Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Zasoby pieniądza:


Jest to suma wszystkich zidentyfikowanych for...

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

(Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r.)


Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej "Funduszem", lub innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)   ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2)   Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));
  3)   Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  4)   Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych - Klasyfikację Badań Laboratoryjnych, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  5)   osoba, której udzielono świadczenia - świadczeniobiorcę, osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 1-5 ustawy;
  6)   osobisty numer identyfikacyjny - stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

§ 2. 1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej "świadczeniodawcami", tworzą i prowadzą rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem świadczeń".
2. W rejestrze świadczeń gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwane dalej "świadczeniem".

§ 3. 1. Rejestr świadczeń obejmuje dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego:
  1)   charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego;
  2)   kod świadczenia, na który składa się kod rodzaju opieki oraz kod jednostki sprawozdawczej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej "kodem świadczenia"; w przypadku badań laboratoryjnych dodatkowo kod badania według Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych;
  3)   kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki, a jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym - pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;
  4)   kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących istotnych dla udzielenia tego świadczenia zdrowotnego według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym, który tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;
  5)   kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (pełen kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  6)   datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego, a jeżeli świadczenie zdrowotne obejmuje dokonanie przeszczepu - dodatkowo datę jego wykonania;
  7)   kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia, jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
  8)   datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego;
  9)   kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym, a przyczyną wypisu jest zgon - dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; kod tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;
  10)  liczbę dni lub osobodni, w których udzielano świadczenia zdrowotnego - w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w pkt 2, jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja;
  11)  datę wpisu do rejestru danych dotyczących osób oczekujących na udzielenie świadczenia, zwanego dalej "listą oczekujących";
  12)  numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, wraz z numerem księgi głównej - jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
  13)  identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotnego określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia, zwany dalej "identyfikatorem świadczeniodawcy";
  14)  identyfikator osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, którym jest:
a)  numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, pielęgniarkę albo położną,
b)  numer PESEL - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone przez osoby wykonujące inne niż wymienione w lit. a zawody medyczne
- oraz kod przynależności do danej grupy zawodowej, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
  15)  charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:
a)  datę wystawienia skierowania lub zlecenia,
b)  identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c)  identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
d)  numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera, wystawiającego skierowanie lub zlecenie.
2. W odniesieniu do świadczenia zdrowotnego rzeczowego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej "przedmiotami ortopedycznymi", albo na środki pomocnicze, albo na podstawie innego dokumentu, rejestr świadczeń obejmuje:
  1)   dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
  2)   kod świadczenia;
  3)   dane charakteryzujące zlecenie lub inny dokument, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)  o których mowa w ust. 1 pkt 15,
b)  kod typu zlecenia lub dokumentu, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c)  kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
d)  kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki);
  4)   dane dotyczące realizacji zlecenia lub innego dokumentu, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)  identyfikator świadczeniodawcy,
b)  datę przyjęcia zlecenia lub innego dokumentu do realizacji,
c)  liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,
d)  kwotę refundacji,
e)  dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego,
f)  datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
g)  okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie.
3. Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe dotyczyło dokonania naprawy przedmiotu ortopedycznego, rejestr świadczeń obejmuje:
  1)   dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
  2)   identyfikator wniosku o naprawę;
  3)   identyfikator zlecenia, na podstawie którego wydano przedmiot objęty naprawą;
  4)   dane dotyczące dokonanej naprawy:
a)  identyfikator świadczeniodawcy,
b)  kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
c)  kwotę refundacji,
d)  kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,
e)  datę dokonania naprawy.
4. W odniesieniu do świadczenia towarzyszącego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, rejestr świadczeń obejmuje:
  1)   dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
  2)   kod świadczenia;
  3)   dane charakteryzujące zlecenie:
a)  o których mowa w ust. 1 pkt 15,
b)  kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia towarzyszącego według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki,
c)  stopień niesprawności ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący kod określony w tabeli nr 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy,
d)  kod rodzaju transportu sanitarnego oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.4)),
e)  kod celu przewozu transportem sanitarnym, określony w tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
  4)   dane charakteryzujące przejazd środkiem transportu sanitarnego:
a)  identyfikator świadczeniodawcy,
b)  datę przejazdu,
c)  dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego.
5. W odniesieniu do świadczenia, które zostało udzielone w ramach realizacji programu zdrowotnego, świadczeniodawca gromadzi także dane niezbędne do dokonania oceny programu, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
6. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1-5, świadczeniodawca gromadzi w rejestrze świadczeń w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:
  1)   identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
  2)   identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej "umową";
  3)   kod dla świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
  4)   informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
  5)   informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.

§ 4. Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują:
  1)   identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 4 i 4a załącznika nr 4 do rozporządzenia;
  2)   imię (imiona) i nazwisko;
  3)   adres zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:
a)  państwo,
b)  nazwa miejscowości,
c)  kod pocztowy,
d)  ulica, numer domu i lokalu;
  4)   datę urodzenia;
  5)   płeć;
  6)   charakteryzujące uprawnienie do świadczeń:
a)  kod tytułu uprawnienia,
b)  kod i identyfikator dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
- określone zgodnie z tabelą nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
c)  w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
-  dane charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO-3166-1, oraz akronim nazwy instytucji,
-  kod zakresu świadczeń przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji, ustalony między płatnikiem a świadczeniodawcą,
-  okres przysługiwania świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7)   w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6:
a)  kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia,
b)  nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument.

§ 5. 1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy z Funduszem, w tym także wykonanego powyżej wartości umowy, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2. Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej przekazują dane o świadczeniach udzielonych:
  1)   świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru - w zakresie określonym w ust. 3;
  2)   świadczeniobiorcom spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę - w zakresie określonym w § 3 ust. 1.
3. Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielający świadczeń w zakresie:
  1)   opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przekazuje - w odniesieniu do świadczeń, których jednostką sprawozdawczą wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 jest:
a)  porada - dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz w § 4 pkt 1,
b)  badanie bilansu zdrowia - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami,
c)  badanie - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych badań wskazanych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
d)  inna jednostka sprawozdawcza - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń;
  2)   opieki pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej przekazuje zbiorcze dane przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń;
  3)   opieki pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania przekazuje dane zbiorcze przedstawiające:
a)  liczbę udzielonych świadczeń; a w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest bilans zdrowia oraz szczepienia - dane zbiorcze przedstawiane są według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami,
b)  liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;
  4)   transportu sanitarnego przekazuje dane zbiorcze przedstawiające liczbę wykonanych przewozów według celów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
4. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, określony w § 3 ust. 1 pkt 1, zależy od tytułu uprawnienia do świadczeń i obejmuje w przypadku:
  1)   ubezpieczonych - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, pkt 6 lit. a i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
  2)   osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - dane, o których mowa w § 4;
  3)   świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 6 i 7.

§ 6. 1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń:
  1)   wynikających z art. 12 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, które są finansowane ze środków publicznych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
  2)   wysokospecjalistycznych na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
  3)   na podstawie art. 42 ustawy, finansowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  4)   osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,
  5)   w ramach realizacji programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 ustawy, finansowanych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przekazują właściwym podmiotom, zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, dane o każdym udzielonym świadczeniu, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, obejmuje, w przypadku świadczeniodawców, o których mowa:
  1)   w ust. 1 pkt 1 - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i pkt 6 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
  2)   w ust. 1 pkt 2 - zależy od tytułu uprawnienia do udzielenia świadczenia i obejmuje, w przypadku:
a)  osób ubezpieczonych - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 6, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,
b)  osób uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - dane, o których mowa w § 4 pkt 1-6,
c)  świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 6;
  3)   w ust. 1 pkt 3 - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, pkt 6 lit. a i pkt 7, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
  4)   w ust. 1 pkt 4 - dane, o których mowa w § 4 pkt 1-3 i pkt 6, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
  5)   w ust. 1 pkt 5 - dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.

§ 7. 1. Świadczeniodawca:
  1)   działający w ramach umowy z Funduszem i udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
  2)   który udziela świadczeń wysokospecjalistycznych:
a)  na podstawie umowy z Funduszem,
b)  finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy
- tworzy i prowadzi listę oczekujących.
2. Na liście oczekujących są gromadzone:
  1)   identyfikator listy, na który składa się co najmniej identyfikator świadczeniodawcy, a w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego także kod tego świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
  2)   numer kolejny;
  3)   dane dotyczące dokonania wpisu na listę:
a)  data wpisu,
b)  godzina wpisu,
c)  imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;
  4)   dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia:
a)  o których mowa w § 4 pkt 1-3,
b)  numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
  5)   rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;
  6)   dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:
a)  termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia),
b)  kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,
c)  każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego, o którym mowa w lit. b, także uzasadnienie tej zmiany;
  7)   dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:
a)  data skreślenia,
b)  kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
  8)   data okresowej oceny listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.
3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych:
  1)   liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  2)   średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia
- według poszczególnych kategorii, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b.
4. Dane, o których mowa w ust. 2, według stanu na ostatni dzień miesiąca przekazywane są przez świadczeniodawców, o których mowa:
  1)   w ust. 1 pkt 2 lit. a - oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
  2)   w ust. 1 pkt 2 lit. b - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8. 1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą i prowadzą dodatkowo rejestr osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej "rejestrem deklaracji". W przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, rejestrowane są dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych opieką.
2. W rejestrze deklaracji gromadzone są dane:
  1)   dotyczące lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których została złożona deklaracja:
a)  numer prawa wykonywania zawodu,
b)  numer PESEL,
c)  identyfikator umowy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  2)   dane dotyczące osób objętych opieką:
a)  o których mowa w § 4 pkt 1-6,
b)  nazwisko rodowe,
c)  numer telefonu,
d)  numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego; w przypadku świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - identyfikator decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy, określony w tabeli nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
  3)   kod typu deklaracji, ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą;
  4)   data dokonania wyboru;
  5)   data rezygnacji z opieki;
  6)   kod oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku studentów i uczniów - także ze względu na miejsce nauki;
  7)   kod współczynnika korygującego mającego wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej, jeżeli występuje, ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą;
  8)   rok szkolny (akademicki), którego dotyczy deklaracja - w przypadku uczniów (studentów) kształcących się poza miejscem zamieszkania.
3. W rejestrze deklaracji gromadzone są następujące dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania:
  1)   o których mowa w § 4 pkt 1 i 2;
  2)   adres szkoły (placówki), na który składa się:
a)  kod pocztowy,
b)  miejscowość,
c)  ulica,
d)  numer;
  3)   kod szkoły (placówki) oraz oznaczenie klasy, w sposób ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą.
4. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3, pkt 4, pkt 6-8, a w odniesieniu do dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką w środowisku nauczania i wychowania - identyfikator osoby oraz dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

§ 9. 1. Świadczeniodawcy przekazują podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych dane w formie elektronicznej.
2. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może zwolnić świadczeniodawcę na czas określony z obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
3. Dane w zakresie wskazanym w rozporządzeniu, przekazywane są w formacie elektronicznych komunikatów zapisanych przy użyciu języka XML, opracowywanych przez każdy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zgodnie z wzorami dokumentów będących opisem komunikatów określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Komunikaty dostarczane są do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych za pomocą przenośnych elektronicznych nośników informacji lub przez ich teletransmisję.
4. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w ust. 3, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
  1)   przygotowanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
  2)   przekazanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
  3)   weryfikacja komunikatu przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
  4)   przygotowanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego, zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu lub wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków;
  5)   przekazanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego do świadczeniodawcy.

§ 10. 1. Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5, § 6, § 7 ust. 3 i 4 i § 8 ust. 4, z wyłączeniem danych, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 4 i 5, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.
2. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż o siedem dni kalendarzowych.
3. Dane, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 4 i 5, przekazywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy lub przepisów odrębnych.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeniodawców działających w ramach umów z Funduszem w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 137 ust. 10 ustawy.

§ 11. 1. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia świadczeniodawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:
  1)   informację o średnim przewidywanym czasie oczekiwania, określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, oraz łącznej liczbie osób oczekujących:
a)  w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
b)  na wybrane procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
  2)   w odniesieniu do osób wpisywanych na listę od dnia wejścia w życie rozporządzenia, następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych:
a)  średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, według kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b,
b)  liczbę osób oczekujących według kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b.
2. Wzór dokumentu będący opisem ramowym komunikatu stosowanego przy przekazywaniu danych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 176, poz. 1467 i Nr 266, poz. 2248).

