Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Ulga podatkowa:


Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia kwoty zapłaconego podatku

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2002 r.)


Na podstawie art. 35h ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym,
  2)   zakres i szczegółowe zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegających temu nadzorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy,
  3)   szczegółowe zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry i na automatach,
  4)   tryb dokonywania i zakres zgłoszeń związanych z wykonywaniem działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu,
  5)   szczegółowe zasady i tryb nakładania zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń,
  6)   zakres i szczegółowe zasady urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu,
  7)   szczegółowe zasady sprawowania stałego nadzoru, a także kontroli doraźnych i okresowych,
  8)   szczegółowe zasady i tryb pobierania próbek wyrobów,
  9)   tryb niszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatności do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia,
  10)  szczegółowe zasady i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym,
  11)  wzory upoważnień pracownika szczególnego nadzoru podatkowego,
  12)  rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, a także szczegółowe zasady jej przygotowania i prowadzenia.

§ 2. Czynności kontrolne w ramach szczególnego nadzoru podatkowego są wykonywane przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie upoważnień, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 3. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:
  1)   podmiot - rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność podlegającą szczególnemu nadzorowi podatkowemu,
  2)   wyrób - rozumie się wyrób gotowy luzem lub w opakowaniach jednostkowych, półprodukt w toku produkcji, półfabrykat, produkt uboczny lub odpadowy, a także surowiec,
  3)   przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu przesłana do odbiorcy rurociągiem.

Rozdział 2

Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym

§ 4. 1. Szczególnym nadzorem podatkowym są objęte następujące wyroby akcyzowe:
  1)   spirytus własnej produkcji oraz nabyty, jeżeli w cenie jego nabycia nie jest zawarty podatek akcyzowy obliczony według najwyższej stawki ustalonej dla tego spirytusu,
  2)   wyroby spirytusowe, piwo, wyroby winiarskie i inne napoje alkoholowe przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym,
  3)   wyroby, w odniesieniu do których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony obowiązek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy,
  4)   oleje opałowe i napędowe, w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika, których dodatek określają odrębne przepisy.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do:
  1)   spirytusu skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, do którego dodano czysty fiolet krystaliczny w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, jeżeli został od niego uiszczony należny podatek akcyzowy,
  2)   denaturatu,
  3)   spirytusu posiarczynowego, chyba że jest przerabiany albo zużywany łącznie ze spirytusem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
  4)   spirytusu odwodnionego skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15%.

Rozdział 3

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do spirytusu

§ 5. Urządzenia służące do wytwarzania, wydzielania z innego wytworu, oczyszczania i odwadniania spirytusu powinny zapewnić dokonanie pomiaru ilości uzyskanego spirytusu.

§ 6. 1. W gorzelniach przemysłowych, rektyfikacjach, zakładach odwadniania spirytusu i wytwórniach wódek jest sprawowany stały nadzór.
2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może wprowadzić stały nadzór w podmiotach niewymienionych w ust. 1, jeżeli przerabiają, zużywają lub magazynują ilości przekraczające 20.000 dm3 100% spirytusu rocznie.

§ 7. 1. Wytwarzanie, wydzielanie z innego wytworu, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu może odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
2. Podmiot jest obowiązany przesłać urzędowi kontroli skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym wytwarzaniem, wydzielaniem, oczyszczaniem lub odwadnianiem spirytusu pisemne zgłoszenie, podając:
  1)   ilość i rodzaj surowców lub innych produktów, z których spirytus ma być wytworzony lub odzyskany,
  2)   miejsce i czas trwania czynności,
  3)   przewidywaną ilość spirytusu oraz sposób ustalenia tej ilości.
3. Podmiot, w którym jest sprawowany stały nadzór, zawiadamia o czynnościach, o których mowa w ust. 1, komórkę tego nadzoru na dzień przed rozpoczęciem tych czynności.
4. Przy czynnościach, o których mowa w ust. 1, obecność pracownika szczególnego nadzoru podatkowego nie jest wymagana, jeżeli zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę, zbiorniki i pojemniki wykluczają dostęp do spirytusu lub jego par przed ustaleniem ilości uzyskanego spirytusu.
5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do jednostek naukowo-badawczych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych laboratoriów naukowo-badawczych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego spirytusu nie przekracza 300 dm3 100%.
6. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do gorzelni, w której wytwarza się spirytus surowy w wyniku destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwanej dalej "gorzelnią rolniczą".

§ 8. 1. Skażanie spirytusu, na podstawie odrębnych przepisów, odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności skażenia sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje urząd kontroli skarbowej, a jeżeli spirytus skażony ma być wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach.
2. Podmiot, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przesyła urzędowi kontroli skarbowej co najmniej na 3 dni, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym skażaniem spirytusu, pisemne zgłoszenie zawierające następujące dane:
  1)   datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania,
  2)   ilość dm3 100% spirytusu przeznaczonego do skażania oraz nazwy przewidzianych środków skażających,
  3)   stwierdzenie, że środki skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie pracownika szczególnego nadzoru podatkowego obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.
4. Jeżeli skażanie spirytusu odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podmiot dokonuje jednorazowo przed pierwszym skażaniem.
5. Na naczyniach, w których jest przechowywany spirytus oraz środki skażające, powinny być umieszczone napisy wskazujące rodzaj spirytusu oraz nazwy środków skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki - także ich numery oraz tary.

§ 9. 1. Przechowywanie spirytusu, z wyjątkiem spirytusu skażonego, powinno odbywać się tylko w urzędowo zabezpieczonym magazynie lub naczyniach, a wydanie tego spirytusu do przerobu lub zużycia - powinno następować w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. Podmiot zawiadamia urząd kontroli skarbowej co najmniej na 3 dni przed zamierzonym pobraniem spirytusu z magazynu, podając rodzaj i ilości spirytusu, jakie zamierza zużyć lub przerobić.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio § 8 ust. 3 i 4.

§ 10. 1. Do każdej przesyłki spirytusu, wyrobów spirytusowych luzem lub ich półproduktów należy dołączyć dokument przewozu "WzS" - wydanie spirytusu (półproduktu) na zewnątrz, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. W przypadku przesyłki spirytusu skażonego do dokumentu przewozu "WzS" dołącza się kopię protokołu skażenia spirytusu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2. Z czynności przyjęcia przesyłki spirytusu, wyrobów spirytusowych luzem lub ich półproduktów sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia "PzS" - przyjęcie spirytusu (półproduktu) z zewnątrz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Przy przesyłce spirytusu, wyrobów spirytusowych luzem lub ich półproduktów stosuje się odpowiednio § 54-58.

§ 11. 1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia spirytusu prowadzi księgi kontroli:
  1)   obrotu spirytusem i jego skażenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  2)   przerobu spirytusu na ocet - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. W razie otrzymywania spirytusu powstałego w wyniku oczyszczania podmiot prowadzi księgę kontroli spirytusu powrotnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, wydzielania z innego wytworu, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu spirytusu oraz wytwarzania i rozlewu wyrobów spirytusowych prowadzi odpowiednio księgi kontroli:
  1)   obrotu spirytusami w magazynie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia,
  2)   rektyfikacji i odwadniania spirytusu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia,
  3)   produkcji i rozlewu wódek - według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do wytwarzania spirytusu w gorzelniach rolniczych.

§ 12. 1. W gorzelni rolniczej stosuje się system zamkniętego magazynu.
2. System zamkniętego magazynu polega na:
  1)   nałożeniu zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, na urządzenia produkcyjne i magazynowe spirytusu, w celu wyeliminowania dostępu do spirytusu i jego par oraz flegmy spirytusowej,
  2)   określaniu dziennej ilości wyprodukowanego spirytusu na podstawie wskazań licznika objętościowego urządzenia (przyrządu) pomiarowego,
  3)   wydawaniu spirytusu z magazynu oraz napełnianiu spirytusem naczyń służących do transportu tylko w obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 13. W gorzelni rolniczej rozchód spirytusu z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w ewidencji, określającą ostateczną wielkość produkcji spirytusu.

