Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

doradztwo podatkowe:


(tax planning) Celem planowania podatkowego jest zmniejszenie ogólnego ciężaru podatkowego przedsiębiorstwa ...

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
  2)   poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)   dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
  2)   hospitalizacja - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu lub zgonu;
  3)   hospitalizacja planowa - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym;
  4)   leczenie jednego dnia - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
  5)   lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
  6)   lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji;
  7)   lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;
  8)   poziom referencyjny - potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikację personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych.

§ 3. 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.

§ 5. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
  1)   badania diagnostyczne;
  2)   leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

§ 6. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:
  1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
  2)   chorób nowotworowych,
  3)   chorób oczu,
  4)   chorób przemiany materii,
  5)   chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
  6)   chorób skóry i tkanki podskórnej,
  7)   chorób układu krążenia,
  8)   chorób układu moczowo-płciowego,
  9)   chorób układu nerwowego,
  10)  chorób układu oddechowego,
  11)  chorób układu ruchu,
  12)  chorób układu trawiennego,
  13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,
  14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,
  15)  urazów i zatruć.
  16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 7. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, w skład których wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD-10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD-10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:
  1)   znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464), zwanych dalej "kodami resortowymi", za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
  2)   znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4421 lub 4423 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXVII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
  3)   znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4450, 4454, 4456 lub 4458 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXXVIII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

I.   Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi
 
Kod
ICD-9
Nazwa
00.121Terapia tlenkiem azotu
00.17Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.241Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00.251Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.41Zabieg na dwóch naczyniach
00.42Zabieg na trzech naczyniach
00.43Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00.45Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.492Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, rozrusznika bez defibrylacji, całkowity system [CRT-P]
00.51Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, defibrylatora, całkowity system [CRT-D]
00.52Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory, z dostępu żylnego
00.531Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D]
00.542Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00.633Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00.65Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661Balonowa angioplastyka wieńcowa
00.662Aterektomia wieńcowa
00.671Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa
00.672Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni
00.701Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy
(czapeczki)
00.721Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.771Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.773Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej i/ lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.854Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
01.01Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12Biopsja opon mózgu
01.131Przeskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132Przeskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14Otwarta biopsja mózgu
01.15Biopsja kości czaszki
01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.242Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243Trepanacja czaszki
01.244Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251Oczyszczenie czaszki
01.252Usunięcie martwaka czaszki
01.253Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.321Przecięcie tkanek mózgu
01.322Przecięcie dróg mózgowych
01.323Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329Lobotomia/ traktotomia - inne
01.411Chemotalamectomia
01.412Talamotomia
01.421Pallidoansektomia
01.422Pallidotomia
01.511Dekortykacja opon
01.512Wycięcie opony mózgowej
01.513Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52Hemisferektomia
01.53Lobektomia mózgu
01.591Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593Marsupializacja cysty mózgu
01.594Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595Wycięcie guza móżdżku
01.596Wycięcie guza pnia mózgu
01.597Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598Usunięcie ropnia móżdzku
01.599Inne wycięcie guza mózgu
01.61Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011Linijna kraniektomia
02.012Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022Odbarczenie złamania czaszki
02.023Nastawienie złamania czaszki
02.04Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061Operacja odtwórcza czaszki - nie określona inaczej
02.062Rewizja płata kostnego czaszki
02.07Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11Proste szycie opony twardej
02.121Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122Przeszczep twardówki
02.123Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124Łata podtwardówkowa
02.131Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311Zespolenie komora - nosogardziel
02.312Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422Wymiana drenu komorowego
02.423Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91Uwolnienie zrostów korowych
02.92Operacja naprawcza mózgu
02.931Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091Laminektomia odbarczająca
03.092Laminotomia odbarczająca
03.093Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094Foraminotomia
03.099Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211Stereotaktyczna chordotomia
03.219Chordotomia przezskórna - inne
03.291Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299Inne chordotomie
03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532Nastawienie złamania kręgu
03.533Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539Operacja złamania kręgu - inne
03.591Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.91Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.96Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.99Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073Resekcja nerwu obwodowego
04.074Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04.12Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44Uwolnienie kanału stępu
04.491Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej
04.499Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52Przeszczep nerwu obwodowego
04.61Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79Inna plastyka nerwów
04.80Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej
04.81Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.91Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.99Operacje nerwów obwodowych - inne
05.0Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
05.22Sympatektomia szyjna
05.23Sympatektomia lędźwiowa
05.24Sympatektomia przedkrzyżowa
05.25Sympatektomia okołotętnicza
05.291Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne
05.292Wycięcie zwoju współczulnego - inne
05.31Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05.32Wstrzyknięcie środka neurotycznego do nerwu współczulnego
05.39Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne
06.011Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06.021Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06.022Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06.023Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06.024Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06.091Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06.092Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06.093Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06.094Eksploracja okolicy tarczycy
06.095Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06.099Nacięcie tarczycy - inne
06.11Zamknięta [przezskórna] [igłowa] biopsja tarczycy
06.12Otwarta biopsja tarczycy
06.13Biopsja przytarczyc
06.21Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06.22Wycięcie połowy tarczycy
06.31Wycięcie zmiany tarczycy
06.391Wycięcie cieśni tarczycy
06.399Inna częściowa tyroidektomia
06.4Całkowita resekcja tarczycy
06.51Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.59Zamostkowa resekcja tarczycy - inne
06.61Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06.62Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06.7Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06.81Całkowite usunięcie przytarczyc
06.89Usunięcie przytarczyc - inne
06.91Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.92Podwiązanie naczyń tarczycy
06.93Szycie tarczycy
06.94Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95Reimplantacja przytarczyc
06.98Operacje tarczycy - inne
06.99Operacje przytarczyc - inne
07.01Jednostronna eksploracja nadnerczy
07.02Obustronna eksploracja nadnerczy
07.09Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
07.11Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.12Otwarta biopsja nadnerczy
07.13Biopsja przysadki przezczołowa
07.14Biopsja przysadki przezklinowa
07.15Biopsja przysadki - inne
07.16Biopsja grasicy
07.17Biopsja szyszynki
07.191Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199Hormonalne testy dynamiczne, inne
07.21Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.22Jednostronne usunięcie nadnercza
07.29Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.3Obustronne usunięcie nadnerczy
07.411Nacięcie nadnercza z drenażem
07.419Nacięcie nadnercza - inne
07.42Odnerwienie nadnercza
07.43Podwiązanie naczyń nadnercza
07.44Operacja naprawcza nadnercza
07.45Reimplantacja tkanki nadnercza
07.49Operacje nadnerczy - inne
07.53Częściowe wycięcie szyszynki
07.54Całkowite usunięcie szyszynki
07.59Inne operacje szyszynki
07.611Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691Resekcja części nerwowej przysadki - nie określona inaczej
07.692Resekcja części gruczołowej przysadki - nie określona inaczej
07.81Częściowe usunięcie grasicy
07.82Całkowite usunięcie grasicy
07.89Usunięcie grasicy - inne
07.91Eksploracja w zakresie grasicy
07.92Eksploracja z nacięciem grasicy
07.991Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07.992Operacje grasicy - inne
08.01Nacięcie brzegu powieki
08.02Rozdzielenie zrostu powiek
08.09Nacięcie powieki oka - inne
08.11Biopsja powieki
08.201Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21Wycięcie gradówki
08.22Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.231Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08.241Klinowa resekcja powieki
08.249Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
08.25Zniszczenie zmiany powieki
08.31Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego
08.32Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08.34Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza
08.35Operacja opadania powiek - operacja tarczki
08.361Inna korekcja opadania powieki
08.362Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08.37Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08.38Korekcja przykurczu powiek
08.41Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.43Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.44Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.49Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
08.511Powiększenie szczeliny powiek
08.521Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522Zszycie tarczki
08.591Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08.592Plastyka kąta szpary powiekowej
08.61Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08.62Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej
08.64Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo - spojówkowym
08.69Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inne
08.71Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08.72Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inne
08.73Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08.74Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inne
08.79Rekonstrukcja powieki - inne
08.81Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08.82Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości
08.83Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inne
08.84Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
08.85Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inne
08.89Plastyka powieki oka - inne
09.0Nacięcie gruczołu łzowego
09.11Biopsja gruczołu łzowego
09.12Biopsja woreczka łzowego
09.21Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.22Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09.3Operacje gruczołu łzowego - inne
09.41Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.441Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09.48Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09.49Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.51Nacięcie otworu łzowego
09.52Nacięcie kanalika łzowego
09.53Nacięcie woreczka łzowego
09.591Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne
09.6Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09.72Operacje otworu łzowego - inne
09.73Plastyka kanalika łzowego
09.81Zespolenie workowo-nosowe
09.821Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09.83Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09.91Obliteracja otworu łzowego
09.99Operacje aparatu łzowego - inne
10.0Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1Inne nacięcia spojówki
10.21Biopsja spojówki
10.31Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331Usunięcie ziarniny jagliczej
10.41Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10.42Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep
10.43Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10.44Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inne
10.49Plastyka spojówki - inne
10.5Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10.6Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91Iniekcja podspojówkowa
10.99Inne zabiegi na spojówce
100.62Założenie cewnika do żyły centralnej
11.0Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.1Nacięcie rogówki
11.21Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11.22Biopsja rogówkowa
11.31Przeniesienie skrzydlika
11.32Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.39Inne wycięcia skrzydlika
11.41Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11.42Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.51Szycie skaleczenia rogówki
11.52Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11.53Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11.59Naprawy rogówki - inne
11.60Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11.61Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11.62Inny warstwowy przeszczep rogówki
11.63Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11.641Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11.651Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11.652Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11.71Abrazja rogówki
11.74Termokeratoplastyka
11.75Promieniowe nacięcie rogówki
11.79Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inne
11.99Operacje rogówki - inne
12.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.11Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12.121Częściowe wycięcie tęczówki
12.122Nacięcie tęczówki
12.123Nacięcie tęczówki nieokreślone
12.13Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.19Wycięcie tęczówki - inne
12.21Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.22Biopsja tęczówki
12.311Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.321Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.331Usunięcie zrostów tęczówki - inne
12.34Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.35Nakłucie tęczówki
12.39Plastyka tęczówki - inne
12.411Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12.412Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12.413Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12.42Wycięcie zmiany tęczówki
12.43Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.44Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.49Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.51Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12.52Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12.53Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12.54Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.59Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.61Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12.62Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12.63Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12.64Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.71Cyklodiatermia
12.72Cyklokrioterapia
12.73Cyklofotokoagulacja
12.79Zabiegi w jaskrze - inne
12.81Szycie skaleczenia twardówki
12.82Zaopatrzenie przetoki twardówki
12.83Rewizja rany operacji przedniej części oka - inne
12.84Usunięcie zmiany twardówki
12.85Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12.86Naprawa garbiaka twardówki - inne
12.87Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88Wzmocnienie twardówki - inne
12.89Operacje twardówki - inne
12.91Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12.93Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12.97Operacje tęczówki - inne
12.98Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99Operacje komory przedniej oka - inne
13.01Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.09Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.191Usunięcie zaćmy nie określone inaczej
13.192Krioekstrakcja soczewki
13.193Usunięcie zaćmy przez odessanie
13.194Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13.2Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.42Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.49Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.51Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13.59Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.64Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.65Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.66Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13.69Usunięcie zaćmy - inne
13.71Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72Wtórne wszczepienie soczewki
13.79Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.8Usunięcie wszczepionej soczewki
13.9Inne operacje soczewki
14.01Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.09Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.11Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14.19Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne
14.22Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.29Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.31Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
14.41Klamrowanie twardówki z wszczepem
14.491Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14.492Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14.493Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14.54Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.711Technika "open sky"
14.712Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14.721Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14.73Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
14.74Mechaniczna witrektomia - inne
14.75Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14.79Ciało szkliste - operacje - inne
14.9Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.01Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15.11Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.12Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.13Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.21Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15.22Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15.29Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.3Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15.4Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.5Przesunięcie mięśni okoruchowych
15.6Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15.7Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15.9Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne
16.011Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16.02Nacięcie oczodołu z wszczepem
16.09Nacięcie oczodołu - inne
16.1Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.22Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16.23Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16.31Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16.39Inne wytrzewienie gałki ocznej
16.41Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16.42Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16.49Inna enukleacja gałki ocznej
16.51Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16.52Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16.59Wytrzewienie gałki ocznej - inne
16.61Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.62Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.63Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16.64Kontrola oczodołu po enukleacji - inne
16.65Wtórny wszczep po wypatroszeniu oczodołu
16.66Kontrola oczodołu po wypatroszeniu - inne
16.69Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.71Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16.81Zaopatrzenie rany oczodołu
16.821Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16.89Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
16.92Wycięcie zmiany oczodołu
16.93Wycięcie zmiany oka - inne struktury
16.94Osteoplastyka oczodołu
16.95Dekompresja oczodołu
16.96Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16.98Operacje oczodołu - inne
16.99Operacje gałki ocznej - inne
18.02Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.12Biopsja ucha zewnętrznego
18.19Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.21Przetoka przeduszna - wycięcie
18.291Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.293Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.296Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18.297Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18.298Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18.299Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.31Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.32Amputacja ucha zewnętrznego
18.39Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.4Szycie rany ucha zewnętrznego
18.61Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.62Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18.63Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18.711Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18.712Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18.713Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18.72Przyszycie amputowanego ucha
18.791Otoplastyka - nie określona inaczej
18.792Przeszczep skóry zamałżowinowy
18.9Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.01Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19.02Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.03Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19.09Inna mobilizacja strzemiączka
19.111Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19.112Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19.19Inne wycięcie strzemiączka
19.21Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29Rewizja po wycięciu strzemiączka - inne
19.31Wycięcie kowadełka - nie określone inaczej
19.33Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
19.34Ossikuloplastyka
19.35Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19.41Nadbębenkowa plastyka
19.42Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
19.43Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.44Tympanoplastyka
19.6Rewizja po tympanoplastyce
19.91Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19.92Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19.93Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20.01Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20.091Aspirowanie ucha środkowego - nie określone inaczej
20.099Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.21Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.231Attykotomia
20.232Otwarcie jamy bębenkowej
20.233Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20.32Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20.39Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
20.41Antromastoidektomia
20.42Mastoidektomia radykalna
20.491Attykoantrostomia
20.492Mastoidektomia - nie określona inaczej
20.493Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20.51Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.591Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20.592Wycięcie jamy bębenkowej
20.611Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.612Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.613Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.62Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.71Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.721Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20.722Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20.723Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20.791Odbarczenie błędnika
20.792Drenaż ucha wewnętrznego
20.793Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20.794Wytworzenie przetoki błędnika
20.795Nacięcie woreczka przedsionka
20.796Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20.797Otwarcie błędnika kostnego
20.798Drenaż perylimfatyczny
20.81Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.82Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.83Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.85Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20.91Tympanosympatektomia
20.92Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.931Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20.932Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20.933Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20.94Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.951Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20.96Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej
20.97Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20.991Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20.992Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20.993Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20.994Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy
21.01Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21.05Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.07Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.11Nacięcie chrząstki nosa
21.12Nacięcie skóry nosa
21.13Nacięcie przegrody nosowej
21.14Drenaż ropnia przegrody nosa
21.18Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22Biopsja nosa
21.293Rinoskopia tylna
21.30Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej
21.311Wycięcie polipa nosa
21.32Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.38Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21.4Resekcja nosa
21.5Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.61Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21.69Wycięcie małżowiny nosa - inne
21.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81Szycie rany nosa
21.821Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21.822Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21.823Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21.831Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21.832Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21.841Plastyka przegrody nosowej
21.842Plastyka skośnego nosa
21.851Powiększenie nosa przeszczepem
21.852Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21.861Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21.862Plastyka koniuszka nosa
21.87Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21.881Zmiażdżenie przegrody nosowej
21.882Zamknięcie perforacji przegrody
21.891Przyszycie amputowanego nosa
21.892Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21.893Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21.899Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne
21.91Uwolnienie zrostów nosowych
21.98Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
22.00Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne
22.01Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22.12Otwarta biopsja zatoki nosa
22.18Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22.191Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22.2Antrotomia przeznosowa
22.311Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a
22.391Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.41Otwarcie zatoki czołowej
22.421Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22.422Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22.51Otwarcie komórek sitowych
22.52Otwarcie zatoki klinowej
22.53Otwarcie wielu zatok nosa
22.58Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22.59Otwarcie zatoki nosa - inne
22.61Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell Luc'a
22.62Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63Wycięcie komórek sitowych
22.64Usunięcie zatoki klinowej
22.69Wycięcie zatoki nosa - inne
22.71Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.791Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22.792Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22.91Wyłonienie zatoki szczękowej
22.92Wytworzenie przetoki zatoki
23.1703Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1808Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.2201Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub/i strzałkowego złamania szczęki
23.2204Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
24.11Biopsja dziąsła
24.12Biopsja wyrostka zębodołowego
24.21Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.31Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32Szycie rozerwanego dziąsła
24.39Operacje dziąsła - inne
24.4Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24.51Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu
25.01Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.02Otwarta biopsja języka
25.1Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.2Częściowe wycięcie języka
25.3Całkowite usunięcie języka
25.4Radykalne usunięcie języka
25.51Szycie rany języka
25.591Podwieszenie języka na powięzi
25.592Przyszycie języka do wargi
25.593Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25.91Podcięcie wędzidełka języka
25.92Wycięcie wędzidełka języka
25.93Usunięcie zrostów języka
25.94Nacięcia języka - inne
25.99Operacje języka - inne
26.0Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.12Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26.21Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.31Częściowe wycięcie ślinianki
26.321Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26.322Radykalne usunięcie ślinianki
26.39Wycięcie ślinianki - inne
26.41Szycie rany ślinianki
26.42Zamknięcie przetoki ślinowej
26.491Fistulizacja ślinianki
26.492Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inne
26.493Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26.91Sondowanie przewodu ślinowego
26.99Operacje ślinianek - inne
27.01Drenaż z okolicy twarzy
27.02Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27.03Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27.1Nacięcie podniebienia
27.21Biopsja kości podniebienia
27.22Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23Biopsja wargi
27.24Biopsja jamy ustnej - inne
27.311Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27.32Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.41Wycięcie wędzidełka wargi
27.42Wycięcie zmiany wargi - inne
27.43Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.491Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.492Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27.493Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27.499Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne
27.51Szycie rany wargi
27.52Szycie rany jamy ustnej - inne
27.53Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.54Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi
27.55Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.58Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa
27.591Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27.592Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27.593Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27.61Szycie rany podniebienia
27.62Korekcja rozszczepu podniebienia
27.631Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27.632Wtórne wydłużenie podniebienia
27.69Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.71Nacięcie języczka
27.72Wycięcie języczka
27.73Zabiegi naprawcze języczka
27.79Operacje języczka - inne
27.91Nacięcie wędzidełka wargi
27.92Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
27.99Operacje jamy ustnej - inne
28.01Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28.11Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.2Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5Wycięcie migdałka językowego
28.6Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.7Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
28.91Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28.92Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.99Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.0Nacięcie gardła (faryngotomia)
29.12Biopsja gardła
29.2Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.31Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.32Wycięcie uchyłka gardła
29.33Częściowa faryngektomia
29.39Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
29.41Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29.42Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.43Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29.48Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.51Szycie rany gardła
29.52Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53Zamknięcie przetoki gardła - inne
29.59Operacje naprawcze w gardle - inne
29.91Rozszerzanie gardła
29.92Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29.99Operacje w gardle - inne
30.01Marsupializacja torbieli krtani
30.09Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.1Wycięcie połowy krtani
30.21Wycięcie nagłośni
30.22Wycięcie strun głosowych
30.23Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30.24Wycięcie chrząstki krtani
30.29Częściowa laryngektomia - inne
30.31Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32Wycięcie krtani i gardła
30.39Całkowite wycięcie krtani - inne
30.41Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30.49Radykalne wycięcie krtani - inne
31.1Tracheostomia czasowa
31.21Tracheostomia śródpiersiowa
31.29Inna stała tracheostomia
31.3Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31.43Endoskopowa biopsja krtani
31.44Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.61Szycie rany krtani
31.621Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31.622Usunięcie laryngostomii
31.64Zaopatrzenie złamania krtani
31.65Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31.691Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31.692Przeszczep w krtani
31.693Przemieszczenie strun głosowych
31.71Szycie rany tchawicy
31.72Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.731Wycięcie przetoki tchawiczo - przełykowej
31.739Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.75Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.791Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31.799Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
31.91Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92Usunięcie zrostów tchawicy i/lub krtani
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.95Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.96Podanie lecznicze surfaktantu
31.981Rozszerzenie krtani
31.982Przecięcie wrodzonej błony krtani
31.983Usunięcie "kila" wewnątrzkrtaniowego
31.984Wymiana protezy głosowej
31.99Inne zabiegi tchawicy
32.01Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32.09Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.1Inne wycięcia oskrzela
32.21Plikacja pęcherza rozedmowego
32.291Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32.292Klinowe wycięcie płuca
32.3Segmentowa resekcja płuca
32.41Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49Lobektomia - inne
32.52Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32.6Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9Inne wycięcia płuc
33.1Nacięcie płuca
33.22Bronchoskopia fiberoskopowa
33.231Bronchoskopia autofluorescencyjna
33.232Bronchoskopia interwencyjna
33.239Bronchoskopia - inna
33.24Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25Otwarta biopsja oskrzela
33.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.271Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33.272Przezoskrzelowa biopsja płuca
33.273Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33.28Otwarta biopsja płuca
33.34Torakoplastyka
33.41Szycie rany oskrzela
33.421Zamknięcie bronchostomii
33.422Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33.423Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33.424Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33.48Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.98Inne operacje na oskrzelu
33.99Operacje płuc - inne
34.01Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02Torakotomia zwiadowcza
34.03Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.041Drenaż jamy opłucnowej
34.042Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.043Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34.093Otwarty drenaż klatki piersiowej
34.1Nacięcie śródpiersia
34.21Torakoskopia przezopłucnowa
34.22Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.24Biopsja opłucnej
34.26Otwarta biopsja śródpiersia
34.29Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.51Dekortykacja płuca
34.59Inne wycięcia opłucnej
34.6Skaryfikacja opłucnej
34.71Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72Zamknięcie torakostomii
34.731Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34.732Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34.733Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34.741Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34.742Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34.79Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82Szycie rany przepony
34.831Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34.832Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34.833Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34.84Inne zabiegi naprawcze przepony
34.89Operacje przepony - inne
34.921Pleurodeza środkiem chemicznym
34.922Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34.923Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
35.01Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03Zamknięta walwulotomia płucna
35.04Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.09Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.391Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35.411Zabieg Rashkinda
35.412Balonowa septostomia przedsionka
35.421Operacja Blalock-Hanlon
35.521Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35.59Zamknięcie ubytku przegrody serca/materiał sztuczny - inne
35.711Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35.712Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35.713Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35.721Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.722Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.723Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.724Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.731Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35.732Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35.733Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35.79Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.951Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35.952Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35.953Powtórne wszycie zastawki serca
35.961Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.971Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35.972Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35.973Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
35.99Inne operacje zastawek serca
36.031Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.032Thrombendarterektomia t. wieńcowej z łatką
36.04Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36.061Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany
36.062Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany
36.063Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną
36.064Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy
36.065Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - proteza naczyniowa
36.07Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.091Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej
36.101Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej
36.109Inna rewaskularyzacja serca
36.11Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12Pomosty aortalno-wieńcowe (2 t.wieńcowe)
36.13Pomosty aortalno-wieńcowe (3 t.wieńcowe)
36.14Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej t.wieńcowe)
36.15Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36.16Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36.17Pomost brzuszno-wieńcowy
36.19Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.21Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36.22Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36.231Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36.232Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36.233Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36.31Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36.321Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36.322Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36.391Abrazja osierdzia
36.392Przyszycie sieci do serca
36.394Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36.395Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36.396Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36.91Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.92Eksploracja tętnicy wieńcowej
36.93Nacięcie tętnicy wieńcowej
36.94Podwiązanie t. wieńcowej
36.95Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
37.0Perikardiocenteza
37.111Nacięcie przedsionka
37.112Nacięcie wsierdzia
37.113Nacięcie mięśnia sercowego
37.114Nacięcie komory serca
37.121Wytworzenie okienka osierdziowego
37.122Perikardioza
37.123Perikardiotomia
37.19Nacięcie serca - inne
37.21Cewnikowanie prawego serca
37.22Cewnikowanie lewego serca
37.23Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.25Biopsja serca
37.261Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.271Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
37.272Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37.311Wycięcie zrostów osierdzia
37.312Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37.341Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37.342Ablacja tkanki mięśnia sercowego (krioablacja) (elektroablacja) (laserowa) (mikrofalowa) (falami radiowymi), przez cewnik
37.411Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37.412Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37.413Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37.49Inne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.61Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.65Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.661System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37.662Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37.663Pulsacyjny system wspomagający serce
37.664Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37.665System wspomagający serce, obrotowa pompa
37.666Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37.667Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37.67Wszczepienie systemu stymulującego serce
37.68Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37.70Wstępne wprowadzenie elektrody - inne
37.71Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory
37.72Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory/przedsionka
37.73Wstępne wprowadzenie elektrod rozrusznika do przedsionka przezżylnie
37.751Naprawa elektrody z usunięciem i powtórnym wprowadzeniem
37.752Zmiana pozycji elektrody
37.759Rewizja elektrody - inne
37.761Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37.771Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37.772Usunięcie przezżylnej elektrody
37.78Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca
37.791Oczyszczenie i powtórne wytworzenie kieszonki (w skórze lub tkance podskórnej)
37.792Wytworzenie [nowej] kieszonki dla rozrusznika lub CRT-P
37.793Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37.80Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.82Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika rytm - na żądanie
37.83Wprowadzenie rozrusznika dwujamowego
37.86Wymiana jednojamowego rozrusznika - regulowanego rytmem innym niż przedsionkowy
37.87Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.891Usunięcie urządzenia do umiarawiania pracy serca [CRT-P], bez wymiany
37.892Naprawa rozrusznika
37.941Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego
37.942Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego
37.943Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego
37.944Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego
37.945Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego
37.946Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego
37.961Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod
37.962Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod
37.963Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego, bez implantacji elektrod
37.971Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego
37.972Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego
37.973Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego
37.991Wszczepienie defibrylatora
37.992Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37.993Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37.994Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
37.995Zmiana pozycji generatora impulsów
37.996Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego)
37.997Zmiana lub rewizja kieszonki dla CRT-D
38.011Embolektomia - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.012Embolektomia - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.013Embolektomia - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.014Embolektomia - Aorty
38.015Embolektomia - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.016Embolektomia - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.017Embolektomia - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.018Embolektomia - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.022Trombektomia - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.023Trombektomia - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.024Trombektomia - Aorty
38.025Trombektomia - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.026Trombektomia - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.027Trombektomia - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.028Trombektomia - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.110Endarterektomia z embolektomią - Miejsce nieokreślone
38.112Endarterektomia z embolektomią - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.113Endarterektomia z embolektomią - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.114Endarterektomia z embolektomią - Aorty
38.115Endarterektomia z embolektomią - Tętnicy płucnej
38.116Endarterektomia z embolektomią - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.118Endarterektomia z embolektomią - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.120Endarterektomia z łatką naczyniową - Miejsce nieokreślone
38.121Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.122Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.123Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.124Endarterektomia z łatką naczyniową - Aorty
