAK IN SITU SZYJKI MACICY
900CARBOPLATINUMD06.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
901CARBOPLATINUMD06.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
902CARBOPLATINUMD06.7INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
903CARBOPLATINUMD06.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
904CARBOPLATINUMD07RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
905CARBOPLATINUMD07.0BŁONA ŚLUZOWA MACICY
906CARBOPLATINUMD07.1SROM
907CARBOPLATINUMD07.2POCHWA
908CARBOPLATINUMD07.3INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
909CARBOPLATINUMD07.4PRĄCIE
910CARBOPLATINUMD07.5GRUCZOŁ KROKOWY
911CARBOPLATINUMD07.6INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
912CARBOPLATINUMD09RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
913CARBOPLATINUMD09.0PĘCHERZ MOCZOWY
914CARBOPLATINUMD09.1INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
915CARBOPLATINUMD09.2OKO
916CARBOPLATINUMD09.3TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
917CARBOPLATINUMD09.7RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
918CARBOPLATINUMD09.9RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
919CARBOPLATINUMD10NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
920CARBOPLATINUMD10.0WARGA
921CARBOPLATINUMD10.1JĘZYK
922CARBOPLATINUMD10.2DNO JAMY USTNEJ
923CARBOPLATINUMD10.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
924CARBOPLATINUMD10.4MIGDAŁEK
925CARBOPLATINUMD10.5INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
926CARBOPLATINUMD10.6CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
927CARBOPLATINUMD10.7CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
928CARBOPLATINUMD10.9GARDŁO, NIEOKREŚLONE
929CARBOPLATINUMD11NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
930CARBOPLATINUMD11.0ŚLINIANKA PRZYUSZNA
931CARBOPLATINUMD11.7INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
932CARBOPLATINUMD11.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
933CARBOPLATINUMD12NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY,ODBYTNICY,ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
934CARBOPLATINUMD12.0JELITO ŚLEPE
935CARBOPLATINUMD12.1WYROSTEK ROBACZKOWY
936CARBOPLATINUMD12.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
937CARBOPLATINUMD12.3OKRĘŻNICA POPRZECZNA
938CARBOPLATINUMD12.4OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
939CARBOPLATINUMD12.5OKRĘŻNICA ESOWATA
940CARBOPLATINUMD12.6OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
941CARBOPLATINUMD12.7ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
942CARBOPLATINUMD12.8ODBYTNICA
943CARBOPLATINUMD12.9ODBYT I KANAŁ ODBYTU
944CARBOPLATINUMD13NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
945CARBOPLATINUMD13.0PRZEŁYK
946CARBOPLATINUMD13.1ŻOŁĄDEK
947CARBOPLATINUMD13.2DWUNASTNICA
948CARBOPLATINUMD13.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
949CARBOPLATINUMD13.4WĄTROBA
950CARBOPLATINUMD13.5DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
951CARBOPLATINUMD13.6TRZUSTKA
952CARBOPLATINUMD13.7WYSPY TRZUSTKI
953CARBOPLATINUMD13.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
954CARBOPLATINUMD14NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
955CARBOPLATINUMD14.0UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
956CARBOPLATINUMD14.1KRTAŃ
957CARBOPLATINUMD14.2TCHAWICA
958CARBOPLATINUMD14.3OSKRZELA I PŁUCA
959CARBOPLATINUMD14.4UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
960CARBOPLATINUMD15NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
961CARBOPLATINUMD15.0GRASICA
962CARBOPLATINUMD15.1SERCE
963CARBOPLATINUMD15.2SRÓDPIERSIE
964CARBOPLATINUMD15.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
965CARBOPLATINUMD15.9NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
966CARBOPLATINUMD16NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
967CARBOPLATINUMD16.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
968CARBOPLATINUMD16.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
969CARBOPLATINUMD16.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
970CARBOPLATINUMD16.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
971CARBOPLATINUMD16.4KOŚCI CZASZKI I TWARZY
972CARBOPLATINUMD16.5ŻUCHWA
973CARBOPLATINUMD16.6KRĘGOSŁUP
974CARBOPLATINUMD16.7ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
975CARBOPLATINUMD16.8KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
976CARBOPLATINUMD16.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
977CARBOPLATINUMD20NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
978CARBOPLATINUMD20.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
979CARBOPLATINUMD20.1OTRZEWNA
980CARBOPLATINUMD21INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
981CARBOPLATINUMD21.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
982CARBOPLATINUMD21.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
983CARBOPLATINUMD21.2TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
984CARBOPLATINUMD21.3TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
985CARBOPLATINUMD21.4TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
986CARBOPLATINUMD21.5TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
987CARBOPLATINUMD21.6TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
988CARBOPLATINUMD21.9TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
989CARBOPLATINUMD27NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
990CARBOPLATINUMD28NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
991CARBOPLATINUMD28.0SROM
992CARBOPLATINUMD28.1POCHWA
993CARBOPLATINUMD28.2JAJOWODY I WIĘZADŁA
994CARBOPLATINUMD28.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
995CARBOPLATINUMD28.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
996CARBOPLATINUMD29NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
997CARBOPLATINUMD29.0PRĄCIE
998CARBOPLATINUMD29.1GRUCZOŁ KROKOWY
999CARBOPLATINUMD29.2JĄDRO
1000CARBOPLATINUMD29.3NAJĄDRZE
1001CARBOPLATINUMD29.4MOSZNA
1002CARBOPLATINUMD29.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1003CARBOPLATINUMD29.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1004CARBOPLATINUMD30NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
1005CARBOPLATINUMD30.0NERKA
1006CARBOPLATINUMD30.1MIEDNICZKA NERKOWA
1007CARBOPLATINUMD30.2MOCZOWÓD
1008CARBOPLATINUMD30.3PĘCHERZ MOCZOWY
1009CARBOPLATINUMD30.4CEWKA MOCZOWA
1010CARBOPLATINUMD30.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
1011CARBOPLATINUMD30.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
1012CARBOPLATINUMD31NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
1013CARBOPLATINUMD31.0SPOJÓWKA
1014CARBOPLATINUMD31.1ROGÓWKA
1015CARBOPLATINUMD31.2SIATKÓWKA
1016CARBOPLATINUMD31.3NACZYNIÓWKA
1017CARBOPLATINUMD31.4CIAŁO RZĘSKOWE
1018CARBOPLATINUMD31.5GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
1019CARBOPLATINUMD31.6OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
1020CARBOPLATINUMD31.9OKO, NIEOKREŚLONE
1021CARBOPLATINUMD32NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
1022CARBOPLATINUMD32.0OPONY MÓZGOWE
1023CARBOPLATINUMD32.1OPONY RDZENIOWE
1024CARBOPLATINUMD32.9OPONY, NIEOKREŚLONE
1025CARBOPLATINUMD33NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1026CARBOPLATINUMD33.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
1027CARBOPLATINUMD33.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
1028CARBOPLATINUMD33.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
1029CARBOPLATINUMD33.3NERWY CZASZKOWE
1030CARBOPLATINUMD33.4RDZEŃ KRĘGOWY
1031CARBOPLATINUMD33.7INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1032CARBOPLATINUMD33.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
1033CARBOPLATINUMD34NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
1034CARBOPLATINUMD35NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1035CARBOPLATINUMD35.0NADNERCZA
1036CARBOPLATINUMD35.1PRZYTARCZYCE
1037CARBOPLATINUMD35.2PRZYSADKA
1038CARBOPLATINUMD35.3PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
1039CARBOPLATINUMD35.4SZYSZYNKA
1040CARBOPLATINUMD35.5KŁĘBEK SZYJNY
1041CARBOPLATINUMD35.6CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
1042CARBOPLATINUMD35.7INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1043CARBOPLATINUMD35.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1044CARBOPLATINUMD35.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
1045CARBOPLATINUMD36NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
1046CARBOPLATINUMD36.0WĘZŁY CHŁONNE
1047CARBOPLATINUMD36.1NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
1048CARBOPLATINUMD36.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
1049CARBOPLATINUMD36.9NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
1050CARBOPLATINUMD37NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
1051CARBOPLATINUMD37.0WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
1052CARBOPLATINUMD37.1ŻOŁĄDEK
1053CARBOPLATINUMD37.2JELITO CIENKIE
1054CARBOPLATINUMD37.3JELIO ŚLEPE
1055CARBOPLATINUMD37.4OKRĘŻNICA
1056CARBOPLATINUMD37.5ODBYTNICA
1057CARBOPLATINUMD37.6WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
1058CARBOPLATINUMD37.7INNE NARZĄDY TRAWIENNE
1059CARBOPLATINUMD37.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
1060CARBOPLATINUMD38NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
1061CARBOPLATINUMD38.0KRTAŃ
1062CARBOPLATINUMD38.1TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
1063CARBOPLATINUMD38.2OPŁUCNA
1064CARBOPLATINUMD38.3SRÓDPIERSIE
1065CARBOPLATINUMD38.4GRASICA
1066CARBOPLATINUMD38.5INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
1067CARBOPLATINUMD38.6UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
1068CARBOPLATINUMD39NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1069CARBOPLATINUMD39.0MACICA
1070CARBOPLATINUMD39.1JAJNIK
1071CARBOPLATINUMD39.2ŁOŻYSKO
1072CARBOPLATINUMD39.7INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1073CARBOPLATINUMD39.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1074CARBOPLATINUMD40NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1075CARBOPLATINUMD40.0GRUCZOŁ KROKOWY
1076CARBOPLATINUMD40.1JĄDRO
1077CARBOPLATINUMD40.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1078CARBOPLATINUMD40.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1079CARBOPLATINUMD41NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
1080CARBOPLATINUMD41.0NERKA
1081CARBOPLATINUMD41.1MIEDNICZKA NERKOWA
1082CARBOPLATINUMD41.2MOCZOWÓD
1083CARBOPLATINUMD41.3CEWKA MOCZOWA
1084CARBOPLATINUMD41.4PĘCHERZ MOCZOWY
1085CARBOPLATINUMD41.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
1086CARBOPLATINUMD41.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
1087CARBOPLATINUMD42NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
1088CARBOPLATINUMD42.0OPONY MÓZGOWE
1089CARBOPLATINUMD42.1OPONY RDZENIOWE
1090CARBOPLATINUMD42.9OPONY, NIEOKREŚLONE
1091CARBOPLATINUMD43NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1092CARBOPLATINUMD43.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
1093CARBOPLATINUMD43.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
1094CARBOPLATINUMD43.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
1095CARBOPLATINUMD43.3NERWY CZASZKOWE
1096CARBOPLATINUMD43.4RDZEŃ KRĘGOWY
1097CARBOPLATINUMD43.7INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1098CARBOPLATINUMD43.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
1099CARBOPLATINUMD44NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1100CARBOPLATINUMD44.0TARCZYCA
1101CARBOPLATINUMD44.1NADNERCZA
1102CARBOPLATINUMD44.2PRZYTARCZYCE
1103CARBOPLATINUMD44.3PRZYSADKA
1104CARBOPLATINUMD44.4PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
1105CARBOPLATINUMD44.5SZYSZYNKA
1106CARBOPLATINUMD44.6KŁĘBEK SZYJNY
1107CARBOPLATINUMD44.7CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
1108CARBOPLATINUMD44.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1109CARBOPLATINUMD44.9GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
1110CARBOPLATINUMD47.3SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
1111CARBOPLATINUMD47.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
1112CARBOPLATINUMD47.9NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
1113CARBOPLATINUMD48NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
1114CARBOPLATINUMD48.0KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
1115CARBOPLATINUMD48.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
1116CARBOPLATINUMD48.2NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
1117CARBOPLATINUMD48.3PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
1118CARBOPLATINUMD48.4OTRZEWNA
1119CARBOPLATINUMD48.5SKÓRA
1120CARBOPLATINUMD48.6SUTEK
1121CARBOPLATINUMD48.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
1122CARBOPLATINUMD48.9NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
1123CARBOPLATINUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
1124CARBOPLATINUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
1125CARBOPLATINUME85AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
1126CARBOPLATINUME85.0SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
1127CARBOPLATINUME85.1SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
1128CARBOPLATINUME85.2SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
1129CARBOPLATINUME85.3WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
1130CARBOPLATINUME85.4ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
1131CARBOPLATINUME85.8INNE AMYLOIDOZY
1132CARBOPLATINUME85.9AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
1133CARMUSTINUMC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
1134CARMUSTINUMC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
1135CARMUSTINUMC71.1PŁAT CZOŁOWY
1136CARMUSTINUMC71.2PŁAT SKRONIOWY
1137CARMUSTINUMC71.3PŁAT CIEMIENOWY
1138CARMUSTINUMC71.4PŁAT POTYLICZNY
1139CARMUSTINUMC71.5KOMORY MÓZGOWE
1140CARMUSTINUMC71.6MÓŻDŻEK
1141CARMUSTINUMC71.7PIEŃ MÓZGU
1142CARMUSTINUMC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
1143CARMUSTINUMC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
1144CARMUSTINUMC81CHOROBA HODGKINA
1145CARMUSTINUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
1146CARMUSTINUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
1147CARMUSTINUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
1148CARMUSTINUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
1149CARMUSTINUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
1150CARMUSTINUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
1151CARMUSTINUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
1152CARMUSTINUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
1153CARMUSTINUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
1154CARMUSTINUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
1155CARMUSTINUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
1156CARMUSTINUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1157CARMUSTINUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
1158CARMUSTINUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1159CARMUSTINUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
1160CARMUSTINUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1161CARMUSTINUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
1162CARMUSTINUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1163CARMUSTINUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1164CARMUSTINUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
1165CARMUSTINUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
1166CARMUSTINUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1167CARMUSTINUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1168CARMUSTINUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1169CARMUSTINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
1170CARMUSTINUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
1171CARMUSTINUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
1172CARMUSTINUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
1173CARMUSTINUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1174CARMUSTINUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
1175CARMUSTINUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1176CARMUSTINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
1177CARMUSTINUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
1178CARMUSTINUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
1179CARMUSTINUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1180CARMUSTINUMC90.0SZPICZAK MNOGI
1181CARMUSTINUME85AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
1182CARMUSTINUME85.1SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
1183CARMUSTINUME85.2SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
1184CARMUSTINUME85.3WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
1185CARMUSTINUME85.4ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
1186CARMUSTINUME85.8INNE AMYLOIDOZY
1187CARMUSTINUME85.9AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
1188CAPECITABINUMC16NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
1189CAPECITABINUMC16.0WPUST
1190CAPECITABINUMC16.1DNO ŻOŁĄDKA
1191CAPECITABINUMC16.2TRZON ŻOŁĄDKA
1192CAPECITABINUMC16.3UJŚCIE ODŹWIERNIKA
1193CAPECITABINUMC16.4ODŹWIERNIK
1194CAPECITABINUMC16.5KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
1195CAPECITABINUMC16.6KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
1196CAPECITABINUMC16.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
1197CAPECITABINUMC16.9ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
1198CAPECITABINUMC18NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
1199CAPECITABINUMC18.0JELITO ŚLEPE
1200CAPECITABINUMC18.1WYROSTEK ROBACZKOWY
1201CAPECITABINUMC18.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
1202CAPECITABINUMC18.3ZGIĘCIE WĄTROBOWE
1203CAPECITABINUMC18.4OKRĘŻNICA POPRZECZNA
1204CAPECITABINUMC18.5ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
1205CAPECITABINUMC18.6OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
1206CAPECITABINUMC18.7ESICA
1207CAPECITABINUMC18.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
1208CAPECITABINUMC18.9OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
1209CAPECITABINUMC19NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
1210CAPECITABINUMC20NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
1211CAPECITABINUMC50NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
1212CAPECITABINUMC50.0BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
1213CAPECITABINUMC50.1CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
