Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Dochód podlegający opodatkowaniu:


Dochód brutto pomniejszony o dozwolone ustawą podatkową odliczenia.

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


USTAWA

z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

(Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.)Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby duchowne.

Art. 2. 1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
  1)   ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2)   karty podatkowej.
2. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.
3. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa.
4. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin.

Art. 3. Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym".

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1)   działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264), z zastrzeżeniem pkt 2-4,
  2)   działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,
  3)   działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż w stanie nie przetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone w mniejsze opakowania albo rozlane w butelki, puszki lub mniejsze pojemniki,
  4)   działalność usługowa w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu - sprzedaż detaliczną towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, wozu konnego albo w inny sposób przenoszonych lub przewożonych z miejsca na miejsce,
  5)   działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika,
  6)   towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:
a)  towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nie przetworzonym,
b)  surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,
  7)   dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru; do udokumentowania zakupów towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  8)   karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,
  9)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,
  10)  księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  11)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Art. 5. Podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rozdział 2

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 8, podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, zwanej dalej "spółką".
2. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody:
  1)   rolników prowadzących gospodarstwo rolne:
a)  ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
b)  z usług świadczonych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkół,
c)  z usług o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczonych na rzecz kół łowieckich,
  2)   osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym także w domkach turystycznych, nie przekracza 12,
  3)   osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli:
a)  sprzedają wytwarzane przez siebie wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej wyłącznie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami; na równi z usługami traktuje się wytwarzanie wyrobów o charakterze ludowym i artystycznym z materiałów powierzonych oraz naprawę tych wyrobów,
b)  ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług osiągają przychody w kwocie nie przekraczającej 40.000 zł rocznie,
c)  założą książkę zamówień.
3. Wytwórczością ludową i artystyczną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
  1)   w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 400.000 zł, lub
b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 400.000 zł,
  2)   rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
  1)   odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2)   z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).
6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 400.000 zł; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Art. 7. 1. Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.
2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
  1)   całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,
  2)   zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

Art. 8. 1. Przepisów rozdziału 2, z wyjątkiem art. 6 ust. 2, nie stosuje się do podatników:
  1)   opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
  2)   korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  3)   osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a)  prowadzenia aptek,
b)  działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
c)  działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d)  wykonywania wolnych zawodów,
e)  świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4,
  4)   wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów,
  5)   podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym:
a)  po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem,
b)  po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c)  po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie, na imię których prowadzona była działalność przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
  6)   rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.
2. Jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
4. Nie wyłącza opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganie dodatkowo przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze.
5. Przychody, o których mowa w ust. 4, podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Art. 9. 1. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie może być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku.
2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez złożenie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemnego oświadczenia. W wypadku prowadzenia działalności w formie spółki, wszyscy wspólnicy składają wspólne oświadczenie urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
3. Podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia o zrzeczeniu złożyć:
  1)   urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 29 ust. 3 lub 4, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli wybierze tę formę i spełnia warunki określone w rozdziale 3, albo
  2)   urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, zawiadomienie o założeniu właściwych ksiąg od dnia 1 stycznia roku podatkowego lub od dnia rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, jeżeli wybierze opłacanie podatku dochodowego na ogólnych zasadach.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być również złożone w tym samym oświadczeniu, w którym podatnik zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 35, 43, 46, 48 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1.

Art. 11. 1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 2-12 ustawy o podatku dochodowym.
3. Za wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki poniesione na:
  1)   adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  2)   przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  3)   zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  4)   zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  5)   odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
  6)   odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,
  7)   opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
  8)   utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
  9)   opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
  10)  opłacanie tłumacza języka migowego,
  11)  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
  12)  leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
  13)  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a)  osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
  14)  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
  15)  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a)  turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
b)  leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych oraz szkolno-wychowawczych,
c)  koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 3 podlegają odliczeniu od przychodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z zakładowego funduszu albo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zwróconą z jakichkolwiek środków.
5. Podstawą do odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 3, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 3 pkt 7, 8 i 14.
6. Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 5, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
  1)   orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2)   decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo
  3)   orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.
8. Ilekroć w przepisach ust. 3-7 jest mowa o osobach zaliczonych do:
  1)   I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b)  znaczny stopień niepełnosprawności,
  2)   II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)  całkowitą niezdolność do pracy albo
b)  umiarkowany stopień niepełnosprawności.
9. Odliczenie, o którym mowa w ust. 5, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną publicznej służby zdrowia.