§ 14. 1. Pierwsza destylacja spirytusu po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię rolniczą może odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, który sprawdza szczelność aparatury, przewodów i zbiornika magazynowego spirytusu.
2. Za rozpoczęcie produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.
3. Gorzelnia rolnicza przesyła do urzędu kontroli skarbowej, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem produkcji spirytusu, zgłoszenie o zamierzonej produkcji spirytusu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia.
4. Zmiany w produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej, wynikające ze zmian ilości zacierów w czasie procesu fermentacji, jak również zmian surowców, wymagają ponownego zgłoszenia o zamierzonej produkcji spirytusu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przebieg produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej należy odnotowywać w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia. W księdze tej odnotowuje się też zmiany w produkcji spirytusu niewymagające ponownego zgłoszenia zamierzonej produkcji spirytusu oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia przelewowego w szafce stągwi oraz posadzki pomieszczeń magazynowych spirytusu.

§ 15. Urządzenia, w tym aparatura gorzelni rolniczej, na które nałożono zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nie mogą być używane do innych celów niż produkcja spirytusu.

§ 16. Otwarcie i badanie urządzenia pomiarowego w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego odnotowują w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamieszczając informację o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1. Zdjęcie i nałożenie tych zabezpieczeń na urządzenia pomiarowe odnotowuje się również w spisie zabezpieczeń urzędowych, o którym mowa w § 42 ust. 4.

§ 17. 1. Podmiot jest obowiązany niezwłocznie powiadomić urząd kontroli skarbowej o każdym przypadku zacięcia się licznika urządzenia pomiarowego albo nieszczelności aparatury, przewodów i urządzeń, jak również przelania się spirytusu do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelania się spirytusu ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni rolniczej, oraz odnotować to zdarzenie w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika urządzenia pomiarowego.
2. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego przeprowadzają szczegółowe badania przyczyn zdarzeń, o których mowa w ust. 1, a po usunięciu usterek nakładają ponownie zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, sporządzają z tych czynności protokół i dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu adnotacji o przyczynach powstania usterek.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w razie wycieku spirytusu spowodowanego awarią urządzeń lub klęską żywiołową, przy czym podmiot jest obowiązany natychmiast przerwać odpęd spirytusu i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.

§ 18. 1. Każda ilość spirytusu wydawana z magazynu gorzelni rolniczej powinna być zapisana w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu. Przepisy § 10 ust. 1 oraz § 54 i 55 stosuje się odpowiednio.
2. Stan spirytusu stwierdzony w magazynie przed i po jego wydaniu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego wpisują do księgi rewizyjnej magazynu spirytusu, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.
3. Z czynności związanych z nalewem spirytusu do naczyń służących do transportu sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia.
4. W przypadku skażania spirytusu w gorzelni rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 19. W gorzelni rolniczej przeprowadza się roczne i doraźne kontrole obrachunkowe, o których mowa w § 48 ust. 1. Kontrole obrachunkowe doraźne obejmujące kolejne okresy produkcji są przeprowadzane w terminie trzymiesięcznym, licząc od dnia zakończenia produkcji.

Rozdział 4

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do piwa

§ 20. 1. Podmiot jest obowiązany co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego przesłać urzędowi kontroli skarbowej wykaz terminów warek piwa na następny okres.
2. Zmiany w ustalonym wykazie, o którym mowa w ust. 1, powinny być odnotowane w odpisie tego wykazu oraz niezwłocznie zgłoszone urzędowi kontroli skarbowej.

§ 21. Podmiot jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa i zmian w objętości brzeczki piwnej oraz rozlewu i obrotu piwem w:
  1)   dokumencie przebiegu gotowania warki, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia,
  2)   księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 22. Przy przesyłce piwa luzem stosuje się odpowiednio § 54-58, z tym że dokument przewozu powinien zawierać następujące dane:
  1)   rodzaj lub asortyment piwa,
  2)   ilości, rodzaje i pojemności naczyń służących do transportu,
  3)   ogólną objętość piwa.

§ 23. Podmiot zgłasza urzędowi kontroli skarbowej przyjęcie piwa zwróconego w wyniku reklamacji - w terminie 3 dni od jego przyjęcia.

Rozdział 5

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do wyrobów winiarskich i innych napojów alkoholowych

§ 24. 1. W zakresie wykonania obowiązku określonego w § 29 ust. 1 w podmiotach wytwarzających wyroby winiarskie sprawuje się stały nadzór.
2. Podmiot jest obowiązany przesłać urzędowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru, zgłoszenie procesów technologicznych lub wykaz terminów procesów produkcyjnych - co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych procesów.
3. Zmiany w zgłoszeniu lub wykazie, o których mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie wykazu i niezwłocznie zgłasza urzędowi kontroli skarbowej lub komórce stałego nadzoru.
4. Zgłoszenie lub wykaz, o których mowa w ust. 2, powinny uwzględniać następujące dane:
  1)   określenie wyrobu winiarskiego, który ma być produkowany,
  2)   datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania, w tym nastawu, kupażu, przekazania wina z magazynu do przerobu,
  3)   ilość i rodzaj surowców oraz dodatków użytych do produkcji,
  4)   numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja,
  5)   datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobu po ukończeniu fermentacji,
  6)   ilość i rodzaj wyrobu podlegającego dosładzaniu, doprawianiu, alkoholizowaniu oraz kupażowaniu, a także datę tych czynności.

§ 25. Czynności produkcyjne w zakresie nastawu fermentacyjnego oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a także rozlewu tych wyrobów odnotowuje się w następujących dokumentach:
  1)   metryczce nastawu, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia,
  2)   karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego albo napoju alkoholowego, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia,
  3)   księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 26. Przy przesyłce wyrobu winiarskiego luzem stosuje się odpowiednio § 54-58, z tym że dokument przewozu powinien zawierać następujące dane:
  1)   rodzaj lub nazwę wyrobu winiarskiego,
  2)   wagę netto, ciężar właściwy i objętość,
  3)   zawartość lub stężenie alkoholu etylowego.

§ 27. Podmiot zgłasza urzędowi kontroli skarbowej przyjęcie wyrobów winiarskich zwróconych w wyniku reklamacji - w terminie 3 dni od ich przyjęcia.

§ 28. Przepisy § 24-27 stosuje się odpowiednio do innych napojów alkoholowych niezaliczonych do wyrobów spirytusowych i piwa.

Rozdział 6

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

§ 29. 1. W podmiotach wytwarzających wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy, zwanymi dalej "znakami akcyzy", jest sprawowany - w zakresie wykonywania tego obowiązku - stały nadzór. Jeżeli czynności oznaczania wyrobów w tych podmiotach są dokonywane nieregularnie (niecodziennie), urząd kontroli skarbowej może odstąpić od sprawowania stałego nadzoru.
2. Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 33.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wyrobów:
  1)   od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej,
  2)   importowanych, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.
4. Podmiot, z zastrzeżeniem ust. 3, jest obowiązany przesłać urzędowi kontroli skarbowej co najmniej na 3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrobów, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym oznaczaniem, pisemne zgłoszenie, podając ilość i rodzaj wyrobów, rodzaj opakowań jednostkowych oraz miejsce przeprowadzenia tych czynności.
5. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może wprowadzić stały nadzór, w zakresie oznaczania wyrobów znakami akcyzy, w podmiocie dokonującym ich pakowania, przepakowywania, rozważania i rozlewania oraz ponownego rozważania i rozlewania.