1214CAPECITABINUMC50.2ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
1215CAPECITABINUMC50.3ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
1216CAPECITABINUMC50.4ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
1217CAPECITABINUMC50.5ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
1218CAPECITABINUMC50.6CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
1219CAPECITABINUMC50.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
1220CAPECITABINUMC50.9SUTEK, NIEOKREŚLONY
1221CETUXIMABC18NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
1222CETUXIMABC18.0JELITO ŚLEPE
1223CETUXIMABC18.1WYROSTEK ROBACZKOWY
1224CETUXIMABC18.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
1225CETUXIMABC18.3ZGIĘCIE WĄTROBOWE
1226CETUXIMABC18.4OKRĘŻNICA POPRZECZNA
1227CETUXIMABC18.5ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
1228CETUXIMABC18.6OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
1229CETUXIMABC18.7ESICA
1230CETUXIMABC18.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
1231CETUXIMABC18.9OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
1232CETUXIMABC19NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
1233CETUXIMABC20NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
1234CETUXIMABC21NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
1235CETUXIMABC21.0ODBYT, NIEOKREŚLONY
1236CETUXIMABC21.1KANAŁ ODBYTU
1237CETUXIMABC21.2STREFA KLOAKOGENNA
1238CETUXIMABC21.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
1239CHLORAMBUCILUMC56NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
1240CHLORAMBUCILUMC81CHOROBA HODGKINA
1241CHLORAMBUCILUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
1242CHLORAMBUCILUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
1243CHLORAMBUCILUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
1244CHLORAMBUCILUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
1245CHLORAMBUCILUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
1246CHLORAMBUCILUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
1247CHLORAMBUCILUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
1248CHLORAMBUCILUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
1249CHLORAMBUCILUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
1250CHLORAMBUCILUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
1251CHLORAMBUCILUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
1252CHLORAMBUCILUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1253CHLORAMBUCILUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
1254CHLORAMBUCILUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1255CHLORAMBUCILUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
1256CHLORAMBUCILUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1257CHLORAMBUCILUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
1258CHLORAMBUCILUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1259CHLORAMBUCILUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1260CHLORAMBUCILUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
1261CHLORAMBUCILUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
1262CHLORAMBUCILUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1263CHLORAMBUCILUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1264CHLORAMBUCILUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1265CHLORAMBUCILUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
1266CHLORAMBUCILUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
1267CHLORAMBUCILUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
1268CHLORAMBUCILUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
1269CHLORAMBUCILUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1270CHLORAMBUCILUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
1271CHLORAMBUCILUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1272CHLORAMBUCILUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
1273CHLORAMBUCILUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
1274CHLORAMBUCILUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
1275CHLORAMBUCILUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1276CHLORAMBUCILUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
1277CHLORAMBUCILUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
1278CHLORAMBUCILUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
1279CHLORAMBUCILUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
1280CHLORAMBUCILUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
1281CHLORAMBUCILUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
1282CHLORAMBUCILUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
1283CHLORAMBUCILUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
1284CHLORAMBUCILUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
1285CHLORAMBUCILUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
1286CHLORMETHINUMC81CHOROBA HODGKINA
1287CHLORMETHINUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
1288CHLORMETHINUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
1289CHLORMETHINUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
1290CHLORMETHINUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
1291CHLORMETHINUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
1292CHLORMETHINUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
1293CHLORMETHINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
1294CHLORMETHINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
1295CHLORMETHINUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
1296CHLORMETHINUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
1297CHLORMETHINUMD45CZERWIENICA PRAWDZIWA
1298CICLOSPORINUMD61INNE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE
1299CICLOSPORINUMD61.0NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA KONSTYTUCJONALNA
1300CICLOSPORINUMD61.1NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA WYWOŁANA LEKAMI
1301CICLOSPORINUMD61.2NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA SPOWODOANA INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
1302CICLOSPORINUMD61.3NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA IDIOPATYCZNA
1303CICLOSPORINUMD61.8INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE
1304CICLOSPORINUMD61.9NIEOKREŚLONA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA
1305CICLOSPORINUMD76NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO
1306CICLOSPORINUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
1307CICLOSPORINUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
1308CICLOSPORINUMD76.2ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
1309CICLOSPORINUMD76.3INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE
1310CICLOSPORINUMC80NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
1311CICLOSPORINUMC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
1312CICLOSPORINUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
1313CICLOSPORINUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
1314CISPLATINUMC00NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
1315CISPLATINUMC00.0POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
1316CISPLATINUMC00.1POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
1317CISPLATINUMC00.2POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
1318CISPLATINUMC00.3POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
1319CISPLATINUMC00.4POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
1320CISPLATINUMC00.5POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
1321CISPLATINUMC00.6SPOIDŁO WARGI
1322CISPLATINUMC00.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
1323CISPLATINUMC00.9WARGA, NIEOKREŚLONA
1324CISPLATINUMC01NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
1325CISPLATINUMC02NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
1326CISPLATINUMC02.0POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
1327CISPLATINUMC02.1BRZEG JĘZYKA
1328CISPLATINUMC02.2DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
1329CISPLATINUMC02.3PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
1330CISPLATINUMC02.4MIGDAŁEK JĘZYKOWY
1331CISPLATINUMC02.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
1332CISPLATINUMC02.9JĘZYK, NIEOKREŚLONY
1333CISPLATINUMC03NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA
1334CISPLATINUMC03.0DZIĄSŁO GÓRNE
1335CISPLATINUMC03.1DZIĄSŁO DOLNE
1336CISPLATINUMC03.9DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE
1337CISPLATINUMC04NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
1338CISPLATINUMC04.0PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
1339CISPLATINUMC04.1BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
1340CISPLATINUMC04.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
1341CISPLATINUMC04.9DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
1342CISPLATINUMC05NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
1343CISPLATINUMC05.0PODNIEBIENIE TWARDE
1344CISPLATINUMC05.1PODNIEBIENIE MIĘKKIE
1345CISPLATINUMC05.2JĘZYCZEK
1346CISPLATINUMC05.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
1347CISPLATINUMC05.9PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
1348CISPLATINUMC06NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
1349CISPLATINUMC06.0ŚLUZÓWKA POLICZKA
1350CISPLATINUMC06.1PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
1351CISPLATINUMC06.2PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
1352CISPLATINUMC06.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
1353CISPLATINUMC06.9JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
1354CISPLATINUMC07NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
1355CISPLATINUMC08NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
1356CISPLATINUMC08.0ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
1357CISPLATINUMC08.1ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
1358CISPLATINUMC08.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
1359CISPLATINUMC08.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
1360CISPLATINUMC09NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
1361CISPLATINUMC09.0DÓŁ MIGDAŁKOWY
1362CISPLATINUMC09.1ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
1363CISPLATINUMC09.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
1364CISPLATINUMC09.9MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
1365CISPLATINUMC10NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
1366CISPLATINUMC10.0DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
1367CISPLATINUMC10.1PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
1368CISPLATINUMC10.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
1369CISPLATINUMC10.3ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
1370CISPLATINUMC10.4SZCZELINA SKRZELOWA
1371CISPLATINUMC10.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
1372CISPLATINUMC10.9CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
1373CISPLATINUMC11NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
1374CISPLATINUMC11.0ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
1375CISPLATINUMC11.1ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
1376CISPLATINUMC11.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
1377CISPLATINUMC11.3ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
1378CISPLATINUMC11.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
1379CISPLATINUMC11.9CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
1380CISPLATINUMC12NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO
1381CISPLATINUMC13NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
1382CISPLATINUMC13.0OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
1383CISPLATINUMC13.1FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
1384CISPLATINUMC13.2TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
1385CISPLATINUMC13.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
1386CISPLATINUMC13.9CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
1387CISPLATINUMC14NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
1388CISPLATINUMC14.0GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
1389CISPLATINUMC14.2PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
1390CISPLATINUMC14.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
1391CISPLATINUMC15NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU
1392CISPLATINUMC15.0SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1393CISPLATINUMC15.1PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1394CISPLATINUMC15.2BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1395CISPLATINUMC15.3GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1396CISPLATINUMC15.4ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1397CISPLATINUMC15.5DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
1398CISPLATINUMC15.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU
1399CISPLATINUMC15.9PRZEŁYK, NIEOKREŚLONY
1400CISPLATINUMC16NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
1401CISPLATINUMC16.0WPUST
1402CISPLATINUMC16.1DNO ŻOŁĄDKA
1403CISPLATINUMC16.2TRZON ŻOŁĄDKA
1404CISPLATINUMC16.3UJŚCIE ODŹWIERNIKA
1405CISPLATINUMC16.4ODŹWIERNIK
1406CISPLATINUMC16.5KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
1407CISPLATINUMC16.6KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
1408CISPLATINUMC16.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
1409CISPLATINUMC16.9ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
1410CISPLATINUMC17NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
1411CISPLATINUMC17.0DWUNASTNICA
1412CISPLATINUMC17.1JELITO CZCZE
1413CISPLATINUMC17.2JELITO KRĘTE
1414CISPLATINUMC17.3UCHYŁEK MECKELA
1415CISPLATINUMC17.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
1416CISPLATINUMC17.9JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
1417CISPLATINUMC18NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
1418CISPLATINUMC18.0JELITO ŚLEPE
1419CISPLATINUMC18.1WYROSTEK ROBACZKOWY
1420CISPLATINUMC18.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
1421CISPLATINUMC18.3ZGIĘCIE WĄTROBOWE
1422CISPLATINUMC18.4OKRĘŻNICA POPRZECZNA
1423CISPLATINUMC18.5ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
1424CISPLATINUMC18.6OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
1425CISPLATINUMC18.7ESICA
1426CISPLATINUMC18.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
1427CISPLATINUMC18.9OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
1428CISPLATINUMC19NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
1429CISPLATINUMC20NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
1430CISPLATINUMC21NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
1431CISPLATINUMC21.0ODBYT, NIEOKREŚLONY
1432CISPLATINUMC21.1KANAŁ ODBYTU
1433CISPLATINUMC21.2STREFA KLOAKOGENNA
1434CISPLATINUMC21.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
1435CISPLATINUMC22NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
1436CISPLATINUMC22.0RAK KOMÓREK WĄTROBY
1437CISPLATINUMC22.1RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
1438CISPLATINUMC22.2WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
1439CISPLATINUMC22.3MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
1440CISPLATINUMC22.4INNE MIĘSAKI WĄTROBY
1441CISPLATINUMC22.7INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
1442CISPLATINUMC22.9WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
1443CISPLATINUMC23NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
1444CISPLATINUMC24NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
1445CISPLATINUMC24.0ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE
1446CISPLATINUMC24.1BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
1447CISPLATINUMC24.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
1448CISPLATINUMC24.9DROGI ŻÓŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1449CISPLATINUMC25NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
1450CISPLATINUMC25.0GŁOWA TRZUSTKI
1451CISPLATINUMC25.1TRZON TRZUSTKI
1452CISPLATINUMC25.2OGON TRZUSTKI
1453CISPLATINUMC25.3PRZEWÓD TRZUSTKOWY
1454CISPLATINUMC25.4CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
1455CISPLATINUMC25.7INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
1456CISPLATINUMC25.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
1457CISPLATINUMC25.9TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
1458CISPLATINUMC26NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
1459CISPLATINUMC26.0PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
1460CISPLATINUMC26.1ŚLEDZIONA
1461CISPLATINUMC26.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
1462CISPLATINUMC26.9CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
1463CISPLATINUMC30NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
1464CISPLATINUMC30.0JAMA NOSOWA
1465CISPLATINUMC30.1UCHO ŚRODKOWE
1466CISPLATINUMC31NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
1467CISPLATINUMC31.0ZATOKA SZCZĘKOWA
1468CISPLATINUMC31.1KOMÓRKI SITOWE
1469CISPLATINUMC31.2ZATOKA CZOŁOWA
1470CISPLATINUMC31.3ZATOKA KLINOWA
1471CISPLATINUMC31.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
1472CISPLATINUMC31.9ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
1473CISPLATINUMC32NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI
1474CISPLATINUMC32.0GŁOŚNIA
1475CISPLATINUMC32.1NAGŁOŚNIA
1476CISPLATINUMC32.2JAMA PODGŁOŚNIOWA
1477CISPLATINUMC32.3CHRZĄSTKI KRTANI
1478CISPLATINUMC32.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
1479CISPLATINUMC32.9KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
1480CISPLATINUMC33NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
1481CISPLATINUMC34NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
1482CISPLATINUMC34.0OSKRZELE GŁÓWNE
1483CISPLATINUMC34.1PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
1484CISPLATINUMC34.2PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
1485CISPLATINUMC34.3PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
1486CISPLATINUMC34.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
1487CISPLATINUMC34.9OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
1488CISPLATINUMC37NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
1489CISPLATINUMC38NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
1490CISPLATINUMC38.0SERCE
1491CISPLATINUMC38.1SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
1492CISPLATINUMC38.2SRÓDPIERSIE TYLNE
1493CISPLATINUMC38.3SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
1494CISPLATINUMC38.4OPŁUCNA
1495CISPLATINUMC38.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
1496CISPLATINUMC39NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
1497CISPLATINUMC39.0GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