§ 13. W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, przepisy rozporządzenia stosuje się z dniem 1 stycznia 2008 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

KOD ŚWIADCZENIA

Objaśnienia pojęć:
Badanie: badanie laboratoryjne lub diagnostyczne
Cykl leczenia: świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych z intencją wykonania określonego zestawu procedur medycznych w określonym czasie.
Hospitalizacja: świadczenie udzielone na oddziale szpitalnym trwające co najmniej jedną noc (czas liczony od chwili wpisu do księgi głównej przyjęć i wypisów do chwili wypisu).
Leczenie jednego dnia: świadczenie udzielone przez świadczeniodawcę na rzecz pacjenta przyjętego z intencją wypisania go w tym samym dniu. W przypadku gdy leczenie trwa dłużej niż jeden dzień, świadczenie jest kwalifikowane jako hospitalizacja.
Pobyt: świadczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innym niewymienionym z nazwy zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, trwające odpowiednio co najmniej jedną noc.
Porada: świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.
Sesja: cykl leczenia, zarówno indywidualny jak i zbiorowy, prowadzony w szczególności przez psychologa.
Wizyta: świadczenie udzielone, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, a także przez psychologa.
 
Funkcja ochrony zdrowiaJednostka sprawozdawczaKod świadczeniaObjaśnienia
1. Grupa - usługi lecznicze  Obejmują świadczenia opieki zdrowotnej, zwykle wykonywane w związku z powstaniem problemu zdrowotnego i mające na celu zmniejszenie objawów, zapobieżenie zaostrzeniu, powikłaniom i redukcję skutków choroby lub urazu
1.1. Leczenie stacjonarne
wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu trwające co najmniej jedną noc
hospitalizacja0.1Wszystkie hospitalizacje, z wyjątkiem hospitalizacji, przyjmujących kod 8.1 (na oddziale rehabilitacyjnym) i 13.1 (oddziale opieki długoterminowej
 zabieg0.16Dotyczy jedynie hemodializy
 pobyt0.3Dotyczy leczenia w sanatorium, prewentorium i hostelu z wyjątkiem pobytów zakwalifikowanych do kodu 16.3
1.2. Leczenie "jednego dnia"
Wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją wypisania go w tym samym
leczenie jednego dnia1.2 
dniu. Leczenie "jednego dnia" obejmuje m.in. chirurgię "jednego dnia", dializoterapię, chemioterapię nowotworów, wykonywane w trybie jednodniowymzabieg1.16Dotyczy jedynie hemodializy
1.3. Leczenie ambulatoryjne  Świadczenia wykonywane na rzecz pacjenta dochodzącego
1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnejporada2.4 
Obejmuje czynności związane z postawieniem diagnozy i porada patronażowa2.5 
podejmowaniem leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnejbadanie bilansu zdrowia2.17 
1.3.2. Leczenie stomatologiczne
Obejmuje świadczenia udzielone ambulatoryjnie
porada3.4 
przez lekarzy dentystów. W kategorii tej znajdują się również protezy uzębieniabadanie3.9 
1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Obejmuje świadczenia lekarskie inne niż zawarte
porada4.4 
w kategorii leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym usługi psychiatrii ambulatoryjnej, oraz "małej chirurgii"sesja4.10 
1.3.4. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowecykl leczenia5.8 
1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjnaporada6.4Do tej kategorii należą m.in. świadczenia izby przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), jeżeli nie zakończyły się hospitalizacją
Obejmuje inne usługi ambulatoryjne wykonywane wizyta6.6 
przez lekarzy i innych przedstawicieli zawodów wizyta patronażowa6.7 
medycznych, z wyjątkiem:
- fizjoterapeutów, którzy
sesja6.10 
 są wykazani w kategorii
 dotyczącej rehabilitacji
- ortodontów,
oraz przez psychologów
cykl leczenia6.8Nie uwzględnia rehabilitacji - odrębne kody dla cyklu leczenia w ramach rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej
 zabieg6.16Dotyczy jedynie hemodializy
1.4. Usługi lecznicze w domu pacjenta
Porady domowe lekarza rodzinnego, wizyty pielęgniarki rodzinnej, jak
porada7.4Uwzględnia opiekę wyjazdową. Nie uwzględnia porad udzielonych w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej
i takie usługi jak dializa domowa czy porady lub porada patronażowa7.5 
wizyty patronażowebadanie bilansu zdrowia7.17 
 wizyta7.6Uwzględnia opiekę wyjazdową. Nie uwzględnia wizyt wykonanych w ramach rehabilitacji i opieki długoterminowej
 wizyta patronażowa7.7 
 sesja7.10 
 cykl leczenia7.8Nie uwzględnia cyklów leczenia przeprowadzonych w ramach rehabilitacji
 zabieg7.16Dotyczy jedynie hemodializy
 osoba leczona7.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
2. Grupa - usługi rehabilitacyjne  Obejmują świadczenia, w których nacisk położony jest głównie na poprawę sprawności pacjenta, a ograniczenie sprawności wynika z epizodu choroby, urazu lub jest wynikiem nawrotu choroby
2.1. Rehabilitacja stacjonarna
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego na oddział szpitalny
hospitalizacja8.1 
2.2. Rehabilitacja dzienna
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją
cykl leczenia9.8W przypadku gdy pacjenci nie są wpisywani do księgi głównej przyjęć i wypisów
wypisania go w tym samym dniuosoba leczona9.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
2.3. Rehabilitacja porada10.4 
ambulatoryjnawizyta10.6 
Wykonywana na rzecz cykl leczenia10.8 
pacjenta dochodzącegoosoba leczona10.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
2.4. Rehabilitacja w domu porada11.4 
pacjentawizyta11.6 
Wykonywana w domu pacjenta.osoba leczona11.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
2.5. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna porada12.4 
Wszystkie formywizyta12.6 
rehabilitacji, których nie można zaliczyć do poprzednich kategoriiosoba leczona12.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
3. grupa - długoterminowa opieka pielęgnacyjna  Obejmuje opiekę pielęgniarską i lekarską wykonywaną na rzecz pacjenta w warunkach stacjonarnych lub domowych, której przyczyną jest przewlekła choroba lub niesprawność pacjenta bądź też ograniczenie jego możliwości do niezależnego wypełniania codziennych funkcji życiowych. Opieka długoterminowa jest z reguły połączeniem opieki zdrowotnej i socjalnej. Do kategorii tej wlicza się opiekę nad osobami w podeszłym wieku, w której istotną część stanowi opieka medyczna, w tym świadczenia wykonywane przez hospicja i zakłady opieki paliatywnej
3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjnapobyt13.3 
Wykonywana na rzecz pacjenta formalnie przyjętego na pobyt w zakładziehospitalizacja13.1 
3.2. Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją
cykl leczenia14.8 
wypisania go w tym samym dniu. Opieka taka oferowana jest pacjentom o ograniczonej samodzielności, którzy w nocy przebywają we własnych domachosoba leczona14.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
3.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjentaporada15.4 
Wykonywana w domu pacjenta opieka medyczna i wizyta15.6 
pielęgnacyjna na rzecz osób z trwałą niesprawnością lub cykl leczenia15.8 
cierpiących na choroby przewlekłe, które zmniejszają możliwość samoobsługiosoba leczona15.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
3.4. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowympobyt16.3 
4. Grupa - pomocnicze usługi opieki zdrowotnej  Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej; wykonywane przez osoby uprawnione
4.1. Badania laboratoryjnebadanie17.9Rejestrowane wyłącznie w świadczeniach z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
4.2. Diagnostyka obrazowa  Obejmuje badania diagnostyczne, wykonywane za pomocą technik obrazowych na rzecz pacjenta ambulatoryjnego
4.2.1.badanie18.9USG
4.2.2.badanie19.9Tomografia komputerowa
4.2.3.badanie20.9Rentgenodiagnostyka
4.2.4.badanie21.9Rezonans magnetyczny
4.2.5.badanie22.9Scyntygrafia
4.2.6.badanie23.9Angiografia
4.2.7.badanie24.9Endoskopia
4.2.8.badanie25.9Inne
4.2.9.badanie26.9Pozostała diagnostyka (nieobrazowa)
4.3. Ratownictwo medyczne i przewóz pacjenta  Obejmuje (a) usługi ratownictwa medycznego przedszpitalnego (b) usługi transportowania pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone z udzielaniem świadczenia
4.3.3. Pomoc doraźna -ratownicze zespoły wyjazdowewyjazd27.12 
4.3.4. Pomoc doraźna -ratownictwo lotnicze i śmigłowcowewyjazd28.12 
4.3.5. Pomoc doraźna -wodne pogotowie ratunkowewyjazd29.12 
4.3.6. Pomoc doraźna -ratownictwo górskieakcja ratownicza30.13 
4.3.7. Pozostałe   
4.3.7.1.
Pozostałe -Transport
przewóz31.14 
pacjentaprzelot31.15 
 wizyta32.6 
4.6. Usługi pielęgnacyjneosoba leczona32.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
4.9. Pozostałe usługi pomocniczeosoba leczona33.11Inne niewymienione wyżej usługi pomocnicze
5. Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych   
5.2. Sprzęt terapeutyczny i inne dobra medyczne trwałego użytkowania  Obejmuje dostarczanie pacjentom sprzętu medycznego, wraz z towarzyszącymi temu czynnościami, jak sprzedaż detaliczna, dopasowywanie, naprawy, wypożyczanie
5.2.1. Okulary i pozostałe produkty optyczneprodukt optyczny34.18Obejmują oprócz szkieł optycznych również soczewki kontaktowe, płyny do ich konserwacji oraz usługi, jakie związane są z dopasowaniem i sprzedażą ww. materiałów
5.2.2 Urządzenia ortopedyczne i inne protetyczne środki pomocnicze
Obejmują protezy kończyn, pasy chirurgiczne i inne  
przedmiot ortopedyczny35.19 
środki techniczne z zakresu protetyki. Nie obejmują protez wszczepialnych, zaliczanych do usługi wszczepienia
(np. endoproteza stawu biodrowego)
środek pomocniczy35.20Z wyjątkiem środków, wykazanych pod kodem 36.20 i 37.21
5.2.3. Środki wspomagania słuchuśrodek pomocniczy36.20Obejmują wszystkie usuwalne aparaty słuchowe wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem
5.2.4. Techniczne urządzenia medyczne, w tym wózki inwalidzkieurządzenie medyczne37.21Obejmują wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych
5.2.9. Pozostałe medyczne dobra trwałego użytkuprzedmiot38.22Niewymienione powyżej dobra trwałego użytku służące ochronie zdrowia
6. Profilaktyka i zdrowie publiczne  
Obejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób.
Dotyczy świadczeń wykonywanych w ramach programów zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy
6.1. Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne  Zdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne; obejmuje szeroki zakres świadczeń od poradnictwa genetycznego, zapobiegania wadom rozwojowym, przygotowania do porodu, szczepienia dzieci
6.1.1. Planowanie rodziny iporada39.4 
poradnictwo rodzinnewizyta39.6 
 badanie39.9 
 osoba leczona39.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.1.2. Zdrowie matki i porada40.4 
dzieckawizyta40.6 
 osoba leczona40.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.1.3. Opieka nad zdrowym porada41.4 
dzieckiembadanie bilansu zdrowia41.17 
 wizyta41.6 
 szczepienie41.23 
 osoba leczona41.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.1.4. Innaporada42.4 
 wizyta42.6 
 osoba leczona42.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.2. Medycyna szkolnaporada43.4 
Obejmuje działaniawizyta43.6 
podejmowane przez lekarzy i pielęgniarki szkolne w dziedzinie edukacjibadania bilansu zdrowia43.17 
zdrowotnej, badań przesiewowych; obejmuje badania przesiewowe43.24 
także pewne działania terapeutyczne, o ile wykonywane są w ramach medycyny szkolnej, jak np. szczepienie43.23Szczepienia obowiązkowe; gdyż tylko one finansowane są ze środków publicznych
leczenie ubytków uzębieniaświadczenia profilaktyczne43.25 
 osoba leczona43.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnymporada44.4 
Obejmuje system nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wizyta44.6 
obowiązkowy system zgłaszania chorób zakaźnych, zapobieganie badanie44.9 
chorobom zakaźnym takim jak gruźlica, obowiązkowe szczepienie przeciw chorobom zakaźnymosoba leczona44.11 
6.3.1. Szczepieniaszczepienie45.23Szczepienia obowiązkowe; gdyż tylko one finansowane są ze środków publicznych
6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym.
Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji
porada46.4 
zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby sesja46.10 
niezakaźne. Ze względu na to, iż część działań tego typu wykonywana jest w osoba leczona46.11 
trakcie wizyt u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego, czy porada z zakresu promocji zdrowia miała miejsce w ramach programu zdrowotnego, czy też wynikała z inicjatywy pacjentabadanie46.9 
6.6. Medycyna sportowaporada47.4 
 wizyta47.6 
 osoba leczona47.11Podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać innej wskazanej jednostki
6.7. Oświata i promocja zdrowiaosoba leczona48.11 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

KODY TRYBU PRZYJĘCIA

  1)   "1" - przyjęcie planowe;
  2)   "2" - przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem z pomocy doraźnej;
  3)   "3" - przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem innym niż z pomocy doraźnej;
  4)   "4" - przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania.