38.125Endarterektomia z łatką naczyniową - Tętnicy płucnej
38.126Endarterektomia z łatką naczyniową - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.128Endarterektomia z łatką naczyniową - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.130Endarterektomia z czasowym by-passem - Miejsce nieokreślone
38.132Endarterektomia z czasowym by-passem - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.133Endarterektomia z czasowym by-passem - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.134Endarterektomia z czasowym by-passem - Aorty
38.135Endarterektomia z czasowym by-passem - Tętnicy płucnej
38.136Endarterektomia z czasowym by-passem - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.138Endarterektomia z czasowym by-passem - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.140Endarterektomia z trombektomią - Miejsce nieokreślone
38.142Endarterektomia z trombektomią - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.143Endarterektomia z trombektomią - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.144Endarterektomia z trombektomią - Aorty
38.145Endarterektomia z trombektomią - Tętnicy płucnej
38.146Endarterektomia z trombektomią - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.148Endarterektomia z trombektomią - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.310Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Miejsce nieokreślone
38.311Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.312Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.313Wycięcie/zespolenie naczynia - inne - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.314Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Aorty
38.315Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.316Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.317Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.318Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.320Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Miejsce nieokreślone
38.322Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.323Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.324Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Aorty
38.325Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.326Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.327Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.328Wycięcie tętniaka z zespoleniem - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.330Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Miejsce nieokreślone
38.332Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.333Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.334Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Aorty
38.335Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38.336Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.337Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.338Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.410Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Miejsce nieokreślone
38.411Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.412Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.413Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.414Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Aorty
38.415Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.416Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.417Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.418Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.420Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Miejsce nieokreślone
38.421Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.422Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.423Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.424Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Aorty
38.425Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.426Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.427Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.428Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.430Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Miejsce nieokreślone
38.432Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.433Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Aorty
38.435Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.50Podwiązanie i wycięcie żylaków - Miejsce nieokreślone
38.591Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (udowe)
38.592Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.62Inne wycięcie naczynia - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.63Inne wycięcie naczynia - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.64Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej
38.65Inne wycięcie naczynia - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.66Inne wycięcie naczynia - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.67Inne wycięcie naczynia - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.68Inne wycięcie naczynia - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.691Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (udowa)
38.692Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38.693Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38.694Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38.695Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38.696Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.711Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38.712Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38.713Usunięcie filtra z żyły głównej
38.72Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38.73Plikacja żyły głównej
38.810Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Miejsce nieokreślone
38.811Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.812Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.813Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.814Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Aorty
38.815Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.816Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.817Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.818Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.820Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Miejsce nieokreślone
38.822Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.823Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.824Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Aorty
38.825Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.826Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.827Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.828Rozdzielenie naczynia krwionośnego - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.830Podwiązanie naczynia krwionośnego - Miejsce nieokreślone
38.832Podwiązanie naczynia krwionośnego - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833Podwiązanie naczynia krwionośnego - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.834Podwiązanie naczynia krwionośnego - Aorty
38.835Podwiązanie naczynia krwionośnego - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.836Podwiązanie naczynia krwionośnego - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.837Podwiązanie naczynia krwionośnego - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.838Podwiązanie naczynia krwionośnego - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.842Okluzja naczynia krwionośnego - Naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.843Okluzja naczynia krwionośnego - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.844Okluzja naczynia krwionośnego - Aorty
38.845Okluzja naczynia krwionośnego - Naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.846Okluzja naczynia krwionośnego - Tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.847Okluzja naczynia krwionośnego - Żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.848Okluzja naczynia krwionośnego - Tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.91Cewnikowanie tętnic
38.93Cewnikowanie żył - inne
38.94Wenesekcja
38.951Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.958Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.11Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.14Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39.221Pomost aorta t. szyjna wspólna/t. ramienna
39.222Pomost aorta t. podobojczykowa/t. szyjna wspólna
39.223Pomost t. szyjna wspólna - t. podobojczykowa
39.231Pomost podobojczykowo-szyjny
39.232Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39.233Pomost szyjno-szyjny
39.234Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39.239Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.24Pomost aorta-t. nerkowa
39.251Pomost aortalno-biodrowy
39.252Pomost aortalno-udowy
39.253Pomost aortalno-biodrowy do t. podkolanowej
39.254Pomost aortalno-podkolanowy
39.255Pomost biodrowo-udowy
39.256Pomost aortalno-dwubiodrowy
39.257Pomost aortalno-dwuudowy
39.261Pomost aortalno-trzewny
39.262Pomost aorta t. krezkowa górna
39.263Pomost t. wątrobowa t. biodrowa wspólna t. nerkowa
39.264Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne
39.271Zespolenie dla dializy nerkowej
39.272Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39.273Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.274Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39.275Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.276Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39.279Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej - inne
39.28Zewnątrzczaszkowy - wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.291Pomost pachowo-ramienny
39.292Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39.293Pomost ramienno-ramienny
39.294Pomost udowo-udowy
39.295Pomost udowo-strzałkowy
39.296Pomost udowo-podkolanowy
39.297Pomost udowo-piszczelowy
39.298Pomost podkolanowo-podkolanowy
39.299Pomost naczyniowy - inne
39.31Szycie tętnicy
39.32Szycie żyły
39.39Szycie naczynia krwionośnego - inne
39.41Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.424Usunięcie starego zespolenia tętniczo żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39.425Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39.426Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39.427Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39.43Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.491Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39.492Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39.493Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39.494Rewizja zespolenia naczyniowego naczyń obwodowych
39.495Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego naczyń obwodowych
39.496Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39.497Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39.500Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39.501Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.502Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni
39.503Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39.504Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych
39.505Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa
39.506Przezskórna angioplastyka (PTA) - plastyka balonem tnącym
39.507Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.508Aterektomia tętnic goleni
39.509Aterektomia innych tętnic
39.51Klipsowanie tętniaka
39.521Wykrzepienie tętniaka
39.522Elektrokoagulacja tętniaka
39.523Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39.528Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39.529Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.535Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39.536Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39.539Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
39.541Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39.56Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39.57Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39.58Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inne
39.591Operacja okienka aortalno-płucnego
39.593Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39.595Reimplantacja tętnicy
39.65Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.711Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.712Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej -wszczepienie stentu
39.713Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.714Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.721Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39.722Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39.723Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/ lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39.724Endowaskulamy zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
39.731Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty
39.732Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty
39.733Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty
39.739Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna
39.751Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39.752Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń
39.81Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39.82Odnerwienie kłębka aortalnego
39.83Odnerwienie kłębka szyjnego
39.84Glomektomia
39.85Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39.86Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39.904Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny
39.905Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa
39.911Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39.912Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39.93Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951Hemodializa
39.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953Hemoperfuzja
39.958Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.974Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39.976Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39.991Embolizacja narządowa bez użycia leków
39.994Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.995Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.999Zabiegi naczyniowe - inne
40.0Nacięcie tkanki limfatycznej
40.11Biopsja układu limfatycznego
40.12Wycięcie węzła wartowniczego
40.19Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.21Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291Wycięcie torbieli limfatycznej
40.292Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40.293Proste wycięcie węzła chłonnego
40.31Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.32Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40.41Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40.42Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.43Inna radykalna dissekcja szyi
40.49Radykalna dissekcja szyi - inne
40.51Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40.52Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40.53Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40.54Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40.59Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
40.61Kaniulowanie przewodu piersiowego
40.62Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40.63Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.64Podwiązanie przewodu piersiowego
40.69Operacje przewodu piersiowego - inne
40.91Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.92Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.95Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40.96Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40.97Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40.98Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inne
41.01Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41.021Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.022Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41.023Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.024Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41.031Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.032Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.033Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.034Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.04Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41.051Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.052Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.053Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.054Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.06Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41.07Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41.081Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.082Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41.083Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.084Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41.09Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41.311Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41.33Otwarta biopsja śledziony
41.41Marsupializacja torbieli śledziony
41.42Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41.43Częściowe usunięcie śledziony
41.5Całkowita splenektomia
41.93Wycięcie dodatkowej śledziony
41.94Przeszczep śledziony
41.95Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41.99Operacje śledziony - inne
42.01Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.09Nacięcia przełyku - inne
42.10Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.21Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.22Ezofagoskopia przez przetokę
42.23Ezofagoskopia - inne
42.241Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42.242Ezofagoskopia z biopsją
42.243Biopsja ssąca przełyku
42.25Otwarta biopsja przełyku
42.29Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.31Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42.32Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42.331Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42.332Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.333Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42.334Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42.339Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
42.39Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.41Częściowe wycięcie przełyku
42.42Całkowite wycięcie przełyku
42.49Wycięcie przełyku - inne
42.51Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.52Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.53Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.54Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne
42.55Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42.56Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.581Wytworzenie sztucznego przełyku
42.582Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42.59Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne
42.61Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.641Przedmostkowa esofagoenterostomia
42.642Przedmostkowa esofagoileostomia
42.643Przedmostkowa esofagojejunostomia
42.65Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.7Nacięcie mięśniówki przełyku
42.81Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.82Szycie rozerwania przełyku
42.83Zamknięcie przetoki przełykowej
42.84Operacja przetoki przełykowej - inne
42.85Usunięcie zwężenia przełyku
42.86Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42.87Przeszczepy przełykowe - inne
42.89Zabiegi naprawcze przełyku - inne
42.91Podwiązanie żylaków przełyku
42.92Rozszerzanie przełyku
42.99Operacje przełyku - inne
43.0Gastrotomia
43.11Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19Gastrostomia - inne
43.3Pyloromyotomia
43.411Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.412Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43.419Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.42Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.49Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne
43.5Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.81Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.89Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.91Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.991Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43.992Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43.993Wycięcie żołądka i przełyku - inne
43.994Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43.995Radykalne wycięcie żołądka
43.999Całkowite usunięcie żołądka - inne
44.00Wagotomia, nie określona inaczej
44.01Wagotomia pniowa
44.021Wagotomia komórek okładzinowych
44.022Selektywna proksymalna wagotomia
44.029Wysoce selektywna wagotomia - inne
44.03Wagotomia selektywna - inne
44.11Przezbrzuszna gastroskopia
44.12Gastroskopia przez przetokę
44.13Gastroskopia - inne
44.14Endoskopowa biopsja żołądka
44.15Otwarta biopsja żołądka
44.19Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.21Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.221Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44.222Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
44.229Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
44.29Pyloroplastyka - inne
44.31Wysokie zespolenie żołądkowe
44.321Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44.322PEG
44.323Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44.381Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44.382Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44.383Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44.384Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej
44.391Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44.392Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.393Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44.394Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.40Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41Zaszycie wrzodu żołądka
44.42Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
44.44Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/dwunastnicy
44.49Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne
44.51Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.54Operacja Pantaloona
44.59Rewizja zespolenia żołądkowego - inne
44.61Szycie rozerwania żołądka
44.62Zamknięcie gastrostomii
44.631Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44.632Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44.639Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64Gastropeksja
44.651Operacja Belseya
44.652Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)
44.661Fundoplikacja
44.662Plastyka wpustu żołądka
44.663Fundoplikacja sposobem Nissena
44.664Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44.671Fundoplikacja [laparoskopowo]
44.672Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44.673Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44.674Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]
44.681Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44.682Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44.683Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44.691Inwersja uchyłka żołądka
44.699Zabiegi naprawcze żołądka - inne
44.91Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44.93Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94Usunięcie balona żołądkowego
44.95Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44.96Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.971Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44.972Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44.981Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44.982Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
45.01Nacięcie dwunastnicy
45.02Nacięcie jelita cienkiego - inne
45.03Nacięcie jelita grubego
45.09Nacięcie jelita - inne
45.111Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45.119Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inne
45.12Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45.131Esophagogastroduodenoskopia [EGD]
45.132Enteroskopia
45.133Enteroskopia śródoperacyjna
45.134Enteroskopia dwubalonowa
45.14Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.15Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.16Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.219Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inne
45.22Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231Fiberokolonoskopia
45.24Fiberosigmoidoskopia
45.251Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
45.253Kolonoskopia z biopsją
45.26Otwarta biopsja jelita grubego
45.28Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.30Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.31Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.32Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.33Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45.34Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.41Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.432Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45.439Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
45.49Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.511Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45.512Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45.52Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.591Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45.592Odwrócenie segmentu jelitowego
45.61Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45.621Resekcja dwunastnicy
45.622Resekcja jelita czczego
45.623Resekcja jelita krętego
45.629Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne
45.63Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.711Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45.719Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne
45.721Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45.729Wycięcie kątnicy - inne
45.731Ileokolektomia
45.732Prawostronna radykalna kofektomia
45.733Hemikolektomia prawostronna
45.74Resekcja poprzecznicy
45.75Hemikolektomia lewostronna
45.76Sigmoidektomia
45.791Enterokolektomia - inne
45.799Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
45.8Totalna śródbrzuszna kolektomia
45.91Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.921Operacja Hamptona
45.93Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.951Zespolenie do odbytu
45.952Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45.99Zespolenie jelitowe - inne
46.011Ileostomia pętlowa
46.02Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.031Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46.032Kolostomia pętlowa
46.041Drugi etap operacji Mikulicza
46.11Czasowa kolostomia
46.13Stała kolostomia
46.14Odłożone otwarcie kolostomii
46.19Kolostomia - inne
46.21Czasowa ileostomia
46.22Ileostomia ze zbiorniczkiem
46.23Stała ileostomia - inne
46.24Odłożone otwarcie ileostomii
46.29Ileostomia - inne
46.31Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.32Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46.391Przetoka dwunastnicza
46.392Odżywcza przetoka jelitowa
46.41Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.42Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43Rewizja przetoki jelita grubego - inne
46.491Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46.492Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46.493Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46.499Rewizja przetoki jelitowej - inne
46.51Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46.521Zamknięcie przetoki kątniczej
46.522Zamknięcie kolostomii
46.523Zamknięcie przetoki esiczej
46.61Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.621Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a
46.622Plikacja jelita biodrowego
46.631Cecoileopeksja
46.632Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46.641Ufiksowanie kątnicy
46.642Ufiksowanie okrężnicy
46.71Szycie rozerwanej dwunastnicy
46.72Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.73Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.74Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.75Szycie rozerwania jelita grubego
46.76Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.81Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46.82Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46.851Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46.852Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46.853Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46.854Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46.891Korekcja niewłaściwego skrętu /rotacji/ jelita
46.892Odprowadzenie skrętu jelita
46.893Odprowadzenie wgłobienia jelita
46.91Miotomia esicy
46.92Miotomia innej części okrężnicy
46.93Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94Rewizja zespolenia jelita grubego
46.97Przeszczep jelita cienkiego
46.991Wynicowanie części krętnicy
46.999Operacje jelitowe - inne
47.01Appendektomia laparoskopowo
47.09Inna appendektomia
47.11Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19Inna przypadkowa appendektomia
47.2Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47.91Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47.92Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47.99Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48.01Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.1Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48.23Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.241Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.242Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.25Otwarta biopsja odbytnicy
48.26Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.31Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48.32Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne
48.33Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48.34Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48.35Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.36Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48.41Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.491Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48.492Operacja Altemeiera
48.493Operacja Swensona
48.5Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.61Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48.62Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63Przednia resekcja odbytnicy - inne
48.64Tylna resekcja odbytnicy
48.65Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.691Częściowe wycięcie odbytnicy
48.692Resekcja odbytnicy BNO
48.71Szycie rozerwania odbytnicy
48.72Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
48.751Operacja Frickmana
48.752Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.762Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48.763Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48.79Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.82Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48.896Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.897Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.91Nacięcie zwężenia odbytnicy
48.92Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48.93Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inne
49.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.02Nacięcie okołoodbytowe - inne
49.03Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne
49.11Przecięcie przetoki odbytu
49.12Wycięcie przetoki odbytu
49.31Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.39Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
49.42Wstrzyknięcie do hemoroidów
49.43Kauteryzacja hemoroidów
49.44Krioterapia hemoroidów
49.45Podwiązanie hemoroidów
49.46Wycięcie hemoroidów
49.47Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49.49Operacje hemoroidów - inne
49.51Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49.52Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.6Wycięcie odbytu
49.71Szycie rany odbytu
49.72Opierścienienie odbytu
49.73Zamknięcie przetoki odbytu
49.74Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.751Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49.752Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49.79Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inne
49.91Nacięcie przegrody odbytu
49.92Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.931Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49.932Sączkowanie odbytu
49.95Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99Operacje odbytu - inne
50.01Nacięcie ropnia wątroby
50.02Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.03Operacja Stromeyera-Little''a
50.11Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12Otwarta biopsja wątroby
50.21Marsupializacja zmiany wątroby
50.221Nieanatomiczna resekcja wątroby
50.229Częściowe wycięcie wątroby - inne
50.291Kauteryzacja zmiany wątroby
50.292Wyłuszczenie zmiany wątroby
50.293Termoablacja zmiany wątroby
50.294Kriodestrukcja zmiany wątroby
50.295Opróżnienie zmiany wątroby
50.296Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50.299Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.31Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50.32Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50.61Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50.691Ufiksowanie wątroby
50.91Przezskórna aspiracja wątroby
50.921Dializa wątrobowa
50.929Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne
50.941Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50.99Operacje wątroby - inne
51.01Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.02Cholecystostomia trójgrańcem
51.04Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne
51.10Cholangiopankreatografia wsteczna ECPW
51.11Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.12Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51.13Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51.14Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51.15Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.19Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne
51.211Rewizja po cholecystektomii
51.219Częściowa cholecystektomia - inne
51.22Cholecystektomia
51.231Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51.239Laparoskopowa cholecystektomia - inne
51.24Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.31Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy
51.32Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
51.33Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka
51.34Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek
51.35Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.391Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51.392Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51.393Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51.394Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51.399Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.41Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51.42Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51.43Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51.49Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
51.61Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.64Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51.691Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51.692Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51.699Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
51.71Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.791Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych - inne
51.811Rozszerzanie brodawki Vatera
51.819Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne
51.821Nacięcie zwieracza trzustkowego
51.822Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51.83Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51.85Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51.86Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51.871Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51.872Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51.88Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51.91Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
51.94Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51.95Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51.96Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51.981Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51.982Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51.983Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51.984Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51.991Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51.999Operacje dróg żółciowych - inne
52.01Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52.09Pankreatotomia - inne
52.11Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.12Otwarta biopsja trzustki
52.13Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52.14Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52.19Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.21Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52.22Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne
52.3Marsupializacja torbieli trzustki
52.41Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52.49Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inne
52.511Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52.512Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52.513Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sp. Bergera
52.514Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sp. Frey'a
52.521Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52.522Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52.53Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.59Częściowa pankreatektomia - inne
52.61Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.69Totalna pankreatektomia - inne
52.71Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52.72Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52.73Radykalna resekcja trzustki
52.74Operacja Whipple'a
52.75Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sp. Traverso-Longmire'a
52.81Reimplantacja tkanek trzustki
52.82Alloprzeszczep trzustki
52.84Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52.86Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
52.92Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52.931Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52.932Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52.94Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52.951Fistulektomia trzustki
52.952Proste szycie trzustki
52.959Operacje naprawcze trzustki - inne
52.961Zespolenie trzustki z jelitem
52.962Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52.963Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52.97Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52.98Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52.991Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52.992Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53.01Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inne
53.09Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inne
53.11Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53.12Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.13Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53.14Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.15Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.16Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53.17Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inne
53.19Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inne
53.21Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29Jednostronna operacja przepukliny udowej - inne
53.31Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.39Obustronna operacja przepukliny udowej - inne
53.41Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49Operacja przepukliny pępkowej - inne
53.51Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592Operacja przepukliny podbrzusza
53.593Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53.594Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53.7Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53.81Plikacja przepony
53.82Operacja przepukliny przymostkowej
53.89Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inne
53.91Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53.92Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej
53.93Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53.94Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53.95Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53.96Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53.99Operacja naprawcza przepukliny - inne
54.01Drenaż ściany jamy brzusznej
54.02Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.03Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54.09Nacięcie ściany brzucha - inne
54.11Laparotomia zwiadowcza
54.121Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54.122Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54.123Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19Laparotomia - inne
54.21Laparoskopia
54.22Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54.231Biopsja krezki
54.232Biopsja sieci
54.233Biopsja wszczepu otrzewnowego
54.241Zamknięta biopsja: sieci
54.242Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54.243Zamknięta biopsja: otrzewnej
54.25Płukanie otrzewnej
54.29Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
54.31Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54.39Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
54.4Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54.511Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54.512Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.513Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54.514Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.517Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.59Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.62Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54.63Szycie ściany jamy brzusznej - inne
54.64Szycie otrzewnej
54.71Operacja gastroschizy
54.72Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
54.73Operacja naprawcza otrzewnej - inne
54.741Zeszycie sieci
54.742Przeszczep sieci
54.743Omentopeksja
54.744Odprowadzenie skrętu sieci
54.751Plikacja krezki
54.752Ufiksowanie krezki
54.91Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.92Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54.93Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54.94Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54.951Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54.952Operacja Ladda
54.953Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54.954Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54.955Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54.96Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54.971Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54.98Dializa otrzewnowa
54.991Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54.999Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
55.011Opróżnienie torbieli nerki
55.013Usunięcie kamienia przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)
55.02Nefrostomia
55.031Przezskórne (nefroskopowe) usunięcie kamienia z nerki
55.032Przezskórne (nefroskopowe) wydobycie kamienia z nerki za pomocą koszyczka
55.033Przezskórne (nefroskopowe) wydobycie kamienia z nerki za pomocą kleszczyków
55.034Przezskórne (nefroskopowe) usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej przez przetokę miedniczkową (pielostolitotomia)
55.041Przezskórna nefrostomia z kruszeniem kamienia metodą ultradźwiękową i endoskopowym usunięciem jego fragmentów (PCNL)
55.042Przezskórna nefrostomia z kruszeniem kamienia metodą ultradźwiękową i umieszczeniem cewnika w moczowodzie pod kontrolą fluoroskopową
55.112Usunięcie kamienia przez pielotomię (pielolitotomia)
55.12Pielostomia
55.21Nefroskopia
55.22Pieloskopia
55.231Przezskórna igłowa biopsja nerki
55.24Otwarta biopsja nerki
55.29Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.31Marsupializacja torbieli nerki
55.391Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55.399Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne
55.41Wycięcie kielicha nerkowego
55.42Klinowa resekcja nerki
55.49Częściowe wycięcie nerki - inne
55.511Wycięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza wokół ujścia moczowodowego
55.512Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.519Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) - inne
55.52Wycięcie nerki jedynej
55.53Wycięcie nerki przeszczepionej
55.54Obustronne wycięcie nerek
55.55Laparoskopowe wycięcie nerki
55.691Alloprzeszczep nerki
55.7Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)
55.81Zeszycie rany nerki
55.82Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.85Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia)
55.861Zespolenie kielichowo miedniczkowo-moczowodowe
55.862Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe
55.863Zespolenie moczowodowo-kielichowe
55.87Naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego
55.911Kapsulektomia nerki
55.912Dekortykacja nerki
55.921Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki
55.95Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
56.011Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.021Usunięcie kamienia z moczowodu bez nacięcia
56.022Usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.031Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.09Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.1Nacięcie ujścia moczowodu
56.21Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.23Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia
56.31Ureteroskopia
56.32Przezskórna biopsja moczowodu
56.331Cystoureteroskopia z biopsją moczowodu
56.332Przezcewkowa biopsja moczowodu
56.333Endoskopia moczowodu z biopsją przez ureterotomię
56.334Ureteroskopia z biopsją
56.35Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.411Wycięcie zmiany moczowodu
56.412Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42Całkowite usunięcie moczowodu
56.511Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego
56.512Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.515Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56.516Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.517Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu
56.611Zespolenie moczowodowo-skórne (ureterocutaneostomia)
56.612Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nie określona inaczej
56.711Zespolenie moczowodu z jelitem
56.72Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.73Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej
56.741Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego
56.742Zespolenie moczowodowo-pęcherzowe
56.75Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.81Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.82Zeszycie rany moczowodu
56.83Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56.85Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.891Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56.893Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.91Rozszerzenie ujścia moczowodu
56.92Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
57.03Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia
57.04Usunięcie ciała obcego z pęcherza bez nacięcia
57.12Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.171Zamknięta cystostomia
57.172Przezskórna nadłonowa cystostomia
57.191Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie
57.21Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.33Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego
57.34Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.41Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.491Endoskopowe wycięcie zmian pęcherza moczowego
57.492Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURBT)
57.511Wycięcie moczownika
57.512Wycięcie uchyłka moczownika
57.591Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63Klinowa resekcja pęcherza
57.711Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.79Inne całkowite wycięcie pęcherza
57.81Zeszycie rany pęcherza moczowego
57.82Zamknięcie cystostomii
57.831Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.86Operacja wynicowania pęcherza moczowego
57.871Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872Powiększenie pęcherza
57.873Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika
57.881Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
57.882Zespolenie pęcherza z jelitem grubym
57.891Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nie określone inaczej
57.893Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.98Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
58.01Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.03Uretrostomia kroczowa
58.04Usunięcie kamienia z cewki moczowej przez nacięcie
58.1Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.21Uretroskopia kroczowa
58.22Inna uretroskopia
58.23Biopsja cewki moczowej
58.24Biopsja tkanek okołocewkowych
58.311Koagulacja zmiany cewki moczowej endoskopowo
58.319Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
58.391Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
58.392Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.393Wycięcie zwężenia cewki moczowej
58.394Wycięcie cewki moczowej
58.41Zeszycie rany cewki moczowej
58.42Zamknięcie przetoki cewki moczowej (uretrostomii) wytworzonej operacyjnie