§ 30. W przypadkach gdy zamierzone oznaczanie wyrobów znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przesyła go do urzędu kontroli skarbowej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu sprawdzenia i potwierdzenia stanu wyrobów objętych spisem.

§ 31. 1. Prowadzone przez podmiot raporty dzienne, a w przypadku pracy podmiotu w systemie zmianowym - raporty zmianowe ze zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy w podmiotach, w których jest sprawowany stały nadzór, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W razie stwierdzenia wystąpienia wad fizycznych znaków akcyzy posiadanych przez podmiot, sporządza on protokół określający ilość i rodzaj wadliwych znaków, a także występujące wady. W podmiotach, w których jest sprawowany stały nadzór, protokół podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 32. 1. W przypadku wprowadzenia, na podstawie odrębnych przepisów, kasowania znaków akcyzy, podmiot jest obowiązany przesłać urzędowi kontroli skarbowej co najmniej na 3 dni przed zamierzonym kasowaniem, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym kasowaniem, pisemne zgłoszenie tej czynności.
2. Kasowanie znaków akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem § 33. Z czynności kasowania znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy kasowaniu pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 33. Jeżeli podmiot dokonał zgłoszeń, o których mowa w § 29 ust. 4 lub § 32 ust. 1, a pracownik szczególnego nadzoru podatkowego nie przybył w terminie 2 dni od wskazanej przez podmiot daty, zamierzonych czynności podmiot dokonuje pod jego nieobecność, sporządzając protokół, który przesyła do urzędu kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od wykonania tych czynności.

Rozdział 7

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do oleju opałowego i napędowego

§ 34. 1. Na każdą przesyłkę oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, podmiot dokonujący odprawy przesyłki wystawia w dwóch egzemplarzach atest, z których jeden dołącza do dokumentu przewozu. Atest powinien zawierać następujące dane:
  1)   nazwę, adres podmiotu, numer atestu oraz datę jego wystawienia,
  2)   imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu wystawiającego atest,
  3)   nazwę i adres odbiorcy,
  4)   stwierdzoną przez podmiot ilość oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, oraz rodzaj i numery naczyń użytych do jego przewozu,
  5)   zawartość nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika dodanego do oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, w mg/l oleju.
2. Atest, o którym mowa w ust. 1, jest odnotowywany w prowadzonym przez podmiot rejestrze wydanych atestów.
3. Do przesyłek oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, nie stosuje się § 53-59.

§ 35. 1. Oleje opałowe i napędowe, będące przedmiotem obrotu handlowego, są badane w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika.
2. Pobieranie próbek do badania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w § 50.
3. Badanie próbek jest dokonywane przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego lub - na wniosek urzędu kontroli skarbowej albo podmiotu - przez laboratorium upoważnionej jednostki właściwej dla tego rodzaju analiz.
4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 51; druga próbka oleju jest przechowywana przez urząd kontroli skarbowej, a trzecia - w podmiocie.
5. Z czynności badania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot.

Rozdział 8

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry i na automatach, tam gdzie się one znajdują

§ 36. 1. W kasynach gry jest sprawowany stały nadzór.
2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może wprowadzić stały nadzór w salonach gier na automatach.

§ 37. 1. Stoły do gier i automaty do gier powinny zapewniać dokonanie obliczenia rezultatów gier.
2. W kasynach gry zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, są nakładane na:
  1)   stoły do gier - równocześnie z ich otwarciem lub po ich zamknięciu,
  2)   automaty do gier - przed rozpoczęciem gier lub po ich zakończeniu.
3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru w salonach gier na automatach stosuje się odpowiednio ust. 2 pkt 2.

§ 38. 1. W kasynach gry otwarcie i zamknięcie stołów do gier, obliczanie rezultatów gier, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi dokonywanymi między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami do gier mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W kasynach gry podmiot:
  1)   sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje komórce stałego nadzoru,
  2)   prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia.
3. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
4. W kasynach gry pracownik szczególnego nadzoru podatkowego podpisuje również sporządzone przez podmiot:
  1)   raporty dzienne kasy,
  2)   dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych dokonywanych między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami do gier,
  3)   dokumenty rejestrujące odczyty liczników zamontowanych na urządzeniach do gier,
  4)   bilans żetonów,
  5)   zestawienie rezultatów gier, z wyodrębnieniem poszczególnych stołów, automatów i urządzeń realizujących wygrane zakumulowane.

§ 39. 1. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, otwarcie i zamknięcie dostępu do liczników automatów do gier oraz obliczanie rezultatów gier na automatach, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi między kasą a automatami do gier mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W salonach gier na automatach podmiot:
  1)   sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezultatów gier według wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie przesyła urzędowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru,
  2)   prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na automatach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia.
3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
4. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, pracownik szczególnego nadzoru podatkowego podpisuje również sporządzane przez podmiot:
  1)   dokumenty rejestrujące wskazania liczników automatów do gier na koniec dnia,
  2)   dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych między kasą a automatami do gier,
  3)   bilans żetonów,
  4)   raport dzienny kasy i zestawienia rezultatów, z wyodrębnieniem każdego automatu do gier i urządzeń realizujących wygrane zakumulowane.

§ 40. 1. W przypadku awarii lub przerwy w użytkowaniu urządzenia do gry, podmiot jest obowiązany, najpóźniej w dniu następnym po zdarzeniu, zgłosić ten fakt urzędowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru.
2. Podmiot jest obowiązany przesłać urzędowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru, zgłoszenie o zamiarze ponownego włączenia do użytkowania urządzenia do gry, o którym mowa w ust. 1 - najpóźniej na dzień przed jego włączeniem.

§ 41. Na wyłączone z użytkowania urządzenia do gier pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego nakładają zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 9

Nakładanie zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń

§ 42. 1. Jako zabezpieczenia urzędowe:
  1)   pomieszczeń, urządzeń, aparatów, zbiorników, rurociągów, naczyń, próbek - stosuje się nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków urzędowych w celu uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia stanu zabezpieczenia urzędowego,
  2)   ksiąg i dokumentów - stosuje się ich opieczętowanie w celu urzędowego uwierzytelnienia.
2. Plomby ołowiane bądź z innych materiałów plastycznych, pieczęcie lub inne znaki urzędowe są nakładane bezpośrednio lub z użyciem cięgien spinających: szpagatu z drucikiem, drutu lub żyłki syntetycznej z nawiniętą na nie spiralą metalową lub podobnym dwuskładnikowym elementem.
3. Na plombach, pieczęciach lub innych znakach urzędowych umieszcza się znaki odcisków, którymi są wizerunek godła państwa oraz ustalone oznaczenia literowe, cyfrowe bądź symbole.
4. Nałożenie zabezpieczeń urzędowych oraz ich zdjęcie, z zastrzeżeniem § 54 ust. 2, odnotowuje się w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabezpieczeń urzędowych, prowadzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia, który opieczętowuje urząd kontroli skarbowej.
5. Znaki odcisków, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się również w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabezpieczeń urzędowych.

Rozdział 10

Zasady urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu

§ 43. 1. W celu przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiot jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności, podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu, przesłać do urzędu kontroli skarbowej zgłoszenie rozpoczęcia lub wznowienia działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu, sporządzone w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia. Do zgłoszenia rozpoczęcia działalności dołącza się:
  1)   szkic sytuacyjny, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz, nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, przyrządów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność,
  2)   wykaz przyrządów pomiarowych, z podaniem ich przeznaczenia i numeracji oraz zakresu pomiarowego,
  3)   opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry i salonów gier na automatach - instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier,
  4)   wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym,
  5)   kopię koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji.
2. W czasie urzędowego sprawdzenia pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego sprawdzają prawidłowość:
  1)   oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu:
a)  pomieszczeń - odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,
b)  urządzeń, aparatów oraz przyrządów - numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów - również napisami określającymi ich zakres pomiarowy,
c)  naczyń służących do transportu wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym - numerami, tarą lub pojemnością oraz nazwą podmiotu lub jej skrótem,
  2)   zalegalizowania przyrządów pomiarowych, objętych obowiązkiem legalizacji,
  3)   zaopatrzenia zbiorników w urządzenia umożliwiające określenie ilości znajdujących się w nich cieczy.