KODY TRYBU WYPISU

  1)   "1" - zakończenie procesu terapeutycznego diagnostycznego;
  2)   "2" - skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym;
  3)   "3" - skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki stacjonarnej;
  4)   "4" - skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki długoterminowej;
  5)   "5" - skierowanie do dalszego leczenia - inne przypadki;
  6)   "6" - wypisanie na własne żądanie;
  7)   "9" - zgon pacjenta.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

IDENTYFIKATOR ŚWIADCZENIODAWCY

Identyfikator świadczeniodawcy i jego komórki organizacyjnej udzielającego świadczenie, jeżeli jest ona wyróżniona w strukturze świadczeniodawcy, składa się z następujących elementów:
  1)   numer księgi rejestrowej, a jeżeli świadczeniodawcy nie nadano numeru księgi rejestrowej - pierwsze dziewięć cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON;
  2)   część VII resortowego kodu identyfikacyjnego;
  3)   numer identyfikacyjny z rejestru TERYT (o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) gminy miejsca położenia komórki organizacyjnej wykonującej świadczenie, a jeżeli u świadczeniodawcy nie występuje podział na komórki organizacyjne - numer identyfikacyjny TERYT miejsca udzielania świadczenia przez świadczeniodawcę.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej
Nawa zawodukod
asystentka stomatologiczna1
diagnosta laboratoryjny2
dietetyk3
farmaceuta4
felczer5
fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+ lic. i mgr na kierunku fizjoterapia) 6
higienistka stomatologiczna7
higienistka szkolna8
instruktor higieny9
instruktor terapii uzależnień /specjalista terapii uzależnień10
lekarz11
lekarz dentysta12
logopeda13
masażysta (technik masażysta) 14
opiekunka dziecięca15
optometrysta16
ortoptystka17
pielęgniarka18
położna19
protetyk słuchu20
psychoterapeuta21
ratownik medyczny22
specjalista zdrowia publicznego (lic+mgr na kierunku zdrowie publiczne) 23
technik analityki medycznej24
technik dentystyczny25
technik farmaceutyczny26
technik elektroniki medycznej27
technik elektroradiolog28
technik optyk29
technik ortopeda30
terapeuta zajęciowy31
 
Tabela nr 2. Kod stopnia niesprawności ustalany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy
Stopień niesprawnościKod
PierwszyN1
DrugiN2
 
Tabela nr 3. Kod celu przewozu transportem sanitarnym
Cel przewozuKod
Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnejC1
Potrzeba zachowania ciągłości leczeniaC2
Konieczność odbycia leczenia, jeżeli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznegoC3
Inne niż wymienione wyżejC4
 
Tabela nr 4. Identyfikator osoby, której udzielono świadczenia, oraz kod identyfikatora
Lp.Identyfikatorkodwymagany
1234
1numer PESELPzawsze w przypadku osoby, która ma nadany numer PESEL
2osobisty numer identyfikacyjnyRzawsze w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, bez względu na to, czy ma nadany numer PESEL
3seria i numer dowodu osobistegoDw przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego
4seria i numer paszportuT 
5nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamośćI 
6
jeden z identyfikatorów wymienionych
w lp. 1-5 opiekuna
zgodnie z tabelą 4aw przypadku gdy dziecko nie posiada żadnego z identyfikatorów wymienionych w lp. 1-5
7numer dokumentacji medycznejNNw przypadku gdy ustalenie tożsamości osoby ani opiekuna nie jest możliwe
 
Tabela nr 4a. Sposób kodowania identyfikatora opiekuna w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
oznaczenie, że w danym przypadku podany jest identyfikator opiekunaidentyfikator opiekunakod rodzaju identyfikatora opiekuna
123
O (n)
gdzie n=1 - pierwsze dziecko
identyfikowane
identyfikatorem opiekuna
gdzie n=n+1 kolejne dziecko
identyfikowane tym samym identyfikatorem opiekuna (np. w przypadku bliźniaków)
 
jeden z identyfikatorów wymienionych w tabeli nr 4
 
jeden z kodów rodzaju identyfikatora wymienionych w tabeli nr 4
 
Tabela nr 5. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kod i identyfikator dokumentów potwierdzających te uprawnienia
uprawnieniedokument potwierdzający uprawnienie
tytułkod tytułukodidentyfikator (zakres danych identyfikujących dokument)
1234
  K - w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty
ubezpieczonyUNK - w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejnazwa dokumentu oraz seria i numer dokumentu, jeżeli występuje
świadczeniobiorca inny niż ubezpieczony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawyNA - w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy
data wystawienia
organ wystawiający
  E - w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty oraz data ważności
osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacjiUEO - w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawynumer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
  F - w przypadku formularza serii Erodzaj druku, data wystawienia formularza, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz, skrót nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano formularz (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny - jeżeli podano w dokumencie)
  C - w przypadku certyfikatu zastępującego EKUZdata wystawienia certyfikatu oraz data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawyUMT - w przypadku paszportuseria i numer paszportu
osoba niebędąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 1-5 ustawyINniewymaganeniewymagane
 
Tabela nr 6. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego
Podstawa prawna dodatkowego uprawnieniaRodzaj uprawnieniaKategoriakod
1234
art. 42 ustawyust. 1świadczenia, o których mowa w załączniku do ustawy, oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i pracownikom wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), oraz po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwaŻołnierze w czynnej służbie wojskowej i pracownicy wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa42MON
 ust. 2świadczenia, o których mowa w załączniku do ustawy, oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikom tych służb, oraz po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwaPolicjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownicy tych służb42MSWiA
art. 47 ustawybezpłatne wyroby medyczne inwalidzi wojenni47IB
 będące przedmiotami inwalidzi wojskowi47IW
 ortopedycznymi i środkami pomocniczymiosoby represjonowane47OR
art. 31 ust. 3 ustawydodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia31D
 stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osóbkobiety w ciąży i w okresie połogu31C
 
Tabela nr 7. Kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących
przyczynakod
wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę - w tym przypadku wpisuje się dodatkowo datę rozpoczęcia wykonania świadczenia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, a w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym, wpisuje się także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia1
powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji2
zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę3
inna przyczyna4
 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

IDENTYFIKATOR PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 
IDENTYFIKATOR ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:
IdentyfikatorNazwa oddziału wojewódzkiego
01Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
IDENTYFIKATOR INNEGO PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
93Minister Sprawiedliwości
94minister właściwy do spraw wewnętrznych
97Minister Obrony Narodowej
98minister właściwy do spraw zdrowia
 

ZAŁĄCZNIK Nr 6 

BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE SPRAWOZDAWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW POZ
 
Lp.WyszczególnienieKod badania
1krew pełna 
2morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowymC55.083
3płytki krwiC53.083
4retikulocytyC69.083
5odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)C59.082
6surowica 
7sódO35.09
8potasN45.09
9wapń całkowityO75.09
10żelazoO95.09
11stężenie transferynyO43.09
12mocznikN13.09
13kreatyninaM37.09
14glukozaL43.09
15test obciążenia glukozą"2x L43.09"
16białko całkowiteI77.09
17proteinogramI79.09
18albuminyI09.09
19kwas moczowyM45.09
20cholesterol całkowityI99.09
21cholesterol-HDLK01.09
22cholesterol-LDLK03.09
23triglicerydy (TG) O49.09
24bilirubina całkowitaI89.09
25bilirubina bezpośredniaI87.09
26fosfataza alkaliczna (ALP) L11.09
27aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19.09
28aminotransferaza alaninowa (ALT) I17.09
29gammaglutamylotranspeptydaza (GGT) L31.09
30amylazaI25.09
31kinaza kreatynowa (CK) M19.09
32fosfataza kwaśna całkowita (ACP) L15.09
33czynnik reumatoidalny (RF) K21.09
34miano antystreptolizyn O (ASO) U.09.881.09
35hormon tyreotropowy (TSH) L69.09
36antygen HBs-AgHBsV.09.81.09
37VDRLU.09.88.09
38mocz 
39ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osaduA01.24
40ilościowe oznaczanie białkaA07.24
41ilościowe oznaczanie glukozyA15.24
42ilościowe oznaczanie wapniaO75.24
43ilościowe oznaczanie amylazyI25.24
44kał 
45badanie ogólneA23.05
46pasożytyA21.05
47krew utajona - metodą immunochemicznąA17.05
48układ krzepnięcia 
49wskaźnik protrombinowy (INR) G21.102
50czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) G11.102
51fibrynogenG53.102
52badania mikrobiologiczne 
53posiew moczu z antybiogramemU.24.76.24, U24.87.24
54posiew wymazu z gardłaU.14.77.14
55ogólny posiew kału w kierunku pałeczek 
56Salmonella; ShigellaU.05.77.05
57białko C-reaktywne (CRP)I81.09
58badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku89.501
59badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej88.74
60zdjęcia radiologiczne 
61zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej87.44
62zdjęcia kostne kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej87.29, 87.22-24, 87.29, 88.21-24, 88.27-29, 88.26
63zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej87.17, 87.16
64zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej87.69
 

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

ŚREDNI RZECZYWISTY CZAS OCZEKIWANIA

Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczany jest odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia według wzoru: TR = DR/LR
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
TR -  rzeczywisty średni czas oczekiwania,
DR -  łączna liczba rzeczywistych dni oczekiwania, gdzie
DR = dR1 + dR2 + ... + dRn, gdzie
dR -  liczba dni oczekiwania każdej osoby z danej kategorii, skreślonej w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia,
LR -   łączna liczba osób z danej kategorii skreślonych w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

PRZEWIDYWANY ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA
(stosowany w okresie przejściowym, zgodnie z § 11)

Przewidywany średni czas oczekiwania - średnia liczba dni oczekiwania na udzielenie świadczenia, określana przez świadczeniodawcę na podstawie jego doświadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 8 

WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

STRUKTURA KOMUNIKATU - ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Założenie techniczne do konstruowania komunikatu:
*   Format daty - YYYY-MM-DD
*   Format daty + czas - YYYY-MM-DDThh: mm: ss
*   Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
*   Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8
Komunikat w sposób szczegółowy opisuje informacje wyszczególnione w treści rozporządzenia. Pozostałe informacje natury technicznej oraz informacje niezbędne do rozliczenia, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia, oraz informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia, definiowane są przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych w sposób nienaruszający poniższej struktury we wskazanych poniżej obszarach (szary kolor tła komórek tabeli).
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat
Struktura elementu definiowana przez płatnika zawierająca atrybuty i elementy podrzędne, których wartości umożliwiają właściwą realizację procesu wymiany danych pomiędzy:
podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, zwanym dalej płatnikiem, a świadczeniodawcą, który sprawozdaje dane o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej
na podstawie umowy łączącej strony.
Przekazywane w tym elemencie informacje powinny pozwolić na:
- oznaczenie typu komunikatu
- oznaczenie wersji struktury komunikatu
- wskazanie płatnika - odbiorcy komunikatu (kod systemowy)
- wskazanie świadczeniodawcy - nadawcy formalnego komunikatu (kod w systemie informatycznym
płatnika)
- identyfikację komunikatu w ramach nadawcy formalnego (identyfikator instalacji źródłowego systemu informatycznego, id komunikatu w ramach instalacji systemu informatycznego)
- wyznaczenie daty i czasu generacji komunikatu
- wskazanie rzeczywistego nadawcy komunikatu, o ile nadawca formalny zlecił obsługę przekazywania danych podmiotowi trzeciemu (nazwa, dane kontaktowe)
- wskazanie systemu informatycznego, z którego wygenerowano komunikat (nazwa, wersja, producent, dane kontaktowe)
- stwierdzenie podstawy formalnej upoważniającej świadczeniodawcę do przekazania świadczeń opieki zdrowotnej ujętych w niniejszym komunikacie (id umowy świadczeniodawcy z płatnikiem)
- określenie okresu sprawozdawczego
1świadczenie 1-nŚwiadczenie  Poprzez świadczenie rozumie się hospitalizację lub wizytę, którą zarejestrowano w systemie informatycznym z dokładnością do danej instalacji systemu informatycznego
  id-inst0-1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego, w którym świadczenie zostało zarejestrowanePodawane obligatoryjnie w sytuacji gdy identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w elemencie komunikat
  id-swiadcz1Identyfikator świadczeniado 20 cyfrIdentyfikator świadczenia w ramach instalacji systemu informatycznego 
  nr-mod1Numer modyfikacjiliczba (4,0)
Kolejny numer modyfikacji danych o świadczeniu identyfikowanym parą atrybutów:
- id-inst
- id-swiadcz
System informatyczny płatnika przetwarza dane o świadczeniach w części statystycznej, które posiadają większy numer modyfikacji niż uprzednio zarejestrowany przez płatnika. Sposób przetwarzania danych rozliczeniowych podlega regułom wskazanym w definicji elementu dane-rozlicz
  status1Status świadczenia1 duża litera
Status świadczenia w systemie informatycznym z punktu widzenia świadczeniodawcy przekazującego dane
A - aktywne
U - usunięte
Wymagania dotyczące możliwości usunięcia danych o świadczeniu określane są przez płatnika
  wpr-data-czas1Data i czas pierwszej rejestracji danychdata+czas
Data i czas pierwszej rejestracji danych świadczenia identyfikowanych parą atrybutów:
- id-inst
- id-swiadcz
 
  mod-data-czas1Data i czas ostatniej modyfikacjidata+czas
Data i czas ostatniej modyfikacji danych świadczenia identyfikowanych parą atrybutów:
- id-inst
- id-swiadcz
 
2dane-swiadczenia 0-1Dane o świadczeniu  Element nie występuje w przypadku świadczeń o statusie - usunięte
  charakter1Charakter świadczenia1 duża litera
Charakter realizacji świadczenia:
S - stacjonarny
T - transport
A - inny (w tym ambulatoryjny)
 
  kod-swiadcz1Kod świadczeniado 16 znakówKod świadczenia*
  kod-bad-labor0-1Kod badaniado 16 znakówKod badania laboratoryjnego*
  liczba-osobodni0-1Liczba osobodni opiekiliczba (4,0)Liczba osobodni opiekiPrzekazywane gdy jednostką sprawozdawaną jest osoba leczona i rodzaj opieki wskazuje na konieczność przekazywania osobodni opieki
  liczba-dni0-1Liczba dni opiekiliczba (4,0)Liczba dni opiekiPrzekazywane gdy jednostką sprawozdawaną jest osoba leczona i rodzaj opieki wskazuje na konieczność przekazywania dni opieki
  liczba-osob0-1Liczba osóbliczba (4,0)Liczba osób objętych programemPrzekazywane gdy jednostką sprawozdawaną jest program zdrowotny
3pacjent 1Pacjent Dane pacjenta 
  osoba1Osoba1 duża literaOsoba której identyfikator został przypisany do danego świadczenia
W szczególnych przypadkach -noworodki i dzieci bez nadanego nr PESEL - zamiast pacjenta identyfikuje się opiekuna
P - pacjent
O - opiekun
  rodz-ident1Kod rodzaju identyfikatora osobydo 3 znakówKod rodzaju identyfikatora osobyZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia
  identyfikator1Identyfikator osobydo 20 znakówIdentyfikator osobyJeżeli - PESEL to 11 znaków
  nr-dz0-1kolejne-dziecko1 cyfrakolejne dziecko 
4dane-pers-pacj 1Dane personalne pacjenta  Wymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  imie1Imiędo 30 znakówImię 
  imie20-1Drugie imiędo 30 znakówDrugie imię 
  nazwisko1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko 
  nazwisko20-1Drugi człon nazwiskado 40 znakówDrugi człon nazwiska 
4adres-poza-polska 0-1Adres zamieszkania poza granicami Polski Adres zamieszkania poza granicami PolskiWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  ulica-poza1Ulicado 65 znakówUlica 
  nr-domu-poza0-1Nr domudo 8 znakówNr domu 
  nr-lokalu-poza0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu 
  kod-poczt-poza1Kod pocztowydo 10 znakówKod pocztowy*
  miejsc-poza1Miejscowośćdo 56 znakówMiejscowość 
  kraj1Kraj zamieszkania poza granicami Polski2 literyKraj zamieszkania poza granicami PolskiWedług ISO 3166-1-alpha- 2 *
4adres-w-polsce 0-1Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium PolskiWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  ulica1Ulicado 65 znakówUlica 
  nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu 
  nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu 
  kod-poczt1Kod pocztowy5 cyfrKod pocztowy*
  miejscowość1Miejscowośćdo 56 znakówMiejscowość 
  kod-krajowy1Kod Polskidwie literyKod PolskiWedług ISO 3166-1-alpha- 2
4dane-stat-pacj 0-1Dane statystyczne pacjenta   
  data-urodz0-1Data urodzeniadataData urodzenia pacjentaWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  plec0-1Płeć1 cyfra
Dane statystyczne o pacjencie - płeć:
0 -płeć nieokreślona
1 -mężczyzna
2 - kobieta
9 - nieznana
Wymagana w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
Zgodnie z ISO 5218
 
*
4kraj-wlasciwy 0-1Kraj właściwy pacjenta Kraj, w którym znajduje się instytucja właściwa dla pacjentaWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  kraj1Kod kraju2 znakiSymbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwaWedług normy ISO 3166-1-alpha-2 *
4instytucja-wlasciwa 0-1Instytucja właściwa Niepodawany w przypadku ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji, gdy nie jest możliwe określenie instytucji właściwej
W przypadku ubezpieczonych w NFZ należy podać typ kodu = 2, a jako kod oddziału wojewódzkiego (WF01 ... WF16)
Wymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  kod1Numer identyfikujący instytucję właściwąDo 32 znakówNumer identyfikacyjny instytucji*
  akronim-nazwy1Akronim nazwy instytucjiDo 50 znakówAkronim nazwy instytucji 
4uprawnienie 1Uprawnienie   
  tytul-upraw1Kod tytułu uprawnieniaDo 3 znakówKod tytułu uprawnieniaWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia. Zgodnie z tabelą nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia *
5karta-ubezp 0-1    
  numer1Karta ubezpieczenia zdrowotnegodo 20 znaków  
5inny-dokum 0-1    
  nazwa-dokum1Nazwa innego dokumentudo 30 znakówNazwa innego dokumentu 
  seria-innego1Nr serii innego dokumentudo 10 znakówNr serii innego dokumentu 
  nr-innego1Nr innego dokumentudo 20 znakówNr innego dokumentu 
5paszport 0-1    
  seria-paszportu1Nr serii paszportudo 10 znakówNr serii paszportu 
  nr-paszportu1Nr paszportudo 20 znakówNr paszportu 
5decyzja 0-1Decyzja organu administracji Decyzja wójta lub burmistrza gminy 
  organ-wyst-gmina1Organ wystawiający7 cyfrOrgan wystawiający określany poprzez podanie kodu terytorialnego gminy według GUSRodzaj wydającego decyzję wynika jednoznacznie z typu gminy wynikającego z kodu terytorialnego gminy *
  data-wyst1Data wystawieniaDataData wystawienia decyzji 
5dokument-ue 0-1Dane dokumentów uprawniających do świadczeń na podstawie koordynacji   
  zakres0-1Zakres świadczeńdo 200 znakówZakres świadczeń 
6osoba 0-1 Osoba, której wydano dokument uprawniającyTylko dla E100Element obligatoryjnie przekazywany dla NFZ
  pin1Identyfikator osoby, której wydano dokument upoważniający (Personal Identification Number)Do 20 znaków *
  pesel0-1Numer PESEL osoby, na którą wystawiono dokument upoważniający11 znaków Wymagany w przypadku nadania numeru PESEL osobie, której wydano dokument upoważniający *
  data-urodz1Data urodzeniaData  
  status1Status osoby zgodny z przepisami o koordynacjiDo 2 cyfr
1 Osoba zatrudniona
2 Osoba pracująca na własny rachunek
3 Osoba bezrobotna
4 Pracownik przygraniczny (zatrudniony)
5 Pracownik przygraniczny (pracujący na własny rachunek)
6 Pracownik sezonowy
7 Pracownik przygraniczny
8 Osoba wnioskująca o emeryturę/rentę
9 Emeryt/rencista (system dla osób zatrudnionych)
10Emeryt/rencista (system dla osób pracujących na własny rachunek)
11Student
12 Inna osoba ubezpieczona
*
7dane-pers-osoby 0-1Dane personalne osoby Dane personalne osoby, której wydano dokument uprawniający do świadczeń na podstawie koordynacji 
  imie1Imiędo 30 znakówImię 
  imie20-1Drugie imiędo 30 znakówDrugie imię 
  nazwisko1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko 
  nazwisko20-1Drugi człon nazwiskado 40 znakówDrugi człon nazwiska 
  data-urodz1Data urodzenia Data urodzenia 
6ekuz 0-1Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnegodata  
  numer1Numer identyfikacyjnyDo 20 znakówNumer identyfikacyjny 
  data-konc1Data końcowa okresu ważnościDataData końcowa okresu ważności 
6poswiadczenie 0-1 poświadczenie  
  numer1NumerDo 20 znaków
Numer poświadczenia budowany jest według następujących wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia:
a) z dnia 1 maja 2004 r. - numer oddziału/numer kolejnego wydanego poświadczenia. dla poświadczeń wydanych przed 2005-01-01
b) z dnia 15 grudnia 2004 r. -numer oddziału/rodzaj zaświadczenia serii E100/rok wydania poświadczenia (dwie ostatnie cyfry) /numer kolejny poświadczenia (5-cyfrowy) dla poświadczeń wydanych od 2005-01-01
*
  data-wyst1Data wystawieniaData  
  data-pocz1Data początkowa okresu ważnościData  
  data-konc1Data końcowa okresu ważnościData  
6formE100 0-1Formularz serii E100   
  rodz-form1Rodzaj formularzaDo 5 znaków, duże literyRodzaj formularza serii E100Np E106
  data-wyst1Data wystawieniaData  
  data-pocz1Data początkowa okresu ważnościData  
  data-konc0-1Data końcowa okresu ważnościData  
6certyfikat 0-1Certyfikat   
  data-wyst1Data wystawieniaData  
  data-pocz0-1Data początkowa okresu ważnościData  
  data-konc1Data końcowa okresu ważnościData  
4dod-upraw 0-1Dane o dodatkowym uprawnieniu Podawane w przypadku gdy podstawą udzielenia było dodatkowe uprawnienieWymagane w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia
  kod-tytulu1Kod tytułu uprawnienia dodatkowegodo 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Podawany w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi *
5upraw-dod-dokum 0-1Dane o dokumencie poświadczającym uprawnienia dodatkowe pacjenta   
  rodz-dokum1Nazwa dokumentudo 20 znakówNazwa dokumentu poświadczającego dodatkowe uprawnienia pacjentaPodawany w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
  ident-dokum1Dane identyfikujące dokumentdo 30 znakówIdentyfikator dokumentu poświadczającego dodatkowe uprawnienia pacjentaPodawany w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
3zlecenie-skierowanie 0-1Zlecenie skierowanie Dane o zleceniu lub skierowaniu 
  nr-zlec-skier0-1Identyfikator zlecenia lub skierowaniado 20 znakówIdentyfikator zlecenia lub skierowaniaNależy podać, jeśli występuje
  data-zlec-skier1Data zleceniadataData zlecenia. 
  nazwa-podmiotu0-1Pełna nazwa innego podmiotudo 30 znakówPełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych 
4zlec-transportu 0-1Dane dodatkowe dla zleceń związanych z transportem   
  stp-niespr0-1Stopień niesprawności2 znakiStopień niesprawności zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 4*
  kod-rodz-tran1Kod rodzaju transportu4 cyfryzgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej*
  doplata0-1Dopłata poniesiona przez osobęliczba (5,2)  
  kod-celu1Kod celu przewozu2 znakiKod celu przewozuZgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia*
4kom-org-zlec 0-1Komórka organizacyjna zlecająca Dane komórki zlecającejNiepodawany w przypadku udzielania świadczeń na podstawie orzeczeń sądowych bądź zleceń wystawionych przez lekarzy niebędących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego - art. 58 ustawy
  regon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrpierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia*
  kom-nr1VII część kodu resortowego3 cyfryNumer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcyPodawany, jeżeli został nadany, w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"*
  nr-id-teryt-zlec1Nr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki zlecającej7 cyfrNr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki zlecającej*
4personel-zlec 0-1Personel zlecający Personel zlecającyNiepodawany w przypadku udzielania świadczeń na podstawie orzeczeń sądowych
  id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnegodo 2 znaków
Rodzaj numeru identyfikacyjnego osoby personelu - numeru prawa wykonywania zawodu: 11 - lekarza
12 - dentysty
5 - felczera
*
  id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer prawa wykonywania zawoduDla lekarza i lekarza dentysty 7 znaków
3kol-oczek 0-1Dane o kolejce, o ile pacjent był umieszczony w kolejce na udzielenie świadczenia   
  data-wpisu1Data wpisudataData wpisu na listę oczekujących 
3dane-lecz-szpital 0-1Dane związane z udzielaniem świadczenia na oddziale szpitalnym   
4ksiega 1Księga główna Dane księgi głównej 
  rok1Rok księgi4 cyfryRok księgi 
  nr1Nr księgi8 znakówNumer księgi 
  poz1Nr w księdze8 cyfrNumer pozycji w księdze 
4przyczyna 1Przyczyna Dane o przyczynach 
  glowna1Kod przyczyny głównej5 znakówKod przyczyny głównejWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *
  wsp10-1Kod przyczyny współistniejącej pierwszej5 znakówRozpoznanie współistniejąceWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *
  wsp20-1Kod przyczyny współistniejącej drugiej5 znakówRozpoznanie współistniejąceWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych*
  wsp30-1Kod przyczyny współistniejącej trzeciej5 znakówRozpoznanie współistniejąceWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych*
4przyjecie 1Przyjęcie Dane o przyjęciu 
  tryb1Tryb przyjęciacyfraTryb przyjęciaZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia *
  data-wyk-przeszczepu0-1Data wykonania przeszczepudataData wykonania przeszczepu 
  data1Data przyjęciadataData przyjęcia 
4wypis 0-1Wypis Dane wypisu 
  tryb1Tryb wypisucyfraTryb wypisuZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia *
  data-wyp1Data wypisudataData wypisu 
5przyczyny-zgonu 0-1   Tylko jeśli przyczyną wypisu był zgon
  bezpośrednia0-1Przyczyna bezpośrednia5 znakówKod bezpośredniej przyczyny zgonuWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *
3dane-swiadcz-jedn 1-nŚwiadczenie jednostowe Dane o świadczeniu jednostkowym 
  id-swiadcz-jedn0-1Identyfikator świadczenia jednostkowegoliczba (3, 0) Identyfikator świadczenia jednostkowego
Wymagany w przypadku przekazywania danych do NFZ.
Jest to id
  data-pocz1Data początkudataData początku realizacji świadczenia jednostkowegoDla transportu - data transportu
  data-konc0-1Data końcadataData końca realizacji świadczenia jednostkowego 
4kom-org-real 1Komórka organizacyjna udzielająca świadczenia Komórka organizacyjna udzielająca świadczenia 
  regon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczeniaLub numer księgi rejestrowej *
  kom-nr1VII część kodu resort3 cyfryNumer komórki organizacyjnejGdy objęty przez RZOZ. Gdy nieokreślony, podawana wartość [000]*
  nr-id-teryt-real1Nr identyfikacyjny z rejestru TERYT7 cyfrNr identyfikacyjny z rejestru TERYT*
  id-kom-Według-platnika0-1Identyfikator komórki organizacyjnej w której udzielono świadczeniedo 12 cyfrIdentyfikator komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia, w bazie danych płatnikaWymagany w przypadku przekazywania danych do NFZ
4personel-real 0-1Personel realizujący Personel realizujący 
  kod-zaw-med1Kod zawodu medycznegodo dwóch znakówKod zawodu medycznegoZgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia*
  id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer prawa wykonywania zawoduDla lekarza, lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki lub położnej numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku innych zawodów medycznych nr PESEL
4przyczyna-amb 0-1Przyczyna udzielenia świadczenia tryb niestacjonarny Dane o przyczynachObligatoryjne dla świadczeń udzielanych w trybie "A"
  glowna1Przyczyna główna3 znakiPrzyczyna główna według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych3 pierwsze znaki *
4procedura 0-nProcedura medyczna   
  id-proc0-1Identyfikator wykonania proceduryLiczba (3, 0) Unikalny identyfikator liczbowy wykonania procedury w ramach danych jednostkowychDana techniczna potrzebna do funkcjonowania systemów NFZ
  data-wyk-przeszczepu0-1Data wykonania przeszczepudataData wykonania przeszczepu 
  kod-proc1Kod procedurydo 7 znakówKod wykonanej procedury medycznejWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9 CM *
4dane-rozlicz 1Dane dodatkowe płatnika wymagane do rozliczeń Budowa elementu wynika z definicji komunikatu szczegółowego płatnika utworzonego w oparciu o umowy pomiędzy świadczeniodawcami i płatnikami 
 