58.43Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.45Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa
58.46Inna rekonstrukcja cewki
58.47Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.491Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
58.492Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej
58.52Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.53Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.61Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.63Usunięcie kamienia z cewki moczowej bez nacięcia
58.92Wycięcie tkanki okołocewkowej
58.931Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza
58.932Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej
58.933Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]
58.934Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą i/ lub zbiornikiem wyrównawczym
59.01Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.03Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.09Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.11Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.21Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.31Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego
59.32Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela
59.41Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42Operacja metodą Millina-Reada
59.43Operacja metodą Oxford
59.44Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59.51Operacja metodą Burcha
59.52Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza
59.53Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.61Operacja metodą Pereyry
59.711Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59.712Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59.713Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59.721Implantacja kolagenu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego
59.722Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego
59.723Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego
59.791Uretropeksja przednia
59.792Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho")
59.793Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.83Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59.91Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
60.111Wielopunktowa przezodbytnicza biopsja stercza
60.211Ablacja laserowa
60.22Przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP)
60.291Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.292Przecewkowa elektrowaporyzacja (TEVAP) gruczołu krokowego
60.293Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego
60.295Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.3Prostatektomia/ adenomektomia nadłonowa
60.4Prostatektomia załonowa
60.5Prostatektomia radykalna
60.611Wycięcie zmiany stercza z dowolnego dostępu
60.621Krioablacja stercza
60.622Kriochirurgia stercza
60.623Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)
60.69Prostatektomia - inne
60.72Nacięcie pęcherzyków nasiennych
60.731Wycięcie torbieli przewodu Muellera
60.732Wycięcie pęcherzyków nasiennych
60.811Drenaż ropnia okolicy stercza
60.93Zabieg naprawczy stercza
60.941Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu/ elektroresekcji gruczolaka stercza
60.942Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
60.961Przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT) prostaty
60.972Przezcewkowa ablacja igłowa (TUNA) stercza
61.0Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.11Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra
61.19Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.31Elektrokoagulacja zmiany moszny
61.32Redukcja słoniowacizny moszny
61.33Częściowe wycięcie moszny
61.42Operacja przetoki mosznowej
61.491Rekonstrukcja płatem przesuniętym lub uszypułowanym
61.911Aspiracja wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.921Wycięcie krwiaka osłonki pochwowej jądra (hematocele)
62.0Nacięcie jądra
62.11Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.12Otwarta biopsja jądra
62.21Wycięcie przyczepka jądra
62.22Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.3Jednostronne wycięcie jądra
62.411Jednoczasowe wycięcie obu jąder
62.419Obustronne wycięcie jąder - inne
62.42Wycięcie jedynego jądra
62.51Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny
62.52Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu
62.53Operacja Toreka (etap I/ etap II)
62.54Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
62.61Szycie rany jądra
62.7Wszczepienie protezy jądra
62.91Nakłucie i aspiracja jądra
62.92Wstrzyknięcia leku do jądra
63.01Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
63.11Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12Wycięcie wodniaka kanału Nucka
63.13Wycięcie żylaków powrózka nasiennego
63.2Wycięcie torbieli najądrza
63.4Wycięcie najądrza
63.51Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
63.52Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.53Przeszczep powrózka nasiennego
63.81Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
63.82Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.83Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.84Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.91Przezskórne nakłucie i aspiracja torbieli najądrza (spermatocele)
63.92Nacięcie najądrza
63.93Nacięcie powrózka nasiennego
63.94Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
63.95Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
64.11Biopsja prącia
64.2Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany prącia
64.3Amputacja prącia
64.41Szycie rany prącia
64.42Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.43Wytworzenie prącia
64.44Odtworzenie prącia
64.45Replantacja/ przyszycie amputowanego prącia
64.49Operacje naprawcze prącia - inne
64.91Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.93Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.99Inne operacje męskich narządów płciowych
65.01Nacięcie jajnika laparoskopowo
65.09Nacięcie jajnika - inne
65.11Biopsja aspiracyjna jajnika
65.12Biopsja jajnika - inne
65.13Laparoskopowa biopsja jajnika
65.21Marsupializacja cysty jajnika
65.22Klinowa resekcja jajnika
65.23Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65.24Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65.25Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.292Kauteryzacja jajnika
65.293Częściowe wycięcie jajnika
65.31Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65.39Jednostronne usunięcie jajnika - inne
65.41Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
65.519Równoczesne usunięcie obu jajników - inne
65.52Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.53Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65.54Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65.61Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65.63Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65.69Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne
65.71Szycie jajnika
65.73Plastyka jajowodu i jajnika
65.74Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65.76Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65.81Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.89Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.91Aspiracja płynu z jajnika
65.95Uwolnienie skrętu jajnika
66.01Nacięcie jajowodu
66.02Utworzenie przetoki jajowodowo-brzusznej
66.11Biopsja jajowodu
66.21Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu
66.22Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne
66.31Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.4Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.51Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521Wycięcie pozostałego jajowodu
66.61Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.69Częściowe wycięcie jajowodu - inne
66.71Proste zeszycie jajowodu
66.72Szycie jajowodu
66.75Wszczepienie jajowodu do macicy
66.8Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.91Aspiracja treści jajowodu
66.92Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu
66.93Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
66.95Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.96Rozszerzenie jajowodu
67.11Biopsja kanału szyjki macicy
67.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2Konizacja szyjki macicy
67.31Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.39Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.4Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591Szew okrężny na cieśń macicy
67.592Operacja McDonalda
67.593Operacja Shirodkara
67.61Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.691Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
68.12Histeroskopia diagnostyczna
68.151Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów
68.159Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne
68.161Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.17Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL)
68.211Uwolnienie zrostów w świetle macicy
68.22Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy
68.231Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232Histeroskopowa ablacja endometrium
68.233Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24Histerolaparoskopia lecznicza
68.291Usunięcie mięśniaka macicy
68.311Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH]
68.312Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.41Proste wycięcie macicy
68.42Poszerzone wycięcie macicy
68.51Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
68.59Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.61Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62Operacja Wertheima
68.71Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
68.76Histerokolpektomia
68.77Operacja Schauta
68.8Wytrzewienie miednicy małej
69.01Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy -diagnostyczne
69.04Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.1Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.211Zabieg Wotkinsa
69.221Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69.222Operacja manchesterska (Fothergilla)
69.223Sfałdowanie więzadeł macicznych
69.23Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.3Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.41Szycie rozdarcia macicy
69.42Zamknięcie przetoki macicy
69.491Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69.492Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69.493Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69.499Zabieg naprawczy macicy - inne
69.52Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
70.0Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)
70.12Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.141Wycięcie przegrody pochwowej
70.142Drenaż krwiaka pochwy
70.22Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.23Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.24Biopsja pochwy
70.33Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50Plastyka przednia i tylna pochwy
70.511Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521Tylna plastyka pochwy
70.61Wytworzenie pochwy
70.62Odtworzenie pochwy
70.71Szycie rozdarcia pochwy
70.72Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75Operacja innych przetok pochwowych
70.77Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.8Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.01Uwolnienie zrostów sromu
71.091Powiększenie wejścia do pochwy
71.099Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11Biopsja sromu
71.22Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.3Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.41Amputacja łechtaczki
71.5Radykalne wycięcie sromu
71.61Jednostronne proste wycięcie sromu
71.62Obustronne proste wycięcie sromu
71.71Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.1Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72.71Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79Próżniociąg położniczy - inne
73.71Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.8Operacje na płodzie ułatwiające poród
74.0Klasyczne cięcie cesarskie
74.1Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
75.01Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.03Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1Amniocenteza diagnostyczna
75.21Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna
75.22Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji
75.311Fetoskopia
75.312Laparoamnioskopia
75.32Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy
75.33Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy
75.352Kordocenteza
75.36Korekcja wady rozwojowej płodu
75.37Amnioinfuzja
75.381Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu
75.382Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu
75.4Ręczne wydobycie łożyska
75.62Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.691Zeszycie sromu i krocza
75.693Zabieg naprawczy krocza
75.694Zabieg naprawczy pochwy
75.695Zabieg naprawczy sromu
75.696Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.71Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.81Położnicza tamponada macicy
75.82Położnicza tamponada pochwy
75.94Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.011Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy
76.091Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy
76.11Biopsja kości twarzy
76.2Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
76.311Hemimadibulektomia
76.312Subtotalna resekcja żuchwy
76.391Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)
76.41Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42Całkowite wycięcie żuchwy - inne
76.43Rekonstrukcja żuchwy - inne
76.441Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.449Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.451Całkowite wycięcie szczęki
76.459Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.46Rekonstrukcja kości twarzy - inne
76.5Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.62Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.63Plastyka trzonu żuchwy
76.65Segmentarna osteoplastyka szczęki
76.66Całkowita osteoplastyka szczęki
76.691Osteoplastyka dwuszczękowa
76.692Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej
76.693Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
76.699Plastyka kości twarzy - inne
76.71Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.72Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.74Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.75Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.76Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.771Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów
76.781Zamknięte nastawienie złamania oczodołu
76.791Otwarte nastawienie złamania oczodołu
76.911Autogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.912Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)
76.913Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.921Alloplastyczny wszczep do kości twarzy
76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.94Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.95Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
76.99Operacje kości twarzy/ stawów - inne
77.01Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06Wycięcie martwaka - rzepka
77.07Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26Osteotomia klinowa - rzepka
77.27Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.293Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi)
77.31Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42Biopsja kości - kość ramienna
77.43Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45Biopsja kości - kość udowa
77.46Biopsja kości - rzepka
77.47Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581Korekcja palca stopy
77.582Zabieg naprawczy palca stopy
77.583Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.65Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.78Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.88Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
77.91Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.015Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica
78.017Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.020Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.035Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.041Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.042Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna
78.043Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.044Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.045Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica
78.046Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka
78.047Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.048Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.049Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)
78.051Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.052Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna
78.053Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.054Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.055Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica
78.056Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka
78.057Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.058Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.059Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)
78.061Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.062Wszczepy wzmocnione - kość ramienna
78.063Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.064Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.065Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica
78.066Wszczepy wzmocnione - rzepka
78.067Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.068Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.069Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)
78.071Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.072Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna
78.073Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.074Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.075Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa
78.076Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka
78.077Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.078Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.079Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)
78.222Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.225Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.227Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.242Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.245Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.312Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/ miednica
78.327Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.419Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi)
78.421Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.515Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.517Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.519Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
78.521Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica
78.527Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.529Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)
78.531Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.539Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)
78.611Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.613Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614Usunięci zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.615Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica
78.617Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.619Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - inne (kręgi)
78.621Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
78.72Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna
78.73Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.75Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa
78.77Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.78Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia
79.01Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.14Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.191Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.193Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.21Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.27Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa
79.33Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.493Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.512Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna
79.522Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.551Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.552Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.562Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.61Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.65Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.691Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.71Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79.89Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
80.08Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.11Inna artrotomia - bark
80.12Inna artrotomia - łokieć
80.13Inna artrotomia - nadgarstek
80.14Inna artrotomia - ręka i palce
80.15Inna artrotomia - biodro
80.16Inna artrotomia - kolano
80.17Inna artrotomia - kostka
80.18Inna artrotomia - stopa i palce
80.191Artrostomia - bark
80.192Artrostomia - łokieć
80.193Artrostomia - nadgarstek
80.194Artrostomia - ręka i palce
80.195Artrostomia - biodro
80.196Artrostomia - kolano
80.197Artrostomia - kostka
80.198Artrostomia - stopa i palce
80.199Artrostomia - kręgosłup
80.21Artroskopia - bark
80.22Artroskopia - łokieć
80.23Artroskopia - nadgarstek
80.24Artroskopia - ręka i palce
80.25Artroskopia - biodro
80.26Artroskopia - kolano
80.27Artroskopia - kostka
80.28Artroskopia - stopa i palce
80.29Artroskopia - kręgosłup
80.39Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441Uwolnienie stawu - bark
80.442Uwolnienie stawu - łokieć
80.443Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445Uwolnienie stawu - biodro
80.446Uwolnienie stawu - kolano
80.447Uwolnienie stawu - kostka
80.448Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451Uwolnienie więzadła - bark
80.452Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455Uwolnienie więzadła - biodro
80.456Uwolnienie więzadła - kolano
80.457Uwolnienie więzadła - kostka
80.458Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71Synowiektomia - bark
80.72Synowiektomia - łokieć
80.73Synowiektomia - nadgarstek
80.74Synowiektomia - ręka i palce
80.75Synowiektomia - biodro
80.76Synowiektomia - kolano
80.77Synowiektomia - kostka
80.78Synowiektomia - stopa i palce
80.81Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne
81.021Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne
81.031Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne
81.041Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inne
81.051Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne
81.061Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inne
81.07Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inne
81.11Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12Potrójna artrodeza
81.13Artrodeza podskokowa
81.14Artrodeza śródstopia
81.15Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17Artrodeza stopy - inne
81.18Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21Artrodeza stawu biodrowego
81.22Artrodeza kolana
81.23Artrodeza stawu barkowego
81.24Artrodeza stawu łokciowego
81.25Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28Artrodeza międzypaliczkowa
81.29Artrodeza - inne
81.30Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej
81.311Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne
81.321Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne
81.331Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne
81.341Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inne
81.351Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne
81.361Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inne
81.39Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej
81.40Operacja biodra - inne
81.42Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44Plastyka niestabilności rzepki
81.45Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inne
81.46Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inne
81.47Plastyka stawu kolanowego - inne
81.49Plastyka stawu skokowego - inne
81.511Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego - kapoplasyka
81.512Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.524Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej
81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57Pierwotna wymiana stawów stopy/ palców
81.581Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inne
81.62Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65Wertebroplastyka
81.66Kyfoplastyka
81.67Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palców
81.80Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839Artroplastyka stawu barkowego - inne
81.84Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej
81.94Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawów stępu/ stopy
81.95Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne
81.961Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969Zabieg naprawczy stawu - inne
81.971Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inne
82.012Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02Miotomia w zakresie ręki
82.03Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka
82.11Nacięcie ścięgna ręki
82.12Nacięcie powięzi ręki
82.19Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31Wycięcie kaletki ręki
82.32Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34Wycięcie ścięgna/ powięzi ręki do przeszczepu
82.351Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45Szycie ścięgna ręki - inne
82.46Szycie mięśnia/ powięzi ręki
82.51Wydłużenie ścięgna ręki
82.52Skrócenie ścięgna ręki
82.53Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inne
82.56Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58Przeszczep mięśnia ręki - inne
82.59Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61Policyzacja palca
82.691Przeszczep płata skórnego i kości do kciuka
82.692Przeszczep kości do kciuka
82.693Przeszczep uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inne
82.72Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/ powięzi
82.791Graft ścięgna do ręki
82.799Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inne
82.81Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83Korekcja makrodaktylii
82.84Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851Ufiksowanie ścięgna ręki - nie określone inaczej
82.859Tenodeza ręki - inne
82.861Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869Plastyka ścięgna ręki - inne
82.891Plikacja powięzi ręki
82.892Operacja przetoki powięzi ręki
82.899Operacje plastyczne ręki - inne
82.911Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne
83.011Nacięcie pochewki ścięgna
83.012Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02Miotomia
83.031Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039Nacięcie kaletki - inne
83.09Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132Rozdzielenie ścięgna
83.133Uwolnienie ścięgna
83.134Rozcięcie ścięgna
83.141Rozdzielenie powięzi
83.142Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143Odsłonięcie powięzi
83.144Uwolnienie przykurczy Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149Nacięcie powięzi - inne
83.191Rozdzielenie mięśnia
83.192Uwolnienie mięśnia
83.311Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321Wycięcie heterotopowej kości
83.322Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391Wycięcie cysty Bakera
83.399Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43Wycięcie mięśnia/ powięzi do przeszczepu
83.44Wycięcie powięzi - inne
83.5Wycięcie kaletki
83.61Szycie pochewki ścięgna
83.62Odroczone szycie ścięgna
83.63Operacja mankietu rotatorów
83.649Szycie ścięgna - inne
83.659Szycie mięśnia/ powięzi - inne
83.71Wydłużenie ścięgna
83.72Skrócenie ścięgna
83.73Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75Przeniesienie/ przeszczep ścięgna
83.76Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.79Inne przemieszczenie mięśnia
83.81Przeszczep ścięgna
83.82Przeszczep mięśnia/ powięzi
83.83Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853Plastyka ścięgna Achillesa
83.86Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882Ufiksowanie ścięgna
83.883Tenodeza - inna niż ręki
83.884Plastyka ścięgna
83.91Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki
83.999Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne
84.001Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.01Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03Amputacja w zakresie ręki
84.04Wyłuszczenie nadgarstka
84.05Amputacja w zakresie przedramienia
84.06Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07Amputacja w zakresie ramienia
84.08Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113Amputacja głowy kości śródstopa
84.114Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.119Amputacja palca stopy - inne
84.121Amputacja przedniej części stopy
84.122Amputacja przez śródstopie
84.123Amputacja w stawie Chopparta
84.124Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
84.169Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172Amputacja uda
84.173Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.18Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192Amputacja tylnej części miednicy
84.21Replantacja kciuka
84.22Replantacja palca
84.23Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni
84.24Replantacja górnej części ramienia
84.25Replantacja palucha
84.26Replantacja stopy
84.27Replantacja dolnej części podudzia/ kostki
84.28Replantacja uda
84.31Powtórna amputacja kikuta
84.32Wtórne zamknięcie kikuta
84.33Oczyszczenie kikuta
84.502Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.511Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych)
84.512Wprowadzenie: koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych
84.513Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek
84.514Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych
84.52Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.54Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę
84.56Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.58Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego
84.59Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa
84.601Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego
84.611Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym
84.612Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym
84.621Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym
84.631Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym
84.641Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym
84.642Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.651Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.661Usunięcie (częściowe) (całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.662Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.671Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.672Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.681Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.682Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.691Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego
84.71Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.83Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.86Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy
84.89Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
85.01Nacięcie piersi (skóry)
85.02Nacięcie sutka
85.12Otwarta biopsja piersi
85.13Biopsja mammotomiczna
85.21Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22Resekcja kwadrantu piersi
85.23Subtotalna mammektomia
85.241Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.26Wycięcie guza piersi - BCT
85.29Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne
85.312Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
85.322Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
85.33Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep
85.34Inna jednostronna podskórna mammektomia
85.341Usunięcie tkanek piersi z zachowaniem skóry i brodawki sutkowej
85.35Obustronna podskórna mammektomia/ wszczep
85.411Mastektomia - inne
85.412Mastektomia całkowita
85.421Obustronne proste odjęcie piersi
85.422Obustronne całkowite odjęcie piersi
85.431Poszerzona prosta mastektomia - inne
85.432Zmodyfikowana radykalna mastektomia
85.433Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.44Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi
85.451Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
85.452Radykalna odjęcie piersi BNO
85.46Obustronne radykalne odjęcie piersi
85.471Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych]
85.472Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO
85.48Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi
85.531Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
85.55Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
85.81Szycie rany piersi
85.842Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
85.851Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym
85.87Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.88Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową
85.93Rewizja wszczepu piersi
85.94Usunięcie wszczepu piersi
85.95Wprowadzenie ekspandera do piersi
85.97Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej
86.04Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
86.051Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.07Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.091Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce
86.093Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej
86.21Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222Wycięcie martwiczej tkanki
86.223Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271Usunięcie tkanki martwiczej
86.272Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.31Zniszczenie skóry przez kauteryzację
86.32Kriochirurgiczne zniszczenie skóry
86.33Zniszczenie skóry przez fulgurację
86.34Zniszczenie skóry laserem
86.35Zniszczenie skóry z Z-plastyką
86.4Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51Replantacja skalpu
86.601Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości
86.609Przeszczep wolny skóry - inne
86.61Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62Przeszczep skóry na rękę - inne
86.63Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661Przeszczep błon płodowych
86.662Przeszczep skóry allogeniczny
86.671Wytworzenie nowej skóry
86.672Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679Sztuczna skóra - inne
86.69Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71Preparowanie płata uszypułowanego
86.72Przeniesienie płata uszypułowanego
86.73Umocowanie płata uszypułowanego do ręki
86.741Umocowanie przez wydłużony płat
86.742Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat
86.743Umocowanie przez uszypułowany płat
86.744Umocowanie przez zrotowany płat
86.745Umocowanie przez przesunięty płat
86.746Umocowanie przez rurowy płat
86.751Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79Przeszczep uszypułowany/płat - inne
86.85Korekcja syndaktylii
86.89Rekonstrukcja/plastyka skóry i tkanki podskórnej - inne
86.91Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.96Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.99Operacje skóry/ tkanki podskórnej - inne
87.031Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi bez kontrastu
87.032Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi z kontrastem
87.04Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
87.171Rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172Rtg czaszki w projekcji strzałkowej
87.173Rtg czaszki w projekcji stycznej
87.34Limfangiografia śródpiersiowa
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.441Zdjęcie rtg płuc - inne
87.82Histerosalphingografia (kontrast gazowy)
87.83Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
88.011Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu
88.012Komputerowa tomografia brzucha z kontrastem
88.02Tomografia brzucha - inne
88.19Zdjęcie rtg brzucha - inne
88.36Limfangiografia kończyny dolnej
88.411Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu
88.412Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej
88.413Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu
88.414Arteriografia tętnicy kręgowej
88.419Arteriografia naczyń mózgowych - inne
88.421Aortografia (łuk aorty)
88.429Aortografia innych odcinków aorty
88.43Arteriografia tętnic płucnych
88.44Arteriografia naczyń klatki piersiowej - inne
88.45Arteriografia tętnic nerkowych
88.47Arteriografia tętnic brzusznych - inne
88.48Arteriografia tętnic kończyny dolnej
88.491Arteriografia o innej lokalizacji
88.494Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla
88.495Arteriografia z użyciem gadolinium
88.512Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
88.521Angiokardiografia: zastawki płucnej
88.522Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.523Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)
88.531Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.532Angiokardiografia: lewego przedsionka
88.533Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)
88.54Angiokardiografia lewego i prawego serca
88.55Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.56Koronarografia z użyciem dwóch cewników
88.57Koronarografia - inne
88.59Angiokardiografia - inne
88.711Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.712Echoencefalografia
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi
88.716Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa
88.721Echokardiografia
88.722Echokardiografia przezprzełykowa
88.731USG łuku aorty
88.733USG płuc
88.74Diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego
88.751Diagnostyka ultrasonograficzna z dopplerem tętnic narządów miąższowych (tętnic nerkowych)
88.759Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego - inne
88.761Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (skan B i/ lub w czasie rzeczywistym)
88.769Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej - inne
88.771Badanie usg zakrzepicy żył głębokich
88.772Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.781USG płodu
88.782Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.783Lokalizacja łożyska w USG
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - całkowita
88.792USG macicy nieciężarnej
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.971Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
89.142Holter EEG
89.17Polisomnogram
89.192Video EEG
89.393Kardiotokografia
89.394Elektromiografia
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.549Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
89.601Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602Pulsoksymetria
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.65Gazometria krwi tętniczej
89.661Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.662pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
89.692Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
91.411Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii
91.412Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew
91.413Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram
91.414Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia
91.415Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia
91.416Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.419Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe
91.421Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii
91.422Badania mikroskopowe płodu - posiew
91.423Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram
91.424Badania mikroskopowe płodu - parazytologia
91.425Badania mikroskopowe płodu - toksykologia
91.426Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.429Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe
91.431Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii
91.432Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew
91.433Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
91.434Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia
91.435Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia
91.436Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.439Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe
91.441Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii
91.442Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew
91.443Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram
91.444Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia
91.445Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia
91.446Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.449Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe
91.451Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii
91.452Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew
91.453Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram
91.454Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia
91.455Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia
91.456Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.458Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe
91.461Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii
91.462Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew
91.463Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram
91.464Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia
91.465Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia
91.466Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.469Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe
91.87Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie immunohistochemiczne
92.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - podanie Jodu 131
92.03Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe nerki
92.09Izotopowe badanie czynnościowe - inne
92.18Scyntygrafia całego ciała
92.19Scyntygrafia w innych umiejscowieniach
92.283Wstrzyknięcie/ inscilacja izotopu 131 I
92.291Leczenie radioizotopowe nowotworów z zastosowanierm 131 I - meta-jodo-benzyl guanidyny (131 I-MIBG)
92.292Podanie doustne 131 I
92.20Wlew substancji z radioizotopem
92.211Radioterapia konwencjonalna kontaktowa 40-50 kVP
92.212Radioterapia konwencjonalna powierzchniowa 50-150 kVP
92.221Radioterapia konwencjonalna głęboka 200-300 kVP
92.231Teleradioterapia przu użyciu kobaltu 60Co
92.232Teleradioterapia przy użyciu jodu 125I
92.233Teleradioterapia przy użyciu radioaktywnego cezu
92.241Teleradioterapia fotonami o bardzo wysokiej energii (megawoltowa) - inne
92.242Teleradioterapia fotonami o wysokiej energii (superwoltowa) - inne
92.243Radioterapia z zastosowaniem: betratronu
92.244Radioterapia z zastosowaniem akceleratora liniowego
92.251Teleradioterapia cząstkami beta
92.261Teleradioterapia neutronami
92.262Teleradioterapia protonami - inne
92.271Brachyterapia śródtkankowa
92.272Brachyterapia śródjamowa
92.273Brachyterapia wewnątrzprześwitowa
92.274Brachyterapia powierzchniowa
92.281Podanie substancji promieniotwórczej na nośnikach wiążących receptor
92.282Wstrzyknięcie/inscilacja izotopu śródjamowo
92.283Wstrzyknięcie/ inscilacja izotopu jodu 131I
92.284Wstrzyknięcie/ inscilacja izotopu jodu 131I tositumomab
92.285Radioimmunoterapia
92.286Wstrzyknięcie/ inscilacja izotopu itru 90Y ibritumomab tiuxetan
92.289Wstrzyknięcie/ inscilacja innego izotopu dożylnie
92.291Leczenie radioizotopowe nowotworów z zastosowanierm 131I - meta-jodo-benzyl guanidyny(131I-MIBG)
92.292Podanie doustne 131I
92.299Zabiegi radioterapeutyczne - inne
92.322Promieniowanie gamma
92.39Radiochirurgia stereotaktyczna - inne
93.411Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej
93.413Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu "halo"
93.42Wyciąg kręgosłupa - inne
93.43Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.445Wyciąg szkieletowy za kończynę górną
93.446Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
93.461Wyciąg plastrowy
93.462Wyciąg za pomocą buta sznurowanego
93.57Założenie opatrunku na ranę - inne
93.72Terapia afazji (i dysfazji)
93.86Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.90Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.94Nebulizacja
93.95Oksygenacja hiperbaryczna 1
93.964Tlenoterapia
95.121Angiografia fluoresceinowa
95.122Angiografia indocyjaninowa
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.22Rozszerzanie odbytnicy
96.23Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.75Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.781Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
96.783Wentylacja mechaniczna - inna
97.01Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
97.171Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.174Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.175Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica
97.176Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
97.179Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.189Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
97.21Wymiana tamponady nosa
97.32Usunięcie tamponady nosa
97.36Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.49Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej
98.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.11Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.14Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
98.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.21Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.51Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza
99.012Transfuzja wymienna
99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07Przetoczenie osocza - inne
99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.091Przetoczenie środków zastępczych krwi
99.092Przetoczenie granulocytów
99.101Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99.102Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99.104Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99.121Wytwarzanie tolerancji na leki
99.122Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny
99.123Podanie szczepionki na jady owadów - dawka podtrzymująca
99.129Odczulanie - inne
99.14Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99.169Wstrzyknięcie innego antidotum
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.201Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab
99.202Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide
99.203Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban
99.210Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.211Podanie antybiotyku na nośniku
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.22Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.231Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239Wstrzyknięcie innych sterydów
99.25Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99.26Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.291Podanie dożylne tyreostatyków
99.292Podanie znakowanych peptydów
99.293Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99.294Podanie znakowanych przeciwciał
99.295Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.29724-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.622Zewnętrzna kardiowersja
99.624Defibrylacja
99.625Stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.626Stymulacja elektrodą endokawitarną
99.69Inne rodzaje umiarawiania serca
99.71Plazmafereza lecznicza
99.79Inne lecznicze rozdzielanie i pobieranie składników krwi
99.790Afereza komórek macierzystych
99.791LDL - afereza
99.799Afereza lecznicza - inna
99.801Ocena działania czynnika swoistego (alergen)
99.802Ocena działania czynnika nieswoistego
99.809Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99.831Fototerapia noworodka
99.841Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99.842Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99.843Obserwacja noworodka w inkubatorze
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.87Żywienie dojelitowe
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.971Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99.972Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99.973Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
99.992Podanie doustne tyreostatyków
99.993Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
100.01Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
 Akupunktura w przypadkach leczenia bólu przewlekłego
 Leczenie padaczki za pomocą implantacji stymulatora nerwu błędnego w przypadku, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna
 Podawanie baclofenu pompą infuzyjną w przypadku, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna
 Świadczenia endoskopowej, transorbitalnej dekompresji w oftalmopatii Gravesa-Basedowa w przypadkach ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy
 Świadczenia w leczeniu otyłości w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczona metodami zabiegowymi
 Podanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii
 