§ 44. 1. Urzędowe sprawdzenie podmiotu przeprowadzają pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego w obecności przedstawiciela podmiotu.
2. W czasie urzędowego sprawdzenia w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego badają stan techniczny aparatu destylacyjnego oraz sprawdzają i włączają urządzenie pomiarowe do określania ilości spirytusu.
3. Z czynności badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia.
4. Z czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 2 i § 43 ust. 2, sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół wraz ze zgłoszeniem i dołączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne podmiotu.
5. W przypadku ustalenia, że podmiot zapewnił warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej zatwierdza akta weryfikacyjne podmiotu. Jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych pozostaje w urzędzie kontroli skarbowej, a drugi otrzymuje podmiot.
6. Podczas urzędowego sprawdzenia podmiotu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego nakładają w razie potrzeby zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1, w celu skutecznego wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
7. W przypadku stwierdzenia braku warunków i środków do przeprowadzenia czynności związanych z urzędowym sprawdzeniem podmiotu lub do wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wyznacza termin ponownego przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

§ 45. 1. Podmiot zawiadamia urząd kontroli skarbowej o wprowadzonych zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowego sprawdzenia, co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia tych zmian.
2. W zakresie wprowadzonych zmian jest przeprowadzane dodatkowe urzędowe sprawdzenie, do którego stosuje się odpowiednio § 44.

§ 46. 1. Urzędowego sprawdzenia pomieszczeń i urządzeń, z zastrzeżeniem ust. 3, nie przeprowadza się w podmiotach, które:
  1)   nie wytwarzają lub nie pakują, nie przepakowują albo nie rozlewają wyrobów, w odniesieniu do których jest wykonywany na podstawie odrębnych przepisów obowiązek oznaczania znakami akcyzy,
  2)   są jednostką naukowo-badawczą, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą lub przerabiającą w ciągu roku do 3.000 dm3 100% spirytusu w stanie nieskażonym oraz do 20.000 dm3 100% spirytusu w stanie skażonym,
  3)   przerabiają, zużywają lub dokonują obrotu spirytusem w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1.000 dm3 100% spirytusu w stanie nieskażonym oraz 3.000 dm3 100% spirytusu skażonego, chyba że dyrektor urzędu kontroli skarbowej, ze względu na warunki i rodzaj prowadzonej przez podmiot działalności, uzna za uzasadnione przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia,
  4)   wytwarzają, eksportują, importują lub dokonują obrotu olejem opałowym lub napędowym.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3 są obowiązane na 3 dni przed zamierzonym zużyciem lub przerobem spirytusu powiadomić o tym urząd kontroli skarbowej, podając równocześnie, jaki rodzaj spirytusu, do jakich celów i według jakich norm - o ile te normy zostały określone, ma być używany.
3. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego zużycia, przerobu lub obrotu spirytusem, określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, wymaga dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 43 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przekroczenia.

Rozdział 11

Sprawowanie stałego nadzoru oraz kontrole doraźne i okresowe

§ 47. 1. Kontrola w ramach szczególnego nadzoru podatkowego jest wykonywana przez:
  1)   każdorazowe bezpośrednie uczestniczenie pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w czynnościach związanych z działalnością objętą szczególnym nadzorem podatkowym,
  2)   dokonywanie okresowo lub doraźnie kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji,
  3)   badanie próbek wyrobów.
2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane również w ramach sprawowania stałego nadzoru w podmiocie; regulamin pracy komórki stałego nadzoru dla danego podmiotu ustala dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
3. W przypadku wprowadzenia w podmiocie przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej stałego nadzoru, dyrektor urzędu kontroli skarbowej zawiadamia o tym podmiot na 14 dni przed wprowadzeniem tego nadzoru.

§ 48. 1. Okresowe kontrole obrachunkowe zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne. Za okresy krótsze niż rok mogą być przeprowadzane kontrole obrachunkowe doraźne.
2. Kontrole obrachunkowe roczne przeprowadza się nie później niż w okresie roku następnego po roku objętym kontrolą.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podmiotów, w których nie przeprowadza się urzędowego sprawdzenia pomieszczeń i urządzeń.
4. Zapasy wyrobów stwierdzone podczas kontroli obrachunkowych są porównywane ze stanem ewidencyjnym i podlegają zapisaniu w ewidencji. Ustalone w wyniku kontroli obrachunkowych ubytki wyrobów porównuje się z ich dopuszczalnymi ubytkami.
5. Podmioty, w których jest sprawowany stały nadzór, mogą we własnym zakresie przeprowadzać obrachunki zapasów i obrotów wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy za okresy dowolne - krótsze niż rok, zawiadamiając o tym komórkę stałego nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem obrachunku.

§ 49. 1. Podstawą kontroli, w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, jest prowadzona przez dany podmiot ewidencja księgowa i dokumentacja związana z produkcją, przerobem, zużyciem, magazynowaniem oraz obrotem wyrobami bądź ze stosowaniem znaków akcyzy.
2. Ewidencja i dokumentacja, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami, oraz stanów zapasów wyrobów przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.
3. Wpisów do ksiąg i dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w księgach lub dokumentach dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce "uwagi".
4. Podmiot dokonuje ostatniego dnia każdego miesiąca zamknięcia ksiąg i sporządza podsumowanie miesięczne.
5. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia ksiąg według stanu na ostatni dzień roku i ustala, z wyjątkiem gorzelni rolniczej, rzeczywisty stan zapasów na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.
6. Jeżeli przepisy rozporządzenia przewidują obowiązek prowadzenia przez podmiot ksiąg bądź dokumentacji według ustalonych wzorów, powinny one być zarejestrowane i opieczętowane przez urząd kontroli skarbowej, a poszczególne karty ksiąg - kolejno ponumerowane.
7. Wpisów do ksiąg i dokumentów służących do ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu wyrobów oraz obrotu i zużycia znaków akcyzy dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.
8. W przypadku prowadzenia przy użyciu komputera ksiąg i dokumentacji, o których mowa w ust. 6, mogą one być prowadzone na odrębnych kartach dostosowanych do wpisów dokonywanych w urządzeniach drukujących, z zachowaniem wymogów, o których mowa w ust. 2, 3 i 6.
9. Urząd kontroli skarbowej może opieczętować również prowadzone przez podmiot księgi i dokumentacje lub ich części zawierające dane i informacje, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 12

Pobieranie próbek wyrobów

§ 50. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego pobierają próbki wyrobów w obecności przedstawiciela podmiotu w trzech jednakowych ilościach i w sposób określony w Polskich Normach.
2. Z czynności pobrania próbki wyrobów sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach. Protokół powinien zawierać następujące dane:
  1)   datę i miejsce pobrania próbki,
  2)   imiona i nazwiska osób pobierających próbkę oraz przedstawiciela podmiotu,
  3)   rodzaj, ilość wyrobu oraz numery pojemników (opakowań) lub partii, z których pobrano próbkę,
  4)   zastosowany środek konserwujący lub skażający,
  5)   sposób zabezpieczenia próbki.
3. Próbki wyrobów podlegają urzędowemu zabezpieczeniu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1.