Przykładowa struktura elementu komunikat i elementów podrzędnych
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatu 
  typ1Typ komunikatu3 duże literyTyp komunikatuCiąg znaków - "SWK" (świadczenia finansowane ze środków publicznych)
  wersja1Nr wersjido 8 znakówNumer wersji komunikatu 
  id-platnika1Identyfikator płatnika2 znakiIdentyfikator płatnika, tj. podmiotu lub jego jednostki organizacyjnej, który jest zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznychIdentyfikator zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia*
  id-swd1Identyfikator świadczeniodawcydo 24 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy -formalnego nadawcy komunikatu - przydzielony przez płatnikaNadawanie identyfikatora według wewnętrznych procedur płatnika
  id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy, z którego wygenerowano komunikatUnikalny w ramach świadczeniodawcy
  nr-gen1Nr generacjiliczba (8,0)Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyPodany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
  data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu 
1nadawca 0-1Nadawca komunikatu Rzeczywisty nadawca komunikatuWystępuje gdy świadczeniodawca powierzył obsługę procesu przekazywania danych podmiotowi trzeciemu
  nazwa1Nazwado 120 znakówNazwa 
  telefon1Telefon kontaktowydo 20 znakówTelefon kontaktowy 
  email0-1Email kontaktowydo 40 znakówEmail kontaktowy 
1system 1System informatyczny System informatyczny, w którym wygenerowano komunikat 
  nazwa1Nazwado 20 znakówNazwa systemu (aplikacji)  
  wersja1Wersjado 20 znakówWersja systemu 
  producent0-1Producentdo 120 znakówProducent oprogramowania systemu 
  adres1Adres producentado 40 znakówAdres internetowy producenta 
1sprawozdanie 0-1Okresowe sprawozdanie z realizacji umowy  Formalna podstawa przekazania danych o świadczeniach -umowa; okres sprawozdawczy
  id-umowy1Identyfikator umowydo 24 znakówIdentyfikator umowy zawartej między świadczeniodawcą a płatnikiemIdentyfikatory umów nadawane Według reguł i procedur określanych przez płatnika
  okres-rok1Rok4 cyfryRok 
  okres-typ1Typ okresu1 duża literaTyp okresu sprawozdawczegoW rozporządzeniu wskazano jeden typ - miesiąc kalendarzowy, dla którego przyjęto oznaczenie - "M"*
  okres-nr1Nr okresu w rokudo 2 cyfrNr okresu danego typu w rokuDla typu okresu "M" - miesiąc liczba z przedziału 1 do 12
 
*   Po ogłoszeniu rejestracji kodu na stronie WWW utworzonej w wyniku wdrożenia normy EN1068 pozycja będzie poprzedzona 6-znakowym identyfikatorem i 3-znakowym identyfikatorem wersji. Szczegółowy opis tych pozycji znajduje się w tekście normy EN1068.

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMUNIKATÓW XML

Założenie budowy komunikatów:

Format daty - YYYY-MM-DD
Format daty + czas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

Komunikat XML zwrotny do komunikatu o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych przez świadczeniodawcę ramach: przekazywany przez NFZ do świadczeniodawcy
 
PoziomZnacznikiKrotnośćFormat [wartość domyślna]Opis elementu lub atrybutuOgraniczenia i inne zależności
 ElementyAtrybuty    
0komunikat 1 Element główny komunikatu 
  typ13 duże literTyp komunikatu"RZS" - Raport zwrotny
  wersja18 znakówNumer wersji komunikatuOkreślany przez płatnika
  platnik12 znakiKody jednostki organizacyjnej płatnika (np. dla OW NFZ - kod OW NFZ) Nadawca komunikatu *
  kod-swd1Do 24 znakówStosowany do identyfikacji świadczeniodawców kod nadany przez płatnikaWartości atrybutów kod-swd, id-inst oraz nr-gen jednoznacznie wskazują komunikat, dla którego generowany jest bieżący komunikat
  id-inst1Do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy 
  nr-gen0-1Liczba(8,0)Nr generacji komunikatu z danej instalacji systemu zewnętrznego, dla której przygotowywany jest bieżący komunikat zwrotnyJeżeli nie występuje informacja zwrotna, dotyczy całego wskazanego okresu sprawozdawczego dla umowy pomiędzy świadczeniodawcą i płatnikiem
  czas-gen1Data + czasData i czas generacji komunikatu "RRRR-MM-DDTGG:MM:SS" (T - litera) Powyższy format należy stosować we wszystkich polach typu data+czas 
  data_odbioru1DataData odbioru komunikatu sprawozdawczego przez płatnika 
1problem-kom 0-n Problemy dotyczące całego komunikatu 
  kod17 cyfrKod problemu 
  opis1ciąg do 250 znakówOpis problemu 
1raport-swd 1 Dodatkowe dane raportu, do którego generowany jest podany komunikat zwrotny 
  nr-umowy1Do 24 znakówNr umowy
Nr umowy nadany przez płatnika.
 
Jeżeli nr-gen różny od 0, to atrybut przyjmuje wartość zgodną z atrybutem o identycznej nazwie w komunikacie źródłowym
  okres-rok1Rok okresu4 cyfry
Rok w formacie RRRR.
 
Jeżeli nr-gen różny od 0, to atrybut przyjmuje wartość zgodną z atrybutem o identycznej nazwie w komunikacie źródłowym
  okres-typ1Typ okresu1 duża litera
Typ okresu:
M - miesiąc
Jeżeli nr-gen różny od 0, to atrybut przyjmuje wartość zgodną z atrybutem o identycznej nazwie w komunikacie źródłowym *
  okres-nr1Nr okresuLiczba (2,0)
Numer okresu w roku.
 
Jeżeli nr-gen różny od 0, to atrybut przyjmuje wartość zgodną z atrybutem o identycznej nazwie w komunikacie źródłowym
  status11 cyfra
Status odpowiedzi
- 0 brak błędów związanych z komunikatem
- 1 wystąpiły błędy w danych związanych z komunikatem
 
*
1dane-zwrotne 1 Dane zwrotne do przekazanych danych przez świadczeniodawcę informacjiBudowa elementu wynika z definicji komunikatu szczegółowego płatnika
  wersja1Nr wersjido 8 znakówWersja struktury elementów zagnieżdżonych w elemencie dane-zwrotne definiowana przez
  kod-dla-rozliczeniowych17 cyfrKod problemu 
2Element określony przez płatnika w wersji wskazanej przez wartość atrybutu wersja elementu dane-rozlicz
 
*   Po ogłoszeniu rejestracji kodu na stronie WWW utworzonej w wyniku wdrożenia normy EN1068 pozycja będzie poprzedzona 6-znakowym identyfikatorem i 3-znakowym identyfikatorem wersji. Szczegółowy opis tych pozycji znajduje się w tekście normy EN1068.