______
1    Nie dotyczy zastosowania komory hiperbarycznej w leczeniu Stwardnienia Rozsianego.

II.  Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami
 
Kod
ICD- 10
Nazwa
A00.0Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9Cholera, nieokreślona
A01.0Dur brzuszny
A01.1Dur rzekomy A
A01.2Dur rzekomy B
A01.3Dur rzekomy C
A01.4Dur rzekomy, nieokreślony
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone
A03.0Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8Inne szigelozy
A03.9Szigeloza, nieokreślona
A04.0Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile
A04.8Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone
A05.0Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens
A05.3Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06.0Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4Pełzakowy ropień wątroby
A06.5Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7Pełzakowica skórna
A06.8Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9Pełzakowica, nieokreślona
A07.0Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1Giardiaza (lamblioza)
A07.2Kryptosporydioza
A07.3Izosporydoza
A07.8Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08.0Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone
A08.5Inne określone zakażenia jelit
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15.0Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17.0Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18.0Gruźlica kości i stawów
A18.1Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5Gruźlica oka
A18.6Gruźlica ucha
A18.7Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8Gruźlica innych określonych narządów
A19.0Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20.0Dżuma dymienicza
A20.1Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2Dżuma płucna
A20.3Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7Dżuma posocznicowa
A20.8Inne postacie dżumy
A20.9Dżuma, nieokreślona
A21.0Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2Tularemia płucna
A21.3Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7Tularemia uogólniona
A21.8Inne formy tularemii
A21.9Tularemia, nieokreślona
A22.0Wąglik skórny
A22.1Wąglik płucny
A22.2Wąglik jelitowy
A22.7Posocznica wąglikowa
A22.8Inne postacie wąglika
A22.9Wąglik, nieokreślony
A23.0Bruceloza wywołana pałeczką maltańską
A23.1Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów
A23.2Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń
A23.3Bruceloza wywołana pałeczką psią
A23.8Inne postacie brucelozy
A23.9Bruceloza, nieokreślona
A24.0Nosacizna
A24.1Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3Inne postacie melioidozy
A24.4Melioidoza, nieokreślona
A25.0Krętkowica (spiriloza)
A25.1Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9Gorączka szczurza, nieokreślona
A26.0Różyca skórna
A26.7Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8Inne formy różycy
A26.9Różyca, nieokreślona
A27.0Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8Inne formy leptospirozy
A27.9Leptospiroza, nieokreślona
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1Choroba kociego pazura
A28.2Jersinioza pozajelitowa
A28.8Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30.0Trąd, nieokreślony
A30.1Trąd tuberkuloidowy
A30.2Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3Trąd graniczny
A30.4Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5Trąd lepromatyczny
A30.8Inne postacie trądu
A30.9Trąd, nieokreślony
A31.0Płucne zakażenia prątkowe
A31.1Skórne zakażenia prątkowe
A31.8Inne zakażenia prątkowe
A31.9Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A32.0Listerioza skórna
A32.1Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7Posocznica listeriozowa
A32.8Inne postacie listeriozy
A32.9Listerioza, nieokreślona
A33Tężec noworodków
A34Tężec położniczy
A35Inne postacie tężca
A36.0Błonica gardła
A36.1Błonica nosowo-gardłowa
A36.2Błonica krtani
A36.3Błonica skóry
A36.8Inne postacie błonicy
A36.9Błonica, nieokreślona
A37.0Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella]
A37.9Krztusiec, nieokreślony
A38Szkarlatyna
A39.0Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A39.5Meningokokowa choroba serca
A39.8Inne zakażenia meningokokowe
A39.9Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40.0Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8Inna posocznica, nieokreślona
A41.9Posocznica, nieokreślona
A42.0Promienica płucna
A42.1Promienica brzuszna
A42.2Promienica szyjno-twarzowa
A42.7Posocznica promienicza
A42.8Inne postacie promienicy
A42.9Promienica, nieokreślona
A43.0Nokardioza płucna
A43.1Nokardioza skórna
A43.8Inne postacie nokardiozy
A43.9Nokardioza, nieokreślona
A44.0Bartoneloza układowa
A44.1Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8Inne postacie bartonelozy
A44.9Bartoneloza, nieokreślona
A46Róża
A48.0Zgorzel gazowa
A48.1Choroba legionistów
A48.2Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8Inne określone choroby bakteryjne
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.1Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A49.3Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9Zakażenia bakteryjne, nieokreślone
A50.0Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6Kiła wrodzona późna utajona
A50.7Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9Kiła wrodzona, nieokreślona
A51.0Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4Inne postacie kiły wtórnej
A51.5Kiła wczesna utajona
A51.9Kiła wczesna, nieokreślona
A52.0Kiła układu krążenia
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8Kiła późna utajona
A52.9Kiła późna, nieokreślona
A53.0Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna
A53.9Kiła, nieokreślona
A54.0Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A56.3Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57Wrzód weneryczny
A58Ziarniniak pachwinowy
A59.0Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9Rzęsistkowica, nieokreślona
A60.0Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63.0Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65Kiła nieweneryczna
A66.0Zmiana pierwotna malinicza
A66.1Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5Gangoza
A66.6Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7Inne objawy malinicy
A66.8Malinica utajona
A66.9Malinica, nieokreślona
A67.0Pierwotne zmiany pinty
A67.1Zmiany pośrednie pinty
A67.2Zmiany późne pinty
A67.3Zmiany mieszane pinty
A67.9Pinta, nieokreślona
A68.0Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9Gorączka powrotna, nieokreślona
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1Inne zakażenia Vincenta
A69.2Choroba z Lyme
A69.8Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone
A70Zakażenia Chlamydia psittaci
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1Jaglica czynna
A71.9Jaglica, nieokreślona
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A75.0Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9Dur wysypkowy, nieokreślony
A77.0Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8Inne dury plamiste
A77.9Dur plamisty, nieokreślony
A78Gorączka Q
A79.0Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8Inne określone riketsjozy
A79.9Riketsjoza, nieokreślona
A80.0Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81.0Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A82.0Wścieklizna leśna
A82.1Wścieklizna miejska
A82.9Wścieklizna, nieokreślona
A83.0Japońskie zapalenie mózgu
A83.1Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4Australijskie zapalenie mózgu
A83.5Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone
A84.0Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85.0Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87.0Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.01*)
A87.1Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
A88.0Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90Gorączka denga [denga klasyczna]
A91Gorączka krwotoczna denga
A92.0Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1Gorączka o'nyong-nyong
A92.2Wenezuelska gorączka końska
A92.3Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4Gorączka Doliny Riftu
A92.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93.0Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95.0Leśna żółta gorączka
A95.1Żółta gorączka, postać miejska
A95.9Żółta gorączka, nieokreślona
A96.0Gorączka krwotoczna Junin
A96.1Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2Gorączka Lassa
A96.8Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona
A98.0Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1Gorączka krwotoczna omska
A98.2Choroba lasu Kyasanur
A98.3Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone
B01.0Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.0*)
B01.1Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9Ospa wietrzna bez powikłań
B02.0Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7Półpasiec rozsiany
B02.8Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9Półpasiec bez powikłań
B03Ospa prawdziwa
B04Ospa małpia
B05.0Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8Odra z innymi powikłaniami
B05.9Odra bez powikłań
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9Różyczka bez powikłań
B07Brodawki wirusowe
B08.0Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1Mięczak zakaźny
B08.2Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobową
B15.9Wirusowe zapalenie wątroby A bez śpiączki wątrobowej
B16.0Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17.0Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19.0Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
B21.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieHodgkin'owskich (nieziarniczych)
B21.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośiwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośiwe
B21.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośiwe
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośiwe, nieokreślone
B22.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23.0Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośedzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona
B26.0Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8Świnka z innymi powikłaniami
B26.9Świnka bez komplikacji
B27.0Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33.0Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1Choroba Ross River
B33.2Wirusowe zapalenie serca
B33.3Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8Inne określone choroby wirusowe
B34.0Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone
B34.1Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone
B34.2Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone
B34.3Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone
B34.4Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone
B34.8Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9Zakażenia wirusowe, nieokreślone
B35.0Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1Grzybica paznokci
B35.2Grzybica rąk
B35.3Grzybica stóp
B35.4Grzybica ciała
B35.5Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6Grzybica goleni
B35.8Inne grzybice
B35.9Grzybica skóry, nieokreślona
B36.0Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2Piedra biała
B36.3Piedra czarna
B36.8Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1Kandydoza płucna
B37.2Kandydoza skóry i paznokci
B37.3Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7Posocznica wywołana przez Candida
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9Kandydoza, nieokreślona
B38.0Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona
B38.3Kokcydioidomikoza skórna
B38.4Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9Kokcydioidomikoza, nieokreślona
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.3Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.5Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9Histoplazmoza, nieokreślona
B40Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0Ostra drożdżyca płucna
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2Drożdżyca płucna, nieokreślona
B40.3Drożdżyca skórna
B40.7Drożdżyca rozsiana
B40.8Inne postacie drożdżycy
B40.9Drożdżyca, nieokreślona
B41.0Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9Parakokcydioidomikoza, nieokreślona
B42.0Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7Sporotrychoza rozsiana
B42.8Inne postacie sporotrychozy
B42.9Sporotrychoza, nieokreślona
B43.0Chromomikoza skórna
B43.1Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8Inne postacie chromomikozy
B43.9Chromomikoza, nieokreślona
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9Grzybica kropidlakowa, nieokreślona
B45.0Kryptokokoza płucna
B45.1Kryptokokoza mózgowa
B45.2Kryptokokoza skórna
B45.3Kryptokokoza kostna
B45.7Kryptokokoza rozsiana
B45.8Inne postacie kryptokokozy
B45.9Kryptokokoza, nieokreślona
B46.0Mukormykoza płucna
B46.1Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3Mukormykoza skórna
B46.4Mukormykoza rozsiana
B46.5Mukormykoza, nieokreślona
B46.8Inne mukormikozy
B46.9Mukormykoza, nieokreślona
B47.0Eumycetoma
B47.1Grzybica madurska promienicza
B47.9Maduromikoza, nieokreślona
B48.0Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1Rinosporydioza
B48.2Alleszerioza
B48.3Geotrychoza
B48.4Penicyloza
B48.7Grzybice tzw. "oportunistyczne"
B48.8Inne określone grzybice
B49Grzybice, nieokreślone
B50.0Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum
B50.9Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona
B51.0Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań
B52.0Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią
B52.8Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami
B52.9Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań
B53.0Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale
B53.1Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54Zimnica nieokreślona
B55.0Leiszmanioza trzewna
B55.1Leiszmanioza skórna
B55.2Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9Leiszmanioza, nieokreślona
B56.0Trypanosomoza gambijska
B56.1Trypanosomoza rodezyjska
B56.9Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona
B57.0Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9Toksoplazmoza, nieokreślona
B59Pneumocystoza
B60.0Babezjoza
B60.1Akantameboza
B60.2Neglerioza
B60.8Inne określone choroby pasożytnicze
B64Nieokreślone choroby pasożytnicze
B65.0Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)
B65.1Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]
B65.2Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8Inne schistosomozy
B65.9Schistosomoza, nieokreślona
B66.0Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8Inne określone zakażenia przywrami
B66.9Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67.0Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu
B67.4Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona
B67.5Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona
B67.8Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9Bąblowica inna i nieokreślona
B68.0Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9Tasiemczyca, nieokreślona
B69.0Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1Wągrzyca oka
B69.8Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9Wągrzyca, nieokreślona
B70.0Dyfilobotrioza
B70.1Sparganoza
B71.0Hymenolepidoza
B71.1Dipylidoza
B71.8Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9Zakażenia tasiemcami, nieokreślone
B72Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73Onchocerkoza [onchocercosis]
B74.0Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2Filarioza wywołana przez Burgia timori
B74.3Loaoza [loaosis]
B74.4Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8Inne filariozy
B74.9Filarioza, nieokreślona
B75Włośnica [trichicelloza]
B76.0Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77.0Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8Glistnica bez innych powikłań
B77.9Glistnica, nieokreślona
B78.0Węgorczyca jelitowa
B78.1Węgorczyca skórna
B78.7Węgorczyca rozsiana
B78.9Węgorczyca, nieokreślona
B79Włosogłówczyca [trichurioza]
B80Owsica [enterobioza]
B81.0Anisakioza [anisakiasis]
B81.1Kapilarioza jelitowa
B81.2Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3Angiostrogyloza jelitowa
B81.4Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8Inne określone robaczyce jelitowe
B82.0Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83.0Larwa wędrująca trzewna
B83.1Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3Syngamoza [syngamosis]
B83.4Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8Inne określone robaczyce
B83.9Robaczyca, nieokreślona
B85.0Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2Wszawica, nieokreślona
B85.3Wszawica łonowa
B85.4Mieszana wszawica
B86Świerzb
B87.0Muszyca skórna
B87.1Muszyca ran
B87.2Muszyca oczna
B87.3Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4Muszyca uszna
B87.8Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9Muszyca, nieokreślona
B88.0Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2Inwazje innych stawonogów
B88.3Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
B89Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone
B91Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
B99Choroby zakaźne inne i nieokreślone
C00.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)
C00.1Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)
C00.2Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)
C00.3Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)
C00.4Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)
C00.5Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))
C00.6Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)
C00.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)
C00.9Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)
C01Nowotwór złośliwy nasady języka
C02.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)
C02.1Nowotwór złośliwy (brzeg języka)
C02.2Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)
C02.3Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)
C02.4Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)
C02.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)
C02.9Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)
C03.0Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)
C03.1Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)
C03.9Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)
C04.0Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)
C04.1Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)
C04.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)
C04.9Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)
C05.0Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)
C05.1Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)
C05.2Nowotwór złośliwy (języczek)
C05.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)
C05.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)
C05.9Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)
C06.0Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)
C06.1Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)
C06.2Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)
C06.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)
C06.9Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08.0Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)
C08.1Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)
C08.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych)
C08.9Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
C09.0Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)
C09.1Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))
C09.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)
C09.9Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)
C10.0Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)
C10.1Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)
C10.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)
C10.3Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)
C10.4Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)
C10.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła)
C10.9Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)
C11.0Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)
C11.1Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)
C11.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)
C11.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)
C11.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)
C11.9Nowotwór złośliwy (część nosowa gradła, nieokreślona)
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13.0Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)
C13.1Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowe
C13.1Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)
C13.2Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)
C13.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)
C13.9Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)
C14.0Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)
C14.2Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera)
C14.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)
C15.0Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)
C15.1Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)
C15.2Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)
C15.3Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)
C15.4Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)
C15.5Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)
C15.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)
C15.9Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)
C16.0Nowotwór złośliwy (wpust)
C16.1Nowotwór złośliwy (dno żołądka)
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)
C16.3Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)
C16.4Nowotwór złośliwy (odźwiernik)
C16.5Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)
C16.6Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)
C16.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)
C16.9Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
C17.0Nowotwór złośliwy (dwunastnica)
C17.1Nowotwór złośliwy (jelito czcze)
C17.2Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
C17.3Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)
C17.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)
C17.9Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)
C18.1Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)
C18.7Nowotwór złośliwy (esica)
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)
C21.1Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)
C21.2Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)
C22.0Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)
C22.1Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)
C22.2Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))
C22.3Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)
C22.4Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24.0Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
C24.1Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)
C24.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)
C24.9Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)
C25.0Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)
C25.1Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)
C25.2Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)
C25.3Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)
C25.4Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)
C25.7Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)
C25.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)
C25.9Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)
C26.0Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)
C26.1Nowotwór złośliwy (śledziona)
C26.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)
C26.9Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona)
C30.0Nowotwór złośliwy (jama nosowa)
C30.1Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)
C31.0Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa)
C31.1Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)
C31.2Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)
C31.3Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)
C31.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)
C31.9Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)
C32.0Nowotwór złośliwy (głośnia)
C32.1Nowotwór złośliwy (nagłośnia)
C32.2Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)
C32.3Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani)
C32.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)
C32.9Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)
C33Nowotwór złośliwy tchawicy
C34.0Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)
C34.1Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)
C34.2Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
C34.3Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)
C34.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca)
C34.9Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)
C37Nowotwór złośliwy grasicy
C38.0Nowotwór złośliwy (serce)
C38.1Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)
C38.2Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne)
C38.3Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona)
C38.4Nowotwór złośliwy (opłucna)
C38.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej)
C39.0Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona)
C39.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej)
C39.9Nowotwór złośliwy (niedokładnieokreślone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego)
C40.0Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
C40.1Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
C40.2Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)
C40.3Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
C40.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn)
C40.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone)
C41.0Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy)
C41.1Nowotwór złośliwy (żuchwa)
C41.2Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.3Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka)
C41.4Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C41.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki)
C41.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
C43.0Czerniak złośliwy wargi
C43.1Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi
C43.5Czerniak złośliwy tułowia
C43.6Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
C43.8Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony
C44.0Nowotwór złośliwy (skóra wargi)
C44.1Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
C44.2Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)
C44.3Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
C44.4Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
C44.5Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)
C44.6Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
C44.7Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
C44.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)
C44.9Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony)
C45.0Międzybłoniak opłucnej
C45.1Międzybłoniak otrzewnej
C45.2Międzybłoniak osierdzia
C45.7Międzybłoniak innych umiejscowień
C45.9Międzybłoniak, nieokreślony
C46.0Mięsak Kaposi'ego skóry
C46.1Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej
C46.2Mięsak Kaposi'ego podniebienia
C46.3Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych
C46.7Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień
C46.8Mięsak Kaposi'ego licznych narządów
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony
C47.0Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)
C47.1Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)
C47.2Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C47.4Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)
C47.5Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)
C47.6Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone)
C47.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego)
C47.9Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone)
C48.0Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
C48.1Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej)
C48.2Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona)
C48.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej)
C49.0Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi)
C49.1Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C50.0Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej)
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)
C50.3Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka)
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)
C50.5Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka)
C50.6Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka)
C50.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka)
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)
C51.0Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe)
C51.1Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze)
C51.2Nowotwór złośliwy (łechtaczka)
C51.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu)
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)
C52Nowotwór złośliwy pochwy
C53.0Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy)
C53.1Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy)
C53.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy)
C53.9Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona)
C54.0Nowotwór złośliwy (cieśń macicy)
C54.1Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy)
C54.2Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy)
C54.3Nowotwór złośliwy (dno macicy)
C54.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy)
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56Nowotwór złośliwy jajnika
C57.0Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia)
C57.1Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy)
C57.2Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy)
C57.3Nowotwór złośliwy (przymacicza)
C57.4Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone)
C57.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych)
C57.9Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
C58Nowotwór złośliwy łożyska
C60.0Nowotwór złośliwy (napletek)
C60.1Nowotwór złośliwy (żołądź prącia)
C60.2Nowotwór złośliwy (trzon prącia)
C60.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia)
C60.9Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62.0Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione)
C62.1Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione)
C62.9Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)
C63.0Nowotwór złośliwy (najądrze)
C63.1Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny)
C63.2Nowotwór złośliwy (moszna)
C63.7Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie)
C63.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych)
C63.9Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66Nowotwór złośliwy moczowodu
C67.0Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.6Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)
C67.7Nowotwór złośliwy (moczownik)
C67.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)
C68.0Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)
C68.1Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)
C68.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)
C68.9Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)
C69.0Nowotwór złośliwy (spojówka)
C69.1Nowotwór złośliwy (rogówka)
C69.2Nowotwór złośliwy (siatkówka)
C69.3Nowotwór złośliwy (naczyniówka)
C69.4Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe)
C69.5Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe)
C69.6Nowotwór złośliwy (oczodół)
C69.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka)
C69.9Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone)
C70.0Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone)
C71.0Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3Nowotwór złośliwy (płat ciemienowy)
C71.4Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)
C71.9Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)
C72.0Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego)
C72.9Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone)
C73Nowotwór złośliwy tarczycy
C74.0Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)
C74.1Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)
C74.9Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)
C75.0Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)
C75.1Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)
C75.2Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
C75.3Nowotwór złośliwy (szyszynka)
C75.4Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)
C75.5Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
C75.8Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)
C75.9Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
C76.0Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
C76.7Nowotwór złośliwy (inne niedokładnieokreślone umiejscowienie)
C76.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnieokreślonych umiejscowień)
C77.0Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)
C77.1Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej)
C77.2Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)
C77.3Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy)
C77.4Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)
C77.5Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)
C77.8Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów)
C77.9Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79.0Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
C79.4Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81.0Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów)
C81.1Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe)
C81.2Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa)
C81.3Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów)
C81.7Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina)
C81.9Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona)
C82.0Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy)
C82.1Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy)
C82.3Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy)
C82.7Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego)
C82.9Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C83.0Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany))
C83.1Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany))
C83.2Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany))
C83.4Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany))
C83.5Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany))
C83.6Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany))
C83.7Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta)
C83.8Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych)
C83.9Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C84.0Ziarniniak grzybiasty
C84.1Choroba Sezary'ego
C84.2Chłoniak strefy T
C84.3Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.4Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5Inne i nieokreślone chłoniaki T
C85.0Mięsak limfatyczny
C85.1Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C88.0Makroglobulinemia Waldenströma
C88.1Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone
C90.0Szpiczak mnogi
C90.1Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91.0Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2Podostra białaczka limfocytowa
C91.3Białaczka prolimfocytarna
C91.4Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
C91.5Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7Inna białaczka limfatyczna
C91.9Białaczka limfatyczna, nieokreślona
C92.0Ostra białaczka szpikowa
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2Podostra białaczka szpikowa
C92.3Mięsak szpikowy
C92.4Ostra białaczka promielocytowa
C92.5Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7Inna białaczka szpikowa
C92.9Białaczka szpikowa, nieokreślona
C93.0Ostra białaczka monocytowa
C93.1Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2Podostra białaczka monocytowa
C93.7Inna białaczka monocytowa
C93.9Białaczka monocytowa, nieokreślona
C94.0Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.1Przewlekła czerwienica
C94.2Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3Białaczka z komórek tucznych
C94.4Ostra szpikowica uogólniona
C94.5Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7Inna określona białaczka
C95.0Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.2Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9Białaczka, nieokreślona
C96.0Choroba Letterera-Siwego
C96.1Histiocytoza złośliwa
C96.2Guzy złośliwe z komórek tucznych
C96.3Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.9Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone
C97Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
D00.0Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)
D00.1Rak in situ (przełyk)
D00.2Rak in situ (żołądek)
D01.0Rak in situ (okrężnica)
D01.1Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D01.2Rak in situ (odbytnica)
D01.3Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)
D01.4Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita)
D01.5Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D01.7Rak in situ (inne określone narządy trawienne)
D01.9Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone)
D02.0Rak in situ (krtań)
D02.1Rak in situ (tchawica)
D02.2Rak in situ (oskrzela i płuca)
D02.3Rak in situ (inne części układu oddechowego)
D02.4Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony)
D03.0Czerniak in situ wargi
D03.1Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka
D03.2Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D03.3Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
D03.4Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi
D03.5Czerniak in situ tułowia
D03.6Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem
D03.7Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem
D03.8Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9Czerniak in situ, nieokreślony
D04.0Rak in situ (skóra wargi)
D04.1Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka)
D04.2Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D04.3Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D04.4Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi)
D04.5Rak in situ (skóra tułowia:)
D04.6Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem)
D04.7Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)
D04.8Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu)
D04.9Rak in situ (skóra, nieokreślona)
D05.0Rak zrazikowy in situ
D05.1Rak wewnątrzprzewodowy in situ
D05.7Inny rak sutka in situ
D05.9Rak in situ sutka, nieokreślony
D06.0Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy)
D06.1Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy)
D06.7Rak in situ (inna część szyjki macicy)
D06.9Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona)
D07.0Rak in situ (błona śluzowa macicy)
D07.1Rak in situ (srom)
D07.2Rak in situ (pochwa)
D07.3Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie)
D07.4Rak in situ (prącie)
D07.5Rak in situ (gruczoł krokowy)
D07.6Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie)
D09.0Rak in situ (pęcherz moczowy)
D09.1Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)
D09.2Rak in situ (oko)
D09.3Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D09.7Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień)
D09.9Rak in situ (rak in situ, nieokreślony)
D10.0Nowotwór niezłośliwy (warga)
D10.1Nowotwór niezłośliwy (język)
D10.2Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej)
D10.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej)
D10.4Nowotwór niezłośliwy (migdałek)
D10.5Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe)
D10.6Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła)
D10.7Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła)
D10.9Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone)
D11.0Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna)
D11.7Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe)
D11.9Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
D12.0Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe)
D12.1Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)
D12.2Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca)
D12.3Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)
D12.4Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca)
D12.5Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)
D12.6Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona)
D12.7Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D12.8Nowotwór niezłośliwy (odbytnica)
D12.9Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu)
D13.0Nowotwór niezłośliwy (przełyk)
D13.1Nowotwór niezłośliwy (żołądek)
D13.2Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)
D13.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)
D13.4Nowotwór niezłośliwy (wątroba)
D13.5Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe)
D13.6Nowotwór niezłośliwy (trzustka)
D13.7Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki)
D13.9Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego)
D14.0Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe)
D14.1Nowotwór niezłośliwy (krtań)
D14.2Nowotwór niezłośliwy (tchawica)
D14.3Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)
D14.4Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone)
D15.0Nowotwór niezłośliwy (grasica)
D15.1Nowotwór niezłośliwy (serce)
D15.2Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie)