1498CISPLATINUMC39.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
1499CISPLATINUMC39.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
1500CISPLATINUMC40NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
1501CISPLATINUMC40.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
1502CISPLATINUMC40.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
1503CISPLATINUMC40.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
1504CISPLATINUMC40.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
1505CISPLATINUMC40.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
1506CISPLATINUMC40.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
1507CISPLATINUMC41NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
1508CISPLATINUMC41.0KOŚCI CZASZKI I TWARZY
1509CISPLATINUMC41.1ŻUCHWA
1510CISPLATINUMC41.2KOŚCI KRĘGOSŁUPA
1511CISPLATINUMC41.3KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
1512CISPLATINUMC41.4KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
1513CISPLATINUMC41.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
1514CISPLATINUMC41.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
1515CISPLATINUMC43CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
1516CISPLATINUMC43.0CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
1517CISPLATINUMC43.1CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
1518CISPLATINUMC43.2CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
1519CISPLATINUMC43.3CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
1520CISPLATINUMC43.4CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
1521CISPLATINUMC43.5CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
1522CISPLATINUMC43.6CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1523CISPLATINUMC43.7CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
1524CISPLATINUMC43.8CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
1525CISPLATINUMC43.9CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
1526CISPLATINUMC44INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
1527CISPLATINUMC44.0SKÓRA WARGI
1528CISPLATINUMC44.1SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
1529CISPLATINUMC44.2SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
1530CISPLATINUMC44.3SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
1531CISPLATINUMC44.4SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
1532CISPLATINUMC44.5SKÓRA TUŁOWIA
1533CISPLATINUMC44.6SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1534CISPLATINUMC44.7SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
1535CISPLATINUMC44.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
1536CISPLATINUMC44.9NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
1537CISPLATINUMC45MIĘDZYBŁONIAK
1538CISPLATINUMC45.0MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
1539CISPLATINUMC45.1MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
1540CISPLATINUMC45.2MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
1541CISPLATINUMC45.7MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
1542CISPLATINUMC45.9MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
1543CISPLATINUMC47NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
1544CISPLATINUMC47.0NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
1545CISPLATINUMC47.1NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1546CISPLATINUMC47.2NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
1547CISPLATINUMC47.3NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
1548CISPLATINUMC47.4NERWY OBWODOWE BRZUCHA
1549CISPLATINUMC47.5NERWY OBWODOWE MIEDNICY
1550CISPLATINUMC47.6NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
1551CISPLATINUMC47.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
1552CISPLATINUMC47.9NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
1553CISPLATINUMC48NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
1554CISPLATINUMC48.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
1555CISPLATINUMC48.1OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
1556CISPLATINUMC48.2OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
1557CISPLATINUMC48.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
1558CISPLATINUMC49NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
1559CISPLATINUMC49.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
1560CISPLATINUMC49.1TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1561CISPLATINUMC49.2TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
1562CISPLATINUMC49.3TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
1563CISPLATINUMC49.4TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
1564CISPLATINUMC49.5TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
1565CISPLATINUMC49.6TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
1566CISPLATINUMC49.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
1567CISPLATINUMC49.9TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
1568CISPLATINUMC50NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
1569CISPLATINUMC50.0BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
1570CISPLATINUMC50.1CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
1571CISPLATINUMC50.2ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
1572CISPLATINUMC50.3ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
1573CISPLATINUMC50.4ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
1574CISPLATINUMC50.5ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
1575CISPLATINUMC50.6CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
1576CISPLATINUMC50.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
1577CISPLATINUMC50.9SUTEK, NIEOKREŚLONY
1578CISPLATINUMC51NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
1579CISPLATINUMC51.0WARGI SROMOWE WIĘKSZE
1580CISPLATINUMC51.1WARGI SROMOWE MNIEJSZE
1581CISPLATINUMC51.2ŁECHTACZKA
1582CISPLATINUMC51.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
1583CISPLATINUMC51.9SROM, NIEOKREŚLONE
1584CISPLATINUMC52NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
1585CISPLATINUMC53NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
1586CISPLATINUMC53.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
1587CISPLATINUMC53.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
1588CISPLATINUMC53.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
1589CISPLATINUMC53.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
1590CISPLATINUMC54NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
1591CISPLATINUMC54.0CIEŚŃ MACICY
1592CISPLATINUMC54.1BŁONA ŚLUZOWA MACICY
1593CISPLATINUMC54.2MIĘŚNIÓWKA MACICY
1594CISPLATINUMC54.3DNO MACICY
1595CISPLATINUMC54.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
1596CISPLATINUMC54.9TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
1597CISPLATINUMC55NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
1598CISPLATINUMC56NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
1599CISPLATINUMC57NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1600CISPLATINUMC57.0TRĄBKA FALLOPIA
1601CISPLATINUMC57.1WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
1602CISPLATINUMC57.2WIĘZADŁO OBŁE MACICY
1603CISPLATINUMC57.3PRZYMACICZA
1604CISPLATINUMC57.4PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
1605CISPLATINUMC57.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1606CISPLATINUMC57.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1607CISPLATINUMC57.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1608CISPLATINUMC58NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
1609CISPLATINUMC60NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
1610CISPLATINUMC60.0NAPLETEK
1611CISPLATINUMC60.1ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
1612CISPLATINUMC60.2TRZON PRĄCIA
1613CISPLATINUMC60.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
1614CISPLATINUMC60.9PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
1615CISPLATINUMC61NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
1616CISPLATINUMC62NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
1617CISPLATINUMC62.0JĄDRO NIEZSTĄPIONE
1618CISPLATINUMC62.1JĄDRO ZSTĄPIONE
1619CISPLATINUMC62.9JĄDRO, NIEOKREŚLONE
1620CISPLATINUMC63NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1621CISPLATINUMC63.0NAJĄDRZE
1622CISPLATINUMC63.1POWRÓZEK NASIENNY
1623CISPLATINUMC63.2MOSZNA
1624CISPLATINUMC63.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
1625CISPLATINUMC63.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1626CISPLATINUMC63.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1627CISPLATINUMC64NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
1628CISPLATINUMC65NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
1629CISPLATINUMC66NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
1630CISPLATINUMC67NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
1631CISPLATINUMC67.0TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
1632CISPLATINUMC67.1SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
1633CISPLATINUMC67.2ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
1634CISPLATINUMC67.3ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
1635CISPLATINUMC67.4ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
1636CISPLATINUMC67.5SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
1637CISPLATINUMC67.6UJŚCIE MOCZOWODU
1638CISPLATINUMC67.7MOCZOWNIK
1639CISPLATINUMC67.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
1640CISPLATINUMC67.9PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
1641CISPLATINUMC68NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
1642CISPLATINUMC68.0CEWKA MOCZOWA
1643CISPLATINUMC68.1GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
1644CISPLATINUMC68.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
1645CISPLATINUMC68.9UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
1646CISPLATINUMC69NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
1647CISPLATINUMC69.0SPOJÓWKA
1648CISPLATINUMC69.1ROGÓWKA
1649CISPLATINUMC69.2SIATKÓWKA
1650CISPLATINUMC69.3NACZYNIÓWKA
1651CISPLATINUMC69.4CIAŁO RZĘSKOWE
1652CISPLATINUMC69.5GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
1653CISPLATINUMC69.6OCZODÓŁ
1654CISPLATINUMC69.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
1655CISPLATINUMC69.9OKO, NIEOKREŚLONE
1656CISPLATINUMC70NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
1657CISPLATINUMC70.0OPONY MÓZGOWE
1658CISPLATINUMC70.1OPONY RDZENIOWE
1659CISPLATINUMC70.9OPONY, NIEOKREŚLONE
1660CISPLATINUMC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
1661CISPLATINUMC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
1662CISPLATINUMC71.1PŁAT CZOŁOWY
1663CISPLATINUMC71.2PŁAT SKRONIOWY
1664CISPLATINUMC71.3PŁAT CIEMIENOWY
1665CISPLATINUMC71.4PŁAT POTYLICZNY
1666CISPLATINUMC71.5KOMORY MÓZGOWE
1667CISPLATINUMC71.6MÓŻDŻEK
1668CISPLATINUMC71.7PIEŃ MÓZGU
1669CISPLATINUMC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
1670CISPLATINUMC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
1671CISPLATINUMC72NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1672CISPLATINUMC72.0RDZEŃ KRĘGOWY
1673CISPLATINUMC72.1OGON KOŃSKI
1674CISPLATINUMC72.2NERW WĘCHOWY
1675CISPLATINUMC72.3NERW WZROKOWY
1676CISPLATINUMC72.4NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
1677CISPLATINUMC72.5INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
1678CISPLATINUMC72.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1679CISPLATINUMC72.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
1680CISPLATINUMC73NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
1681CISPLATINUMC74NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
1682CISPLATINUMC74.0KORA NADNERCZY
1683CISPLATINUMC74.1RDZEŃ NADNERCZY
1684CISPLATINUMC74.9NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
1685CISPLATINUMC75NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
1686CISPLATINUMC75.0GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
1687CISPLATINUMC75.1PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
1688CISPLATINUMC75.2PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
1689CISPLATINUMC75.3SZYSZYNKA
1690CISPLATINUMC75.4KŁĘBEK SZYJNY
1691CISPLATINUMC75.5CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
1692CISPLATINUMC75.8ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
1693CISPLATINUMC75.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
1694CISPLATINUMC76NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
1695CISPLATINUMC76.0GŁOWA, TWARZ I SZYJA
1696CISPLATINUMC76.1KLATKA PIERSIOWA
1697CISPLATINUMC76.2BRZUCH
1698CISPLATINUMC76.3MIEDNICA
1699CISPLATINUMC76.4KOŃCZYNA GÓRNA
1700CISPLATINUMC76.5KOŃCZYNA DOLNA
1701CISPLATINUMC76.7INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
1702CISPLATINUMC76.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
1703CISPLATINUMC77WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
1704CISPLATINUMC77.0WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
1705CISPLATINUMC77.1WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
1706CISPLATINUMC77.2WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
1707CISPLATINUMC77.3WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
1708CISPLATINUMC77.4WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
1709CISPLATINUMC77.5WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
1710CISPLATINUMC77.8WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
1711CISPLATINUMC77.9WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
1712CISPLATINUMC78WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGI I TRAWIENNEGO
1713CISPLATINUMC78.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
1714CISPLATINUMC78.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
1715CISPLATINUMC78.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
1716CISPLATINUMC78.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
1717CISPLATINUMC78.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
1718CISPLATINUMC78.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
1719CISPLATINUMC78.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
1720CISPLATINUMC78.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
1721CISPLATINUMC78.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
1722CISPLATINUMC79WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
1723CISPLATINUMC79.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
1724CISPLATINUMC79.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
1725CISPLATINUMC79.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
1726CISPLATINUMC79.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
1727CISPLATINUMC79.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
1728CISPLATINUMC79.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
1729CISPLATINUMC79.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
1730CISPLATINUMC79.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
1731CISPLATINUMC79.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
1732CISPLATINUMC80NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
1733CISPLATINUMC81CHOROBA HODGKINA
1734CISPLATINUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
1735CISPLATINUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
1736CISPLATINUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
1737CISPLATINUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
1738CISPLATINUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
1739CISPLATINUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
1740CISPLATINUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
1741CISPLATINUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
1742CISPLATINUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
1743CISPLATINUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
1744CISPLATINUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
1745CISPLATINUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1746CISPLATINUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
1747CISPLATINUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1748CISPLATINUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
1749CISPLATINUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
1750CISPLATINUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
1751CISPLATINUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1752CISPLATINUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
1753CISPLATINUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
1754CISPLATINUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
1755CISPLATINUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1756CISPLATINUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1757CISPLATINUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1758CISPLATINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
1759CISPLATINUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
1760CISPLATINUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
1761CISPLATINUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
1762CISPLATINUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
1763CISPLATINUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
1764CISPLATINUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
1765CISPLATINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
1766CISPLATINUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
1767CISPLATINUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
1768CISPLATINUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
1769CISPLATINUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
1770CISPLATINUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
1771CISPLATINUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
1772CISPLATINUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
1773CISPLATINUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
1774CISPLATINUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
1775CISPLATINUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
1776CISPLATINUMC90SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
1777CISPLATINUMC90.0SZPICZAK MNOGI
1778CISPLATINUMC90.1BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
1779CISPLATINUMC90.2POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
1780CISPLATINUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
1781CISPLATINUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
1782CISPLATINUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
1783CISPLATINUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
1784CISPLATINUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
1785CISPLATINUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