§ 51. Urząd kontroli skarbowej może przesłać pobraną próbkę wyrobu wraz z kopią protokołu jej pobrania do laboratorium upoważnionej jednostki właściwej dla danego rodzaju analiz - w celu jej zbadania.

Rozdział 13

Niszczenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym

§ 52. 1. Niszczenie wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Podmiot zgłasza urzędowi kontroli skarbowej wyroby, o których mowa w ust. 1, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym zniszczeniem.
3. Podmiot sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia wyrobów, o których mowa w ust. 1, zawierający ocenę zasadności zniszczenia. Protokół podpisują: przedstawiciel podmiotu i pracownik szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli podmiot dokonał zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, a pracownik szczególnego nadzoru podatkowego nie przybył w terminie 2 dni od wskazanej przez podmiot daty, zamierzonego zniszczenia podmiot dokonuje pod jego nieobecność, sporządzając z tej czynności protokół, który przesyła do urzędu kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od wykonania tej czynności.

Rozdział 14

Przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie i przewożenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym

§ 53. 1. Wyroby zapakowane lub rozlane do opakowań jednostkowych powinny być przekazane do magazynu wyrobów gotowych w dniu zakończenia zmiany produkcyjnej i niezwłocznie zewidencjonowane we właściwych dokumentach lub ewidencji magazynowej.
2. Wyroby w opakowaniach jednostkowych powinny być oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
3. W magazynie wyrobów gotowych opakowania jednostkowe z wyrobami powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie nastręczało trudności.

§ 54. 1. Podmiot zgłasza urzędowi kontroli skarbowej zamiar odprawienia przesyłki wyrobu luzem co najmniej na 3 dni przed terminem tej czynności, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzoną odprawą.
2. Odprawa przesyłki, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem § 58. Napełnione naczynia służące do transportu powinny być urzędowo zabezpieczone, a rodzaj i liczbę zabezpieczeń oraz ich cechy należy odnotować w dokumencie przewozu, sporządzonym z co najmniej dwiema kopiami, z których jedną zatrzymuje podmiot.
3. Dokument przewozu, o którym mowa w ust. 2, powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w § 10 ust. 1, § 22, § 26 i § 28.
4. Dokumenty przewozu oraz ich kopie powinny być ponumerowane i opieczętowane przez urząd kontroli skarbowej.
5. Przy przewozie przesyłki publicznymi środkami transportu dokument przewozu dołącza się do listu przewozowego, a w razie przewozu przesyłki innymi środkami transportu dokument przewozu wręcza się osobie odpowiedzialnej za przesyłkę.
6. Kopię dokumentu przewozu podmiot przesyła nie później niż w ciągu 3 dni do urzędu kontroli skarbowej właściwego miejscowo dla odbiorcy przesyłki, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie będącym odbiorcą przesyłki - do komórki tego nadzoru. Kopia dokumentu przewozu może być również doręczona przez posłańca za pokwitowaniem.
7. Kopię dokumentu przewozu, po sprawdzeniu zgodności z jego oryginałem, urząd kontroli skarbowej lub komórka stałego nadzoru zwraca podmiotowi, który wysyłał przesyłkę, w terminie 30 dni od daty otrzymania kopii dokumentu przewozu.

§ 55. Jeżeli podczas transportu przesyłka wyrobu luzem została uszkodzona i zachodzi konieczność przelania wyrobów do innych naczyń, przewoźnik jest obowiązany zawiadomić o tym urząd kontroli skarbowej, właściwy dla miejsca uszkodzenia przesyłki lub miejsca stwierdzenia uszkodzenia, oraz odnotować w dokumencie przewozu datę i godzinę uszkodzenia przesyłki, jak również nazwę urzędu kontroli skarbowej, do którego przesłano zawiadomienie.

§ 56. 1. Przyjęcie przesyłki wyrobu luzem odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 58. Podmiot odbierający przesyłkę jest obowiązany najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu przesyłki zawiadomić o tym urząd kontroli skarbowej, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórkę tego nadzoru.
2. Z czynności przyjęcia przesyłki sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, którego kopię podmiot przesyła nie później niż w terminie 3 dni do urzędu kontroli skarbowej właściwego dla nadawcy przesyłki lub do komórki stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u nadawcy przesyłki.
3. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 2, w przypadku:
  1)   przyjęcia przesyłki spirytusu, wyrobów spirytusowych luzem lub ich półproduktów powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 2,
  2)   przyjęcia przesyłki piwa luzem powinien zawierać rodzaj i asortyment piwa oraz ogólną objętość piwa,
  3)   przyjęcia przesyłki wyrobów winiarskich luzem powinien zawierać rodzaj lub nazwę wyrobu, wagę netto, ciężar właściwy i objętość oraz zawartość lub stężenie alkoholu etylowego.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów wymienionych w § 46 ust. 1, z wyjątkiem przyjęcia przesyłek spirytusu nieskażonego.

§ 57. 1. Jeżeli w przyjęciu przesyłki wyrobów luzem następuje zwłoka przekraczająca 2 dni od daty otrzymania przesyłki, przedstawiciel podmiotu odbierającego przesyłkę dokonuje w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego tymczasowego przyjęcia przesyłki przez ustalenie wagi brutto lub objętości przesyłki i parametrów jakościowych wyrobów luzem we wszystkich naczyniach wchodzących w skład przesyłki. Do tymczasowego przyjęcia przesyłki stosuje się odpowiednio § 56 ust. 2.
2. Po dokonaniu tymczasowego przyjęcia przesyłki naczynia z wyrobami luzem powinny być ponownie urzędowo zabezpieczone przez pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Ostateczne przyjęcie przesyłki odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 58. Jeżeli podmiot dokonał zgłoszeń, o których mowa w § 54 ust. 1 i § 56 ust. 1, a pracownik szczególnego nadzoru podatkowego nie przybył w terminie 1 dnia od wskazanej przez podmiot daty, zamierzonych czynności podmiot dokonuje pod jego nieobecność, sporządzając protokół, który przesyła do urzędu kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od wykonania tych czynności.

§ 59. Przepisy § 54-58 stosuje się odpowiednio do przesyłek wyrobów w opakowaniach jednostkowych w przypadku ich przewozu przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym.

Rozdział 15

Przepisy końcowe

§ 60. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 97, poz. 1057 i z 2001 r. Nr 26, poz. 286).

§ 61. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

UPOWAŻNIENIE Nr ...

pracownika szczególnego nadzoru podatkowego

wzór: 1, 2

pasek koloru czerwonego

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR


ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

...............................             ...................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)               (nr zezwolenia)

PROTOKÓŁ NR ......

 Skażenia spirytusu środkiem skażającym ......................
                                   (wymienić środek skażający)
...............................................................
  (nazwa podmiotu, dla którego dokonano skażenia spirytusu)
z dnia .............  .......... r.
 Po sprawdzeniu, że zabezpieczenia na naczyniach
(opakowaniach) ze środkami skażającymi nie są uszkodzone,
pracownicy podmiotu, w którym przeprowadza się skażenie:
       - .....................    - ..........................
           (imię i nazwisko)           (stanowisko służbowe)
       - .....................    - ..........................
           (imię i nazwisko)           (stanowisko służbowe)
w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego:
       - .....................    - ..........................
           (imię i nazwisko)           (stanowisko służbowe)
dokonali czynności skażenia spirytusu.
 Przed zastosowaniem środek skażający został zbadany w celu
identyfikacji przez ........................ wg orzeczenia
(atestu) nr .................. z dnia ................. .... r.
 Do skażenia spirytusu wzięto ..................... dm3 - kg*)
spirytusu o mocy .......... % w 20°C (pogrążenie alkoholomierza
................... w temperaturze pomiaru ................°C),
co stanowi ................... dm3 100%, dodano ...............
dm3 - kg*) środka skażającego ............ o ciężarze właściwym
.............. kg/dm3, co odpowiada ......... dm3 - kg*) środka
skażającego na 100 dm3 100% spirytusu.
 Po dodaniu środka skażającego i jego wymieszaniu otrzymano
.............. dm3 - kg*) spirytusu o mocy pozornej (pogrążenie
alkoholomierza) ...................... w temp. .............°C.
Naczynia ze spirytusem skażonym zabezpieczono plombami
urzędowymi oraz plombami podmiotu skażającego*) ...............
............................................................. .
                  (wymienić ilość i odciski)
 Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbkę w ilości 0,5 litra -
0,05 litra *), którą zabezpieczono ............................
                                 (podać sposób zabezpieczenia)
do przechowania przez okres 3 miesięcy.
 Na spirytus wystawiono dokument przewozu nr .......... z dnia
................ .... r.*)
 Niniejszy protokół sporządzono w ............. egzemplarzach.