D15.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej)
D15.9Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej)
D16.0Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
D16.1Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
D16.2Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej)
D16.3Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
D16.4Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy)
D16.5Nowotwór niezłośliwy (żuchwa)
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)
D16.7Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk)
D16.8Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
D16.9Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
D17.0Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
D17.1Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
D17.2Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
D17.3Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień
D17.4Tłuszczak narządów klatki piersiowej
D17.5Tłuszczak narządów jamy brzusznej
D17.6Tłuszczak powrózka nasiennego
D17.7Tłuszczak innych umiejscowień
D17.9Tłuszczak, nieokreślony
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia
D19.0Międzybłoniak opłucnej
D19.1Międzybłoniak otrzewnej
D19.7Międzybłoniak innych umiejscowień
D19.9Międzybłoniak, nieokreślony
D20.0Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
D20.1Nowotwór niezłośliwy (otrzewna)
D21.0Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi)
D21.1Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D21.2Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D21.3Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha)
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)
D21.6Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)
D21.9Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)
D22.0Znamiona melanocytowe wargi
D22.1Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
D22.2Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D22.3Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
D22.4Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi
D22.5Znamiona melanocytowe tułowia
D22.6Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
D22.7Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D22.9Znamiona melanocytowe, nieokreślone
D23.0Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi)
D23.1Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
D23.2Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D23.3Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D23.4Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
D23.5Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:)
D23.6Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D23.7Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D23.9Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona)
D24Nowotwór niezłośliwy sutka
D25.0Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
D25.1Mięśniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
D25.2Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
D25.9Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony
D26.0Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy)
D26.1Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy)
D26.7Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy)
D26.9Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona)
D27Niezłośliwy nowotwór jajnika
D28.0Nowotwór niezłośliwy (srom)
D28.1Nowotwór niezłośliwy (pochwa)
D28.2Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła)
D28.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe)
D28.9Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D29.0Nowotwór niezłośliwy (prącie)
D29.1Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy)
D29.2Nowotwór niezłośliwy (jądro)
D29.3Nowotwór niezłośliwy (najądrze)
D29.4Nowotwór niezłośliwy (moszna)
D29.7Nowotwór niezłośliwy (inne męskie narządy płciowe)
D29.9Nowotwór niezłośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D30.0Nowotwór niezłośliwy (nerka)
D30.1Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)
D30.2Nowotwór niezłośliwy (moczowód)
D30.3Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)
D30.4Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)
D30.7Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)
D30.9Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)
D31.0Nowotwór niezłośliwy (spojówka)
D31.1Nowotwór niezłośliwy (rogówka)
D31.2Nowotwór niezłośliwy (siatkówka)
D31.3Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka)
D31.4Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe)
D31.5Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe)
D31.6Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony)
D31.9Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone)
D32.0Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D32.9Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)
D33.0Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony)
D33.3Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego)
D33.9Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony)
D34Niezłośliwy nowotwór tarczycy
D35.0Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)
D35.1Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce)
D35.2Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
D35.3Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
D35.4Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)
D35.5Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny)
D35.6Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D35.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D35.8Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D35.9Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
D36.0Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D36.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie)
D36.9Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony)
D37.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło)
D37.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)
D37.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie)
D37.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe)
D37.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)
D37.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)
D37.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D37.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne)
D37.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)
D38.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań)
D38.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)
D38.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna)
D38.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie)
D38.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica)
D38.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego)
D38.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony)
D39Nowotwór o nieokreślonym charakterze (macica)
D39.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jajnik)
D39.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (łożysko)
D39.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne żeńskie narządy płciowe)
D39.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D40.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy)
D40.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jądro)
D40.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne męskie narządy płciowe)
D40.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D41.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka)
D41.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa)
D41.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód)
D41.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa)
D41.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy)
D41.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe)
D41.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone)
D42.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D42.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone)
D43.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony)
D43.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego)
D43.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone)
D44.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca)
D44.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza)
D44.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce)
D44.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka)
D44.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)
D44.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka)
D44.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny)
D44.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D44.8Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D44.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone)
D45Czerwienica prawdziwa
D46.0Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
D46.1Oporna niedokrwistość z syderoblastami
D46.2Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
D46.3Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
D46.4Oporna niedokrwistość, nieokreślona
D46.7Inne zespoły mielodysplastyczne
D46.9Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
D47.0Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
D47.1Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku
D47.2Gammopatia monoklonalna
D47.3Samoistna trombocytopenia (krwotoczna)
D47.7Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych
D47.9Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone
D48Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kości i chrząstki stawowe)
D48.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie)
D48.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D48.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa)
D48.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna)
D48.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra)
D48.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek)
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)
D48.9Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
D50.0Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
D50.1Dysfagia syderopeniczna
D50.8Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego
D51.1Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spswodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
D51.2Niedobór transkobalaminy II
D51.3Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 zależne od diety
D51.8Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
D52.0Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
D52.1Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami
D52.8Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego
D52.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D53.0Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
D53.1Inne niedokrwistości megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej
D53.2Niedokrwistość w przebiegu gnilca
D53.3Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D53.8Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
D53.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych
D55.0Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
D55.1Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu
D55.2Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
D55.8Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D55.9Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D56.0Talasemia alfa
D56.1Talasemia beta
D56.2Talasemia delta-beta
D56.3Cecha talasemii
D56.4Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH)
D56.8Inne talasemie
D56.9Nieokreślona talasemia
D57.0Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
D57.1Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
D57.2Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
D57.3Cecha sierpowatokrwinkowości
D57.8Inne sierpowatokrwinkowości
D58.0Sferocytoza dziedziczna
D58.1Eliptocytoza dziedziczna
D58.2Inne hemoglobinopatie
D58.8Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.9Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D59.0Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami
D59.1Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
D59.2Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami
D59.3Zespół hemolityczno-mocznicowy
D59.4Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
D59.5Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheli'ego)
D59.6Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych
D59.8Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
D59.9Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta
D60.0Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.1Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa
D60.8Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe
D60.9Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D61.0Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
D61.1Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami
D61.2Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi
D61.3Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
D61.8Inne określone niedokrwistości aplastyczne
D61.9Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna
D62Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63.0Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+)
D63.8Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64.0Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
D64.1Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi
D64.3Inne niedokrwistości syderoblastyczne
D64.4Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna
D64.8Inne określone niedokrwistości
D64.9Nieokreślona niedokrwistość
D65Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia)
D66Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68.0Choroba von Willebranda
D68.1Dziedziczny niedobór czynnika XI
D68.2Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
D68.3Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów
D68.4Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
D68.8Inne określone zaburzenia krzepnięcia
D68.9Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia
D69.0Plamica alergiczna
D69.1Jakościowe defekty płytek
D69.2Inne skazy niemałopłytkowe
D69.3Samoistna plamica małopłytkowa
D69.4Inne pierwotne małopłytkowości
D69.5Małopłytkowość wtórna
D69.6Nieokreślona małopłytkowość
D69.8Inne określone skazy krwotoczne
D69.9Skazy krwotoczne, nieokreślone
D70Agranulocytoza
D71Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72.0Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
D72.1Eozynofilia
D72.8Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.9Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D73.0"Hiposplenizm"
D73.1"Hipersplenizm"
D73.2Przewlekła splenomegalia zastoinowa
D73.3Ropień śledziony
D73.4Torbiel śledziony
D73.5Zawał śledziony
D73.8Inne choroby śledziony
D73.9Nieokreślona choroba śledziony
D74.0Methemoglobinemia wrodzona
D74.8Inne methemoglobinemie
D74.9Nieokreślona methemoglobinemia
D75.0Erytrocytoza rodzinna
D75.1Nadkrwistość wtórna
D75.2Nadpłytkowość samoistna
D75.8Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.9Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone
D76.0Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
D76.1Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą
D76.2Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3Inne zespoły histiocytowe
D77Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
D80.0Dziedziczna hipogammaglobulinemia
D80.1Nierodzinna hipogammaglobulinemia
D80.2Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA)
D80.3Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG)
D80.4Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM)
D80.5Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM)
D80.6Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
D80.9Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał
D81.0Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki
D81.1Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B
D81.2Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3Niedobór deaminazy adenozyny (ADA)
D81.4Zespół Nezelofa
D81.5Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP)
D81.6Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
D81.7Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8Inne złożone niedobory odporności
D81.9Nieokreślone złożone niedobory odporności
D82.0Zespół Wiskotta-Aldricha
D82.1Zespół Di George'a
D82.2Niedobór odporności z karłowatością
D82.3Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na
zakażenie wirusem Epstein-Barr
D82.4Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE)
D82.8Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
D82.9Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami
D83.0Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
D83.1Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T
D83.2Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
D83.8Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
D83.9Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności
D84.0Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1)
D84.1Zaburzenia układu dopełniacza
D84.8Inne określone niedobory odporności
D84.9Nieokreślony niedobór odporności
D86.0Sarkoidoza płucna
D86.1Sarkoidoza węzłów chłonnych
D86.2Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
D86.3Sarkoidoza skórna
D86.8Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
D86.9Nieokreślona sarkoidoza
D89.0Hipergammaglobulinemia poliklonalna
D89.1Krioglobulinemia
D89.2Nieokreślona hipergammaglobulinemia
D89.8Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.9Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
E00.0Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
E00.1Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
E00.2Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
E00.9Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
E01.0Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
E01.8Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03.0Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
E03.3Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4Zanik tarczycy (nabyty)
E03.5Śpiączka w obrzęku śluzowatym
E03.8Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
E04.0Wole nietoksyczne, rozlane
E04.1Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9Wole nietoksyczne, nieokreślone
E05.0Tyreotoksykoza z rozlanym wolem
E05.1Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.2Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym
E05.3Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy
E05.4Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5Przełom tarczycowy
E05.8Inne tyreotoksykozy
E05.9Tyreotoksykoza, nieokreślona
E06.0Zapalenie tarczycy ostre
E06.1Zapalenie tarczycy podostre
E06.2Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą
E06.3Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
E06.4Zapalenie tarczycy polekowe
E06.5Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne
E06.9Zapalenie tarczycy, nieokreślone
E07.0Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
E07.1Wole związane z dyshormonozą
E07.8Inne, określone choroby tarczycy
E07.9Choroby tarczycy, nieokreślone
E10.0Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
E11.0Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)
E11.1Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)
E11.2Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)
E11.3Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi)
E11.4Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.5Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E11.6Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E11.7Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)
E11.8Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E11.9Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)
E12.0Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)
E12.1Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową)
E12.2Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi)
E12.3Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi)
E12.4Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)
E12.5Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E12.6Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami)
E12.7Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)
E12.8Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami)
E12.9Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)
E13.0Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)
E13.1Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)
E13.2Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi)
E13.3Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi)
E13.4Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)
E13.5Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E13.6Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami)
E13.7Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)
E13.8Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami)
E13.9Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)
E14.0Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką)
E14.1Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)
E14.2Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi)
E14.3Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi)
E14.4Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.5Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E14.6Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami)
E14.7Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)
E14.8Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)
E14.9Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań)
E15Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16.0Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
E16.1Inne hipoglikemie
E16.2Hipoglikemia, nieokreślona
E16.3Nadmierne wydzielanie glukagonu
E16.8Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
E20.0Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
E20.1Rzekoma niedoczynność przytarczyc
E20.8Niedoczynność przytarczyc, inna
E20.9Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.0Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana
E21.2Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3Nadczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.4Inne określone choroby przytarczyc
E21.5Choroby przytarczyc, nieokreślone
E22.0Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
E22.1Hiperprolaktynemia
E22.2Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
E22.8Inna postać nadczynności przysadki
E22.9Nadczynność przysadki, nieokreślona
E23.0Niedoczynność przysadki
E23.1Niedoczynność przysadki jatrogenna
E23.2Moczówka prosta
E23.3Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane
E23.6Inne choroby przysadki
E24.0Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
E24.1Zespół Nelsona
E24.2Polekowy zespół Cushinga
E24.3Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
E24.4Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
E24.8Zespół Cushinga, inny
E24.9Zespół Cushinga, nieokreślony
E25.0Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
E25.8Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
E25.9Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
E26.0Pierwotny hiperaldosteronizm
E26.1Wtórny hiperaldosteronizm
E26.8Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
E26.9Hiperaldosteronizm, nieokreślony
E27.0Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
E27.1Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
E27.2Przełom addisonoidalny
E27.3Niedoczyność kory nadnerczy polekowa
E27.4Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
E27.5Nadczynność rdzenia nadnerczy
E27.8Inne określone choroby nadnerczy
E27.9Choroby nadnerczy, nieokreślone
E28.0Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm]
E28.1Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm]
E28.2Zespół policystycznych jajników
E28.3Pierwotna niewydolność jajników
E28.8Inne zaburzenia czynności jajników
E28.9Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone
E29.0Nadczynność jąder
E29.1Niedoczynność jąder
E29.8Inne zaburzenia czynności jąder
E29.9Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone
E30.0Opóźnione pokwitanie
E30.1Przedwczesne pokwitanie
E30.8Inne zaburzenia pokwitania
E30.9Zaburzenia pokwitania, nieokreślone
E31.0Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna
E31.1Wielogruczołowa nadczynność
E31.8Inne zaburzenia wielogruczołowe
E31.9Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone
E32.0Utrzymujący się przerost grasicy
E32.1Ropień grasicy
E32.8Inne choroby grasicy
E32.9Choroby grasicy, nieokreślone
E34.0Zespół rakowiaka
E34.1Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
E34.2Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane
E34.3Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana
E34.4Konstytucjonalny wysoki wzrost
E34.5Zespół oporności androgennej
E34.8Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
E34.9Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone
E35.0Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.1Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.8Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E40Kwashiorkor
E41Wyniszczenie z niedożywienia
E42Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E44.0Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne
E45Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E50.0Niedobór witaminy A z suchością spojówek
E50.1Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
E50.2Niedobór witaminy A z suchością rogówek
E50.3Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek
E50.4Niedobór witaminy A z keratomalacją
E50.5Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa)
E50.6Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek
E50.7Inne cechy oczne niedoboru witaminy A
E50.8Inne objawy niedoboru witamaminy A
E50.9Niedobór witaminy A, nieokreślony
E51.1Beri-beri
E51.2Encefalopatia Wernickiego
E51.8Inne objawy niedoboru tiaminy
E51.9Niedobór tiaminy, nieokreślony
E52Niedobór niacyny [pellagra]
E53.0Niedobór ryboflawiny
E53.1Niedobór pirydoksyny
E53.8Niedobór innych określonych witamin z grupy B
E53.9Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony
E54Niedobór kwasu askorbinowego
E55.0Krzywica, czynna
E55.9Niedobór witaminy D, nieokreślony
E56.0Niedobór witaminy E
E56.1Niedobór witaminy K
E56.8Niedobory innych witamin
E56.9Niedobór witamin, nieokreślony
E58Niedobór pokarmowy wapnia
E59Niedobór pokarmowy selenu
E60Niedobór pokarmowy cynku
E61.0Niedobór miedzi
E61.1Niedobór żelaza
E61.2Niedobór magnezu
E61.3Niedobór manganu
E61.4Niedobór chromu
E61.5Niedobór molibdenu
E61.6Niedobór wanadu
E61.7Niedobór wielu elementów pokarmowych
E61.8Niedobór innych określonych elementów pokarmowych
E61.9Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślony
E63.0Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA]
E63.1Zaburzenie bilansu składników pokarmowych
E63.8Inne określone niedobory pokarmowe
E63.9Inne niedobory pokarmowe, nieokreślone
E64.0Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
E64.1Następstwa niedoboru witaminy A
E64.2Następstwa niedoboru witaminy C
E64.3Następstwa krzywicy
E64.8Następstwa innych niedoborów pokarmowych
E64.9Inne nieokreślone niedobory pokarmowe
E65Otyłość miejscowa
E66.0Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1Otyłość polekowa
E66.2Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
E66.8Inne postacie otyłości
E66.9Otyłość, nieokreślona
E67.0Hiperwitaminoza A
E67.1Hiperkarotynemia
E67.2Zespół przedawkowania witaminy B6
E67.3Hiperwitaminoza D
E67.8Inne określone hiperalimentacje
E70.0Klasyczna fenyloketonuria
E70.1Inne hyperfenyloalaninemie
E70.2Zaburzenia przemian tyrozyny
E70.3Bielactwo [albinizm]
E70.8Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych
E70.9Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone
E71.0Choroba syropu klonowego
E71.1Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych
E71.2Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreślone
E71.3Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
E72.0Zaburzenia transportu aminokwasów
E72.1Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
E72.2Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
E72.3Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny
E72.4Zaburzenia metabolizmu ornityny
E72.5Zaburzenia przemian glicyny
E72.8Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
E72.9Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone
E73.0Wrodzony niedobór laktazy
E73.1Wtórny niedobór laktazy
E73.8Inna nietolerancja laktozy
E73.9Nietolerancja laktozy, nieokreślona
E74.0Choroba spichrzeniowa glikogenu
E74.1Zaburzenia przemian fruktozy
E74.2Zaburzenia metabolizmu galaktozy
E74.3Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E74.4Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy
E74.8Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów
E74.9Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreślone
E75.0GM2 gangliozydoza
E75.1Inne gangliozydozy
E75.2Inne sfingolipidozy
E75.3Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4Lipofuscynoza neuronalna
E75.5Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
E76.0Mukopolisacharydoza, typ I
E76.1Mukopolisacharydoza, typ II
E76.2Inne mukopolisacharydozy
E76.3Mukopolisacharozy, nieokreślone
E76.8Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.9Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone
E77.0Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
E77.1Zaburzenia degradacji glikoprotein
E77.8Inne zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.9Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone
E78.0Czysta hypercholesterolemia
E78.1Czysta hyperglicerydemia
E78.2Hyperlipidemia mieszana
E78.3Hyperchylomikronemia
E78.4Inne hyperlipidemie
E78.5Niedobór lipoprotein
E78.8Inne zaburzenia przemian lipidów
E78.9Zaburzenia przemian lipidów, nieokreślone
E79.0Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
E79.1Zespól Lesch-Nyhana
E79.8Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.9Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreślone
E80.0Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
E80.1Porfiria skórna, późna
E80.2Porfirie inne
E80.3Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4Zespół Gilberta
E80.5Zespół Crigler-Najjara
E80.6Zaburzenia przemian bilirubiny, inne
E80.7Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
E83.0Zaburzenia przemian miedzi
E83.1Zaburzenia przemiany żelaza
E83.2Zaburzenia przemian cynku
E83.3Zaburzenia przemian fosforu
E83.4Zaburzenia przemian magnezu
E83.5Zaburzenia przemian wapnia
E83.8Inne zaburzenia przemiany mineralnej
E83.9Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreślone
E84.0Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna]
E84.1Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna]
E84.8Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
E84.9Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone
E85.0Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna:
E85.1Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
E85.3Wtórne amyloidozy narządowe
E85.4Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
E85.8Inne amyloidozy
E85.9Amyloidoza, nieokreślona
E86Nadmierna utrata płynów
E87.0Hiperosmolarność i hiponatremia
E87.1Hipoosmolarność i hiponatremia
E87.2Kwasica
E87.3Alkaloza
E87.4Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5Hiperkaliemia
E87.6Hipokaliemia
E87.7Nadmiar płynu
E87.8Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.0Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.1Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.2Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.8Inne określone zaburzenia metaboliczne
E88.9Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
E89.0Niedoczynność tarczycy po zabiegach
E89.1Hipoinsulinemia po zabiegach
E89.2Niedoczynność przytarczyc po zabiegach
E89.3Niedoczynność przysadki po zabiegach
E89.4Niedoczynność jajników po zabiegach
E89.5Niedoczynność jąder po zabiegach
E89.6Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach
E89.8Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
E89.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone
E90Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych
F05.1Majaczenie nałożone na otępienie
F07.0Organiczne zaburzenie osobowości
F10.2Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia)
F10.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny)
F10.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F10.5Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne)
F10.7Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)
F10.8Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)
F11.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny)
F11.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F12.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny)
F12.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F13.2Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół uzależnienia)
F13.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół abstynencyjny)
F13.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F14.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny)
F14.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F15.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny)
F15.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F18.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny)
F18.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F19.2Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół uzależnienia)
F19.3Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny)
F19.4Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F20.0Schizofrenia paranoidalna
F20.5Schizofrenia rezydualna
F20.6Schizofrenia prosta
F22.0Zaburzenie urojeniowe
F23.2Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.8Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F30.9Epizod maniakalny nieokreślony
F31.2Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F40.0Agorafobia
F40.1Fobie społeczne
F40.2Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9Fobie BNO
F41.0Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
F41.1Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.3Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9Zaburzenia lękowe, nieokreślone
F42.9Natręctwa BNO
F44.0Amnezja dysocjacyjna
F44.1Fuga dysocjacyjna
F44.2Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3Trans i opętanie
F44.4Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5Drgawki dysocjacyjne
F44.6Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nieokreślone
F48.9Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
F50.0Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
F50.3Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9Zaburzenia odżywiania się, nieokreślone
F51.0Bezsenność nieorganiczna
F51.1Nieorganiczna hipersomnia
F51.2Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4Lęki nocne
F51.5Koszmary senne
F51.8Inne organiczne zaburzenia snu
F51.9Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
F53.1Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F60.1Osobowość schizoidalna
F60.4Osobowość histrioniczna
F60.5Osobowość anankastyczna
F60.9Zaburzenia osobowości BNO
F61Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F71.9Upośledzenie umysłowe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F72.9Upośledzenie umysłowe znaczne (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F79.9Upośledzenie umysłowe, nieokreślone (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F84.0Autyzm dziecięcy
F84.1Autyzm atypowy
F84.2Zespół Retta
F89Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone
F90.0Zaburzenie aktywności i uwagi
F91.0Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.3Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8Inne zaburzenia zachowania
F91.9Zaburzenie zachowania, nieokreślone
F93.9Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone
F95.0Tiki przemijające
F95.1Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
F95.8Inne tiki
F95.9Tiki, nieokreślone
F98.0Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
F98.1Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
F98.2Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie
F98.3Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.9Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nieokreślone
F99Zaburzenie psychiczne, inaczej nieokreślone
G00.0Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae
G00.1Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.3Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe
G00.8Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G01Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1Zapalenie opon mózgowych w grzybicach
G02.8Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0Nieropne zapalenie opon mózgowych
G03.1Przewlekłe zapalenie opon mózgowych
G03.2Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta]
G03.8Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G04.0Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.2Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu
G04.9Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym
G06.2Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony
G07Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G08Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G10Choroba Huntingtona
G11.0Bezład wrodzony niepostępujący
G11.1Bezład móżdżkowy o wczesnym początku
G11.2Bezład móżdżkowy o późnym początku
G11.3Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA
G11.4Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G11.8Inne bezłady dziedziczne
G11.9Bezład dziedziczny, nieokreślony
G12.0Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2Stwardnienie boczne zanikowe
G12.8Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.9Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
G13.0Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.2Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20Choroba Parkinsona
G21.0Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami
G21.2Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi
G21.3Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8Inny parkinsonizm wtórny
G21.9Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G23.0Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]
G23.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G24.0Dystonia wywołana przez leki
G24.1Dystonia samoistna rodzinna
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3Kurczowy kręcz karku
G24.4Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.5Kurcz powiek
G24.8Inne dystonie
G24.9Dystonia, nieokreślona
G25.0Drżenie samoistne
G25.1Drżenie polekowe
G25.2Inne określone formy drżenia
G25.3Mioklonia
G25.4Pląsawica polekowa
G25.5Inna pląsawica
G25.6Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
G26Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G30.0Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8Otępienie typu alzheimerowskiego
G30.9Choroba Alzheimera, nieokreślona
G31.0Zanik mózgu ograniczony
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G35Stwardnienie rozsiane
G36.0Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8Inne określone ostre rozsiane demielinizacje
G36.9Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreślone
G37.0Stwardnienie rozlane
G37.1Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2Mielinoliza środkowa mostu
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4Podostre martwiejące zapalenie rdzenia
G37.5Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G40.0Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6Napady "grand mal", nieokreślone, (z lub bez napadów "petit mal")
G40.7"Petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal"
G40.8Inne padaczki
G40.9Padaczka, nieokreślona
G41.0Stan padaczkowy typu "grand mal"
G41.1Stan padaczkowy typu "petit mal"
G41.2Złożony częściowy stan padaczkowy
G41.8Inne stany padaczkowe
G41.9Stan padaczkowy, nieokreślony
G43.0Migrena bez aury [migrena prosta]
G43.1Migrena z aurą [migrena klasyczna]
G43.2Stan migrenowy
G43.3Migrena powikłana
G43.8Inne migreny
G43.9Migrena, nieokreślona
G44.0Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome]
G44.1Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.2Ból głowy typu uciskowego
G44.3Przewlekły pourazowy ból głowy
G44.4Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.8Inne określone zespoły bólu głowy
G45.0Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
G45.1Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
G45.2Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
G45.3Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax]
G45.4Przemijająca niepamięć całkowita
G45.6Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone
G46.0Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+)
G46.1Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+)
G46.2Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+)
G46.3Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+)
G46.4Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+)
G46.5Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+)
G46.6Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+)
G46.7Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+)
G46.8Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+)
G47.1Zaburzenia z nadmierną sennością [hypersomnia]
G47.3Bezdech senny
G47.4Narkolepsja i katalepsja
G50.0Neuralgia nerwu trójdzielnego
G50.1Bóle twarzy nietypowe
G50.8Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51.0"Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]
G51.1Zapalenie zwoju kolanka
G51.2Zespół Melkerssona
G51.3Przewlekły skurcz połowy twarzy
G51.4Miokimia twarzowa
G51.8Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G51.9Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone
G52.0Zaburzenia nerwu węchowego
G52.1Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2Zaburzenia nerwu błędnego
G52.3Zaburzenia nerwu podjęzykowego
G52.7Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
G52.8Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych
G52.9Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreślone
G53.0Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.0+)
G53.1Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G53.2Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)
G53.3Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G53.8Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G54.0Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.3Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.4Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.5Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
G55.0Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.0Zespół cieśni nadgarstka
G56.1Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4Kauzalgia
G56.8Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9Mononeuropatie kończyny górnej nieokreślone
G57.0Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5Zespół kanału stępu
G57.6Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
G58.0Neuropatia międzyżebrowa
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8Inne określone mononeuropatie
G58.9Mononeuropatia, nieokreślona
G59.0Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu.4)
G59.8Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G60.0Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1Choroba Refsuma
G60.2Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3Neuropatia samoistna postępująca
G60.4Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0Zespół Gullaina-Barrego
G61.1Neuropatia surowicza
G61.8Inne polineuropatie zakaźne
G61.9Polineuropatia zakaźna, nieokreślona
G62.0Polineuropatia wywołana przez leki
G62.1Polineuropatia alkoholowa
G62.2Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8Inne określone polineuropatie
G62.9Polineuropatia, nieokreślona
G63.0Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0Miastenia ciężka rzekomoporaźna
G70.1Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0Dystrofia mięśniowa
G71.1Zaburzenia miotoniczne
G71.2Miopatie wrodzone
G71.3Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
G72.0Miopatia polekowa
G72.1Miopatia alkoholowa
G72.2Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3Porażenie okresowe
G72.4Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8Inne określone miopatie
G72.9Miopatia, nieokreślona
G73.0Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G73.3Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G80.0Kurczowe porażenie mózgowe
G80.1Kurczowe porażenie obustronne
G80.2Dziecięce porażenie połowicze
G80.3Dyskinetyczne porażenie mózgowe
G80.4Ataktyczne porażenie mózgowe
G80.8Inne dziecięce porażenie mózgowe
G80.9Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone
G81.0Wiotkie porażenie połowicze
G81.1Kurczowe porażenie połowicze
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4Zespół ogona końskiego
G83.8Inne określone zespoły porażenne
G83.9Zespół porażenny, nieokreślony
G90.0Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]
G90.2Zespół Hornera
G90.3Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8Inne zaburzenia układu wegetatywnego
G90.9Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone
G91.0Wodogłowie komunikujące
G91.1Wodogłowie z niedrożności
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G91.3Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8Inne wodogłowie
G91.9Wodogłowie, nieokreślone
G92Encefalopatia toksyczna
G93.0Torbiele mózgu
G93.1Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3Powirusowy zespół zmęczenia
G93.4Encefalopatia, nieokreślona
G93.5Zespół uciskowy mózgu
G93.6Obrzęk mózgu
G93.7Zespół Reye'a
G93.8Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9Zaburzenie mózgu, nieokreślone
G94.0Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G94.2Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1Mielopatie naczyniowe
G95.2Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony
G95.8Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G95.9Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
G96.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
G97.2Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G97.8Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone
G98Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G99.0Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1Gradówka
H01.0Zapalenia brzegów powiek
H01.1Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
H01.8Inne, określone zapalenie powiek
H01.9Zapalenie powiek, nieokreślone
H02.0Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
H02.1Odwinięcie powieki
H02.2Niedomykalność szpary powiekowej
H02.3Zwiotczenie skóry powiek
H02.4Opadnięcie powieki
H02.5Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
H02.6Kępki żółte powiek
H02.7Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
H02.8Inne określone zaburzenia powiek
H02.9Zaburzenia powiek, nieokreślone
H03.0Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.1Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.8Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H04.0Zapalenie gruczołu łzowego
H04.1Inne zaburzenia gruczołu łzowego
H04.2Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
H04.3Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
H04.4Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
H04.5Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
H04.6Inne zmiany w drogach łzowych
H04.8Inne zaburzenia narządu łzowego
H04.9Zaburzenia narządu łzowego, nieokreślone
H05.0Zapalenie ostre oczodołu
H05.1Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
H05.2Stany z wytrzeszczem
H05.3Zniekształcenie oczodołu
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8Inne zaburzenia oczodołu
H05.9Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
H06.0Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.1Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.2Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+)
H06.3Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek
H10.2Inne zapalenie spojówek
H10.3Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone
H10.4Przewlekłe zapalenie spojówek
H10.5Zapalenie brzegów powiek i spojówek
H10.8Inne zapalenia spojówek
H10.9Zapalenie spojówek, nieokreślone
H11.0Skrzydlik
H11.1Zwyrodnienia spojówek i złogi
H11.2Blizny spojówkowe
H11.3Wylew spojówkowy
H11.4Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele
H11.8Inne określone zaburzenia spojówek
H11.9Zaburzenie spojówek, nieokreślone
H13.0Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+)
H13.1Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.2Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.3Pemfigoid oczny (L12.-+)
H13.8Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H15.0Zapalenie twardówki
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8Inne zaburzenia twardówki
H15.9Choroby twardówki, nieokreślone
H16.0Wrzód rogówki
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8Inne zapalenie rogówki
H16.9Zapalenie rogówki, nieokreślone
H17.0Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens)
H17.1Inne centralne przymglenia rogówki
H17.8Inne blizny i przymglenia rogówki
H17.9Blizna rogówki i przymglenie, nieokreślone
H18.0Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
H18.1Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
H18.2Inne postacie obrzęku rogówki
H18.3Zmiany w błonach rogówki
H18.4Zwyrodnienie rogówki
H18.5Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
H18.6Stożek rogówki
H18.7Inne zniekształcenia rogówki
H18.8Inne określone zaburzenia rogówki
H18.9Zaburzenia rogówki, nieokreślone
H19.0Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.1Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+)
H19.2Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.3Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.8Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.1Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H21.0Wylew krwi do komory przedniej oka
H21.1Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
H21.2Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.3Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
H21.4Błony źreniczne
H21.5Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
H21.8Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.9Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H22.0Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.1Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.8Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H25.0Zaćma starcza początkowa
H25.1Zaćma starcza jądrowa
H25.2Zaćma starcza, typ Morgagniana
H25.8Inne postacie zaćmy starczej
H25.9Zaćma starcza, nieokreślona
H26.0Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1Zaćma urazowa
H26.2Zaćma wikłająca
H26.3Zaćma polekowa
H26.4Stany po zaćmie
H26.8Inne określone postacie zaćmy
H26.9Zaćma, nieokreślona
H27.0Bezsoczewkowość
H27.1Przemieszczenie soczewki
H27.8Inne określone zaburzenia soczewki
H27.9Zaburzenia soczewki, nieokreślone
H28.0Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)
H28.1Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H28.2Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.8Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H30.0Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
H30.1Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
H30.2Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
H30.8Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
H30.9Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone
H31.0Blizny naczyniówki i siatkówki
H31.1Zwyrodnienie błony naczyniowej
H31.2Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej
H31.3Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
H31.4Odwarstwienie naczyniówki
H31.8Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
H31.9Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone
H32.0Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.8Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H33.0Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
H33.1Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
H33.2Odwarstwienie siatkówki surowicze
H33.3Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
H33.4Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
H33.5Inne postacie odwarstwienia siatkówki
H34.0Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki
H34.1Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
H34.2Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
H34.8Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
H35.1Retinopatia wcześniaków
H35.2Inne zmiany rozrostowe siatkówki
H35.3Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
H35.4Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
H35.5Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
H35.6Krwotoki siatkówkowe
H35.7Oddzielenie warstw siatkówki
H35.8Inne określone zaburzenia siatkówki
H35.9Zaburzenie siatkówki, nieokreślone
H36.0Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3)
H36.8Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H40.0Podejrzenie jaskry
H40.1Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
H40.2Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
H40.3Jaskra wtórna w urazach oka
H40.4Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
H40.5Jaskra wtórna w innych chorobach oka
H40.6Jaskra wtórna polekowa
H40.8Inne postacie jaskry
H40.9Jaskra, nieokreślona
H42.0Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H42.8Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej
H43.0Obkurczenie ciała szklistego
H43.1Krwotok do ciała szklistego
H43.2Krystaliczne złogi w ciele szklistym
H43.3Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
H43.8Inne zaburzenia ciała szklistego
H43.9Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone
H44.0Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)
H44.1Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
H44.2Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca
H44.3Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.4Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia)
H44.5Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.6Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
H44.7Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
H44.8Inne zaburzenia gałki ocznej
H44.9Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone
H45.0Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.1Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.8Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H46Zapalenie nerwu wzrokowego
H47.0Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane
H47.1Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony
H47.2Zanik nerwu wzrokowego
H47.3Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
H47.4Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
H47.5Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
H47.6Zaburzenia kory wzrokowej
H47.7Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone
H48.0Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.1Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.8Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H49.0Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)
H49.1Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)
H49.2Porażenie nerwu odwodzącego (nerw VI czaszkowy)
H49.3Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8Inne zezy porażenne
H49.9Zez porażenny, nieokreślony
H50.0Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
H50.1Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
H50.2Zez pionowy
H50.3Zez okresowy
H50.4Inne i nieokreślone zezy jawne
H50.5Zez ukryty (heterophoria)
H50.6Zez mechaniczny
H50.8Inne określone postacie zeza
H50.9Zez, nieokreślony
H51.0Porażenie skojarzonego spojrzenia
H51.1Niedomoga i skurcz konwergencji
H51.2Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe
H51.8Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
H51.9Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone
H52.0Nadwzroczność
H52.1Krótkowzroczność
H52.2Niezborność
H52.3Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia)
H52.4Starczowzroczność
H52.5Zaburzenia akomodacji
H52.6Inne zaburzenia refrakcji
H52.7Zaburzenia refrakcji, nieokreślone
H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)
H53.1Subiektywne zaburzenia widzenia
H53.2Dwojenie (diplopia)
H53.3Inne zaburzenia widzenia obuocznego
H53.4Zmiany w polu widzenia
H53.5Zaburzenia widzenia barw
H53.6Ślepota zmierzchowa
H53.8Inne zaburzenia widzenia
H53.9Zaburzenia widzenia, nieokreślone
H54.0Ślepota obuoczna
H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
H54.2Upośledzenie wzroku obuoczne
H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
H54.4Ślepota jednego oka
H54.5Upośledzenie widzenia jednego oka
H54.6Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
H54.7Nieokreślona utrata wzroku
H55Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych
H57.0Zaburzenia czynności źrenicy
H57.1Ból oczny
H57.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
H57.9Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H58.0Zaburzenia czyności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.1Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H59.0Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
H59.8Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
H59.9Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H60.0Ropień ucha zewnętrznego
H60.1Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego
H60.2Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
H60.3Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.4Perlak ucha zewnętrznego
H60.5Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.8Inne zapalenie ucha zewnętrznego
H61.0Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
H61.8Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
H62.0Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.1Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.2Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
H62.3Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.4Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.8Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H65.0Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.1Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.2Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.3Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
H65.4Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.9Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H66.0Ostre ropne zapalenie ucha środkowego
H66.1Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
H66.2Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne)
H66.3Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
H66.9Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
H67.0Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.1Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.8Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H68.0Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.0Ziejąca trąbka słuchowej Eustachiusza
H70.0Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.1Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.2Zapalenie kości skroniowej
H70.8Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone
H70.9Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H71Perlak wyrostka sutkowatego
H72.0Centralny ubytek błony bębenkowej
H72.1Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida)
H72.2Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej
H72.8Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej
H72.9Przebicie błony bębenkowej, nieokreślone
H73.0Ostre zapalenie błony bębenkowej
H73.1Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
H73.8Inne określone zaburzenia błony bębenkowej
H74.0Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza)
H74.1Procesy zrostowe ucha środkowego
H74.2Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych
H74.3Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
H74.4Polip ucha środkowego
H74.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.9Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H75.0Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H80.0Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa
H80.1Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa
H80.2Otoskleroza ślimakowa
H80.8Inna otoskleroza
H80.9Otoskleroza, nieokreślona
H81.0Choroba Meniere'a
H81.1Łagodne, napadowe zawroty głowy
H81.2Zapalenie neuronu przedsionkowego
H81.3Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
H81.4Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
H81.8Inne zaburzenia układu przedsionkowego
H81.9Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone
H82Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H83.0Zapalenie błędnika
H83.1Przetoka błędnika
H83.2Zaburzenia czynności błędnika
H83.3Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas
H83.8Inne określone choroby ucha wewnętrznego
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone
H90.0Głuchota przewodzeniowa obustronna
H90.1Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.2Głuchota przewodzeniowa, nieokreślona
H90.3Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna
H90.4Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.5Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślona
H90.6Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna
H90.7Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.8Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślona
H91.0Głuchota ototoksyczna
H91.2Nagła głuchota idiopatyczna
H91.3Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
H91.8Inne określone postacie głuchoty
H92.1Ropotok uszny
H92.2Krwawienia z ucha
H93.0Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha
H93.2Inne zaburzenia percepcji słuchowej
H93.3Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego
H93.8Inne określone zaburzenia ucha
H94.0Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.8Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H95.0Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowatego
H95.1Inne zaburzenia po operacji ucha środkowego
H95.8Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowatego
I00Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I01.0Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona
I02.0Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona
I06.0Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślona
I07.0Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08.0Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9Wady wielu zastawek, nieokreślona
I09.0Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I09.2Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9Choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8Inne wtórne nadciśnienie
I15.9Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20.0Dusznica niestabilna
I20.1Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9Dusznica bolesna, nieokreślona
I21.0Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23.0Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24.0Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1Zespół Dresslera
I24.8Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25.0Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2Stary (przebyty) zawał serca
I25.3Tętniak serca
I25.4Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6"Ciche" (nieme) niedokrwienie serca
I25.8Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I26.0Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym
I27.0Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.8Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9Zespół sercowo-płucny, nieokreślony
I28.0Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1Tętniak tętnicy płucnej
I28.8Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9Choroba naczyń płucnych, nieokreślona
I30.0Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
I31.0Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8Inne określone choroby osierdzia
I31.9Choroba osierdzia, nieokreślona
I32.0Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
I34.0Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I34.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreślone
I35.0Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone
I36.0Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
136.1Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone
I37.0Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone
I38Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I39.0Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I40.0Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
I41.0Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42.0Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8Inne kardiomiopatie
I42.9Kardiomiopatia, nieokreślona
I43.0Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony
I45.0Blok prawej odnogi
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa
I45.2Blok dwugałęziowy
I45.3Blok trójgałęziowy
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5Inny określony blok serca
I45.6Zespół preekscytacji
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1Nagła śmierć sercowa, tak opisana
I46.9Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2Częstoskurcz komorowy
I47.9Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49.0Migotanie i trzepotanie komór
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5Zespół chorej zatoki
I49.8Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50.0Niewydolność serca zastoinowa
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9Niewydolność serca, nieokreślona
I51.0Ubytek przegody serca, nabyty
I51.1Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4Zapalenie mięśnia serca, nieokreślone
I51.5Zwyrodnienie mięśnia serca
I51.6Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
I51.7Powiększenie serca
I51.8Inne niedokładnie określone choroby serca
I52.0Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60.0Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8Inne krwotoki mózgowe
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8Inne zawały mózgu
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5Choroba Moyamoya
I67.6Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I69.0Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3Następstwa zawału mózgu
I69.4Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70.0Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8Miażdżyca innych tętnic
I70.9Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71.0Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)
I71.1Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.3Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.5Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.6Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.8Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8Tętniak innych określonych tętnic
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73.0Zespół Reynauda
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
I74.0Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej
I74.1Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej
I74.2Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
I74.5Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I74.8Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)
I77.1Zwężenie tętnicy
I77.2Pęknięcie tętnicy
I77.3Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic
I77.4Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5Martwica tętnicy
I77.6Zapalenie tętnicy, nieokreślone
I77.8Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone
I78.0Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia]
I78.1Znamię, nienowowtworowe
I78.8Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone
I79.0Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
I80.1Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
I80.8Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81Zakrzep żyły wrotnej
I82.0Zespół Budda-Chiariego
I82.1Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące
I82.2Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.8Zator i zakrzep innych określonych żył
I82.9Zator i zakrzep żyły, nieokreślony
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84.4Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I85.0Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9Żylaki przełyku bez krwawienia
I86.0Żylaki podjęzykowe
I86.4Żylaki żołądka
I86.8Żylaki innych określonych miejsc
I87.0Zespół pozakrzepowy
I87.1Ucisk żyły
I87.2Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone
I88.0Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.9Zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.9Niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych, nieokreślone
I95.0Samoistne niedociśnienie tętnicze
195.1Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki
I95.8Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone
I97.0Zespół po kardiotomii
I97.1Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
I97.8Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone
I98.2Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I99Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
J00Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)
J01.0Ostre zapalenie zatok szczękowych
J01.1Ostre zapalenie zatok czołowych
J01.2Ostre zapalenie komórek sitowych
J01.3Ostre zapalenie zatok klinowych
J01.4Ostre zapalenie wszystkich zatok
J01.8Inne ostre zapalenie zatok
J02.0Paciorkowcowe zapalenie gardła
J02.8Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J02.9Nieokreślone ostre zapalenie gardła
J03.0Zapalenie migdałków paciorkowcowe
J03.8Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J03.9Nieokreślone ostre zapalenie migdałków
J04.0Ostre zapalenie krtani
J04.1Ostre zapalenie tchawicy
J04.2Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J05.0Ostre krupowe zapalenie krtani
J05.1Ostre zapalenie nagłośni
J06.0Ostre zapalenie krtani i gardła
J06.8Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
J06.9Nieokreślone ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
J10.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.1Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.8Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J11.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.1Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.8Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J12.0Zapalenie płuc wywołane adenowirusem
J12.1Zapalenie płuc wywołane wirusem RS
J12.2Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym
J12.8Zapalenie płuc wywołane innym wirusem
J12.9Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc
J13Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)
J14Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
J15.3Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli)
J15.6Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J15.7Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J15.8Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami
J15.9Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc
J16.0Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
J16.8Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje
J17.0Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.1Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.2Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
J17.3Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
J17.8Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J18.0Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc
J18.2Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płuc
J18.8Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami
J18.9Nieokreślone zapalenie płuc
J20.0Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae)
J20.2Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem
J20.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli
J21.0Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS
J21.8Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami
J21.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików
J22Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
J30.0Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.1Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.4Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.0Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.1Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
J31.2Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
J32.0Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
J32.1Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
J32.2Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
J32.3Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
J32.4Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
J32.8Inne przewlekłe zapalenie zatok
J32.9Nieokreślone przewlekłe zapalenie zatok
J33.0Polip jamy nosowej
J33.1Zwyrodnienie polipowate zatok
J33.8Inne polipy zatok
J34.0Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
J34.1Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej
J34.3Przerost małżowin nosowych
J34.8Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych
J35.0Przewlekłe zapalenie migdałków
J35.1Przerost migdałków podniebiennych
J35.2Przerost migdałka gardłowego
J35.3Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
J35.8Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.9Nieokreślona przewlekła choroba migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego
J36Ropień okołomigdałkowy
J37.0Przewlekłe zapalenie krtani
J37.1Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J38.0Porażenie strun głosowych i krtani
J38.1Polip struny głosowej lub krtani
J38.2Guzki strun głosowych
J38.3Inne choroby strun głosowych
J38.4Obrzęk krtani
J38.5Skurcz krtani
J38.6Zwężenie krtani
J38.7Inne choroby krtani
J39.0Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
J39.1inne ropnie gardła
J39.2Inne choroby gardła
J39.3Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
J39.8Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
J40Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J41.0Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli
J41.1Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne
J41.8Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne
J42Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43.0Zespół MacLeoda
J43.1Rozedma całego zrazika (płuca)
J43.2Rozedma środkowej części zrazika (płuca)
J43.8Inna rozedma płuc
J43.9Nieokreślona rozedma płuc
J44.0Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia
J44.8Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc
J44.9Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc
J45.0Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych
J45.1Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa
J45.8Dychawica oskrzelowa mieszana
J45.9Nieokreślona dychawica oskrzelowa
J46Stan astmatyczny
J47Rozstrzenie oskrzeli
J60Pylica górników kopalń węgla
J61Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
J62.0Pylica wywołana talkiem
J62.8Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkę
J63.0Aluminoza (płuca)
J63.1Zwłóknienie boksytowe (płuca)
J63.2Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis)
J63.3Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa)
J63.4Syderoza
J63.5Stannoza
J63.8Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymi
J64Nieokreślona pylica płuc
J65Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
J66.0Bysynoza
J66.1Choroba obrabiających len
J66.2Choroba palaczy haszyszu
J66.8Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymi
J67.0Płuco rolnika
J67.1Bagasoza
J67.2Płuco hodowców ptaków
J67.3Korkowica (Suberosis)
J67.4Płuco pracujących przy słodzie
J67.5Płuco pracujących przy przerobie grzybów
J67.6Płuco korujących klony
J67.7Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
J67.8Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymi
J67.9Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznym
J68.0Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.1Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.2Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej
J68.3Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.4Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.8Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.9Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J69.0Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami
J69.1Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarów
J69.8Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi
J70.0Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.1Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.2Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.3Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.4Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.8Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi
J70.9Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi
J80Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych
J81Obrzęk płuc
J82Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
J84.0Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
J84.1Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
J84.8Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc
J84.9Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc
J85.0Zgorzel lub martwica płuca
J85.1Ropień płuca z zapaleniem płuc
J85.2Ropień płuca bez zapalenia płuc
J85.3Ropień śródpiersia
J86.0Ropniak opłucnej z przetoką
J86.9Ropniak opłucnej bez przetoki
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
J91Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J92.0Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą
J92.9Blaszka opłucnej bez azbestozy
J93.0Odma opłucnowa samoistna z wysiłku
J93.1Inna samoistna odma opłucnowa
J93.8Inna odma opłucnowa
J93.9Nieokreślona odma opłucnowa
J94.0Wysięk (opłucnowy) mleczowy
J94.1Zarośnięcie jamy opłucnej
J94.2Krwiak opłucnej
J94.8Inne określone schorzenia opłucnej
J94.9Nieokreślona choroba opłucnej
J95.0Nieprawidłowa czynność po tracheostomii
J95.1Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej
J95.2Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową
J95.3Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
J95.4Zespół Mendelsona
J95.5Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani)
J95.8Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego
J95.9Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego
J96.0Ostra niewydolność oddechowa
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa
J96.9Nieokreślona niewydolność oddechowa
J98.0Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.1Zapadnięcie się płuca
J98.2Rozedma śródmiąższowa
J98.3Rozedma wyrównawcza
J98.4Inne choroby płuc
J98.5Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.6Choroby przepony
J98.8Inne określone choroby układu oddechowego
J98.9Nieokreślona choroba układu oddechowego
J99.0Reumatoidalna choroba płuc (M05.1+)
J99.1Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej
J99.8Zaburzenia układu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K00.6Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
K00.7Zespół ząbkowania
K01.0Wtopione zęby
K01.1Zaklinowane zęby
K02.0Próchnica ograniczona do szkliwa
K02.1Próchnica zębiny
K02.2Próchnica cementu
K02.3Zatrzymana próchnica zębów
K02.4Odontoklazja
K02.8Inne próchnice zębów
K02.9Próchnica zębów, nieokreślona
K04.7Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej
K05.0Ostre zapalenie dziąseł
K05.1Przewlekłe zapalenie dziąseł
K05.2Ostre zapalenie przyzębia
K05.3Przewlekłe zapalenie przyzębia
K05.4Desmodontoza
K05.5Inne choroby przyzębia
K05.6Choroba przyzębia, nieokreślona
K06.0Zanik dziąseł
K06.1Przerost dziąseł
K06.2Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
K06.8Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.0Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych
K08.1Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia
K08.2Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.3Zatrzymany korzeń zęba
K08.8Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K09.0Torbiele rozwojowe zębopochodne
K09.1Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
K09.2Inne torbiele szczęk
K09.8Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
K10.0Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy
K10.1Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny
K10.2Stany zapalne szczęk i żuchwy
K10.3Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy
K10.8Inne określone choroby szczęk i żuchwy
K11.0Zanik gruczołu ślinowego
K11.1Przerost gruczołu ślinowego
K11.2Zapalenie gruczołu ślinowego
K11.3Ropień gruczołu ślinowego
K11.4Przetoka gruczołu ślinowego
K11.5Kamica ślinianek
K11.6Torbiel śluzowa [mukocele]
K11.7Zaburzenia wydzielania śliny
K11.8Inne choroby gruczołów ślinowych
K12.0Nawracające afty jamy ustnej
K12.1Inne postacie zapalenia jamy ustnej
K12.2Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
K13.0Choroby warg
K13.1Nagryzanie policzka i wargi
K13.2Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język
K13.3Włochate rogowacenie białe
K13.4Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
K13.5Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
K13.6Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
K13.7Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
K14.0Zapalenie języka
K14.1Język geograficzny
K14.2Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne
K14.3Przerost brodawek języka
K14.4Zanik brodawek języka
K14.8Inne choroby języka
K20Zapalenie przełyku
K21.0Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku
K21.9Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
K22.0Achalazja wpustu
K22.1Wrzód przełyku
K22.2Niedrożność przełyku
K22.3Przedziurawienie przełyku
K22.4Dyskineza przełyku
K22.5Uchyłek przełyku nabyty
K22.6Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
K22.8Inne określone choroby przełyku
K22.9Choroba przełyku, nieokreślona
K23.0Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+)
K23.1Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+)
K23.8Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K25.0Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem)
K25.1Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem)
K25.2Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K25.3Wrzód żołądka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K25.4Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K25.5Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K25.6Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K25.7Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K25.9Wrzód żołądka (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.0Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem)
K26.1Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem)
K26.2Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K26.3Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.4Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K26.5Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K26.6Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K26.7Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.9Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.0Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem)
K27.1Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem)