Struktura komunikatu - POZ

Założenie techniczne do budowy komunikatów:

Format daty - RRRR-MM-DD
Format daty + czas - RRRR-MM-DDThh:mm:ss
Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
  typ-kom1Typ komunikatu4 znakiTyp komunikatu:Przyjmuje wartość "POZD"
  wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.0"
  platnik1Kod odbiorcy komunikatu2 znakiKod - odbiorcy komunikatuWedług załącznika nr 5
  kod-swd1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez system informatyczny płatnika 
  okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
  okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu: M - miesiącObecnie zawsze "M"
  okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla Typu okresu = "M"- liczba 1..12
  id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy 
  nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0)Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji 
  data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu 
  data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia. Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym 
  data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są świadczenia. Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym 
1personel 1-nPersonel   
  id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla id-rodz = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu według obowiązującego standardu - 7 cyfr
  nr-mod1Nr modyfikacjido 4 cyfrKolejny numer modyfikacji danych 
  oper-typ1Operacja1 duża litera
Rodzaj operacji:
M - dopisanie lub modyfikacja danych
U - usunięcie
 
  oper-data1Data operacjidataData operacji na danychData dopisania lub wykonania ostatniej modyfikacji danych
2dane-swiadcz 0-1Dane o świadczeniach   
3piel-polozna-poz 0-1Pielęgniarka lub położna POZ   
  swd-piel-pol-poz1Świadczenia dane zbiorczedo 5 cyfrŚwiadczenia dane zbiorcze 
  pesel-piel1Numer PESEL pielęgniarki położnej11 znakówNumer PESEL pielęgniarki położnej*
  umowa-plat-piel1Identyfikator umowy z płatnikiem dla pielęgniarkido 20 znakówIdentyfikator umowy z płatnikiem dla pielęgniarki 
  npwz-piel-pol1Numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki położnejdo 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki położnej 
3p-srodszkol 0-1Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania   
  npwz-piel-srod-szkol1Numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w środowisku nauczaniado 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w środowisku nauczania 
  pesel-piel-srod1Numer PESEL pielęgniarki w środowisku nauczania11 znakówNumer PESEL pielęgniarki w środowisku nauczania*
  umowa-plat-piel-srod1Identyfikator umowy z płatnikiem dla pielęgniarki w środowisku nauczaniado 20 znakówIdentyfikator umowy z płatnikiem dla pielęgniarki w środowisku nauczania 
  liczb-fluor0-1Liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkowądo 5 cyfrLiczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową 
  og-liczba-swd0-1Ogólna liczba świadczeńdo 5 cyfrOgólna liczba świadczeń 
4badania-gr-wiek 1-14Badania w grupach wiekowych Badania w grupach wiekowych 
  licz-swd-bil0-1Liczba świadczeń do badań bilansowychdo 5 cyfrLiczba wykonanych świadczeń do badań bilansowych 
  licz-sz-ochr0-1Liczba szczepień ochronnychdo 5 cyfrLiczba szczepień ochronnych wykonanych po kwalifikacji lekarskiej w gabinetach profilaktyki w szkole 
3lek-poz 0-1    
  badanie0-1badaniedo 5 cyfrLiczba wykonanych badańbadania wskazane w załączniku nr 6 do rozporządzenia
  inna-jednostka0-1Dane zbiorcze przedstawiające liczbę wykonanych świadczeńdo 5 cyfrDane zbiorcze przedstawiające liczbę wykonanych świadczeń 
  pesel-lekarz1Nr PESEL lekarza11 znakówNr PESEL lekarza*
  npwz-lekarz1Numer prawa wykonywania zawodu lekarza7 znakówNumer prawa wykonywania zawodu lekarza 
  umowa-lekarz1Umowa z lekarzemdo 20 znakówUmowa płatnika z lekarzem 
4porada 1-nPorady Porady 
  pesel-pacjenta1PESEL pacjenta11 znakówPESEL pacjenta 
  kod-swiad1Kod świadczeniado 16 znakówKod świadczeniaWedług załącznika nr 1 do rozporządzenia *
4bad-bil 1-14Badanie bilansu zdrowia Dane zbiorcze 
  wykon-badan-bilansowe0-1Liczba wykonanych badań bilansowychdo 4 cyfrLiczba wykonanych badań bilansowych 
3transport 0-1    
  c10-1Liczba wykonanych przewozów dla C1do 4 cyfrliczba wykonanych przewozów dla celu konieczność podjęcia natychmiastowego leczeniacele według tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia
  c20-1Liczba wykonanych przewozów dla C2do 4 cyfrliczba wykonanych przewozów związanych z potrzebą zachowania ciągłości leczeniacele według tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia
  c30-1Liczba wykonanych przewozów dla C3do 4 cyfrliczba wykonanych przewozów przy dysfunkcji narządu ruchucele według tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia
  c40-1Liczba wykonanych przewozów dla C4do 4 cyfrliczba wykonanych przewozów dla celów innychcele według tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia
 
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMUNIKATÓW XML

Założenie budowy komunikatów:

Format daty - YYYY-MM-DD
Format daty + czas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

DEKLARACJE WYBORU (TZW. LISTY POZ)- W komunikacie przekazywane są informacje o deklaracjach wyboru przedstawianych przez świadczeniodawcę Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ do rozliczenia w ramach danego okresu sprawozdawczego. Lista deklaracji wyboru przekazywana jest zgodnie z obowiązującą umową (lista pełna/przyrostowa)
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatu 
  typ1Typ komunikatu3 duże literyTyp komunikatuCiąg znaków - "POZ" (Lista POZ)
  wersja1Nr wersjido 8 znakówNumer wersji komunikatu 
  id-platnika1Identyfikator płatnika2 znakiIdentyfikator płatnika, tj. podmiotu lub jego jednostki organizacyjnej, który jest zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznychIdentyfikator zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *
  id-swd1Identyfikator świadczeniodawcydo 24 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy -formalnego nadawcy komunikatu -przydzielony przez płatnikaNadawanie identyfikatora według wewnętrznych procedur płatnika
  id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy, z którego wygenerowano komunikatUnikalny w ramach świadczeniodawcy
  nr-gen1Nr generacjiliczba (8,0) Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyPodany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
  data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu 
1lista-poz 0-1Lista POZ - nagłówek   
  nr-umowy1Numer umowydo 24 znakówNr umowy POZ według OW NFZ 
  okres-rok1Rok4 cyfryRok sprawozdawczy w formacie RRRR 
  okres-typ1Typ1 duża litera
Typ okresu sprawozdawczego:
M - miesiąc
Obecnie zawsze "M" *
  okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu sprawozdawczego w rokuDla Typu okresu = "m"- liczba 1..12
  typ-listy1Typ listy1 duża litera
P- lista pełna świadczeniodawcy
R - przyrostowa
Typ przekazywanych list wynika z zapisów w umowie zawartej pomiędzy OW NFZ i świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
1deklaracja 1-nDeklaracje Dane deklaracji 
  id-dekl1Identyfikator deklaracjiliczba (10,0)Jednoznaczny identyfikator deklaracji w ramach instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny Id deklaracji w ramach wszystkich deklaracji zarejestrowanych w danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy identyfikowanej przez id-inst
  nr-mod1Numer modyfikacjiliczba (4,0) Kolejny numer modyfikacji danych deklaracji o danym id-dekl w danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy 
  operacja1Operacja1 duża literaM - dopisanie lub modyfikacja danych U - usunięcie danychDla list pełnych zawsze "M"
2dane-deklaracji 0-1Dane deklaracji Szczegółowe dane deklaracji. Nieprzekazywane w przypadku operacji usunięcia 
  kod_typu1Kod typu deklaracji1 duża litera
L - deklaracja do
   lekarza
S - deklaracja z
   zakresu
   medycyny
   szkolnej
P - deklaracja do
   pielęgniarki
O - deklaracja do
   położnej
 
  zdarz-rodz1Rodzaj zdarzenia1 duża litera
Rodzaj zdarzenia:
Z - złożenie deklaracji (dokonanie wyboru) W - wycofanie deklaracji (rezygnacja z opieki)
Dla list pełnych zawsze "Z". Przekazywanie zdarzeń "W" w listach pełnych traktowane jest jako błąd
  data-wycofania0-1Data rezygnacji z opiekidataData rezygnacji z opieki 
  stud-uczeń1Student/uczeń1 duża litera
N - nie dotyczy
U - deklaracja dotyczy miejsca nauki (uczeń)
S - deklaracja dotyczy miejsca nauki (student)
Z - deklaracja dotyczy miejsca zamieszkania
 
3personel 1Osoba personelu, do której składana jest deklaracja Osoba personelu, do której składana jest deklaracja 
  npwz1Nr prawa wykonywania zawodudo 20 znakówNr prawa wykonywania zawoduNr prawa wykonywania zawodu dotyczy osób personelu o charakterze pracy odpowiadającemu typowi deklaracji. Dla typu deklaracji dotyczącej lekarza rodzinnego należy podać pełny numer prawa
  pesel1Numer PESEL11 znakówNumer PESEL lekarza, pielęgniarki, położnej*
3pacjent 1Pacjent Dane pacjenta, którego dotyczy deklaracja 
  osoba1Osoba1 duża litera
W szczególnych przypadkach -noworodki i dzieci bez nadanego nr PESEL - zamiast pacjenta identyfikuje się opiekuna
P - pacjent
O - opiekun
 
  rodz-ident1Kod rodzaju identyfikatora osobydo 3 znakówkod rodzaju identyfikatoraZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia
  identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNr identyfikacyjnyJeśli PESEL, to 11 znaków
  imie1Imiędo 30 znakówImię 
  imie20-1Drugie imiędo 30 znakówDrugie imię 
  nazwisko1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko 
  nazwisko20-1Drugi człon nazwiskado 40 znakówDrugi człon nazwiska 
  nazwisko-rodowe0-1Nazwisko rodowedo 40 znakówNazwisko rodowe 
  data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia 
  plec1Płeć1 cyfra
Dane statystyczne o pacjencie - płeć:
0 -płeć
  nieokreślona
1 -mężczyzna
2 - kobieta
9 - nieznana
*
3adres-pac 1Adres pacjenta Adres w kraju 
  kod-poczt0-1Kod pocztowy5 cyfrKod pocztowy 
  miejscowosc0-1Miejscowośćdo 56 znakówMiejscowość 
  ulica0-1Ulicado 65 znakówUlica 
  nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu 
  nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu 
  kraj1Kraj zamieszkania2 literyKraj zamieszkaniaWedług ISO 3166-1-alpha- 2 *
  nfz-student0-1Oddział NFZ właściwego według miejsca nauki lub studiówdo 2 cyfrOddział NFZ właściwego według miejsca nauki lub studiów 
  oddz-nfz1Oddział NFZdo 2 cyfrOddział NFZ pacjenta/opiekuna według adresu zamieszkaniaKod zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. W sytuacji gdy nie można ustalić kodu OW NFZ należy podać kod Oddziału Wojewódzkiego według siedziby świadczeniodawcy*
3medycyna-szkolna 0-1Dane dodatkowe dotyczące medycyny szkolnej  Obligatoryjne dla medycyny szkolnej
  kod-szkoly1Kod szkoły14 cyfrKod szkołyREGON 14 cyfrowy*
  rodzaj-szkoly0-1Rodzaj szkoły2 cyfryRodzaj placówki szkolnejPole informacyjne, opisujące rodzaj placówki szkolnej
  klasa1Klasado 2 znakówOznaczenie klasy 
3czynniki-stawki 1Kod współczynnika korygującego   
  typ-ucznia0-1Typ ucznia1 duża literaWedług słownika opracowywanego w każdym roku kontraktowym przez płatnika
Obligatoryjne dla medycyny szkolnej.
B - Kapitacja w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - typ szkoły I
C - Kapitacja w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - typ szkoły II
D - Kapitacja w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - typ szkoły IIIA
E - Kapitacja w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - typ szkoły IIIB
F - Kapitacja w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - typ szkoły IIIC
  DPS0-1Czy pacjent przebywa w DPS1 duża litera
T - tak
N - nie
T może wystąpić wyłącznie dla listy lekarskiej
  typ-podopiecznego0-1Typ podopiecznegodo 2 cyfrWedług słownika definiowanego przez płatnika
1 Podopieczny DPSMD 2 Podopieczny DPS
3 Podopieczny DMD
4 Podopieczny DPJ
5 Pacjent jest
 podopiecznym DSS -
6 Pacjent jest
 podopiecznym OSW
7 PO-MON - żołnierz służby zasadniczej MON
8 PO-MS - Funkcjonariusz w służbie kandydackiej (służba zasadnicza) MS
9 PO-MSWiA - Funkcjonariusz w służbie kandydackiej (służba zasadnicza) MSWiA
10 Pacjent jest podopiecznym Pogotowia Opiekuńczego
  zakres-swiadcz0-1Kod zakresu świadczeń w umowie POZ14 znakówPodawany w celu jednoznacznego określenia stawki kapitacyjnej 
 
*   Po ogłoszeniu rejestracji kodu na stronie WWW utworzonej w wyniku wdrożenia normy EN1068 pozycja będzie poprzedzona 6-znakowym identyfikatorem i 3-znakowym identyfikatorem wersji. Szczegółowy opis tych pozycji znajduje się w tekście normy EN1068.