 Podpisy pracowników          Podpis pracownika szczególnego
  biorących udział             nadzoru podatkowego obecnego
w czynnościach skażenia:              przy skażeniu:

..............    ............    .............................

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR


ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

PRZYJĘCIE SPIRYTUSU (PÓŁPRODUKTU) Z ZEWNĄTRZ

wzór: 1, 2, 3

Uwagi:
W przypadku odbioru spirytusu skażonego w kolumnie "moc spirytusu" należy podać (moc pozorną) pogrążenie alkoholomierza w spirytusie skażonym w temperaturze pomiaru °C.
W przypadku wysyłki spirytusu skażonego w kolumnie "moc spirytusu" należy podać (moc pozorną) pogrążenie alkoholomierza w spirytusie skażonym w temperaturze pomiaru °C oraz w kolumnach "brutto" i "netto" ilość skażalnika zużytego do skażenia spirytusu według protokołu skażenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

KSIĘGA KONTROLI

   obrotu spirytusem i jego skażenia w ....................
                                         (nazwa podmiotu)
                za rok obrachunkowy ......


ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

         przerobu spirytusu na ocet w ....................
                                         (nazwa podmiotu)
                za rok obrachunkowy .......
 
 Obroty spirytusem dm3 100%Obroty denaturatem octowym w dm3Obroty zacierem w dm3
 
 
 
 
 
Data
Skąd spirytus otrzymano, data i numer dokumentu przewozuWysłano wg dokumentu przewozu spirytusuPrzyjęto wg dokumentu sprawdzenia i przyjęcia spirytusu
 
 
 
 
 
Nadwyżka
 
 
 
 
 
Ubytek drogowy
 
 
 
Pobrano do produkcji
 
 
 
Pozostaje spirytusu
 
 
 
Suma dziennych pozostałości
 
 
 
 
Użyto do sporządzenia denaturatu octowego
 
 
 
Zawartość w denaturacie octowym
 
 
 
Pobrano denaturatu octowego do sporządzenia zacieru
 
 
 
Pozostaje denaturatu octowego
 
 
 
 
 
Użyto do zacieru
     razemponad normęw granicach dozwol.   spirytusu w 20°Cwodyoctu w przeliczeniu na ocet 10%ilość otrzymanego denaturatu octowegoalkohol w % obj.kw. octowy w g/100ml  denaturatu octowegowodyoctu w przelicz. na ocet 10%
12345678910111213141516171819202122
                      
                      
                      
                      
 
Obroty zacierem w dm3Obroty octu luzem w przeliczeniu na ocet 10% w dm3 
 Zawartość w zacierze   PrzychódRozchód
 
 
Uwagi
Otrzymano zacierualkohol w % obj.kw. octowy w g/100mlPobrano zacieru do produkcjiPrzerobiono zacieruPozostaje zacieruz produkcji własnejinny przychódrazemsprzedaż octu luzemdo sporządz. denaturatu octowegodo sporządzania zacierurozlano octu do butelekdo wyrobu musztardyinny rozchódstraty i ubytkirazem rozchódpozostaje octu luzem 
      bruttonetto            
2324252627282930313233343536373839404142
                    
                    
                    
                    
 

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

         spirytusu powrotnego w ......................
                                  (nazwa podmiotu)
            za rok obrachunkowy .......
 
 PrzychódRozchódPozostaje spirytusu powrotnego 
 
 
 
Data
Data i numer protokołu lub zapisku, w którym stwierdzono ilość otrzymanego spirytusu powrotnego, oraz dokonanego skażenia, jeżeli dodatkowo skażenie przeprowadzono
 
 
 
Ilość spirytusu kg lub dm3 w 20°C
 
 
 
Ilość spirytusu dm3 100%
 
 
 
Na jaki cel zużyto spirytus
 
 
 
Ilość spirytusu kg lub dm3 w 20°C
 
 
 
Ilość spirytusu dm3 100%
 
 
 
Ilość kg lub dm3 w 20°C
 
 
 
Ilość dm3 100%
 
 
 
Uwagi
12345678910
          
          
          
          
 

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

       obrotu spirytusami w magazynie ..................
                                       (nazwa podmiotu)
                za rok obrachunkowy .....
 
  Spirytus .........................Spirytus ......................Spirytus ......................
Lp.DataPrzychódRozchódPrzychódRozchódPrzychódRozchód
  nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%
              
              
              
              
 
 
Spirytus ...........................Spirytus ..........................Spirytus ..........................
PrzychódRozchódPrzychódRozchódPrzychódRozchód
nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%
            
            
            
            
 
 
Spirytus ............................Spirytus .............................Stan ogółem Suma dziennych
PrzychódRozchódPrzychódRozchód pozostałości
nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%
 
dm3 100%
 
dm3100%
          
          
          
          
 

ZAŁĄCZNIK Nr 10

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

    rektyfikacji i odwadniania spirytusu ...................
                                          (nazwa podmiotu)
                za rok obrachunkowy .......
 
 DataPobrano z magazynu dm3100%
Datai numerSpirytus surowy
Zlewki
wódek
Inne spirytusySpirytus porektyf 
 
Ogółem
 
W tym
 dowoduziemniaczanymelasowyzbożowy     ikacyjny  do odwodnienia
              
              
              
              
 
 
Otrzymano z aparatów rektyfikacyjnych i odwadniających dm3100%
RektyfikatySpirytus
luksusowywyborowyzwykłyodwodniony
ziemniaczanymelasowyzbożowy ziemniaczanymelasowyzbożowy ziemniaczanymelasowyzbożowy  
             
             
             
             
 
 
 Ubytki dm3100% 
Spirytus porektyfikacyjnyPośl. gat.Frakcja propylowo-butylowa
 
 
Fuzle
 
Oleje fuzlowe
 
 
Ogółem
Na aparatach rektyfikacyjnychNa aparatach odwadniających
 
 
Fuzli
 
Ogółem rzeczywiste
 
 
Dozwolone
 
 
Uwagi
 IIIII końcowy          
             
             
             
             
 

ZAŁĄCZNIK Nr 11

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

         produkcji i rozlewu wódek w ....................
                                       (nazwa podmiotu)
                 za rok obrachunkowy........
 
 
  PRODUKCJA WÓDEK (OBROTY
DataNumeryzużyto spirytusówpobrano półproduktówmaderyzacja spirytususporządzono półfabrykatów
 dowodów      razemzaprawynalewymorsy pobrano z maderyzacjiprzekazano do maderyzacjizaprawynalewymorsy przekazano do magaz. półfabr.
                    
                    
                    
                    
 
 
WEWNĘTRZNE) dm3100% 
sporządzono zestawów wódek
 
rozlano wódek i przekazano do magazynu wyrobów gotowychzlewkispirytusów
      razem       zwrócono do magazynu spirytusuprzekazano do .......    
                    