K27.2Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K27.3Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.4Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K27.5Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K27.6Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K27.7Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.9Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.0Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem)
K28.1Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem)
K28.2Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K28.3Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.4Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K28.5Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K28.6Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K28.7Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.9Wrzód żołądka i jelit (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K29.0Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
K29.1Inne ostre zapalenie żołądka
K29.2Alkoholowe zapalenie żołądka
K29.3Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.4Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
K29.5Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.6Inne zapalenia żołądka
K29.7Zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.8Zapalenie dwunastnicy
K29.9Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K30Dyspepsja
K31.0Ostra rozstrzeń żołądka
K31.1Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
K31.2Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
K31.3Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
K31.4Uchyłek żołądka
K31.5Niedrożność dwunastnicy
K31.6Przetoka żołądka lub dwunastnicy
K31.8Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
K31.9Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K35.0Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
K35.1Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
K35.9Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K36Inne zapalenie wyrostka robaczkowego
K37Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K38.0Rozrost wyrostka robaczkowego
K38.1Kamienie wyrostkowe
K38.2Uchyłek wyrostka robaczkowego
K38.3Przetoka wyrostka robaczkowego
K38.8Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
K38.9Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K40.0Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K40.1Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą
K40.2Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K40.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
K40.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
K40.9Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
K41.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K42.0Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K42.9Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
K43.0Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli
K44.9Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
K46.1Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą
K50.0Choroba Crohna jelita cienkiego
K50.1Choroba Crohna jelita grubego
K50.8Inne postacie choroby Crohna
K50.9Choroba Crohna, nieokreślona
K51.0Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego
K51.1Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego
K51.2Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy
K51.3Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy
K51.4Rzekoma polipowatość jelita grubego
K51.5Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy
K51.8Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K51.9Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone
K52.0Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniem
K52.1Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy
K52.2Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.8Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.9Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreślone
K55.0Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
K55.1Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
K55.2Angiodysplazja jelita grubego
K55.8Inne naczyniowe zaburzenia jelit
K55.9Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K56.0Niedrożność porażenna
K56.1Wgłobienie
K56.2Skręt jelita
K56.3Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym
K56.4Inne postacie zatkania jelita
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością
K56.6Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
K56.7Niedrożność, nieokreślona
K57.0Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem
K57.1Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.2Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.3Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.4Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.5Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.8Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem
K57.9Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia
K58.0Zespół pobudliwego jelita z biegunką
K58.9Zespół pobudliwego jelita bez biegunki
K59.0Zaparcie
K59.1Biegunka czynnościowa
K59.2Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K59.3Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej
K59.8Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
K59.9Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K60.0Ostra szczelina odbytu
K60.1Przewlekła szczelina odbytu
K60.2Szczelina odbytu, nieokreślona
K60.4Przetoka odbytnicza
K60.5Przetoka odbytowo-odbytnicza
K61.0Ropień odbytu
K61.1Ropień odbytniczy
K61.2Ropień odbytniczo-odbytowy
K61.3Ropień kulszowo-odbytniczy
K61.4Ropień wewnątrzzwieraczowy
K62.1Polip odbytnicy
K62.2Wypadnięcie odbytu
K62.3Wypadnięcie odbytnicy
K62.4Zwężenie odbytu i odbytnicy
K62.5Krwawnienie z odbytu i odbytnicy
K62.6Wrzód odbytu i odbytnicy
K62.7Popromienne zapalenie prostnicy
K62.8Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
K62.9Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone
K63.0Ropień jelit
K63.1Przedziurawienie jelita (nieurazowe)
K63.2Przetoka jelitowa
K63.3Wrzód jelita
K63.4Opadnięcie trzewi
K63.8Inne określone choroby jelit
K63.9Choroba jelita, nieokreślona
K65.0Ostre zapalenie otrzewnej
K65.8Inne zapalenie otrzewnej
K65.9Zapalenie otrzewnej, nieokreślone
K66.0Zrosty otrzewnowe
K66.1Krwiak otrzewnej
K66.8Inne określone zaburzenia otrzewnej
K66.9Schorzenia otrzewnej, nieokreślone
K67.0Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.8+)
K67.1Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+)
K67.2Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+)
K67.3Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+)
K67.8Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K70.0Alkoholowe stłuszczenie wątroby
K70.1Alkoholowe zapalenie wątroby
K70.2Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby
K70.3Alkoholowa marskość wątroby
K70.4Alkoholowa niewydolność wątroby
K70.9Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona
K71.0Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
K71.1Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
K71.2Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
K71.6Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
K71.9Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona
K72.0Ostra i podostra niewydolność wątroby
K72.1Przewlekła niewydolność wątroby
K72.9Niewydolność wątroby, nieokreślona
K73.0Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.1Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.2Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.8Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
K74.0Zwłóknienie wątroby
K74.1Stwardnienie wątroby
K74.2Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby
K74.3Pierwotna marskość żółciowa
K74.4Wtórna marskość żółciowa
K74.5Marskość żółciowa, nieokreślona
K74.6Inna i nieokreślona marskość wątroby
K75.0Ropień wątroby
K75.1Zapalenie żyły wrotnej
K75.2Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby
K75.3Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K75.8Inne określone choroby zapalne wątroby
K75.9Choroba zakaźna wątroby, nieokreślona
K76.0Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K76.1Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby
K76.2Centralna krwotoczna martwica wątroby
K76.3Zawał wątroby
K76.4Plamica wątroby
K76.5Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych
K76.6Nadciśnienie wrotne
K76.7Zespół wątrobowo-nerkowy
K76.8Inne określone choroby wątroby
K76.9Choroba wątroby, nieokreślona
K77.8Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K80.0Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.1Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.2Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
K80.3Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)
K80.4Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.5Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
K80.8Inne kamice żółciowe
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.1Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.8Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.9Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone
K82.0Niedrożność pęcherzyka żółciowego
K82.1Wodniak pęcherzyka żółciowego
K82.2Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego
K82.3Przetoka pęcherzyka żółciowego
K82.4Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis]
K82.8Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
K82.9Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona
K83.0Zapalenie dróg żółciowych
K83.1Niedrożność przewodów żółciowych
K83.2Przedziurawienie przewodów żółciowych
K83.3Przetoka przewodów żółciowych
K83.4Kurcz zwieracza Oddiego
K83.5Torbiel żółciowa
K83.8Inne określone choroby przewodów żółciowych
K83.9Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona
K85Ostre zapalenie trzustki
K86.1Inne przewlekłe zapalenia trzustki
K86.2Torbiel trzustki
K86.3Torbiel rzekoma trzustki
K86.8Inne określone choroby trzustki
K86.9Choroba trzustki, nieokreślona
K87.0Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K90.0Choroba trzewna [celiakia]
K90.1Sprue tropikalne
K90.2Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej
K90.3Tłuszczowa biegunka trzustkowa
K90.4Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej
K90.8Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe
K90.9Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nieokreślone
K91.0Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi
K91.1Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
K91.2Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.3Pooperacyjna niedrożność jelitowa
K91.4Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii)
K91.5Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego
K91.8Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.9Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreślone
K92.0Wymioty krwawe
K92.1Stolce smołowate
K92.2Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony
K92.8Inne określone choroby układu pokarmowego
K92.9Choroba układu pokarmowego, nieokreślona
K93.0Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3+)
K93.8Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
L00Liszajec pęcherzowy noworodków
L01.0Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy]
L01.1Zliszajowacenie innych zmian skórnych
L02.0Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy
L02.1Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi
L02.2Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia
L02.3Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośadka
L02.4Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny
L02.8Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji
L03.0Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
L03.1Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny
L03.2Zapalenie tkanki łącznej twarzy
L03.3Zapalenie tkanki łącznej tułowia
L03.8Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacji
L03.9Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej
L04.0Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi
L04.1Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia
L04.2Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej
L04.3Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej
L04.8Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innej lokalizacji
L04.9Nieokreślone ostre zapalenie węzłów chłonnych
L05.9Torbiel pilonidalna bez ropnia
L08.0Ropne zapalenie skóry
L08.1Łupież rumieniowy
L08.9Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L10.0Pęcherzyca zwykła
L10.1Pęcherzyca bujająca
L10.2Pęcherzyca liściasta
L10.3Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]
L10.4Pęcherzyca rumieniowata
L10.5Pęcherzyca polekowa
L10.8Inna pęcherzyca
L10.9Nieokreślona pęcherzyca
L11.0Nabyte rogowacenie mieszkowe
L11.1Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]
L11.8Inne określone choroby skóry z akantolizą
L11.9Schorzenia z akantolizą, nieokreślone
L12.0Pemfigoid pęcherzowy
L12.1Pemfigoid bliznowaciejący
L12.2Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
L12.3Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
L12.8Inny pemfigoid
L12.9Nieokreślony pemfigoid
L13.0Zapalenie skóry opryszczkowate
L13.1Dermatitis subcornealis pustulosa
L13.8Inne określone choroby pęcherzowe
L13.9Nieokreślone choroby pęcherzowe
L14Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
L20.0Świerzbiączka skazowa Besniera
L20.8inne atopowe zapalenia skóry
L20.9Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone
L21.0Łojotok głowy
L21.1Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
L21.8Inne łojotokowe zapalenie skóry
L21.9Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry
L22Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry
L23.0Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami
L23.1Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiec
L23.2Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami
L23.3Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
L23.4Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami
L23.5Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymi
L23.6Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą
L23.7Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności)
L23.8Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami
L23.9Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
L24.0Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami
L24.1Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami
L24.2Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikami
L24.3Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykami
L24.4Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekami
L24.5Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymi
L24.6Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymi
L24.7Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywności
L24.8Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikami
L24.9Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynniki
L25.0Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami
L25.1Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekami
L25.2Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami
L25.3Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymi
L25.4Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością
L25.5Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
L25.8Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
L25.9Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynniki
L26Złuszczające zapalenie skóry
L27.0Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.1Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.2Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością
L27.8Zapalenie skóry wywołane innymi substancjami wprowadzonymi do ustroju
L27.9Zapalenie skóry wywołane nieokreślonymi substancjami wprowadzonymi do ustroju
L28.0Przewlekły liszaj pospolity
L28.1Świerzbiączka guzkowa
L28.2Inna świerzbiączka
L29.0Świąd odbytu
L29.2Świąd pochwy
L29.3Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony
L29.8Inny świąd
L29.9Świąd, nieokreślony
L30.0Wyprysk pieniążkowaty
L30.1Potnica [pompholyx]
L30.2Autoalergizacja skórna
L30.3Dermatozy zakaźne
L30.4Wyprzenie
L30.5Łupież biały [pityriasis alba]
L30.8Inne określone zapalenie skóry
L30.9Nieokreślone zapalenie skóry
L40.0Łuszczyca pospolita
L40.1Łuszczyca krostkowa uogólniona
L40.2Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua]
L40.3Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw
L40.4Łuszczyca grudkowa
L40.5Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)
L40.8Inna łuszczyca
L40.9Nieokreślona łuszczyca
L41.0Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta]
L41.1Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica]
L41.2Lymphomatoid papulosis
L41.3Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa
L41.4Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa
L41.5Przyłuszczyca siatkowata
L41.8Inna przyłuszczyca
L41.9Nieokreślona przyłuszczyca
L42Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert']
L43.0Liszaj płaski przerostowy
L43.1Liszaj płaski pęcherzowy
L43.2Liszajowa reakcja polekowa
L43.3Podostry (aktywny) liszaj płaski
L43.8Inny liszaj płaski
L43.9Nieokreślony liszaj płaski
L44.0Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris]
L44.1Liszaj lśniący [lichen nitidus]
L44.2Liszaj pasmowaty [lichen striatus]
L44.3Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis]
L44.4Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti]
L44.8Inne określone choroby grudkowo-złuszczające
L44.9Nieokreślone choroby grudkowo-złuszczające
L45
Choroby grudkowo-złuszczające w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie
indziej
L50.0Pokrzywka alergiczna
L50.1Pokrzywka idiopatyczna
L50.2Pokrzywka wywołana zimnem i ciepłem
L50.3Pokrzywka dermograficzna
L50.4Pokrzywka wibracyjna
L50.5Pokrzywka cholinergiczna
L50.6Pokrzywka kontaktowa
L50.8Inna pokrzywka
L50.9Nieokreślona pokrzywka
L51.0Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.1Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.2Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella]
L51.8Inny rumień wielopostaciowy
L51.9Rumień wielopostaciowy, nieokreślony
L52Rumień guzowaty [erythema nodosum]
L53.0Rumień toksyczny
L53.1Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera
L53.2Rumień brzeżny
L53.3Inny przewlekły rumień girlandowaty
L53.8Inne określone stany rumieniowe
L53.9Stany rumieniowe, nieokreślone
L54.0Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00+)
L54.8Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
L55.0Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia
L55.1Oparzenie słoneczne drugiego stopnia
L55.2Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia
L55.8Inne oparzenie słoneczne
L55.9Nieokreślone oparzenie słoneczne
L56.0Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem
L56.1Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem
L56.2Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]
L56.3Pokrzywka świetlna
L56.4Polimorficzna osutka świetlna
L56.8Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym
L56.9Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nieokreślone
L57.0Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym [Actinic keratosis]
L57.1Actinic reticuloid
L57.2Skóra bruzdowata karku (romboidalna)
L57.3Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte]
L57.4Zwiotczenie sprężyste skóry [cutis laxa senilis]
L57.5Actinic gramuloma
L57.8Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące
L57.9Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone
L58.0Wczesny odczyn porentgenowski
L58.1Późny odczyn porentgenowski
L58.9Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry
L59.0Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]
L59.8Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.9Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone
L60.0Wrastający paznokieć
L60.1Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis]
L60.2Szponowatość paznokci [onychogryphosis]
L60.3Dystrofia paznokcia
L60.4Linie Beau (bruzdowanie)
L60.5Zespół żółtych paznokci
L60.8Inne choroby paznokcia
L60.9Nieokreślone choroby paznokcia
L62.0Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4+)
L62.8Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej
L63.0Łysienie (głowy) całkowite
L63.1Łysienie uogólnione
L63.2Wyłysienie pasmowate [ophiasis]
L63.8Inne łysienie plackowate
L63.9Nieokreślone łysienie plackowate
L64.0Łysienie androgenne indukowane lekami
L64.8Inne łysienie androgenne
L64.9Nieokreślone łysienie androgenne
L65.0Telogenowe wypadanie włosów [telogen effluvium]
L65.1Anagenowe wypadanie włosów [anagen effluvium]
L65.2Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa]
L65.8Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów
L65.9Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona
L66.0Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade]
L66.1Liszaj płaski mieszkowy
L66.2Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych [folliculitis decalvans]
L66.3Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze
L66.4Folliculitis ulerythematosa reticulata
L66.8Inne łysienie bliznowaciejące
L66.9Nieokreślone łysienie bliznowaciejące
L67.0Łamliwość włosów węzłowa [Trichorrhexis nodosa]
L67.1Zmiana zabarwienia włosów
L67.8Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów
L67.9Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone
L68.0Owłosienie patologiczne [hirsutyzm]
L68.1Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
L68.2Ograniczone nadmierne owłosienie
L68.3Nadmierne owłosienie [politrichia]
L68.8Inne nadmierne owłosienie
L68.9Nadmierne owłosienie, nieokreślone
L70.0Trądzik pospolity [acne vulgaris]
L70.1Trądzik skupiony [acne conglobata]
L70.2Trądzik ospowaty [acne varioliformis]
L70.3Trądzik tropikalny
L70.4Trądzik dziecięcy
L70.5Trądzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles]
L70.8Inny trądzik
L70.9Nieokreślony trądzik
L71.0Okołoustne zapalenie skóry
L71.1Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma]
L71.8Inny trądzik różowaty
L71.9Nieokreślony trądzik różowaty
L72.0Torbiel epidermalna
L72.1Torbiel osłonki włosa
L72.2Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex]
L72.8Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.9Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L73.0Trądzik bliznowcowy
L73.1Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody
L73.2Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa]
L73.8Inne określone choroby mieszków włosowych
L74.0Potówka czerwona (R61.-)
L74.1Potówka zwykła [miliaria crystallina]
L74.2Potówka głęboka
L74.3Potówka, nieokreślona
L74.4Brak potu [anhydrosis]
L74.8Inne choroby gruczołów potowych
L74.9Nieokreślone choroby gruczołów potowych
L75.0Poty złowonne [bromhidrosis]
L75.1Poty barwne [chromhidrosis]
L75.2Choroba Fox-Fordyce
L75.8Inne choroby gruczołów apokrynowych
L75.9Nieokreślone choroby gruczołów apokrynowych
L80Bielactwo [vitiligo]
L81.0Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
L81.1Ostudy [chloasma]
L81.4Inne nadmierne gromadzenie melaniny
L81.5Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziej
L81.6Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny
L81.7Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne
L81.8Inne określone zaburzenia pigmentacji
L81.9Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone
L82Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis]
L83Rogowacenie ciemne
L84Nagniotki i modzele
L85.0Rybia łuska nabyta
L85.1Nabyte rogowacenie dłoni i podeszew
L85.2Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)
L85.3Suchość skóry [Xerosis cutis]
L85.8Inne określone zgrubienie naskórka
L85.9Zgrubienie naskórka, nieokreślone
L86Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L87.0Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle]
L87.1Reaktywna perforująca kolagenoza
L87.2Elastosis perforans serpingiosa
L87.8Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L87.9Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone
L88Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
L89Owrzodzenie odleżynowe
L90.0Liszaj twardzinowy i zanikowy
L90.1Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-Buzzi
L90.2Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-Pellizzari
L90.3Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma]
L90.4Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn [Acrodermatitis chronica atrophicans]
L90.5Stany bliznowacenia i włóknienia skóry
L90.6Rozstępy skórne [striae atrophicae]
L90.8Inne zanikowe choroby skóry
L90.9Zanikowe choroby skóry, nieokreślone
L91.0Blizna keloidowa
L91.8Inne przerostowe choroby skóry
L91.9Przerostowe choroby skóry, nieokreślone
L92.0Ziarniniak obrączkowaty
L92.1Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
L92.2Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak]
L92.3Ziarniniak ciała obcego skóry i tkanki podskórnej
L92.8Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej
L92.9Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L93.0Toczeń rumieniowaty krążkowy
L93.1Podostry toczeń rumieniowaty skórny
L93.2Inny miejscowy toczeń rumieniowaty
L94.0Twardzina ograniczona [morphea]
L94.1Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre]
L94.2Złogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis]
L94.3Stwardnienie palców [Sclerodactylia]
L94.4Grudki Gottrona
L94.5Zanik pstry naczyniasty skóry
L94.6Ainhum
L94.8Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej
L94.9Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
L95.0Livedo-vasculitis
L95.1Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum]
L95.8Inne zapalenie naczyń ograniczone do skóry
L95.9Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone
L97Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98.0Ziarniniak ropny
L98.1Zapalenie skóry wywołane
L98.2Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta]
L98.3Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]
L98.4Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
L98.5Mucynoza skóry
L98.6Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L98.9Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L99.0Amyloidoza skóry (E85.-+)
L99.8Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M00.0Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.1Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.2Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.8Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.9Ropne zapalenia stawów, nieokreślone
M01.0Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M01.1Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)
M01.2Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)
M01.3Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
M01.4Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)
M01.5Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+)
M01.8Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02.0Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych
M02.1Poczerwonkowe zapalenie stawów
M02.2Poszczepienne zapalenie stawów
M02.3Choroba Reitera
M02.8Inne reaktywne artropatie
M02.9Reaktywne artropatie, nieokreślone
M03.0Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M03.1Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
M03.2Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.6Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M05.0Zespół Felty'ego
M05.1Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)
M05.2Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów
M06.1Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.2Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej
M06.3Guzek reumatoidalny
M06.4Zapalenie wielu stawów
M06.8Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M07.0Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)
M07.1Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)
M07.2Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)
M07.3Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)
M07.4Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)
M07.5Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)
M07.6Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M08.0Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
M08.1Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M08.2Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
M08.3Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)
M08.4Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
M08.8Inne młodzieńcze zapalenia stawów
M08.9Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone
M09.0Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+)
M09.1Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+)
M09.2Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+)
M09.8Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
M10.0Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1Dna indukowana ołowiem
M10.2Dna indukowana lekami
M10.3Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4Inne wtórne przyczyny dny
M10.9Dna, nieokreślona
M11.0Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
M11.1Rodzinna chondrokalcynoza
M11.2Inne chondrokalcynozy
M11.8Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów
M11.9Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów
M12.0Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]
M12.1Choroba Kaschin-Becka
M12.2Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe
M12.3Reumatyzm palindromiczny
M12.4Nawracający wysięk w stawie
M12.5Artropatia pourazowa
M12.8Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.8Inne określone zapalenie stawu
M13.9Nieokreślone zapalenie stawu
M14.0Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
M14.1Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych
M14.2Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)
M14.3Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)
M14.4Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)
M14.5Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
M14.6Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
M14.8Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią)
M15.2Guzki Boucharda (z artropatią)
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M15.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza
M16.1Inne pierwotne koksartrozy
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza
M16.5Inne pourazowe koksartrozy
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza
M16.7Inna wtórna koksartroza
M16.9Nieokreślona koksartroza
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza
M17.1Inne pierwotne gonartrozy
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza
M17.3Inne pourazowe gonartrozy
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza
M17.5Inna wtórna gonartroza
M17.9Nieokreślona gonartroza
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe
M19.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe
M20.0Zniekształcenie palca (palców)
M20.1Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty)
M20.2Paluch sztywny [Hallux rigidus]
M20.3Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
M20.4Młotkowatość innych palców (nabyta)
M20.5Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte)
M20.6Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.1Zniekształcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.2Zniekształcenia zgięciowe
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta)
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
M21.9Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy
M22.3Inne uszkodzenia rzepki
M22.4Rozmiękanie chrząstki rzepki
M22.8Inne choroby rzepki
M22.9Nieokreślone choroby rzepki
M23.0Łąkotka cystowata
M23.1Łąkotka dyskowata (wrodzona)
M23.2Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
M23.3Inne uszkodzenia łąkotki
M23.4Wolne ciało w jamie stawu kolanowego
M23.5Przewlekła niestabilność kolana
M23.6Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana
M23.8Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M23.9Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych
M24.2Choroby więzadeł
M24.3Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu
M24.5Przykurcz stawu
M24.6Zesztywnienie stawu
M24.7Wgłębienie panewki
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.9Nieokreślone uszkodzenia stawu
M25.0Krwiak śródstawowy
M25.1Przetoka stawu
M25.2Staw cepowaty
M25.3Inne niestabilności stawu
M25.4Wysięk w stawie
M25.5Ból stawu
M25.6Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7Osteofit
M25.8Inne określone choroby stawów
M25.9Nieokreślone choroby stawów
M30.0Guzkowe zapalenie naczyń
M30.1Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]
M30.2Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
M30.3Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]
M30.4Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń
M31.0Alergiczne zapalenie naczyń
M31.1Zakrzepowa mikroangiopatia
M31.2Ziarniniak linii pośrodkowej
M31.3Ziarniniakowatość Wegenera
M31.4Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu]
M31.5Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej
M31.6Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnic
M31.8Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M31.9Nieokreślone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M32.0Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami
M32.1Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)
M32.8Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
M32.9Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy
M33.0Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
M33.1Inne zapalenia skórno-mięśniowe
M33.2Zapalenie wielomięśniowe
M33.9Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe
M34.0Postępująca twardzina uogólniona
M34.1Zespół CR(E)ST
M34.2Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
M34.8Inne postacie stwardnienia układowego
M34.9Nieokreślona twardzina układowa
M35.0Zespół suchości [Zespół Sjögrena]
M35.1Inne zespoły nakładające się
M35.2Choroba Behceta
M35.3Polimialgia reumatyczna
M35.4Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi
M35.5Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi
M35.6Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [Zespół Weber-Christiana]
M35.7Zespół nadmiernej ruchomości
M35.8Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznej
M35.9Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznej
M36.0Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.1Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.2Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)
M36.3Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)
M36.4Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.8Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M40.0Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy
M40.1Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]
M40.2Inna i nieokreślona kifoza
M40.3"Zespół prostych pleców"
M40.4Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]
M40.5Nieokreślone lordozy
M41.0Idiopatyczna skolioza dziecięca
M41.1Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
M41.2Inne idiopatyczne skoliozy
M41.3Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
M41.4Skolioza nerwowo-męśniowa
M41.5Inne wtórne skoliozy
M41.8Inne postacie skoliozy
M41.9Nieokreślone skoliozy
M42.0Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
M42.1Osteochondroza kręgosłupa dorosłych
M42.9Nieokreślone osteochondrozy
M43.0Kręgoszczelina [spondylolysis]
M43.1Kręgozmyk [spondylolisthesis]
M43.2Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
M43.3Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M43.4Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym
M43.5Inne nawracające nadwichnięcia kręgów
M43.6Kręcz szyi
M43.8Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
M43.9Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietu
M45Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46Inne zapalne choroby kręgosłupa
M46.0Entezopatia w zakresie kręgosłupa
M46.1Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej
M46.2Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
M46.3Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)
M46.4Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego
M46.5Inne infekcyjne choroby kręgosłupa
M46.8Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
M46.9Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa
M47.0Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)
M47.1Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M47.2Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8Inne spondylozy
M47.9Nieokreślone spondylozy
M48.0Zespół wąskiego kanału kręgowego
M48.1Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
M48.2Choroba Baastrupa
M48.3Pourazowa spondylopatia
M48.4Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa
M48.5Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
M48.8Inne określone spondylopatie
M48.9Nieokreślone spondylopatie
M49.0Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)
M49.1Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)
M49.2Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)
M49.3Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.4Neuropatyczna spondylopatia
M49.5Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.8Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M50.0Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M50.1Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M50.2Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.3Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.8Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M50.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M51.0Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M51.1Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M51.2Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego
M51.3Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego
M51.4Guzki Schmorla
M51.8Inne określone choroby krążka międzykręgowego
M51.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego
M53.0Zespół szyjno-czaszkowy
M53.1Zespół szyjno-barkowy
M53.2Niestabilność kręgosłupa
M53.3Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
M53.8Inne określone choroby grzbietu
M53.9Nieokreślone choroby grzbietu
M54.0Zapalenie podściółki tłuszczowej okolicy karku i pleców
M54.1Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespoły korzonkowe]
M54.2Bóle karku
M54.3Rwa kulszowa
M54.4Rwa kulszowa z bólem łedźwiowo-krzyżowym
M54.5Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
M54.6Ból kręgosłupa piersiowego
M54.8Inne bóle grzbietu
M54.9Nieokreślone bóle grzbietu
M60.0Infekcyjne zapalenie mięśni
M60.1Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.2Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej
M60.8Inne zapalenie mięśni
M60.9Nieokreślone zapalenie mięśni
M61.0Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia
M61.4Inne kostniejące zapalenie mięśni
M61.5Inne kostnienie mięśni
M61.9Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni
M62.0Rozerwanie mięśni
M62.1Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni
M62.2Niedokrwienny zawał mięśnia
M62.3Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4Przykurcz mięśni
M62.5Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
M62.6Zmęczenie mięśni
M62.8Inne określone choroby mięśni
M62.9Nieokreślone choroby mięśni
M63.0Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M65.0Ropień pochewki ścięgna
M65.1Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M65.2Wapniejące zapalenie ścięgna
M65.3Palec "zatrzaskujący"
M65.4Choroba de Quervaina
M65.8Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna
M65.9Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna
M66.0Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)
M66.1Pęknięcie torbieli maziówkowej
M66.2Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników
M66.3Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy
M66.4Samoistne pęknięcie innych ścięgien
M66.5Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien
M67.0Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1Inne przykurcze ścięgien (pochewek)
M67.2Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
M67.3Przemijające zapalenie błony maziowej
M67.4Ganglion
M67.8Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien
M68.0Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M68.8Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M70.0Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka
M70.1Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki
M70.2Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
M70.3Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
M70.4Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
M70.5Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
M70.6Zapalenie kaletki maziowej krętarza
M70.7Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
M70.8Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
M70.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem
M71.0Ropień kaletki maziowej
M71.1Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
M71.2Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]
M71.3Inne torbiele kaletek maziowych
M71.4Złogi wapniowe w kaletce maziowej
M71.5Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M71.8Inne określone choroby kaletki maziowej
M71.9Nieokreślone choroby kaletki maziowej
M72.0Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
M72.1Guzki na knykciach palców ręki
M72.2Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego
M72.3Guzkowe zapalenie powięzi
M72.4Włóknikowatość rzekomomięsakowa
M72.5Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M72.8Inne choroby powięzi
M72.9Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
M75.0Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
M75.1Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