STRUKTURA KOMUNIKATU - ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Założenie techniczne do konstruowania komunikatu:
*   Format daty - YYYY-MM-DD
*   Format daty + czas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss
*   Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
*   Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

Komunikat w sposób szczegółowy opisuje informacje wyszczególnione w treści rozporządzenia. Pozostałe informacje natury technicznej oraz rozliczeniowej definiowane są przez płatników w sposób nienaruszający poniższej struktury we wskazanych poniżej obszarach (szary kolor tła komórek tabeli)
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatu 
  typ1TypCiąg 3 znaków
Typ komunikatu
ZSP - Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
Przyjmuje wartość "ZSP"
  wersja1Nr wersjiDo 8 znakówNumer wersji komunikatu 
1producent 0-1Producent Element zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat 
  nazwa1Nazwa producentaDo 20 znakówNazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe 
  wersja1Wersja oprogramowaniaDo 10 znakówWersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat 
  e-adres0-1Adres elektronicznyDo 40 znakówAdres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu 
1naglowek 1Nagłówek dokumentu Nagłówek dokumentu 
  oddz-nfz1Kod Oddziału NFZ, do którego przesyłany jest komunikatLiczba z przedziału <01..16>Kod Oddziału NFZ, do którego przesyłany jest komunikat 
  kod-real1Kod realizatoraDo 24 znakówKod realizatora nadany przez system SINFZ Oddziału NFZ 
  id-inst0-1Identyfikator instalacjiDo 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu zewnętrznegoPole konieczne do wypełnienia w przypadku uzgodnienia z oddziałem więcej niż jednego miejsca, z którego będą przychodziły dane. Domyślnie pole niewypełnione
  umowa1Nr umowy w systemie informatycznym Oddziału NFZ zawartej pomiędzy realizatorem i tym Oddziałem NFZ, do którego wysyłany jest komunikatDo 24 znakówNr umowy w systemie informatycznym Oddziału NFZ zawartej pomiędzy realizatorem i tym Oddziałem NFZ, do którego wysyłany jest komunikat 
  okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRR 
  okres-typ1Typ1 duża litera
Typ okresu
M -miesiąc
Obecnie zawsze "M"*
  okres-nr1Nr okresu2 cyfry
Numer okresu w roku.
Liczba 1..12
 
  nr-dokumentu1Numer dokumentu w ramach okresu sprawozdawczegoDo 4 cyfr
Jednoznaczny numer dokumentu w ramach okresu
Numeracja dokumentów w ramach okresu rozpoczyna się od 1
Sprawozdanie podstawowe musi mieć inny numer niż jego korekta
  nr-przeslania1Nr kolejnego przesłania dokumentu o danym numerzedo 2 cyfrNr kolejny przesłania dokumentu o danym numerzeJeżeli do NFZ zostanie wysłany dokument o tym samym numerze i wyższym numerze przesłania, to system NFZ powinien zastąpić wcześniejszy dokument bieżącym
  tryb-przesłania1Tryb1 znak
Tryb przesłania komunikatu:
S - sprawozdanie
K - korekta
 
  data-gen1Czas generacji plikuData+CzasCzas generacji pliku 
1swiadczenie 0-nŚwiadczenie zaopatrzenia   
  kod-swiadcz0-1Kod świadczeniado 16 znakówKod świadczenia odnoszący się do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychZgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Niepodawany w przypadku naprawy przedmiotu ortopedycznego. Podawany w przypadku wydawania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych *
2pacjent 1Pacjent Dane pacjenta 
  osoba1Osoba1 duża litera
Osoba, której identyfikator został przypisany do danego świadczenia.
W szczególnych przypadkach - noworodki i dzieci bez nadanego nr PESEL - zamiast pacjenta identyfikuje się opiekuna
P - pacjent
O - opiekun
  rodz-ident1Kod rodzaju identyfikatora osobydo 3 znakówKod rodzaju identyfikatora osobyZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia
  identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL, to 11 znaków
  kod-rodz-dok1Kod rodzaju dokumentu1 znakKod rodzaju dokumentu 
3dane-pers-pacj 1    
  imie1Imiędo 30 znakówImię 
  imie20-1Drugie Imiędo 30 znakówDrugie Imię 
  nazwisko1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko 
  nazwisko20-1Drugi człon nazwiskado 40 znakówDrugi człon nazwiska 
  plec0-1Płeć1 cyfra
Dane statystyczne o pacjencie
- płeć:
0 -płeć
  nieokreślona
1 -mężczyzna
2 - kobieta
9 - nieznana
Wymagana w sytuacjach określonych w treści rozporządzenia. Zgodnie z ISO 5218
*
  data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia 
3dod-upraw 0-1Dane o dodatkowym uprawnieniu Podawane w przypadku, gdy podstawą udzielenia było dodatkowe uprawnienie 
  kod-tytulu1Kod tytułu dodatkowego uprawnieniado 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Podawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi *
  nazwa-dok-upraw0-1Nazwa dokumentu potwierdzającegodo 20 znakówNazwa dokumentu potwierdzającego dodatkowe 
  identyfikator-dok-upraw0-1Dane identyfikujące dokumentdo 30 znakówDane identyfikujące dokument 
2zlecenie 0-1Zlecenie Dane o zleceniuNie występuje w przypadku naprawy przedmiotu ortopedycznego. Podawane w przypadku wydawania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  nr-zlec0-1Identyfikator zleceniado 20 znakówIdentyfikator zleceniaNależy podać, jeśli występuje
  data-zlec1Data zleceniadataData zlecenia 
  rozpoznanie1Kod rodzaju schorzenia3 znakiKod rodzaju schorzeniaWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *
3kom-org-zlec 1Komórka organizacyjna zlecająca Dane komórki zlecającej 
  regon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrpierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia*
  kom-nr1VII część kodu resortowego3 cyfryNumer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcyPodawany, jeżeli został nadany, w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"*
  nr-id-teryt-zlec1Nr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki zlecającej7 cyfrNr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki zlecającej 
3personel-zlec 1Personel zlecający Personel zlecający 
  id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnegodo 2 cyfr
Rodzaj numeru identyfikacyjnego osoby personelu - numeru prawa wykonywania zawodu: 11 - lekarza
12 - dentysty
05 - felczera
 
  id-nr1Nr prawa wykonywania zawodudo 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu 
2kom-org-real 1Komórka organizacyjna udzielająca świadczenia Komórka organizacyjna udzielająca świadczenia 
  regon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia*
  kom-nr1VII część kodu resort.3 cyfryNumer komórki organizacyjnejGdy objęty przez RZOZ. Gdy nieokreślony, podawana wartość [000]*
  nr-id-teryt-real1Nr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki realizującej7 cyfrNr identyfikacyjny z rejestru TERYT dla jednostki realizującej 
  id-kom-Według-platnika1Identyfikator komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeniado 12 cyfrIdentyfikator komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia w bazie danych płatnika 
2dane-rozlicz 1Dane rozliczeniowe   
  zgoda-rodz1Rodzaj dokumentu, na podstawie którego wydawany jest przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy1 znak
Z - Wniosek na zaopatrzenie potwierdzony do realizacji przez OW NFZ
K - Karta zaopatrzenia wydana pacjentowi przez OW NFZ
 
  zgoda -nr1Nr dokumentu, na podstawie którego wydawany jest przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczydo 17 znakówNr zlecenia lub karty nadany przez Oddział Wojewódzki NFZ 
  kod-srodka1Kod środka, naprawy przedmiotudo 8 znakówKod środka, przedmiotu ortopedycznego na zleceniu albo kod naprawy przedmiotu ortopedycznego*
  data-pocz0-1Data początkudataData przyjęcia zlecenia do realizacjiNiepodawane w przypadku naprawy przedmiotu ortopedycznego
  data-konc1Data końcadataData odbioru środka, przedmiotu ortopedycznego bądź data naprawy przedmiotu 
  ilosc-szt1Ilość wydanego środkaliczbaLiczba wydanych przedmiotów ortopedycznych lub środków ortopedycznychW przypadku naprawy zawsze równe 1
  kwota-ref1Kwota refundacji NFZliczba (8,2) Kwota refundacji NFZ 
  doplata-pac1Dopłata pacjentaliczba (8,2) Dopłata pacjenta 
2uprawnienie 1Uprawnienie   
  tytul-upraw1Kod tytułu uprawnieniaDo 3 znakówKod tytułu uprawnieniaZgodnie z tabelą nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia *
 
*   Po ogłoszeniu rejestracji kodu na stronie WWW utworzonej w wyniku wdrożenia normy EN1068 pozycja będzie poprzedzona 6-znakowym identyfikatorem i 3-znakowym identyfikatorem wersji. Szczegółowy opis tych pozycji znajduje się w tekście normy EN1068.

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMUNIKATÓW XML

Założenie budowy komunikatów:
Format daty - YYYY-MM-DD
Format daty + czas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

LISTY OCZEKUJĄCYCH - komunikat przesyłany przez świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatu 
  typ1Typ4 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "KOCZ"
  wersja1Nr wersji komunikatu8 znakówIdentyfikuje wersję formatu komunikatu 
  id-platnika1Identyfikator płatnikado 2 znakówIdentyfikator płatnika, tj. podmiotu lub jego jednostki organizacyjnej, który jest zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznychIdentyfikator zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *
  id-swd1Identyfikator świadczeniodawcydo 24 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy -formalnego nadawcy komunikatu - przydzielony przez płatnikaNadawanie identyfikatora według wewnętrznych procedur płatnika
  data-gen1Data + czas generacjidata i czas
Data i czas, kiedy plik został wygenerowany
RRRR-MM-DD
GG:MM:SS. Jest to data aktualności niniejszego dokumentu, który zbiorczo zawiera dane o dowolnej liczbie list oczekujących. Ta data określa moment wygenerowania dokumentu z systemu świadczeniodawcy
 