1786CISPLATINUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
1787CISPLATINUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
1788CISPLATINUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
1789CISPLATINUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
1790CISPLATINUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
1791CISPLATINUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
1792CISPLATINUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
1793CISPLATINUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
1794CISPLATINUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
1795CISPLATINUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
1796CISPLATINUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
1797CISPLATINUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
1798CISPLATINUMC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
1799CISPLATINUMC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
1800CISPLATINUMC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
1801CISPLATINUMC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
1802CISPLATINUMC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
1803CISPLATINUMC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
1804CISPLATINUMC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
1805CISPLATINUMC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
1806CISPLATINUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
1807CISPLATINUMC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
1808CISPLATINUMC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
1809CISPLATINUMC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
1810CISPLATINUMC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
1811CISPLATINUMC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
1812CISPLATINUMC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
1813CISPLATINUMC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
1814CISPLATINUMC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
1815CISPLATINUMC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
1816CISPLATINUMC95.7INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
1817CISPLATINUMC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
1818CISPLATINUMC96INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
1819CISPLATINUMC96.0CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
1820CISPLATINUMC96.1HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
1821CISPLATINUMC96.2GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
1822CISPLATINUMC96.3PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
1823CISPLATINUMC96.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
1824CISPLATINUMC96.9NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
1825CISPLATINUMC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
1826CISPLATINUMD00.2ŻOŁĄDEK
1827CISPLATINUMD01RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
1828CISPLATINUMD01.0OKRĘŻNICA
1829CISPLATINUMD01.1ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
1830CISPLATINUMD01.2ODBYTNICA
1831CISPLATINUMD01.3ODBYT I KANAŁ ODBYTU
1832CISPLATINUMD01.4INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
1833CISPLATINUMD01.5WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
1834CISPLATINUMD01.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
1835CISPLATINUMD01.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
1836CISPLATINUMD03CZERNIAK IN SITU
1837CISPLATINUMD03.0CZERNIAK IN SITU WARGI
1838CISPLATINUMD03.1CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
1839CISPLATINUMD03.2CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
1840CISPLATINUMD03.3CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
1841CISPLATINUMD03.4CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
1842CISPLATINUMD03.5CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
1843CISPLATINUMD03.6CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1844CISPLATINUMD03.7CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
1845CISPLATINUMD03.8CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
1846CISPLATINUMD03.9CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
1847CISPLATINUMD06RAK IN SITU SZYJKI MACICY
1848CISPLATINUMD06.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
1849CISPLATINUMD06.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
1850CISPLATINUMD06.7INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
1851CISPLATINUMD06.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
1852CISPLATINUMD07RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1853CISPLATINUMD07.0BŁONA ŚLUZOWA MACICY
1854CISPLATINUMD07.1SROM
1855CISPLATINUMD07.2POCHWA
1856CISPLATINUMD07.3INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
1857CISPLATINUMD07.4PRĄCIE
1858CISPLATINUMD07.5GRUCZOŁ KROKOWY
1859CISPLATINUMD07.6INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
1860CISPLATINUMD09RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
1861CISPLATINUMD09.0PĘCHERZ MOCZOWY
1862CISPLATINUMD09.1INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
1863CISPLATINUMD09.2OKO
1864CISPLATINUMD09.3TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1865CISPLATINUMD09.7RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
1866CISPLATINUMD09.9RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
1867CISPLATINUMD10NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
1868CISPLATINUMD10.0WARGA
1869CISPLATINUMD10.1JĘZYK
1870CISPLATINUMD10.2DNO JAMY USTNEJ
1871CISPLATINUMD10.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
1872CISPLATINUMD10.4MIGDAŁEK
1873CISPLATINUMD10.5INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
1874CISPLATINUMD10.6CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
1875CISPLATINUMD10.7CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
1876CISPLATINUMD10.9GARDŁO, NIEOKREŚLONE
1877CISPLATINUMD11NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
1878CISPLATINUMD11.0ŚLINIANKA PRZYUSZNA
1879CISPLATINUMD11.7INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
1880CISPLATINUMD11.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
1881CISPLATINUMD12NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY,ODBYTNICY,ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
1882CISPLATINUMD12.0JELITO ŚLEPE
1883CISPLATINUMD12.1WYROSTEK ROBACZKOWY
1884CISPLATINUMD12.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
1885CISPLATINUMD12.3OKRĘŻNICA POPRZECZNA
1886CISPLATINUMD12.4OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
1887CISPLATINUMD12.5OKRĘŻNICA ESOWATA
1888CISPLATINUMD12.6OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
1889CISPLATINUMD12.7ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
1890CISPLATINUMD12.8ODBYTNICA
1891CISPLATINUMD12.9ODBYT I KANAŁ ODBYTU
1892CISPLATINUMD13NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
1893CISPLATINUMD13.0PRZEŁYK
1894CISPLATINUMD13.1ŻOŁĄDEK
1895CISPLATINUMD13.2DWUNASTNICA
1896CISPLATINUMD13.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
1897CISPLATINUMD13.4WĄTROBA
1898CISPLATINUMD13.5DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
1899CISPLATINUMD13.6TRZUSTKA
1900CISPLATINUMD13.7WYSPY TRZUSTKI
1901CISPLATINUMD13.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
1902CISPLATINUMD14NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
1903CISPLATINUMD14.0UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
1904CISPLATINUMD14.1KRTAŃ
1905CISPLATINUMD14.2TCHAWICA
1906CISPLATINUMD14.3OSKRZELA I PŁUCA
1907CISPLATINUMD14.4UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
1908CISPLATINUMD15NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
1909CISPLATINUMD15.0GRASICA
1910CISPLATINUMD15.1SERCE
1911CISPLATINUMD15.2SRÓDPIERSIE
1912CISPLATINUMD15.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
1913CISPLATINUMD15.9NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
1914CISPLATINUMD16NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
1915CISPLATINUMD16.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
1916CISPLATINUMD16.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
1917CISPLATINUMD16.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
1918CISPLATINUMD16.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
1919CISPLATINUMD16.4KOŚCI CZASZKI I TWARZY
1920CISPLATINUMD16.5ŻUCHWA
1921CISPLATINUMD16.6KRĘGOSŁUP
1922CISPLATINUMD16.7ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
1923CISPLATINUMD16.8KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
1924CISPLATINUMD16.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
1925CISPLATINUMD20NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
1926CISPLATINUMD20.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
1927CISPLATINUMD20.1OTRZEWNA
1928CISPLATINUMD21INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
1929CISPLATINUMD21.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
1930CISPLATINUMD21.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
1931CISPLATINUMD21.2TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
1932CISPLATINUMD21.3TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
1933CISPLATINUMD21.4TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
1934CISPLATINUMD21.5TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
1935CISPLATINUMD21.6TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
1936CISPLATINUMD21.9TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
1937CISPLATINUMD27NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
1938CISPLATINUMD28NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1939CISPLATINUMD28.0SROM
1940CISPLATINUMD28.1POCHWA
1941CISPLATINUMD28.2JAJOWODY I WIĘZADŁA
1942CISPLATINUMD28.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1943CISPLATINUMD28.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1944CISPLATINUMD29NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
1945CISPLATINUMD29.0PRĄCIE
1946CISPLATINUMD29.1GRUCZOŁ KROKOWY
1947CISPLATINUMD29.2JĄDRO
1948CISPLATINUMD29.3NAJĄDRZE
1949CISPLATINUMD29.4MOSZNA
1950CISPLATINUMD29.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
1951CISPLATINUMD29.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
1952CISPLATINUMD30NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
1953CISPLATINUMD30.0NERKA
1954CISPLATINUMD30.1MIEDNICZKA NERKOWA
1955CISPLATINUMD30.2MOCZOWÓD
1956CISPLATINUMD30.3PĘCHERZ MOCZOWY
1957CISPLATINUMD30.4CEWKA MOCZOWA
1958CISPLATINUMD30.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
1959CISPLATINUMD30.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
1960CISPLATINUMD31NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
1961CISPLATINUMD31.0SPOJÓWKA
1962CISPLATINUMD31.1ROGÓWKA
1963CISPLATINUMD31.2SIATKÓWKA
1964CISPLATINUMD31.3NACZYNIÓWKA
1965CISPLATINUMD31.4CIAŁO RZĘSKOWE
1966CISPLATINUMD31.5GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
1967CISPLATINUMD31.6OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
1968CISPLATINUMD31.9OKO, NIEOKREŚLONE
1969CISPLATINUMD32NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
1970CISPLATINUMD32.0OPONY MÓZGOWE
1971CISPLATINUMD32.1OPONY RDZENIOWE
1972CISPLATINUMD32.9OPONY, NIEOKREŚLONE
1973CISPLATINUMD33NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1974CISPLATINUMD33.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
1975CISPLATINUMD33.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
1976CISPLATINUMD33.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
1977CISPLATINUMD33.3NERWY CZASZKOWE
1978CISPLATINUMD33.4RDZEŃ KRĘGOWY
1979CISPLATINUMD33.7INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
1980CISPLATINUMD33.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
1981CISPLATINUMD34NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
1982CISPLATINUMD35.0NADNERCZA
1983CISPLATINUMD35.1PRZYTARCZYCE
1984CISPLATINUMD35.2PRZYSADKA
1985CISPLATINUMD35.3PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
1986CISPLATINUMD35.4SZYSZYNKA
1987CISPLATINUMD35.5KŁĘBEK SZYJNY
1988CISPLATINUMD35.6CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
1989CISPLATINUMD35.7INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1990CISPLATINUMD35.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
1991CISPLATINUMD35.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
1992CISPLATINUMD36NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
1993CISPLATINUMD36.0WĘZŁY CHŁONNE
1994CISPLATINUMD36.1NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
1995CISPLATINUMD36.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
1996CISPLATINUMD36.9NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
1997CISPLATINUMD37NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
1998CISPLATINUMD37.0WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
1999CISPLATINUMD37.1ŻOŁĄDEK
2000CISPLATINUMD37.2JELITO CIENKIE
2001CISPLATINUMD37.3JELIO ŚLEPE
2002CISPLATINUMD37.4OKRĘŻNICA
2003CISPLATINUMD37.5ODBYTNICA
2004CISPLATINUMD37.6WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
2005CISPLATINUMD37.7INNE NARZĄDY TRAWIENNE
2006CISPLATINUMD37.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
2007CISPLATINUMD38NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
2008CISPLATINUMD38.0KRTAŃ
2009CISPLATINUMD38.1TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
2010CISPLATINUMD38.2OPŁUCNA
2011CISPLATINUMD38.3SRÓDPIERSIE
2012CISPLATINUMD38.4GRASICA
2013CISPLATINUMD38.5INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
2014CISPLATINUMD38.6UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
2015CISPLATINUMD39NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2016CISPLATINUMD39.0MACICA
2017CISPLATINUMD39.1JAJNIK
2018CISPLATINUMD39.2ŁOŻYSKO
2019CISPLATINUMD39.7INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2020CISPLATINUMD39.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2021CISPLATINUMD40NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2022CISPLATINUMD40.0GRUCZOŁ KROKOWY
2023CISPLATINUMD40.1JĄDRO
2024CISPLATINUMD40.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2025CISPLATINUMD40.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2026CISPLATINUMD41NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
2027CISPLATINUMD41.0NERKA
2028CISPLATINUMD41.1MIEDNICZKA NERKOWA
2029CISPLATINUMD41.2MOCZOWÓD
2030CISPLATINUMD41.3CEWKA MOCZOWA
2031CISPLATINUMD41.4PĘCHERZ MOCZOWY
2032CISPLATINUMD41.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
2033CISPLATINUMD41.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
2034CISPLATINUMD42NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
2035CISPLATINUMD42.0OPONY MÓZGOWE
2036CISPLATINUMD42.1OPONY RDZENIOWE
2037CISPLATINUMD42.9OPONY, NIEOKREŚLONE
2038CISPLATINUMD43NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2039CISPLATINUMD43.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
2040CISPLATINUMD43.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
2041CISPLATINUMD43.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
2042CISPLATINUMD43.3NERWY CZASZKOWE
2043CISPLATINUMD43.4RDZEŃ KRĘGOWY
2044CISPLATINUMD43.7INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2045CISPLATINUMD43.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
2046CISPLATINUMD44NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2047CISPLATINUMD44.0TARCZYCA
2048CISPLATINUMD44.1NADNERCZA
2049CISPLATINUMD44.2PRZYTARCZYCE
2050CISPLATINUMD44.3PRZYSADKA
2051CISPLATINUMD44.4PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
2052CISPLATINUMD44.5SZYSZYNKA
2053CISPLATINUMD44.6KŁĘBEK SZYJNY
2054CISPLATINUMD44.7CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
2055CISPLATINUMD44.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2056CISPLATINUMD44.9GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
2057CISPLATINUMD47.3SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
2058CISPLATINUMD47.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
2059CISPLATINUMD47.9NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
2060CISPLATINUMD48NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2061CISPLATINUMD48.0KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
2062CISPLATINUMD48.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
2063CISPLATINUMD48.2NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
2064CISPLATINUMD48.3PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
2065CISPLATINUMD48.4OTRZEWNA
2066CISPLATINUMD48.5SKÓRA
2067CISPLATINUMD48.6SUTEK
2068CISPLATINUMD48.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
2069CISPLATINUMD48.9NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
2070CISPLATINUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
2071CISPLATINUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
2072CISPLATINUME85AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
2073CISPLATINUME85.0SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
2074CISPLATINUME85.1SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
2075CISPLATINUME85.2SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
2076CISPLATINUME85.3WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
2077CISPLATINUME85.4ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
2078CISPLATINUME85.8INNE AMYLOIDOZY
2079CISPLATINUME85.9AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
2080CLADRIBINUMD76NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO
2081CLADRIBINUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
2082CLADRIBINUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
2083CLADRIBINUMD76.2ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
2084CLADRIBINUMD76.3INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE
2085CLADRIBINUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2086CLADRIBINUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
2087CLADRIBINUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
2088CLADRIBINUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
2089CLADRIBINUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
2090CLADRIBINUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2091CLADRIBINUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
2092CLADRIBINUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2093CLADRIBINUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
2094CLADRIBINUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2095CLADRIBINUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
2096CLADRIBINUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2097CLADRIBINUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2098CLADRIBINUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