M75.2Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3Wapniejące zapalenie ścięgien barku
M75.4Zespół wybitego barku
M75.5Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego
M75.8Inne uszkodzenia barku
M75.9Nieokreślone uszkodzenia barku
M76.0Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
M76.1Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
M76.2Ostroga grzebienia biodrowego
M76.3Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
M76.4Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]
M76.5Zapalenie więzadeł rzepki
M76.6Zapalenie ścięgna Achillesa
M76.7Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
M76.8Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.9Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej
M77.0Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
M77.1Zapalenie nadkłykcia bocznego
M77.2Zapalenie okołostawowe nadgarstka
M77.3Ostroga kości piętowej
M77.4Bolesność śródstopia
M77.5Inne entezopatie stopy
M77.8Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M77.9Nieokreślone entezopatie
M79.0Reumatyzm, nieokreślony
M79.1Mięśnioból [myalgia]
M79.2Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreślone
M79.3Zapalenie podściółki tłuszczowej, nieokreślone
M79.4Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego
M79.5Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
M79.6Bóle kończyn
M79.8Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich
M80.0Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym
M80.1Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym
M80.2Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznym
M80.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym
M80.4Osteoporoza indukowana lekami ze złamaniem patologicznym
M80.5Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym
M80.8Inna osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M80.9Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M81.0Osteoporoza pomenopauzalna
M81.1Osteoporoza w następstwie usunięcia jajników
M81.2Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
M81.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania
M81.4Osteoporoza indukowana lekami
M81.5Osteoporoza idiopatyczna
M81.6Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne'a]
M81.8Inna osteoporoza
M81.9Nieokreślona osteoporoza
M82.0Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+)
M82.1Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+)
M82.8Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M83.0Osteomalacja połogowa
M83.1Osteomalacja starcza
M83.2Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
M83.3Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania
M83.4Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu
M83.5Inna osteomalacja dorosłych indukowana lekami
M83.8Inna osteomalacja dorosłych
M83.9Nieokreślona osteomalacja dorosłych
M84.0Wadliwy zrost po złamaniu
M84.1Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]
M84.2Opóźniony zrost po złamaniu
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.4Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.8Inne zaburzenia ciągłości kości
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości
M85.0Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)
M85.1Fluoroza kośćca
M85.2Przerost kości czaszki
M85.3Osteoskleroza [osteitis condensans]
M85.4Pojedyncza torbiel kości
M85.5Tętniakowata torbiel kości
M85.6Inne torbiele kości
M85.8Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85.9Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M86.0Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
M86.1Inne ostre zapalenie kości i szpiku
M86.2Podostre zapalenie kości i szpiku
M86.3Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
M86.4Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
M86.5Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.6Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.8Inne zapalenie kości i szpiku
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku
M87.0Jałowa samoistna martwica kości
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu
M87.3Inna wtórna martwica kości
M87.8Inna martwica kości
M87.9Nieokreślona martwica kości
M88.0Choroba Pageta dotycząca czaszki
M88.8Choroba Pageta innych kości
M88.9Choroba Pageta kości, nieokreślona
M89.0Algoneurodystrofia
M89.1Zahamowanie wzrostu nasady kości
M89.2Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości
M89.3Przerost kości
M89.4Inne przerostowe osteoartropatie
M89.5Osteoliza
M89.6Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
M89.8Inne określone choroby kości
M89.9Nieokreślone choroby kości
M90.0Gruźlica kości (A18.0+)
M90.1Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.2Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.3Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+)
M90.4Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+)
M90.5Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.6Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M90.7Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M90.8Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M91.0Młodzieńcza osteochondroza miednicy
M91.1Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa]
M91.2Miednica płaska [coxa plana]
M91.3Pseudocoxalgia
M91.8Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
M91.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy
M92.0Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
M92.1Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
M92.2Osteochondroza młodzieńcza ręki
M92.3Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej
M92.4Osteochondroza młodzieńcza rzepki
M92.5Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
M92.6Osteochondroza młodzieńcza stępu
M92.7Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
M92.8Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
M92.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze
M93.0Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)
M93.1Choroba Kienbocka dorosłych
M93.2Osteochondroza rozwarstwiająca
M93.8Inne określone osteochondropatie
M93.9Nieokreślone osteochondropatie
M94.0Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
M94.1Nawracające zapalenie chrząstek
M94.2Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia]
M94.3Chondroliza
M94.8Inne określone choroby chrząstki
M94.9Nieokreślone choroby chrząstki
M95.0Nabyte zniekształcenie nosa
M95.1Kalafiorowate zniekształcenie ucha
M95.2Inne nabyte zniekształcenia głowy
M95.3Nabyte zniekształcenia szyi
M95.4Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber
M95.5Nabyte zniekształcenia miednicy
M95.8Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
M95.9Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone
M96.0Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu
M96.1Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
M96.2Popromienna kifoza
M96.3Kifoza po zabiegu laminektomii
M96.4Lordoza po zabiegu operacyjnym
M96.5Popromienna skolioza
M96.6Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej
M96.8Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych
M96.9Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych
M99.0Dysfunkcja segmentarna i somatyczna
M99.1Zespół nadwichnięcia kręgów
M99.2Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia
M99.3Zwężenie kostnej części kanału kręgowego
M99.4Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego
M99.5Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.6Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł
M99.7Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną
M99.8Inne uszkodzenia biomechaniczne
M99.9Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne
N00.0Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N00.1Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N00.2Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.3Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N00.4Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.5Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.6Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N00.7Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N00.8Ostry zespół zapalenia nerek (inne)
N00.9Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone)
N01.0Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N01.1Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N01.2Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.3Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N01.4Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.5Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.6Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N01.7Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N01.8Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne)
N01.9Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (nieokreślone)
N02.0Nawracający i uporczywy krwiomocz (glomerulopatia submikroskopowa)
N02.1Nawracający i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N02.2Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.3Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N02.4Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.5Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.6Nawracający i uporczywy krwiomocz (choroba gęstych depozytów)
N02.7Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N02.8Nawracający i uporczywy krwiomocz (inne)
N02.9Nawracający i uporczywy krwiomocz (nieokreślone)
N03.0Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N03.1Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N03.2Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.3Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N03.4Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.5Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.6Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N03.7Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N03.8Przewlekły zespół zapalenia nerek (inne)
N03.9Przewlekły zespół zapalenia nerek (nieokreślone)
N04.0Zespół nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa)
N04.1Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N04.2Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.3Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N04.4Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.5Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.6Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów)
N04.7Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N04.8Zespół nerczycowy (inne)
N04.9Zespół nerczycowy (nieokreślone)
N05.0Zespół nerczycowy, nieokreślony (glomerulopatia submikroskopowa)
N05.1Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N05.2Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.3Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N05.4Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.5Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.6Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów)
N05.7Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N05.8Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne)
N05.9Zespół nerczycowy, nieokreślony (nieokreślone)
N06.0Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (glomerulopatia submikroskopowa)
N06.1Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia
N06.2Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.3Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N06.4Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.5Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.6Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gęstych depozytów)
N06.7Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N06.8Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (inne)
N06.9
Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym
(nieokreślone)
N07.0Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa)
N07.1Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)
N07.2Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.3Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N07.4Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.5Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.6Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów)
N07.7Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N07.8Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne)
N07.9Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreślone)
N08.0Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N08.1Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych
N08.2Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym
N08.3Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)
N08.4Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych
N08.5Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
N08.8Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N10Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.0Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływem
N11.1Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczu
N11.8Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.9Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone
N12Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu
N13.3Inne i nieokreślone wodonercze
N13.4Wodniak moczowodu
N13.5Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza
N13.6Roponercze
N13.7Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
N13.8Inna zaporowa i odpływowa uropatia
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona
N14.0Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe
N14.1Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne
N14.2
Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub
biologiczną
N14.3Nefropatia wywołana przez metale ciężkie
N14.4Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N15.0Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek
N15.1Ropień nerkowy i okołonerkowy
N15.8Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
N15.9Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślone
N16.0Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N16.1Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych
N16.2Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych
N16.3Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii
N16.4Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej
N16.5Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+)
N16.8Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N17Ostra niewydolność nerek
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek
N17.1Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek
N17.2Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej
N17.8Inna ostra niewydolność nerek
N17.9Ostra niewydolność nerek, nieokreślona
N18Przewlekła niewydolność nerek
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8Inna przewlekła niewydolność nerek
N18.9Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona
N19Nieokreślona niewydolność nerek
N20.0Kamica nerki
N20.1Kamica moczowodu
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu
N20.9Kamica moczowa, nieokreślona
N21.0Kamica pęcherza moczowego
N21.1Kamień cewki moczowej
N21.8Inny kamień dolnych dróg moczowych
N21.9Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślona
N22.0Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+)
N22.8Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N23Nieokreślona kolka nerkowa
N25.0Nerkowa osteodystofia
N25.1Nerkopochodna moczówka prosta
N25.8Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N25.9Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone
N26Nieokreślony zanik nerki
N27.0Nerka mała, jednostronnie
N27.1Nerka mała, obustronnie
N27.9Nerka mała, nieokreślona
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki
N28.1Torbiel nerki, nabyta
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
N28.9Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreślone
N29.0Kiła późna nerki (A52.7+)
N29.1Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N29.8Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N30.0Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N30.1Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)
N30.2Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
N30.3Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego
N30.4Popromienne zapalenie pęcherza moczowego
N30.8Inne zapalenie pęcherza moczowego
N30.9Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone
N31.0Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.1Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.2Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.8Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza
N31.9Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślona
N32.0Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N32.3Uchyłek pęcherza moczowego
N32.4Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe
N32.8Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego
N32.9Zaburzenie pęcherza, nieokreślone
N34.0Ropień cewki moczowej
N34.1Nieswoiste zapalenie cewki moczowej
N34.2Inne zapalenie cewki moczowej
N34.3Zespół cewkowy, nieokreślony
N35.0Pourazowe zwężenie cewki moczowej
N35.1Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej
N35.9Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone
N36.0Przetoka cewkowa
N36.1Uchyłek cewki moczowej
N36.2Mięsko cewkowe (caruncula urethralis)
N36.3Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej
N36.8Inne określone zaburzenie cewki moczowej
N36.9Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone
N39.0Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej
N39.1Białkomocz uporczywy, nieokreślony
N39.2Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nieokreślony
N39.3Nietrzymanie moczu wysiłkowe
N39.4Inne określone nietrzymanie moczu
N39.8Inne określone zaburzenia układu moczowego
N39.9Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone
N40Rozrost gruczołu krokowego
N41.0Ostre zapalenie gruczołu krokowego
N41.1Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
N41.2Ropień gruczołu krokowego
N41.3Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego
N41.8Inne choroby zapalne gruczołu krokowego
N41.9Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślona
N42.0Kamica gruczołu krokowego
N42.1Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego
N42.2Zanik gruczołu krokowego
N42.8Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego
N42.9Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone
N43.3Wodniak jądra, nieokreślony
N44Skręt jądra
N45.9Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia
N47Nadmiar napletka, stulejka i załupek
N48.0Rogowacenie białe prącia (leukoplakia)
N48.1Zapalenie żołędzi prącia i napletka
N48.2Inne choroby zapalne prącia
N48.3Bolesny wzwód prącia (priapismus)
N48.4Impotencja z przyczyn organicznych
N48.5Owrzodzenie prącia
N48.6Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka
N48.8Inne określone zaburzenia prącia
N48.9Zaburzenie prącia, nieokreślone
N49.1Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
N49.2Choroby zapalne moszny
N49.8Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych
N49.9Choroby zapalne nieokreślonego męskiego narządu płciowego
N50.1Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych
N50.8Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
N50.9Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone
N60.0Samotna torbiel sutka
N60.1Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka
N60.2Gruczlokowłókniakowatość sutka
N60.3Stwardnienie tkanki włóknistej sutka
N60.4Poszerzone przewody mlekowe sutka
N60.8Inna łagodna dysplazja sutka
N60.9Łagodna dysplazja sutka, nieokreślona
N61Stany zapalne sutka
N62Przerost sutka
N63Nieokreślony guzek w sutku
N64.0Szczelina i przetoka brodawki sutkowej
N64.1Martwica tłuszczowa sutka
N64.2Zanik sutka
N64.3Mlekotok nie związany z porodem
N64.4Bolesność sutka (mastodynia)
N64.5Inne objawy ze strony sutka
N64.8Inne określone zaburzenia sutka
N64.9Schorzenia sutka, nieokreślone
N70.0Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.1Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.9Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nieokreślone
N71.0Ostre zapalenie macicy
N71.1Przewlekłe zapalenie macicy
N71.9Zapalenie macicy, nieokreślone
N72Zapalenie szyjki macicy
N73.0Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.1Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.2Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.3Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.4Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.5Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślone
N73.6Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.8Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet
N73.9Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślona
N74.0Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1+)
N74.1Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+)
N74.2Kiłowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+)
N74.3Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+)
N74.4Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+)
N74.8Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N75.0Torbiel gruczołu przedsionkowego większego
N75.1Ropień gruczołu przedsionkowego większego
N75.8Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego
N75.9Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona
N76.0Ostre zapalenie pochwy
N76.1Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
N76.2Ostre zapalenie sromu
N76.3Podostre i przewlekłe zapalenie sromu
N76.4Ropień sromu
N76.5Owrzodzenie pochwy
N76.6Owrzodzenie sromu
N76.8Inne określone stany zapalne pochwy i sromu
N77.0Owrzodzenie sromu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.1Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.8Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N80.0Gruczolistość macicy
N80.1Gruczolistość środmaciczna jajnika
N80.2Gruczolistość środmaciczna jajowodu
N80.3Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej
N80.4Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy
N80.5Gruczolistość środmaciczna jelita
N80.6Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej
N80.8Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji
N80.9Gruczolistość środmaciczna, nieokreślona
N81.0Uchyłek cewki moczowej u kobiet
N81.1Uchyłek pęcherza moczowego
N81.2Częściowe wypadanie macicy i pochwy
N81.3Całkowite wypadanie macicy i pochwy
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone
N81.5Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele)
N81.6Uchyłek odbytnicy
N81.8Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych
N81.9Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nieokreślone
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona
N83.0Pęcherzykowa torbiel jajnika
N83.1Torbiel ciałka żółtego
N83.2Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe
N83.3Nabyty zanik jajnika i jajowodu
N83.4Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu
N83.5Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
N83.6Krwiak jajowodu
N83.7Krwiak więzadła szerokiego macicy
N83.8Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N83.9Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone
N84.0Polip trzonu macicy
N84.1Polip szyjki macicy
N84.2Polip pochwy
N84.3Polip sromu
N84.8Polip innych części żeńskiego narządu rodnego
N84.9Polip żeńskiego narządu rodnego, nieokreślony
N85.0Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy
N85.1Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy
N85.2Przerost macicy
N85.3Niedostateczne zwinięcie się macicy
N85.4Nieprawidłowe położenia macicy
N85.5Wynicowanie macicy
N85.6Zrosty wewnątrzmaciczne
N85.7Krwiak śródmaciczny
N85.8Inne określone niezapalne schorzenia macicy
N85.9Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone
N86Nadżerka i wywinięcie błony śuzowej kanału szyjki macicy
N87.0Łagodna dysplazja szyjkowa
N87.1Umiarkowana dysplazja szyjki macicy
N87.2Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
N87.9Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona
N88.0Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia)
N88.1Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
N88.2Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia
N88.3Niewydolność szyjki macicy
N88.4Przerostowe wydłużenie szyjki
N88.8Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy
N88.9Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nieokreślone
N89.0Łagodna dysplazja pochwowa
N89.1Umiarkowana dysplazja pochwowa
N89.2Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej
N89.3Dysplazja pochwy, nieokreślona
N89.4Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia)
N89.5Zwężenie i zarośnięcie pochwy
N89.6Niepodatna błona dziewicza
N89.7Krwiak śródpochwowy
N89.8Inne określone niezapalne schorzenia pochwy
N89.9Niezapalne schorzenia pochwy, nieokreślone
N90.0Łagodna dysplazja sromu
N90.1Umiarkowana dysplazja sromu
N90.2Nasilona dysplazja sromu
N90.3Dysplazja sromu, nieokreślona
N90.4Rogowacenie białe sromu
N90.5Zanik sromu
N90.6Przerost sromu
N90.7Torbiel sromu
N90.8Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza
N90.9Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone
N91.0Pierwotny brak miesiączki
N91.1Wtórny brak miesiączki
N91.2Brak miesiączki, nieokreślony
N91.3Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria)
N91.4Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
N91.5Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone
N92.0Obfite i częste miesiączki regularne
N92.1Obfite i częste miesiączki nieregularne
N92.2Obfite krwawienia okresu pokwitania
N92.3Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem)
N92.4Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
N92.5Inne określone nieregularne miesiączki
N92.6Nieregularne miesiączki, nieokreślone
N93.0Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe
N93.8Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
N93.9Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone
N94.0Ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz)
N94.1Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia)
N94.2Pochwica
N94.3Zespół napięcia przedmiesiączkowego
N94.4Pierwotne bolesne miesiączkowanie
N94.5Wtórne bolesne miesiączkowanie
N94.6Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone
N94.8Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N94.9nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N95.0Krwawienie pomenopauzalne
N95.1Stany związane z okresem przekwitania u kobiet
N95.2Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
N95.3Stany związane ze sztuczną menopauzą
N95.8Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym
N95.9Zaburzenie okresu przekwitania, nieokreślone
N96Kobieta roniąca nawykowo
N97.0Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania
N97.1Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
N97.2Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
N97.3Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego
N97.4Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi
N97.8Niepłodność kobieca innego pochodzenia
N97.9Niepłodność kobieca, nieokreślona
N98.0Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.1Nadmierna stymulacja jajników
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek
N99.1Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej
N99.2Pooperacyjne zrosty pochwowe
N99.3Wypadanie sklepienia pochwy po usunięciu macicy
N99.4Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy
N99.5Nieprawidłowa czynność cewki moczowej
N99.8Inne pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego
N99.9Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone
O00.0Ciąża brzuszna
O00.1Ciąża jajowodowa
O00.2Ciąża jajnikowa
O00.8Inna ciąża pozamaciczna
O00.9Ciąża pozamaciczna, nieokreślona
O01.0Klasyczny zaśniad groniasty
O01.1Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty
O01.9Zaśniad groniasty, nieokreślony
O02.0Puste jajo płodowe i zaśniad nie-groniasty
O02.1Poronienie chybione
O02.8Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
O02.9Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone
O03.0Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej)
O03.1Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O03.2Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zatorem)
O03.3Poronienie samoistne (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
O03.4Poronienie samoistne (niezupełne, bez powikłań)
O03.5Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej)
O03.6Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O03.7Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem)
O03.8Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami)
O03.9Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań)
O04.0Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej)
O04.1Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O04.2Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zatorem)
O04.3Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
O04.4Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, bez powikłań)
O04.5Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej)
O04.6Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O04.7Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem)
O04.8Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami)
O04.9Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań)
O05.0Inne poronienie (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej)
O05.1Inne poronienie (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O05.2Inne poronienie (niezupełne, powikłane zatorem)
O05.3Inne poronienie (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
O05.4Inne poronienie (niezupełne, bez powikłań)
O05.5Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej)
O05.6Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O05.7Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem)
O05.8Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami)
O05.9Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań)
O06.0Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej)
O06.1Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O06.2Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zatorem)
O06.3Poronienie, nieokreślone (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
O06.4Poronienie, nieokreślone (niezupełne, bez powikłań)
O06.5Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej)
O06.6Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
O06.7Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem)
O06.8Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami)
O06.9Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań)
O08.0Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.1Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.2Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.3Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.4Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.5Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.6Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.8Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.9
Powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego,
nieokreślone
O10.0Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
O10.1Isniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.2Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.3Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.4Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
O11Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
O12.0Obrzęki ciążowe
O12.1Białkomocz ciążowy
O12.3Obrzęki ciążowe z białkomoczem
O13Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamiennego białkomoczu
O14.0Umiarkowany stan przedrzucawkowy
O14.1Ciężki stan przedrzucawkowy
O15.0Rzucawka w przebiegu ciąży
O15.1Rzucawka w przebiegu czynności porodowej
O15.2Rzucawka w przebiegu połogu
O15.9Rzucawka nieokreślona co do czasu wystąpienia
O16Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej
O20.0Poronienie zagrażające
O20.8Inny krwotok we wczesnym okresie ciąży
O21.0Łagodne niepowściągliwe wymioty ciężarnych
O21.1Niepowściągliwe wymioty ciężarnych z zaburzeniami przemiany materii
O21.2Późne wymioty ciężarnych
O22.0Żylaki kończyn dolnych w ciąży
O22.1Żylaki narządów płciowych w ciąży
O22.2Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
O22.3Zakrzepica żył głębokich w ciąży
O22.4Guzy krwawnicowe w ciąży
O22.5Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
O23.0Zakażenia nerek w ciąży
O23.1Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży
O23.5Zakażenia dróg rodnych w ciąży
O24.0Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna
O24.3Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona
O24.4Cukrzyca pojawiająca się w ciąży
O24.9Cukrzyca w ciąży BNO
O26.6Zaburzenia wątrobowe w ciąży, porodzie i połogu
O29.0Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży
O29.1Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży
O29.2Powikłania znieczulenia w czasie ciąży ze strony ośrodkowego układu nerwowego
O29.3Toksyczne reakcje na środki znieczulenia miejscowego w czasie ciąży
O29.9Wymioty ciężarnych, nieokreślone
O30.0Ciąża bliźniacza
O30.1Ciąża trojacza
O30.2Ciąża czworacza
O30.8Inna ciąża mnoga
O31.1Dalsze trwanie ciąży po poronieniu jednego lub więcej płodów
O31.2Dalsze trwanie ciąży po obumarciu (śmierci wewnąrzmacicznej) jednego lub więcej płodów
O32.2Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego
O33.5Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem
O33.6Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem
O34.0Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy
O34.1Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy
O34.3Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej
O34.8Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy
O35.0Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu
O35.3Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki
O35.4Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez alkohol
O35.5Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez leki
O35.6Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu wywołanego napromienieniem
O35.7Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim
O35.8Opieka położnicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu
O36.0Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh
O36.1Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki
O36.2Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu
O36.5Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu
O36.6Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu
O36.7Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej
O40Wielowodzie
O41.0Małowodzie
O41.1Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych
O42.2Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych
O42.9Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone
O43.0Zespoły przetoczenia łożyskowego
O43.1Wada rozwojowa łożyska
O44.0Łożysko przodujące, bez krwawienia
O44.1Łożysko przodujące, z krwawieniem
O45.0Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia
O45.8Inne przedwczesne oddzielenie łożyska
O46.0Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia
O46.8Inne krwawienie przedporodowe
O47.0Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
O47.1Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później
O60Poród przedwczesny
O61.0Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej
O61.1Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynności porodowej
O61.8Inne nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej
O62.0Pierwotne słabe skurcze macicy
O62.1Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy
O62.2Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy
O62.3Poród nagły (uliczny)
O62.4Nieskoordynowane i przedłużone skurcze macicy z nadmiernym napięciem mięśnia macicy
O62.8Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu
O62.9Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona
O63.0Przedłużenie pierwszego okresu porodu
O63.1Przedłużenie drugiego okresu porodu
O63.2Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka i.t.p.
O63.9Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone
O64.0Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji główki płodu
O64.1Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego
O64.2Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
O64.3Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego
O64.4Poród patologiczny z powodu przodowania barków
O64.5Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego
O64.8Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu
O64.9Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nieokreślone
O65.0Niewspółmierność porodowa spowodowana przez zniekształcenie miednicy
O65.1Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę ogólnie ścieśnioną
O65.2Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę płaską
O65.3Niewspółmierność porodowa spowodowana przez ścieśnienie próżni i wychodu miednicy
O65.4Niewspółmierność porodowa płodowo-miednicza, nieokreślona
O65.5Niewspółmierność porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narządów miednicy matki
O65.8Niewspółmierność porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki
O65.9Niewspółmierność porodowa spowodowana nieprawidłowościami miednicy, nieokreślonymi
O66.1Poród patologiczny wywołany przez bliźnięta zahaczone
O66.2Poród patologiczny wywołany przez niezwykle duży płód
O66.3Poród patologiczny wywołany przez inne nieprawidłowości płodu
O66.4Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona
O66.5Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie
O66.8Inny określony poród patologiczny
O66.9Poród patologiczny, nieokreślony
O67.0Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia
O67.8Inne krwawienie śródporodowe
O67.9Krwawienie śródporodowe, nieokreślone
O68.0Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu
O68.1Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym
O68.2Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym
O68.3Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu
O68.8Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu
O68.9Czynność porodowa i poród powikłany z zagrożeniem (stresem) płodu, nieokreślonym
O69.0Poród powikłany przez wypadniecie pępowiny
O69.1Poród powikłany przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem
O69.2Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny
O69.3Poród powikłany przez krótką pępowinę
O69.4Poród powikłany przez naczynia przodujące
O69.5Poród powikłany przez uszkodzenie naczyń pępowiny
O69.8Poród powikłany przez inne nieprawidłowości pępowiny
O69.9Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną
O70.0Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu
O70.1Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu
O70.2Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu
O70.3Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
O70.9Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone
O71.0Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej
O71.1Pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej
O71.2Poporodowe wynicowanie macicy
O71.3Pęknięcie szyjki macicy w czasie porodu
O71.4Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu
O71.5Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy
O71.6Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych
O71.7Krwiak miednicy z przyczyn położniczych
O71.8Inny określony uraz położniczy
O71.9Uraz położniczy, nieokreślony
O72.0Krwotok w trzecim okresie porodu
O72.1Inny bezpośredni krwotok poporodowy
O72.2Późny i wtórny krwotok poporodowy
O72.3Poporodowe zaburzenia krzepnięcia
O73.0Zatrzymanie łożyska bez krwotoku
O73.1Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
O74.0Zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.1Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.2Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.3Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego
O74.4Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.5Ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.6Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.7Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.8Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.9Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nieokreślone
O75.0Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu
O75.1Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
O75.2Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej
O75.3Inne zakażenia w czasie porodu
O75.4Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych
O75.5Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego
O75.6Opóźniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego
O75.7Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim
O75.8Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu
O75.9Powikłanie czynności porodowej i porodu, nieokreślone
O80.0Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym
O80.1Poród samoistny pośladkowy
O81.0Poród przy pomocy kleszczy wyjściowych
O81.1Poród przy pomocy kleszczy próżniowych
O81.2Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki
O81.4Poród przy pomocy próżniociągu
O81.5Poród przy pomocy kleszczy i próżniociągu
O82.0Poród przez cięcie cesarskie z wyboru (planowany)
O82.1Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
O82.2Poród przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy
O82.8Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
O82.9Poród przez cięcie cesarskie, nieokreślony
O83.0Wydobycie pośladków, pomoc ręczna
O83.1Inny poród pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej
O83.3Poród żywego płodu w ciąży brzusznej
O83.4Operacje pomniejszające objętość płodu
O83.8Inny określony poród pojedynczy z udzieleniem pomocy
O84.0Poród mnogi w całości samoistny
O84.1Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy lub/ i próżniociągu
O84.2Poród