                    
                    
                    
 
 
POZOSTAŁO W DZIALE PRODUKCJI dm3100% 
 zestawów wódekpółfabrykatówzlewkiinneUwagi
  razem      razem    razem   
                  
                  
                  
                  
 

ZAŁĄCZNIK Nr 12

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Okres produkcji:
......./.......

                                      Urząd Kontroli Skarbowej
                                      w ......................

ZGŁOSZENIE Nr .........
o zamierzonej produkcji spirytusu

  Gorzelnia ............... należąca do ......................
  zgłasza, że od dnia ............. do dnia .................:
1) będzie rozpoczynać pracę*) o godz. ..., kończyć o godz. ...,
2) sporządzać po ............. zaciery(ów) na dobę przy .......
  dobowej fermentacji i używać na każdy zacier następujących
  rodzajów i ilości surowców:**)
 
Kolejny Surowce w q
zacier 
Lp.      
       
       
       
       
       
       
       
Razem      
 
3) rozpoczynać destylację alkoholu o godz. ......., kończyć o
  godz. ........,
4) przekazywać spirytus do magazynu z naczynia pośredniczącego
  o godz. ..............,
5) stosować przerwy w produkcji w dniach .....................
  ...........................................................
  Uwagi: ....................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
_____________
*)  Rozpałka pod kotłem.
**) Podać ilości surowców przeciętnie stosowanych do
   sporządzania poszczególnych zacierów, a ewentualne
   dodatkowe informacje - w uwagach.

Sporządził:

......................
 (nazwisko i imię)

...........................
...........................
 (pieczęć, data i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr 13

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

          produkcji i rozchodu spirytusu w gorzelni
                rolniczej w ....................
                              (nazwa podmiotu)
                 za rok obrachunkowy .......
 
 Zużycie surowcówZacier
    ziemniakiinne surowce (rodzaj) qw kadzi zacierowejodfermentowany
Datazboże do produkcji słodu (rodzaj) qsłodu do zacieru kgenzymy (rodzaj)
 
ilość q
 
% skrobi
   
 
ilość dm3
 
temp. °C
 
ekstrakt pozorny % wag.
 
kwasowość pH lub °Dlb
przepompowano do kadzi nr
 
nr kadzi
123456789101112131415
               
               
               
               
 
 
  Magazyn spirytusu 
 Otrzymano wywaru  rozchodyzapas spirytusu  
 
ekstrakt pozorny % wag.
 
kwasowość pH lub °Dlb
ilość
hl
końcowe wskazania licznika urządzenia pomiarowegodzienny uzysk spirytusu dm3nr dokumentu przewozu lub według innego dokumentu
 
spirytusu dm3 w 20°C
 
spirytusu dm3100%
w magazynie (stan rzeczywisty po nalewie + rubr. 20) dm3ubytki spirytusu opodatkowane dm3100%UWAGI
1617181920212223242526
           
           
           
           
 

ZAŁĄCZNIK Nr 14

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA REWIZYJNA MAGAZYNU SPIRYTUSU

       gorzelni rolniczej w ..........................
                                (nazwa podmiotu)
               za rok obrachunkowy ......
 
Data badania stanu zapasów ZbiornikMoc spirytusuStwierdzona ilość spirytusuPoprawka dm3 / 100 dm3 (tabl.)Ilość spirytusu dm3 w 20 °CIlość spirytusu dm3 100%
spirytusunr lub numery beczekpojemność dm3pogrążenie alkoholomierzaw temp. °C% w 20°Codczyt ze skali mm
 
dm3
w temp. °C 
 
netto
 
       bruttotara   
123456789101112
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

ZAŁĄCZNIK Nr 15

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Protokół nr .... .....
nalewu spirytusu do naczyń służących do transportu

  gorzelni rolniczej .................. woj. .................
                 dnia .............  ..... r.

Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego:  .................
                                             .................
w obecności przedstawiciela podmiotu          .................
- sprawdzili stan: aparatury i urządzeń gorzelni, naczyń
 służących do transportu, magazynu i zbiornika(ów)
 magazynowego(ych) oraz nałożonych na nich urzędowych
 zabezpieczeń (plomb) i ustalili:
 .............................................................
 .............................................................
- sprawdzili zapas spirytusu w magazynie przed i po wydaniu
 (dane w pkt 1)
- nadzorowali napełnianie spirytusem ..........................
 (wyniki w pkt 2)
- zabezpieczyli naczynia służące do transportu oraz zbiornik(i)
 i magazyn spirytusu plombami o znakach:
 .............................................................
- odnotowali zmianę plomb w spisie zabezpieczeń urzędowych.
Moc spirytusu ustalono alkoholomierzem nr .....................
Uwagi kontrolujących i wyjaśnienia przedstawiciela podmiotu
(podać adresata i odbiorcę spirytusu): ........................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
1. Zapas spirytusu w magazynie
 
 Moc spirytusuIlośćWPoprawkaIlośćIlość
Nr zbiornikapogrąż. alkoholomierzaw temp. °C
%
w 20°C
spirytusu
dm3
temp.
°C
dm3/ 100 dm3 (tabl.)spirytusu dm3 w 20°Cspirytusu dm3100%
123456789
APrzed wydaniem
         
         
         
         
Razem  
BPo wydaniu
         
         
         
         
Razem  
Różnica (A - B) - ilość wydana  
 
2. Napełnianie spirytusem naczyń służących do transportu
  (beczki, autocysterny, inne*))
 
  Ustalenie ilości spirytusu   
  ilość naczyńłączna waga naczyń w kgOznaczanie mocy spirytusu  
   bruttotaranetto     
Nr dokumentu przewozuRodzaj naczyń (beczki, autocysterny, inne*)) nr komory autocysternyzmierzona objętość spirytusu dm3w temp. °Cpoprawka dm3/ 100 dm3 (tabl.)pogrąż. alkoholomierzaw temp. °C% w 20°CObjętość spirytusu dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%
1234567891011
           
           
           
           
           
           
           
           
   Razem
Moc średnia
(rubr. 11 : 10 x 100)
    
 
3. Sprawdzenie ustaleń między pomiarem spirytusu w magazynie a
  napełnieniem naczyń służących do transportu
 
Poz.WyszczególnienieIlość spirytusu dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%
1Zapas spirytusu w magazynie przed wydaniem (pkt 1 poz. 8A i 9A)  
2
Otrzymano z odpędu     stan końcowy urządzenia pomiarowego
.......................
  
 
podczas nalewu         stan początkowy urządz. pomiarowego
.......................
  
 Spirytus o średniej mocy ...........................% (pkt 2)  
3Razem (poz. 1 + 2)  
4Zapas w magazynie po wydaniu (pkt 1 poz. 8B i 9B)  
5Różnica (poz. 3-4)  
6W napełnionych naczyniach ustalono spirytusu (pkt 2 poz. 10 i 11)  
7Wg pomiarów w magazynie ilość spirytusu jest większa (+) lub mniejsza (-) niż w naczyniach transportowych (poz. 5-6)  
 
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w gorzelni.
Do protokołu nie wniesiono uwag / wniesiono następujące
uwagi *):
..............................................................
..............................................................
..............................................................
*) Niepotrzebne skreślić.

Podpisy i pieczęcie:

...........................       .............................
(przedstawiciel podmiotu)         .............................
                                   (pracownicy szczególnego
                                      nadzoru podatkowego)

ZAŁĄCZNIK Nr 16

WZÓR

Przebieg gotowania warki nr .......


ZAŁĄCZNIK Nr 17

WZÓR

Księga kontroli

     przychodu i rozchodu piwa w ........................
                                    (nazwa podmiotu)
             za rok obrachunkowy ..............