2099CLADRIBINUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
2100CLADRIBINUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
2101CLADRIBINUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2102CLADRIBINUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2103CLADRIBINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
2104CLADRIBINUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
2105CLADRIBINUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
2106CLADRIBINUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
2107CLADRIBINUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2108CLADRIBINUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
2109CLADRIBINUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
2110CLADRIBINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
2111CLADRIBINUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
2112CLADRIBINUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
2113CLADRIBINUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2114CLADRIBINUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
2115CLADRIBINUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
2116CLADRIBINUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
2117CLADRIBINUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
2118CLADRIBINUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
2119CLADRIBINUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
2120CLADRIBINUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
2121CLADRIBINUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
2122CLADRIBINUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
2123CLADRIBINUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
2124CLADRIBINUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
2125CLADRIBINUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
2126CLADRIBINUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
2127CLADRIBINUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
2128CLADRIBINUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
2129CLADRIBINUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
2130CLADRIBINUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
2131CLADRIBINUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2132CLADRIBINUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2133CLADRIBINUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2134CLADRIBINUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
2135CLADRIBINUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
2136CLADRIBINUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
2137CLADRIBINUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2138CLADRIBINUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
2139CLADRIBINUMC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2140CLADRIBINUMC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2141CLADRIBINUMC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2142CLADRIBINUMC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2143CLADRIBINUMC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2144CLADRIBINUMC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
2145CLADRIBINUMC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
2146CLADRIBINUMC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
2147CLADRIBINUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
2148CLADRIBINUMC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
2149CLADRIBINUMC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
2150CLADRIBINUMC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
2151CLADRIBINUMC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
2152CLADRIBINUMC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
2153CLADRIBINUMC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2154CLADRIBINUMC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2155CLADRIBINUMC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2156CLADRIBINUMC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2157CLADRIBINUMC95.7INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2158CLADRIBINUMC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
2159CLADRIBINUMC96INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
2160CLADRIBINUMC96.0CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
2161CLADRIBINUMC96.1HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
2162CLADRIBINUMC96.2GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
2163CLADRIBINUMC96.3PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
2164CLADRIBINUMC96.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
2165CLADRIBINUMC96.9NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
2166CLADRIBINUMC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
2167CLADRIBINUMD46.2OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
2168CLADRIBINUMD46.3OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
2169CLADRIBINUMD76.0
HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA
NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
2170CYKLOPHOSPHAMIDUMC00NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2171CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.0POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
2172CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.1POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
2173CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.2POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
2174CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.3POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
2175CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.4POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
2176CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.5POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
2177CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.6SPOIDŁO WARGI
2178CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
2179CYKLOPHOSPHAMIDUMC00.9WARGA, NIEOKREŚLONA
2180CYKLOPHOSPHAMIDUMC01NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
2181CYKLOPHOSPHAMIDUMC02NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
2182CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.0POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
2183CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.1BRZEG JĘZYKA
2184CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.2DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
2185CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.3PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
2186CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.4MIGDAŁEK JĘZYKOWY
2187CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
2188CYKLOPHOSPHAMIDUMC02.9JĘZYK, NIEOKREŚLONY
2189CYKLOPHOSPHAMIDUMC03NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA
2190CYKLOPHOSPHAMIDUMC03.0DZIĄSŁO GÓRNE
2191CYKLOPHOSPHAMIDUMC03.1DZIĄSŁO DOLNE
2192CYKLOPHOSPHAMIDUMC03.9DZIĄSŁO, NIEOKREŚLONE
2193CYKLOPHOSPHAMIDUMC04NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
2194CYKLOPHOSPHAMIDUMC04.0PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
2195CYKLOPHOSPHAMIDUMC04.1BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
2196CYKLOPHOSPHAMIDUMC04.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
2197CYKLOPHOSPHAMIDUMC04.9DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
2198CYKLOPHOSPHAMIDUMC05NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
2199CYKLOPHOSPHAMIDUMC05.0PODNIEBIENIE TWARDE
2200CYKLOPHOSPHAMIDUMC05.1PODNIEBIENIE MIĘKKIE
2201CYKLOPHOSPHAMIDUMC05.2JĘZYCZEK
2202CYKLOPHOSPHAMIDUMC05.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
2203CYKLOPHOSPHAMIDUMC05.9PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
2204CYKLOPHOSPHAMIDUMC06NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
2205CYKLOPHOSPHAMIDUMC06.0ŚLUZÓWKA POLICZKA
2206CYKLOPHOSPHAMIDUMC06.1PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
2207CYKLOPHOSPHAMIDUMC06.2PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
2208CYKLOPHOSPHAMIDUMC06.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
2209CYKLOPHOSPHAMIDUMC06.9JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
2210CYKLOPHOSPHAMIDUMC07NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
2211CYKLOPHOSPHAMIDUMC08NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
2212CYKLOPHOSPHAMIDUMC08.0ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
2213CYKLOPHOSPHAMIDUMC08.1ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
2214CYKLOPHOSPHAMIDUMC08.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
2215CYKLOPHOSPHAMIDUMC08.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
2216CYKLOPHOSPHAMIDUMC09NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
2217CYKLOPHOSPHAMIDUMC09.0DÓŁ MIGDAŁKOWY
2218CYKLOPHOSPHAMIDUMC09.1ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
2219CYKLOPHOSPHAMIDUMC09.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
2220CYKLOPHOSPHAMIDUMC09.9MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
2221CYKLOPHOSPHAMIDUMC10
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
(OROPHARYNX)
2222CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.0DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
2223CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.1PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
2224CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
2225CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.3ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
2226CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.4SZCZELINA SKRZELOWA
2227CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
2228CYKLOPHOSPHAMIDUMC10.9CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
2229CYKLOPHOSPHAMIDUMC11NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
2230CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.0ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
2231CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.1ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
2232CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.2ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
2233CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.3ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
2234CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
2235CYKLOPHOSPHAMIDUMC11.9CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
2236CYKLOPHOSPHAMIDUMC12NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO
2237CYKLOPHOSPHAMIDUMC13NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
2238CYKLOPHOSPHAMIDUMC13.0OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
2239CYKLOPHOSPHAMIDUMC13.1FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
2240CYKLOPHOSPHAMIDUMC13.2TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
2241CYKLOPHOSPHAMIDUMC13.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
2242CYKLOPHOSPHAMIDUMC13.9CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
2243CYKLOPHOSPHAMIDUMC14NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
2244CYKLOPHOSPHAMIDUMC14.0GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
2245CYKLOPHOSPHAMIDUMC14.2PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
2246CYKLOPHOSPHAMIDUMC14.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
2247CYKLOPHOSPHAMIDUMC16NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
2248CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.0WPUST
2249CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.1DNO ŻOŁĄDKA
2250CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.2TRZON ŻOŁĄDKA
2251CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.3UJŚCIE ODŹWIERNIKA
2252CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.4ODŹWIERNIK
2253CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.5KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
2254CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.6KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
2255CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
2256CYKLOPHOSPHAMIDUMC16.9ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
2257CYKLOPHOSPHAMIDUMC17NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
2258CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.0DWUNASTNICA
2259CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.1JELITO CZCZE
2260CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.2JELITO KRĘTE
2261CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.3UCHYŁEK MECKELA
2262CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
2263CYKLOPHOSPHAMIDUMC17.9JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
2264CYKLOPHOSPHAMIDUMC18NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
2265CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.0JELITO ŚLEPE
2266CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.1WYROSTEK ROBACZKOWY
2267CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
2268CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.3ZGIĘCIE WĄTROBOWE
2269CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.4OKRĘŻNICA POPRZECZNA
2270CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.5ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
2271CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.6OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
2272CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.7ESICA
2273CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
2274CYKLOPHOSPHAMIDUMC18.9OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
2275CYKLOPHOSPHAMIDUMC19NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
2276CYKLOPHOSPHAMIDUMC20NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
2277CYKLOPHOSPHAMIDUMC21NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
2278CYKLOPHOSPHAMIDUMC21.0ODBYT, NIEOKREŚLONY
2279CYKLOPHOSPHAMIDUMC21.1KANAŁ ODBYTU
2280CYKLOPHOSPHAMIDUMC21.2STREFA KLOAKOGENNA
2281CYKLOPHOSPHAMIDUMC21.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
2282CYKLOPHOSPHAMIDUMC22NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
2283CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.0RAK KOMÓREK WĄTROBY
2284CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.1RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
2285CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.2WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
2286CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.3MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
2287CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.4INNE MIĘSAKI WĄTROBY
2288CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.7INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
2289CYKLOPHOSPHAMIDUMC22.9WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
2290CYKLOPHOSPHAMIDUMC23NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
2291CYKLOPHOSPHAMIDUMC24NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
2292CYKLOPHOSPHAMIDUMC24.0ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE
2293CYKLOPHOSPHAMIDUMC24.1BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
2294CYKLOPHOSPHAMIDUMC24.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
2295CYKLOPHOSPHAMIDUMC24.9DROGI ŻÓŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2296CYKLOPHOSPHAMIDUMC25NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
2297CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.0GŁOWA TRZUSTKI
2298CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.1TRZON TRZUSTKI
2299CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.2OGON TRZUSTKI
2300CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.3PRZEWÓD TRZUSTKOWY
2301CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.4CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
2302CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.7INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
2303CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
2304CYKLOPHOSPHAMIDUMC25.9TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
2305CYKLOPHOSPHAMIDUMC26
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I
NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
2306CYKLOPHOSPHAMIDUMC26.0PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
2307CYKLOPHOSPHAMIDUMC26.1ŚLEDZIONA
2308CYKLOPHOSPHAMIDUMC26.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
2309CYKLOPHOSPHAMIDUMC26.9CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
2310CYKLOPHOSPHAMIDUMC30NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
2311CYKLOPHOSPHAMIDUMC30.0JAMA NOSOWA
2312CYKLOPHOSPHAMIDUMC30.1UCHO ŚRODKOWE
2313CYKLOPHOSPHAMIDUMC31NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
2314CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.0ZATOKA SZCZĘKOWA
2315CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.1KOMÓRKI SITOWE
2316CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.2ZATOKA CZOŁOWA
2317CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.3ZATOKA KLINOWA
2318CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
2319CYKLOPHOSPHAMIDUMC31.9ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
2320CYKLOPHOSPHAMIDUMC33NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
2321CYKLOPHOSPHAMIDUMC34NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
2322CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.0OSKRZELE GŁÓWNE
2323CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.1PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
2324CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.2PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
2325CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.3PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
2326CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
2327CYKLOPHOSPHAMIDUMC34.9OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
2328CYKLOPHOSPHAMIDUMC37NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
2329CYKLOPHOSPHAMIDUMC38NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
2330CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.0SERCE
2331CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.1SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
2332CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.2SRÓDPIERSIE TYLNE
2333CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.3SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
2334CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.4OPŁUCNA
2335CYKLOPHOSPHAMIDUMC38.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
2336CYKLOPHOSPHAMIDUMC39
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I
NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU
ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
2337CYKLOPHOSPHAMIDUMC39.0GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
2338CYKLOPHOSPHAMIDUMC39.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
2339CYKLOPHOSPHAMIDUMC39.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
2340CYKLOPHOSPHAMIDUMC40NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
2341CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
2342CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
2343CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
2344CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
2345CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
2346CYKLOPHOSPHAMIDUMC40.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
2347CYKLOPHOSPHAMIDUMC41NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
2348CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.0KOŚCI CZASZKI I TWARZY
2349CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.1ŻUCHWA
2350CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.2KOŚCI KRĘGOSŁUPA
2351CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.3KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
2352CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.4KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
2353CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
2354CYKLOPHOSPHAMIDUMC41.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
2355CYKLOPHOSPHAMIDUMC43CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2356CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.0CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
2357CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.1CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
2358CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.2CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
2359CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.3CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
2360CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.4CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
2361CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.5CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
2362CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.6CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2363CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.7CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
2364CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.8CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
2365CYKLOPHOSPHAMIDUMC43.9CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
2366CYKLOPHOSPHAMIDUMC44INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
2367CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.0SKÓRA WARGI
2368CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.1SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
2369CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.2SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
2370CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.3SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
2371CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.4SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
2372CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.5SKÓRA TUŁOWIA
2373CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.6SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2374CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.7SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
2375CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.8ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
2376CYKLOPHOSPHAMIDUMC44.9NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
2377CYKLOPHOSPHAMIDUMC47NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
2378CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.0NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
2379CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.1NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2380CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.2NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
2381CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.3NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
2382CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.4NERWY OBWODOWE BRZUCHA
2383CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.5NERWY OBWODOWE MIEDNICY
2384CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.6NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
2385CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
2386CYKLOPHOSPHAMIDUMC47.9NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
2387CYKLOPHOSPHAMIDUMC48NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
2388CYKLOPHOSPHAMIDUMC48.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
2389CYKLOPHOSPHAMIDUMC48.1OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
2390CYKLOPHOSPHAMIDUMC48.2OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
2391CYKLOPHOSPHAMIDUMC48.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
2392CYKLOPHOSPHAMIDUMC49NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
2393CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
2394CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.1TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2395CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.2TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
2396CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.3TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
2397CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.4TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
2398CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.5TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
2399CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.6TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
2400CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
2401CYKLOPHOSPHAMIDUMC49.9TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
2402CYKLOPHOSPHAMIDUMC50NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
2403CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.0BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
2404CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.1CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
2405CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.2ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
2406CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.3ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
2407CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.4ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
2408CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.5ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
2409CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.6CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
2410CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
2411CYKLOPHOSPHAMIDUMC50.9SUTEK, NIEOKREŚLONY
2412CYKLOPHOSPHAMIDUMC51NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
2413CYKLOPHOSPHAMIDUMC51.0WARGI SROMOWE WIĘKSZE
2414CYKLOPHOSPHAMIDUMC51.1WARGI SROMOWE MNIEJSZE
2415CYKLOPHOSPHAMIDUMC51.2ŁECHTACZKA
2416CYKLOPHOSPHAMIDUMC51.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
2417CYKLOPHOSPHAMIDUMC51.9SROM, NIEOKREŚLONE
2418CYKLOPHOSPHAMIDUMC52NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
2419CYKLOPHOSPHAMIDUMC53NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
2420CYKLOPHOSPHAMIDUMC53.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
2421CYKLOPHOSPHAMIDUMC53.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
2422CYKLOPHOSPHAMIDUMC53.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
2423CYKLOPHOSPHAMIDUMC53.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
2424CYKLOPHOSPHAMIDUMC54NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
2425CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.0CIEŚŃ MACICY
2426CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.1BŁONA ŚLUZOWA MACICY
2427CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.2MIĘŚNIÓWKA MACICY
2428CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.3DNO MACICY
2429CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
2430CYKLOPHOSPHAMIDUMC54.9TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
2431CYKLOPHOSPHAMIDUMC55NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
2432CYKLOPHOSPHAMIDUMC56NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
2433CYKLOPHOSPHAMIDUMC57NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2434CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.0TRĄBKA FALLOPIA
2435CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.1WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
2436CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.2WIĘZADŁO OBŁE MACICY
2437CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.3PRZYMACICZA
2438CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.4PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
2439CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2440CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2441CYKLOPHOSPHAMIDUMC57.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2442CYKLOPHOSPHAMIDUMC58NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
2443CYKLOPHOSPHAMIDUMC60NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
2444CYKLOPHOSPHAMIDUMC60.0NAPLETEK
2445CYKLOPHOSPHAMIDUMC60.1ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
2446CYKLOPHOSPHAMIDUMC60.2TRZON PRĄCIA
2447CYKLOPHOSPHAMIDUMC60.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
2448CYKLOPHOSPHAMIDUMC60.9PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
2449CYKLOPHOSPHAMIDUMC61NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
2450CYKLOPHOSPHAMIDUMC62NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
2451CYKLOPHOSPHAMIDUMC62.0JĄDRO NIEZSTĄPIONE
2452CYKLOPHOSPHAMIDUMC62.1JĄDRO ZSTĄPIONE
2453CYKLOPHOSPHAMIDUMC62.9JĄDRO, NIEOKREŚLONE
2454CYKLOPHOSPHAMIDUMC63NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2455CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.0NAJĄDRZE
2456CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.1POWRÓZEK NASIENNY
2457CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.2MOSZNA
2458CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
2459CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2460CYKLOPHOSPHAMIDUMC63.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2461CYKLOPHOSPHAMIDUMC64NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
2462CYKLOPHOSPHAMIDUMC65NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
2463CYKLOPHOSPHAMIDUMC66NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
2464CYKLOPHOSPHAMIDUMC67NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
2465CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.0TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
2466CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.1SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
2467CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.2ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
2468CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.3ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
2469CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.4ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
2470CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.5SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
2471CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.6UJŚCIE MOCZOWODU
2472CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.7MOCZOWNIK
2473CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
2474CYKLOPHOSPHAMIDUMC67.9PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
2475CYKLOPHOSPHAMIDUMC68NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
2476CYKLOPHOSPHAMIDUMC68.0CEWKA MOCZOWA
2477CYKLOPHOSPHAMIDUMC68.1GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
2478CYKLOPHOSPHAMIDUMC68.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
2479CYKLOPHOSPHAMIDUMC68.9UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
2480CYKLOPHOSPHAMIDUMC69NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
2481CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.0SPOJÓWKA
2482CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.1ROGÓWKA
2483CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.2SIATKÓWKA
2484CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.3NACZYNIÓWKA
2485CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.4CIAŁO RZĘSKOWE
2486CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.5GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
2487CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.6OCZODÓŁ
2488CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
2489CYKLOPHOSPHAMIDUMC69.9OKO, NIEOKREŚLONE
2490CYKLOPHOSPHAMIDUMC70NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
2491CYKLOPHOSPHAMIDUMC70.0OPONY MÓZGOWE
2492CYKLOPHOSPHAMIDUMC70.1OPONY RDZENIOWE
2493CYKLOPHOSPHAMIDUMC70.9OPONY, NIEOKREŚLONE
2494CYKLOPHOSPHAMIDUMC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
2495CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
2496CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.1PŁAT CZOŁOWY
2497CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.2PŁAT SKRONIOWY
2498CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.3PŁAT CIEMIENIOWY
2499CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.4PŁAT POTYLICZNY
2500CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.5KOMORY MÓZGOWE
2501CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.6MÓŻDŻEK
2502CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.7PIEŃ MÓZGU
2503CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
2504CYKLOPHOSPHAMIDUMC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
2505CYKLOPHOSPHAMIDUMC72NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2506CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.0RDZEŃ KRĘGOWY
2507CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.1OGON KOŃSKI
2508CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.2NERW WĘCHOWY
2509CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.3NERW WZROKOWY
2510CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.4NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
2511CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.5INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
2512CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2513CYKLOPHOSPHAMIDUMC72.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
2514CYKLOPHOSPHAMIDUMC73NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
2515CYKLOPHOSPHAMIDUMC74NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
2516CYKLOPHOSPHAMIDUMC74.0KORA NADNERCZY
2517CYKLOPHOSPHAMIDUMC74.1RDZEŃ NADNERCZY
2518CYKLOPHOSPHAMIDUMC74.9NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
2519CYKLOPHOSPHAMIDUMC75NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
2520CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.0GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
2521CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.1PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
2522CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.2PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
2523CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.3SZYSZYNKA
2524CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.4KŁĘBEK SZYJNY
2525CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.5CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
2526CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.8ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
2527CYKLOPHOSPHAMIDUMC75.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
2528CYKLOPHOSPHAMIDUMC76NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
2529CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.0GŁOWA, TWARZ I SZYJA
2530CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.1KLATKA PIERSIOWA
2531CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.2BRZUCH
2532CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.3MIEDNICA
2533CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.4KOŃCZYNA GÓRNA
2534CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.5KOŃCZYNA DOLNA
2535CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.7INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
2536CYKLOPHOSPHAMIDUMC76.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2537CYKLOPHOSPHAMIDUMC77WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
2538CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.0WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
2539CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.1WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
2540CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.2WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
2541CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.3WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
2542CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.4WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
2543CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.5WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
2544CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.8WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
2545CYKLOPHOSPHAMIDUMC77.9WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
2546CYKLOPHOSPHAMIDUMC78WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGI I TRAWIENNEGO
2547CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
2548CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
2549CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
2550CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
2551CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
2552CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
2553CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
2554CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
2555CYKLOPHOSPHAMIDUMC78.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
2556CYKLOPHOSPHAMIDUMC79WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
2557CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.0WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
2558CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.1WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