1lista 1-nLista oczekujących   
2ident-listyrodzaj-listy1Rodzaj listy1 litera
M= lista dla świadczeń wysokospecjalistycznych kontraktowanych przez MZ,
W= lista dla świadczeń wysokospecjalistycznych kontraktowanych przez NFZ,
S= lista dla świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych
A= lista dla świadczeń specjalistycznych udzielanych nie na oddziale szpitalnym
 
  id-kom-Według-platnika0-1Kod komórki świadczeniodawcy nadany przez podmiot finansującydo 12 cyfrKod komórki świadczeniodawcy nadany przez podmiot finansującyWymagany dla NFZ
  regon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy*
  kom-nr1VII część kodu resort3 cyfryNumer komórki organizacyjnejGdy objęty przez RZOZ. Gdy nieokreślony, podawana wartość [000]
  nr-id-teryt1Nr identyfikacyjny z rejestru TERYT7 cyfrNr identyfikacyjny z rejestru TERYT*
  kod-listy0-1kod świadczenia- w numerze listydo 30 znaków 
Tylko w przypadku listy dla świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych.
Kod świadczenia ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń
2inf-statyst 1    
  lb-oczek1Liczba osób oczekującychliczba do 5 cyfrLiczba osób oczekujących 
  data-oceny-kolejki1Data oceny kolejkidataoceny kolejki 
3sr-czas-oczek 2Czas oczekiwania   
  kod-kategorii1Kod kategorii1 cyfraKod kategorii
Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem finansującym
1 - przypadek pilny
2 - przypadek
   stabilny
  rzeczywisty1średni rzeczywisty czas oczekiwania według kategorii -przypadek pilnyliczba (4, 1) Rzeczywisty średni czas oczekiwania w dniachRzeczywisty średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia
3elem-kol 0-nDane dotyczące oczekujących  Dla rodzajów list "M" i "W"
  numer1numer na liścieliczba (8,0) Numer zarejestrowania na liście 
  data-wpisu1data wpisudata + czasData i godzina dokonania wpisu 
  wpis-imie1imię wpisującegodo 30 znakówImię dokonującego wpisu na listę lub zmieniającego wpis 
  wpis-nazwisko1nazwisko wpisującegodo 40 znakówNazwisko dokonującego wpisu na listę lub zmieniającego wpis 
  wpis-nazwisko20-1nazwisko wpisującego 2 człondo 40 znakówDrugi człon nazwiska dokonującego wpisu na listę 
  rozpoznanie1rozpoznanie5 znakówRozpoznanie lub powód przyjęciaWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *
  data-skreslenia0-1data skreśleniadataData skreślenia z listy oczekujących 
  data-rozp-wykon0-1data rozpoczęcia wykonaniadataData rozpoczęcia wykonania świadczenia 
  kod-przycz-glow0-1kod przyczyny głównej5 znakówKod przyczyny głównej 
  przyczyna-skreslenia0-1Przyczyna skreślenia z listy oczekujących1 cyfraPrzyczyna skreślenia z listy oczekującychZgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia *
3procedura 0-nProcedura medyczna   
  id-proc0-1Identyfikator wykonania proceduryLiczba (3, 0) Unikalny identyfikator liczbowy wykonania procedury w ramach danych jednostkowychDana techniczna potrzebna do funkcjonowania systemów NFZ
  data-wyk-przeszczepu0-1Data wykonania przeszczepudataData wykonania przeszczepu 
  kod-proc1Kod procedurydo 7 znakówKod wykonanej procedury medycznejWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9 CM *
4oczekujący 1Dane o oczekującym   
  osoba1Osoba1 duża literaOsoba, której identyfikator został przypisany do danego świadczenia
W szczególnych przypadkach -noworodki i dzieci bez nadanego nr PESEL - zamiast pacjenta identyfikuje się opiekuna
P - pacjent
O - opiekun
  rodz-ident1Kod rodzaju identyfikatora osobydo 3 znakówKod rodzaju identyfikatora osobyZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia *
  identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL, to 11 znaków
  nr-dz0-1kolejne dziecko1 cyfrakolejne dziecko 
5dane-pers-pacj 1Dane personalne oczekującego   
  imie1Imiędo 30 znakówImię 
  imie20-1Drugie imiędo 30 znakówDrugie imię 
  nazwisko1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko 
  nazwisko20-1Drugi człon nazwiskado 40 znakówDrugi człon nazwiska 
5adres-zamieszk 1Adres zamieszkania Adres zamieszkania 
  ulica1Ulicado 65 znakówUlica 
  nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu 
  nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu 
  kod-poczt1Kod pocztowy5 cyfrKod pocztowy 
  miejscowosc1Miejscowośćdo 56 znakówMiejscowość 
  kraj1Kraj zamieszkania2 literyKraj zamieszkaniaWedług ISO 3166-1-alpha- 2 *
5adres-pobytu 0-1Adres pobytu na terytorium RP Adres pobytu 
  ulica-kraj1Ulica w Polscedo 65 znakówUlica 
  nr-domu-kraj0-1Nr domu w Polscedo 8 znakówNr domu 
  nr-lokalu-kraj0-1Nr lokalu w Polscedo 8 znakówNr lokalu 
  kod-poczt-kraj1Kod pocztowy w Polsce5 cyfrKod pocztowy 
  miejscowosc-kraj1Miejscowość w Polscedo 56 znakówMiejscowość 
  kraj-polska1Kraj zamieszkania2 literyKraj zamieszkaniaWedług ISO 3166-1-alpha- 2 *
5kontakt 1    
  telefon0-1numer telefonudo 40 znakówTelefonNumer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem
  inna-forma-kontaktu0-1Inna forma kontaktudo 50 znakówInna forma kontaktu 
4modyfikacja 1-nWpisanie na listę lub zmiana terminu  Modyfikacja lub pierwszy zapis
  nr-mod1numer modyfikacjiliczba (3,0) Numer modyfikacji danych o osobie1 gdy pierwszy zapis
  data-mod1data modyfikacjidataData zmianyData modyfikacji lub pierwszego zapisu
  nr-tygodnia0-1nr tygodnia w miesiącu planowanym1 cyfraNr tygodnia w planowanym miesiącu przyjęcia 
  kod-kategorii1kod kategoriido 3 znakówZastosowana kategoria, mająca wpływ na wyznaczony terminKategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kody ustalone pomiędzy adresatem komunikatu i świadczeniodawcą
  uzasad-zmiany0-1uzasadnienie zmianydo 40 znakówUzasadnienie zmiany kategorii 
  plan-data-swiadcz1planowana data świadczeniadataPlanowana data rozpoczęcia świadczenia 
 
*   Po ogłoszeniu rejestracji kodu na stronie WWW utworzonej w wyniku wdrożenia normy EN1068 pozycja będzie poprzedzona 6-znakowym identyfikatorem i 3-znakowym identyfikatorem wersji. Szczegółowy opis tych pozycji pozycji znajduje się w tekście normy EN1068.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 

A)   Procedury, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o średnim przewidywanym czasie oczekiwania oraz o łącznej liczbie osób oczekujących na te procedury
 
Klasyfikacja ICD 9Nazwa procedury wg ICD 9 CM
Zakreskod 
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła23.24Leczenie aparatem ortodontycznym
 23.27Leczenie protetyczne
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne87.03, -87.04, 87.41, 87.71, 88.01, 88.02, 88.32, 88.38Tomografia komputerowa
 88.72Echokardiografia
 88.91 - 88.97Rezonans magnetyczny
 92.093Tomografia pozytronowa PET
Zabiegi w zakresie oka12.5Ułatwienie krążenia śródgałkowego (jaskra)
 13.1 - 13.9Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 14.7Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
Zabiegi w zakresie ucha20.95 - 20.99Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego, protezy słuchowej
Zabiegi w zakresie układu 35Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
sercowo-naczyniowego36.0Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 36.1Pomosty dla rewaskularyzacji serca
 37.8 - 37.9Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca i inne zabiegi
 39.8Zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe
 88.55 - 88.57Koronarografia
Zabiegi w zakresie układu trawiennego51.24Laparoskopowa cholecystektomia, laparoskopowa cholecystektomia laserowa
Zabiegi w zakresie układu moczowego59.95Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
Zabiegi w zakresie układu mięśnowo-szkieletowego80.2Artroskopia
 81.0 - 81.09Zabiegi związane z operacjami kręgosłupa (usztywnienie, spondylodeza)
 81.51 - 81.52Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 81.55Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 81.55Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
 
B)   Wykaz programów terapeutycznych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o średnim przewidywanym czasie oczekiwania oraz łącznej liczbie osób oczekujących na leczenie

WYKAZ PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH I ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII

  1.   Leczenie raka piersi docetakselem
  2.   Leczenie raka piersi kapecytabiną
  3.   Leczenie raka piersi trastuzumabem
  4.   Leczenie raka jelita grubego irinotekanem
  5.   Leczenie raka jelita grubego kapecytabiną
  6.   Leczenie glejaków mózgu temozolomidem
  7.   Leczenie raka jajnika topotecanem
  8.   Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (PBS) imatinibem
  9.   Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) imatinibem
  10.  Leczenie chłoniaków złośliwych rytuksymabem
  11.  Leczenie raka jajnika paklitakselem
  12.  Leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem
  13.  Leczenie dystonii mięśniowych toksyną botulinową
  14.  Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego toksyną botulinową
  15.  Leczenie stwardnienia rozsianego glatiramerem
  16.  Leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta
  17.  Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów infliximabem
  18.  Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem
  19.  Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego zapalenia stawów etanerceptem
  20.  Leczenie WZW typu C lub B interferonem alfa pegylowanym
  21.  Chemioterapia wykonywana w warunkach ambulatoryjnych
  22.  Chemioterapia wykonywana w warunkach stacjonarnych

ZAŁĄCZNIK Nr 10 

WZÓR DOKUMENTU BĘDĄCEGO OPISEM RAMOWYM KOMUNIKATU STOSOWANEGO PRZY PRZEKAZYWANIU DANYCH O CZASIE OCZEKIWANIA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMUNIKATÓW XML

Założenie budowy komunikatów:
Format daty - RRRR-MM-DD
Format daty + czas - RRRR-MM-DDThh:mm:ss
Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać znakiem kropki
Wymagane jest jawne przekazanie standardu kodowania znaków. Dopuszczalny system kodowania to UTF-8

LISTY OCZEKUJĄCYCH - komunikat przejściowy na okres 18 m-cy przesyłany przez świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących
 
PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
 ElementAtrybuty     
0komunikat 1Komunikat Element główny komunikatu 
  typ1typ4 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "OCTY"
  wersja1Nr wersji komunikatu3 znakiIdentyfikuje wersję formatu komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
  kod-odb1kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod odbiorcy komunikatuZgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia
  kod-swd1kod nadawcydo 24 znakówKod świadczeniodawcy nadany przez odbiorcę 
  data-gen1data + czas generacjidata i czas
Data i czas, kiedy plik został wygenerowany
RRRR-MM-DD
GG:MM:SS. Jest to data aktualności niniejszego dokumentu, który zbiorczo zawiera dane o dowolnej liczbie list oczekujących. Ta data określa moment wygenerowania raportu z danymi w systemie świadczeniodawcy
 
1ident-swd 1Identyfikator świadczeniodawcy   
  typ-ident1Typ identyfikatora1 cyfraTyp identyfikatora
1 - nr księgi rejestrowej
2 - pierwsze 9 cyfr numeru REGON
(o ile nie nadano nr księgi rejestrowej)
  ident1Identyfikatordo 11 znakówIdentyfikator 
2ident-kolejki 2Identyfikator kolejki oczekujących   
  kod-tech-kom0-1Kod techniczny komórkiliczba (12, 0) Kod techniczny komórki świadczeniodawcy nadany przez podmiot finansującyObowiązkowy dla NFZ
  nr-kom1VII część kodu resortowego3 cyfryVII część kodu resortowego komórki organizacyjnej 
  teryt-kom1Kod terytorialny7 cyfrKod terytorialny według lokalizacji komórki organizacyjnej 
  kod-swiadczenia0-1Kod świadczeniado 16 znakówKod świadczenia określony pomiędzy świadczeniodawcą i podmiotem finansującym świadczenia ze środków publicznychWystępuje obligatoryjnie, o ile kolejka dotyczy świadczenia będącego procedurą bądź programem terapeutycznym ujętym w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Nie występuje dla innych świadczeń
3param-kolejki 2Informacje szczegółowe dla danej kolejki i kategorii Liczba oczekujących i średnie czasy oczekiwania określone dla danej kategorii przypadków i danej komórki organizacyjnej świadczeniodawcyInformacje szczegółowe - dla kryteriów medycznych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia
  kod-kategorii1KategoriaLiczba(1,0)Kod kategorii
Według słownika:
1 - przypadek stabilny
2 - przypadek pilny
  lb-oczek1Liczba osób oczekującychliczba (5,0)
Liczba osób oczekujących - przypadki zaklasyfikowane do kategorii o kodzie określonym przez atrybut
kod-kategorii
 
  sr-rzecz-czas-oczek1Średni rzeczywisty czas oczekiwania wyrażony w dniachliczba (6,2)
Średni rzeczywisty czas oczekiwania - przypadki zaklasyfikowane do kategorii o kodzie określonym przez atrybut
kod-kategorii
Średni rzeczywisty czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.
  sr-przewid-czas-oczek1Średni przewidywany czas oczekiwania wyrażony w dniachliczba (6,2)
Średni przewidywany czas oczekiwania - przypadki zaklasyfikowane do kategorii o kodzie określonym przez atrybut
kod-kategorii
Średni przewidywany czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia
Vademecum Głównego Księgowego – dostęp ON–LINE + CD
VGK to informacje z zakresu: prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa Unii Europejskiej.