ZAŁĄCZNIK Nr 18

WZÓR

...............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Metryczka nastawu nr ...... pojemnik nr ......
            z dnia ................   ......... r.
            Rodzaj .............. Grupa .................
 
Nr dowoduMateriały (moszcze)NastawEkstr.Wyliczenia
  kglitrów%kgna 1.000 l
1234567
       
       
       
 Cukier     
 Miód pszczeli     
 Drożdże (masa)     
 Kwasek     
 Fosforan amonu     
 Woda     
Razem - nastaw wyjściowy     
Zużyte materiały dodatkowe     
       
       
       
Ubytek (osad)     
Obciąg do leżakowania     
 
Leżakownia przyjęła
datanr pojemn.litrówt °Cekstr.
12345
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
                             .................................
                             (podpis przedstawiciela podmiotu)
 
Kontrola fermentacji
datanr analizyt°Cekstr.
alk.
% obj.
kwas. ogólnakwas. lotnaekstr. rzecz.SO2ekstr. wyjściowyuwagi
        wolnyogólny  
123456789101112
            
            
            
            
            
            
            
 
Uwagi:
Nastaw rozdysponowano - patrz metryczka nastawu nr   .........
Nastaw połączono      - patrz metryczka nastawu nr   .........

ZAŁĄCZNIK Nr 19

WZÓR

...............................             Data .......... r.
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego albo napoju alkoholowego*) nr .....

Rodzaj .......       Typ ......       Pojemnik nr ...........
 
Nr poj.Materiały zużyteIlośćAnalizaSkład chemicznyUwagi
  kglitrówdatanralk. % obj.kwas. og.kwas. lot.ekstr. całk. 
           
           
           
           
           
           
           
           
 Razem (analiza)         
 Wyciąg ziołowy         
 Karmel         
 Cukier         
 Kwas         
 Spirytus         
 Inne         
 Razem (analiza)         
Ubytki technologiczne         
Ilość skupażowana         
 
..................................
(podpis przedstawiciela podmiotu)
 
 
Lp.
 
Data
 
Nr dowodu
Przekazano do
 
Stan litrów
Potwierdzenie przyjęcia
   miejscenr poj.rozchód litrówubytki techn.  
         
         
         
         
         
         
 
___________________
*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 20

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

        rozlewu wyrobów winiarskich ..................
                                     (nazwa podmiotu)
               za rok obrachunkowy ........
 
  PrzychódRozchód 
DataNr zmianyz kupażowni lub leżakownizwroty z przekazano do magazynu razem rozchód
 
Stan
    nr prod.mag. razem nr butelki o pojemnościinne opakowaniarazem ubytki   
  nr dow.litrówdow.litrów litrówlitrówdow.0,7 l szt.0,75 l szt.1,0 l szt.... l szt..... l szt.....l szt..... l szt.litrówlitrówlitrówlitrów
1234567891011121314151617181920
                    
                    
                    
                    
 

ZAŁĄCZNIK Nr 21

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

RAPORT DZIENNY WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W KASYNIE GRY
            w ................................
                (miejscowość, ulica, numer)

Data: .......................
 
  
Wpłaty
(z tytułu wymiany żetonów i kredytowania automatów)
Suma 
 
 
 
Korekta wypłat
 Stan wygranej zakumulowanej na zakończenie dnia 
Lp.Rodzaj gry
 
 
w kasie
 
na stołach i do automatów
 
 
wpłat (3+4)
wypłat (za zwrócone żetony i wygranych na automatach)
Różnica
(5-6)
(żetony i vouchery wyniesione/ przyniesione)Napiwki
 
wyszczególnienie
 
kwota
Uwagi
123456789101112
 Gry cylindryczne          
 Gry w karty          
 Gry w kości          
 Gry na automatach          
Wynik dzienny kasyna      
 
Wynik dzienny kasyna

.................  .............   ............................
(główny kasjer)    (kierownik)      (pracownik szczególnego
                                      nadzoru podatkowego)

ZAŁĄCZNIK Nr 22

WZÓR

..............................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

   obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie
         gry w ............................
               (miejscowość, ulica, numer)
                    za rok .....
 
 
Lp.
 
Data
Bilans żetonów do gier na stołach w złBilans żetonów do gier na automatach w zł
Wynik dzienny kasyna
w zł
 
Uwagi
  niedobórnadwyżkaniedobórnadwyżkawygranaprzegrana 
123456789
         
         
         
         
         
 

ZAŁĄCZNIK Nr 23

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

RAPORT DZIENNY WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W SALONIE GIER NA AUTOMATACH
                  w ..................................
                       (miejscowość, ulica, numer)

Data: .......................
 
 
Lp.
 
Automat nr
Wpłaty
(kwoty:
Wypłaty (wygrane
Różnica
(3-4)
Stan wygranej zakumulowanej na zakończenie dnia
 
Uwagi
  wrzucone do automatu, uzyskane z wymiany żetonów użytych do gry, kredytów) uczestników gry) 
 
 
wyszczególnienie
 
 
kwota w złotych
 
12345678
        
        
        
Suma      
 
...............       ............      .......................
(główny kasjer)       (kierownik)       (pracownik szczególnego
                                          nadzoru podatkowego)

ZAŁĄCZNIK Nr 24

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

    obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na
          automatach w ..................................
                           (miejscowość, ulica, numer)
                     za rok .... .
 
Lp.DataBilans żetonów ogółem w złWynik dzienny salonu w złUwagi
  niedobórnadwyżkawygranaprzegrana 
1234567
       
       
       
       
       
 

ZAŁĄCZNIK Nr 25

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

SPIS ZABEZPIECZEŃ URZĘDOWYCH

               w ..................................
                          (nazwa podmiotu)
 
  NałożenieZdjęcieNałożenieZdjęcie
 
 
Lp.
 
Miejsce nałożenia zabezpieczeń urzędowych
datailość plombznaki odcisków
podpisy pracown.
1. sznp *
2. podmiotu
datailość plombznaki odcisków
podpisy pracown.
1. sznp * 2. podmiotu
datailość plombznaki odcisków
podpisy pracown.
1. sznp *
2. podmiotu
datailość plombznaki odcisków
podpisy pracown.
1. sznp *
2. podmiotu
123456789101112131415161718
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
* szczególnego nadzoru podatkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr 26

WZÓR

ZGŁOSZENIE

rozpoczęcia/wznowienia* działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu


ZAŁĄCZNIK Nr 27

WZÓR

................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

PROTOKÓŁ

badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego gorzelni
rolniczej w ..................................................,
województwo ................, dokonanego w dniu ............ r.
przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego ............
...............................................................
w obecności przedstawiciela podmiotu ..........................
Stwierdzono, że aparat destylacyjny jest przygotowany do pracy
(tak /nie)*): jednokolumnowy, dwukolumnowy*) ..................
...............................................................
Szczegółowy opis aparatury podany jest w aktach
weryfikacyjnych. Od tego czasu w stanie aparatury nie zaszły
zmiany - stwierdzono następujące zmiany*) .....................
...............................................................
...............................................................
Ponadto stwierdzono następujące odchylenia od obowiązujących
przepisów:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Po dokonaniu oględzin aparat destylacyjny połączono z
urządzeniem do określania mocy i temperatury (stągwią) i
urządzeniem pomiarowym oraz nałożono urzędowe zabezpieczenia,
które odnotowano w spisie zabezpieczeń urzędowych.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach, które
dołączono do akt urzędowego sprawdzenia gorzelni.

Przedstawiciel podmiotu:        Pracownicy szczególnego nadzoru
                                         podatkowego:
.........................       ...............................
        (podpis)                           (podpisy)

__________________________
*) Niepotrzebne skreślić.
Vademecum Głównego Księgowego – dostęp ON–LINE + CD
VGK to informacje z zakresu: prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa Unii Europejskiej.