2559CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.2WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
2560CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.3WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
2561CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.4WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
2562CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.5WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
2563CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.6WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
2564CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.7WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
2565CYKLOPHOSPHAMIDUMC79.8WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2566CYKLOPHOSPHAMIDUMC80NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
2567CYKLOPHOSPHAMIDUMC81CHOROBA HODGKINA
2568CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
2569CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
2570CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
2571CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
2572CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
2573CYKLOPHOSPHAMIDUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
2574CYKLOPHOSPHAMIDUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2575CYKLOPHOSPHAMIDUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
2576CYKLOPHOSPHAMIDUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
2577CYKLOPHOSPHAMIDUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
2578CYKLOPHOSPHAMIDUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
2579CYKLOPHOSPHAMIDUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2580CYKLOPHOSPHAMIDUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
2581CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2582CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
2583CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2584CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
2585CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2586CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2587CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
2588CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
2589CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
2590CYKLOPHOSPHAMIDUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2591CYKLOPHOSPHAMIDUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2592CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
2593CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
2594CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
2595CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
2596CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2597CYKLOPHOSPHAMIDUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
2598CYKLOPHOSPHAMIDUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
2599CYKLOPHOSPHAMIDUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
2600CYKLOPHOSPHAMIDUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
2601CYKLOPHOSPHAMIDUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
2602CYKLOPHOSPHAMIDUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2603CYKLOPHOSPHAMIDUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
2604CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
2605CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
2606CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
2607CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
2608CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
2609CYKLOPHOSPHAMIDUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
2610CYKLOPHOSPHAMIDUMC90SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
2611CYKLOPHOSPHAMIDUMC90.0SZPICZAK MNOGI
2612CYKLOPHOSPHAMIDUMC90.1BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
2613CYKLOPHOSPHAMIDUMC90.2POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
2614CYKLOPHOSPHAMIDUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
2615CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
2616CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
2617CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
2618CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
2619CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
2620CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
2621CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
2622CYKLOPHOSPHAMIDUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
2623CYKLOPHOSPHAMIDUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
2624CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2625CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2626CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2627CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
2628CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
2629CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
2630CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
2631CYKLOPHOSPHAMIDUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
2632CYKLOPHOSPHAMIDUMC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2633CYKLOPHOSPHAMIDUMC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2634CYKLOPHOSPHAMIDUMC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2635CYKLOPHOSPHAMIDUMC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2636CYKLOPHOSPHAMIDUMC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
2637CYKLOPHOSPHAMIDUMC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
2638CYKLOPHOSPHAMIDUMC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
2639CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
2640CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
2641CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
2642CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
2643CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
2644CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
2645CYKLOPHOSPHAMIDUMC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
2646CYKLOPHOSPHAMIDUMC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2647CYKLOPHOSPHAMIDUMC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2648CYKLOPHOSPHAMIDUMC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2649CYKLOPHOSPHAMIDUMC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2650CYKLOPHOSPHAMIDUMC95.7INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
2651CYKLOPHOSPHAMIDUMC95.9BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
2652CYKLOPHOSPHAMIDUMC96INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
2653CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.0CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
2654CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.1HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
2655CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.2GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
2656CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.3PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
2657CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
2658CYKLOPHOSPHAMIDUMC96.9NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
2659CYKLOPHOSPHAMIDUMC97NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
2660CYKLOPHOSPHAMIDUMD01RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
2661CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.0OKRĘŻNICA
2662CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.1ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
2663CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.2ODBYTNICA
2664CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.3ODBYT I KANAŁ ODBYTU
2665CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.4INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
2666CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.5WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
2667CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
2668CYKLOPHOSPHAMIDUMD01.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
2669CYKLOPHOSPHAMIDUMD03CZERNIAK IN SITU
2670CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.0CZERNIAK IN SITU WARGI
2671CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.1CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
2672CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.2CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
2673CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.3CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
2674CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.4CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
2675CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.5CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
2676CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.6CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2677CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.7CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
2678CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.8CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
2679CYKLOPHOSPHAMIDUMD03.9CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
2680CYKLOPHOSPHAMIDUMD06RAK IN SITU SZYJKI MACICY
2681CYKLOPHOSPHAMIDUMD06.0BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
2682CYKLOPHOSPHAMIDUMD06.1BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
2683CYKLOPHOSPHAMIDUMD06.7INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
2684CYKLOPHOSPHAMIDUMD06.9SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
2685CYKLOPHOSPHAMIDUMD07RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2686CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.0BŁONA ŚLUZOWA MACICY
2687CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.1SROM
2688CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.2POCHWA
2689CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.3INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
2690CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.4PRĄCIE
2691CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.5GRUCZOŁ KROKOWY
2692CYKLOPHOSPHAMIDUMD07.6INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
2693CYKLOPHOSPHAMIDUMD09RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2694CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.0PĘCHERZ MOCZOWY
2695CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.1INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
2696CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.2OKO
2697CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.3TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2698CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.7RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2699CYKLOPHOSPHAMIDUMD09.9RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
2700CYKLOPHOSPHAMIDUMD10NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
2701CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.0WARGA
2702CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.1JĘZYK
2703CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.2DNO JAMY USTNEJ
2704CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
2705CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.4MIGDAŁEK
2706CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.5INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
2707CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.6CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
2708CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.7CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
2709CYKLOPHOSPHAMIDUMD10.9GARDŁO, NIEOKREŚLONE
2710CYKLOPHOSPHAMIDUMD11NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
2711CYKLOPHOSPHAMIDUMD11.0ŚLINIANKA PRZYUSZNA
2712CYKLOPHOSPHAMIDUMD11.7INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
2713CYKLOPHOSPHAMIDUMD11.9DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
2714CYKLOPHOSPHAMIDUMD12NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY,ODBYTNICY,ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
2715CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.0JELITO ŚLEPE
2716CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.1WYROSTEK ROBACZKOWY
2717CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.2OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
2718CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.3OKRĘŻNICA POPRZECZNA
2719CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.4OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
2720CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.5OKRĘŻNICA ESOWATA
2721CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.6OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
2722CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.7ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
2723CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.8ODBYTNICA
2724CYKLOPHOSPHAMIDUMD12.9ODBYT I KANAŁ ODBYTU
2725CYKLOPHOSPHAMIDUMD13NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
2726CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.0PRZEŁYK
2727CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.1ŻOŁĄDEK
2728CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.2DWUNASTNICA
2729CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.3INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
2730CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.4WĄTROBA
2731CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.5DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
2732CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.6TRZUSTKA
2733CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.7WYSPY TRZUSTKI
2734CYKLOPHOSPHAMIDUMD13.9NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
2735CYKLOPHOSPHAMIDUMD14NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
2736CYKLOPHOSPHAMIDUMD14.0UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
2737CYKLOPHOSPHAMIDUMD14.1KRTAŃ
2738CYKLOPHOSPHAMIDUMD14.2TCHAWICA
2739CYKLOPHOSPHAMIDUMD14.3OSKRZELA I PŁUCA
2740CYKLOPHOSPHAMIDUMD14.4UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
2741CYKLOPHOSPHAMIDUMD15NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
2742CYKLOPHOSPHAMIDUMD15.0GRASICA
2743CYKLOPHOSPHAMIDUMD15.1SERCE
2744CYKLOPHOSPHAMIDUMD15.2SRÓDPIERSIE
2745CYKLOPHOSPHAMIDUMD15.7INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
2746CYKLOPHOSPHAMIDUMD15.9NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
2747CYKLOPHOSPHAMIDUMD16NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
2748CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.0ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
2749CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.1KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
2750CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.2KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
2751CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.3KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
2752CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.4KOŚCI CZASZKI I TWARZY
2753CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.5ŻUCHWA
2754CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.6KRĘGOSŁUP
2755CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.7ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
2756CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.8KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
2757CYKLOPHOSPHAMIDUMD16.9KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
2758CYKLOPHOSPHAMIDUMD18NACZYNIAKI KRWIONOŚNE I NACZYNIAKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
2759CYKLOPHOSPHAMIDUMD18.0NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
2760CYKLOPHOSPHAMIDUMD18.1NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
2761CYKLOPHOSPHAMIDUMD19NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE MIĘDZYBŁONKA
2762CYKLOPHOSPHAMIDUMD19.0MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
2763CYKLOPHOSPHAMIDUMD19.1MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
2764CYKLOPHOSPHAMIDUMD19.7MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
2765CYKLOPHOSPHAMIDUMD19.9MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
2766CYKLOPHOSPHAMIDUMD20NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
2767CYKLOPHOSPHAMIDUMD20.0PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
2768CYKLOPHOSPHAMIDUMD20.1OTRZEWNA
2769CYKLOPHOSPHAMIDUMD21INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
2770CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.0TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
2771CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
2772CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.2TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
2773CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.3TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
2774CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.4TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
2775CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.5TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
2776CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.6TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
2777CYKLOPHOSPHAMIDUMD21.9TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
2778CYKLOPHOSPHAMIDUMD27NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
2779CYKLOPHOSPHAMIDUMD28NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2780CYKLOPHOSPHAMIDUMD28.0SROM
2781CYKLOPHOSPHAMIDUMD28.1POCHWA
2782CYKLOPHOSPHAMIDUMD28.2JAJOWODY I WIĘZADŁA
2783CYKLOPHOSPHAMIDUMD28.7INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2784CYKLOPHOSPHAMIDUMD28.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2785CYKLOPHOSPHAMIDUMD29NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2786CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.0PRĄCIE
2787CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.1GRUCZOŁ KROKOWY
2788CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.2JĄDRO
2789CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.3NAJĄDRZE
2790CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.4MOSZNA
2791CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2792CYKLOPHOSPHAMIDUMD29.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2793CYKLOPHOSPHAMIDUMD30NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
2794CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.0NERKA
2795CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.1MIEDNICZKA NERKOWA
2796CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.2MOCZOWÓD
2797CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.3PĘCHERZ MOCZOWY
2798CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.4CEWKA MOCZOWA
2799CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
2800CYKLOPHOSPHAMIDUMD30.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
2801CYKLOPHOSPHAMIDUMD31NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
2802CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.0SPOJÓWKA
2803CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.1ROGÓWKA
2804CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.2SIATKÓWKA
2805CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.3NACZYNIÓWKA
2806CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.4CIAŁO RZĘSKOWE
2807CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.5GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
2808CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.6OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
2809CYKLOPHOSPHAMIDUMD31.9OKO, NIEOKREŚLONE
2810CYKLOPHOSPHAMIDUMD32NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
2811CYKLOPHOSPHAMIDUMD32.0OPONY MÓZGOWE
2812CYKLOPHOSPHAMIDUMD32.1OPONY RDZENIOWE
2813CYKLOPHOSPHAMIDUMD32.9OPONY, NIEOKREŚLONE
2814CYKLOPHOSPHAMIDUMD33NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2815CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
2816CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
2817CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
2818CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.3NERWY CZASZKOWE
2819CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.4RDZEŃ KRĘGOWY
2820CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.7INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2821CYKLOPHOSPHAMIDUMD33.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
2822CYKLOPHOSPHAMIDUMD34NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
2823CYKLOPHOSPHAMIDUMD35NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2824CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.0NADNERCZA
2825CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.1PRZYTARCZYCE
2826CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.2PRZYSADKA
2827CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.3PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
2828CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.4SZYSZYNKA
2829CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.5KŁĘBEK SZYJNY
2830CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.6CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
2831CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.7INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2832CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2833CYKLOPHOSPHAMIDUMD35.9GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
2834CYKLOPHOSPHAMIDUMD36NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
2835CYKLOPHOSPHAMIDUMD36.0WĘZŁY CHŁONNE
2836CYKLOPHOSPHAMIDUMD36.1NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
2837CYKLOPHOSPHAMIDUMD36.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
2838CYKLOPHOSPHAMIDUMD36.9NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
2839CYKLOPHOSPHAMIDUMD37NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
2840CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.0WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
2841CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.1ŻOŁĄDEK
2842CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.2JELITO CIENKIE
2843CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.3JELIO ŚLEPE
2844CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.4OKRĘŻNICA
2845CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.5ODBYTNICA
2846CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.6WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
2847CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.7INNE NARZĄDY TRAWIENNE
2848CYKLOPHOSPHAMIDUMD37.9NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
2849CYKLOPHOSPHAMIDUMD38NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
2850CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.0KRTAŃ
2851CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.1TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
2852CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.2OPŁUCNA
2853CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.3SRÓDPIERSIE
2854CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.4GRASICA
2855CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.5INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
2856CYKLOPHOSPHAMIDUMD38.6UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
2857CYKLOPHOSPHAMIDUMD39NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2858CYKLOPHOSPHAMIDUMD39.0MACICA
2859CYKLOPHOSPHAMIDUMD39.1JAJNIK
2860CYKLOPHOSPHAMIDUMD39.2ŁOŻYSKO
2861CYKLOPHOSPHAMIDUMD39.7INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2862CYKLOPHOSPHAMIDUMD39.9ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2863CYKLOPHOSPHAMIDUMD40NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
2864CYKLOPHOSPHAMIDUMD40.0GRUCZOŁ KROKOWY
2865CYKLOPHOSPHAMIDUMD40.1JĄDRO
2866CYKLOPHOSPHAMIDUMD40.7INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
2867CYKLOPHOSPHAMIDUMD40.9MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
2868CYKLOPHOSPHAMIDUMD41NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
2869CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.0NERKA
2870CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.1MIEDNICZKA NERKOWA
2871CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.2MOCZOWÓD
2872CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.3CEWKA MOCZOWA
2873CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.4PĘCHERZ MOCZOWY
2874CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.7INNE NARZĄDY MOCZOWE
2875CYKLOPHOSPHAMIDUMD41.9NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
2876CYKLOPHOSPHAMIDUMD42NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
2877CYKLOPHOSPHAMIDUMD42.0OPONY MÓZGOWE
2878CYKLOPHOSPHAMIDUMD42.1OPONY RDZENIOWE
2879CYKLOPHOSPHAMIDUMD42.9OPONY, NIEOKREŚLONE
2880CYKLOPHOSPHAMIDUMD43NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2881CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.0MÓZG, NADNAMIOTOWE
2882CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.1MÓZG, PODNAMIOTOWE
2883CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.2MÓZG, NIEOKREŚLONY
2884CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.3NERWY CZASZKOWE
2885CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.4RDZEŃ KRĘGOWY
2886CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.7INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2887CYKLOPHOSPHAMIDUMD43.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
2888CYKLOPHOSPHAMIDUMD44NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2889CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.0TARCZYCA
2890CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.1NADNERCZA
2891CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.2PRZYTARCZYCE
2892CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.3PRZYSADKA
2893CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.4PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
2894CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.5SZYSZYNKA
2895CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.6KŁĘBEK SZYJNY
2896CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.7CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
2897CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.8ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
2898CYKLOPHOSPHAMIDUMD44.9GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
2899CYKLOPHOSPHAMIDUMD46ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
2900CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.0OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
2901CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.1OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
2902CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.2OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
2903CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.3OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
2904CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.4OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
2905CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.7INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
2906CYKLOPHOSPHAMIDUMD46.9ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
2907CYKLOPHOSPHAMIDUMD47.3SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
2908CYKLOPHOSPHAMIDUMD47.7INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
2909CYKLOPHOSPHAMIDUMD47.9NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
2910CYKLOPHOSPHAMIDUMD48NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2911CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.0KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
2912CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.1TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
2913CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.2NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
2914CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.3PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
2915CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.4OTRZEWNA
2916CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.5SKÓRA
2917CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.6SUTEK
2918CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.7INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
2919CYKLOPHOSPHAMIDUMD48.9NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
2920CYKLOPHOSPHAMIDUMD76.0HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
2921CYKLOPHOSPHAMIDUMD76.1LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
2922CYKLOPHOSPHAMIDUMD76.2ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
2923CYKLOPHOSPHAMIDUME85AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
2924CYKLOPHOSPHAMIDUME85.0SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
2925CYKLOPHOSPHAMIDUME85.1SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
2926CYKLOPHOSPHAMIDUME85.2SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
2927CYKLOPHOSPHAMIDUME85.3WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
2928CYKLOPHOSPHAMIDUME85.4ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
2929CYKLOPHOSPHAMIDUME85.8INNE AMYLOIDOZY
2930CYKLOPHOSPHAMIDUME85.9AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
2931CYTARABINUMC69NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
2932CYTARABINUMC69.0SPOJÓWKA
2933CYTARABINUMC69.1ROGÓWKA
2934CYTARABINUMC69.2SIATKÓWKA
2935CYTARABINUMC69.3NACZYNIÓWKA
2936CYTARABINUMC69.4CIAŁO RZĘSKOWE
2937CYTARABINUMC69.5GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
2938CYTARABINUMC69.6OCZODÓŁ
2939CYTARABINUMC69.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
2940CYTARABINUMC69.9OKO, NIEOKREŚLONE
2941CYTARABINUMC71NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
2942CYTARABINUMC71.0MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
2943CYTARABINUMC71.1PŁAT CZOŁOWY
2944CYTARABINUMC71.2PŁAT SKRONIOWY
2945CYTARABINUMC71.3PŁAT CIEMIENOWY
2946CYTARABINUMC71.4PŁAT POTYLICZNY
2947CYTARABINUMC71.5KOMORY MÓZGOWE
2948CYTARABINUMC71.6MÓŻDŻEK
2949CYTARABINUMC71.7PIEŃ MÓZGU
2950CYTARABINUMC71.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
2951CYTARABINUMC71.9MÓZG, NIEOKREŚLONY
2952CYTARABINUMC72NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2953CYTARABINUMC72.0RDZEŃ KRĘGOWY
2954CYTARABINUMC72.1OGON KOŃSKI
2955CYTARABINUMC72.2NERW WĘCHOWY
2956CYTARABINUMC72.3NERW WZROKOWY
2957CYTARABINUMC72.4NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
2958CYTARABINUMC72.5INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
2959CYTARABINUMC72.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
2960CYTARABINUMC72.9CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
2961CYTARABINUMC74NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
2962CYTARABINUMC74.0KORA NADNERCZY
2963CYTARABINUMC74.1RDZEŃ NADNERCZY
2964CYTARABINUMC74.9NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
2965CYTARABINUMC76NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
2966CYTARABINUMC76.0GŁOWA, TWARZ I SZYJA
2967CYTARABINUMC76.1KLATKA PIERSIOWA
2968CYTARABINUMC76.2BRZUCH
2969CYTARABINUMC76.3MIEDNICA
2970CYTARABINUMC76.4KOŃCZYNA GÓRNA
2971CYTARABINUMC76.5KOŃCZYNA DOLNA
2972CYTARABINUMC76.7INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
2973CYTARABINUMC76.8ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
2974CYTARABINUMC81CHOROBA HODGKINA
2975CYTARABINUMC81.0PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
2976CYTARABINUMC81.1STWARDNIENIE GUZKOWE
2977CYTARABINUMC81.2MIESZANOKOMÓRKOWA
2978CYTARABINUMC81.3ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
2979CYTARABINUMC81.7INNA CHOROBA HODGKINA
2980CYTARABINUMC81.9CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
2981CYTARABINUMC82CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2982CYTARABINUMC82.0Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
2983CYTARABINUMC82.1MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
2984CYTARABINUMC82.2WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
2985CYTARABINUMC82.7INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
2986CYTARABINUMC82.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2987CYTARABINUMC83CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
2988CYTARABINUMC83.0Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2989CYTARABINUMC83.1Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
2990CYTARABINUMC83.2MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
2991CYTARABINUMC83.3WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
2992CYTARABINUMC83.4IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2993CYTARABINUMC83.5LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
2994CYTARABINUMC83.6NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
2995CYTARABINUMC83.7GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
2996CYTARABINUMC83.8INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
2997CYTARABINUMC83.9ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
2998CYTARABINUMC84OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2999CYTARABINUMC84.0ZIARNINIAK GRZYBIASTY
3000CYTARABINUMC84.1CHOROBA SEZARY' EGO
3001CYTARABINUMC84.2CHŁONIAK STREFY T
3002CYTARABINUMC84.3CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
3003CYTARABINUMC84.4OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
3004CYTARABINUMC84.5INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
3005CYTARABINUMC85INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
3006CYTARABINUMC85.0MIĘSAK LIMFATYCZNY
3007CYTARABINUMC85.1CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
3008CYTARABINUMC85.7INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
3009CYTARABINUMC85.9CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
3010CYTARABINUMC88ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
3011CYTARABINUMC88.0MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
3012CYTARABINUMC88.1CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
3013CYTARABINUMC88.2CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
3014CYTARABINUMC88.3CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
3015CYTARABINUMC88.7INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
3016CYTARABINUMC88.9ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
3017CYTARABINUMC90SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
3018CYTARABINUMC90.0SZPICZAK MNOGI
3019CYTARABINUMC90.1BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
3020CYTARABINUMC90.2POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
3021CYTARABINUMC91BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
3022CYTARABINUMC91.0OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
3023CYTARABINUMC91.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
3024CYTARABINUMC91.2PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
3025CYTARABINUMC91.3BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
3026CYTARABINUMC91.4BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
3027CYTARABINUMC91.5BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
3028CYTARABINUMC91.7INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
3029CYTARABINUMC91.9BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
3030CYTARABINUMC92BIAŁACZKA SZPIKOWA
3031CYTARABINUMC92.0OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
3032CYTARABINUMC92.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
3033CYTARABINUMC92.2PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
3034CYTARABINUMC92.3MIĘSAK SZPIKOWY
3035CYTARABINUMC92.4OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
3036CYTARABINUMC92.5OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
3037CYTARABINUMC92.7INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
3038CYTARABINUMC92.9BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
3039CYTARABINUMC93BIAŁACZKA MONOCYTOWA
3040CYTARABINUMC93.0OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
3041CYTARABINUMC93.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
3042CYTARABINUMC93.2PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
3043CYTARABINUMC93.7INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
3044CYTARABINUMC93.9BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
3045CYTARABINUMC94INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
3046CYTARABINUMC94.0OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
3047CYTARABINUMC94.1PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
3048CYTARABINUMC94.2OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
3049CYTARABINUMC94.3BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
3050CYTARABINUMC94.4OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
3051CYTARABINUMC94.5OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
3052CYTARABINUMC94.7INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
3053CYTARABINUMC95BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
3054CYTARABINUMC95.0OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
3055CYTARABINUMC95.1PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
3056CYTARABINUMC95.2PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
3057