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
  1)   8,5%:
a)  przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
b)  przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
c)  prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
d)  prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
e)  przychodów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) i c),
f)  przychodów ze świadczenia usług, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 3,
  2)   5,5%:
a)  przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b)  uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
c)  przychodów z działalności wytwórczej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a),
d)  przychodów ze sprzedaży wyrobów, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3,
  3)   3,0% przychodów:
a)  z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
b)  z działalności usługowej w zakresie handlu,
c)  ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi weterynaryjne,
d)  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
e)  o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-9 ustawy o podatku dochodowym,
f)  osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2.
2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów.
4. W przypadku gdy działalność jest wykonywana w formie spółki, przychody opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zyskach określonego w umowie. W razie braku takiego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Art. 13. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.
2. W przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2. W przypadku dokonywania odliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c), e)-h), pkt 2 i 3, ust. 4-6, ust. 7 pkt 1, ust. 7a, ust. 8-15, ust. 17-19 oraz ust. 21 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 15. 1. Podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, zwaną dalej "ewidencją", wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.
2. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników uzyskujących przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 wyłącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, a także przychody, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3.
3. Obowiązek prowadzenia ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 4, powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o założeniu ewidencji do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w którym będą opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
4. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego są obowiązani złożyć zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności.
5. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, zawiadomienie składa jeden ze wspólników. W przypadku gdy jeden ze wspólników ma miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową urzędu skarbowego, na którym również znajduje się siedziba spółki, obowiązek złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, ciąży na tym wspólniku.
6. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których dokonywane są zapisy, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym urząd skarbowy, w którym zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji, wskazując nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Art. 16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
  1)   sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2)   sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
  3)   sposób prowadzenia książki zamówień, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. c).

Art. 17. W razie nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunków do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość nie zaewidencjonowanego przychodu, w tym również w drodze oszacowania, i ustali od tej kwoty ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 20%.

Art. 18. 1. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, zwane dalej "płatnikami", na których rzecz jest wykonywana działalność wymieniona w art. 6 ust. 2, są obowiązane do obliczania i poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy każdorazowej wypłacie należności.
2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym zawiadomi w formie pisemnej płatnika, że:
  1)   nie spełnia warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
  2)   zrzekł się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy.

Art. 19. 1. Płatnicy przekazują kwoty pobranego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pomniejszone o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 13, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na rzecz podatnika dokonano wypłaty należności - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, płatnicy są obowiązani przesłać właściwym urzędom skarbowym w odniesieniu do przychodów, o których mowa:
  1)   w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 - zbiorcze deklaracje według ustalonego wzoru,
  2)   w art. 6 ust. 2 pkt 3 - imienne informacje według ustalonego wzoru.
3. W terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom osiągającym przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości przychodu i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 20. 1. Podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani sporządzić również spis rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi, zwanych dalej "wyposażeniem".
2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).
3. Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie - powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku -wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.
4. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.
5. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

Art. 21. 1. Podatnicy, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 15 ust. 2, są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika:
  1)   informację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń za I półrocze roku podatkowego - w terminie do dnia 31 lipca każdego roku,
  2)   zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11, 13 i 14.
4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której ustali inną wysokość podatku.
5. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, urząd skarbowy, z zastrzeżeniem art. 17, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 22. 1. W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozdział 3

Karta podatkowa

Art. 23. 1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:
  1)   usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,
  2)   usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części II tabeli,
  3)   usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
  4)   gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części IV tabeli,
  5)   w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,
  6)   w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,
  7)   w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części VII tabeli,
  8)   w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,
  9)   w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-70, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,
  10)  w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,
  11)  w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.
2. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Art. 24. 1. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
3. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Art. 25. 1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
  1)   złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2)   we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 11 części tabeli,
  3)   przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4)   nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 6 ust. 2,
  5)   małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6)   nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.
2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:
  1)   prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
  2)   osiąganie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze
- z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.
3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najniższy stan zatrudnienia.
5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.
6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:
  1)   wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego,
  2)   nie wlicza się:
a)  członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,
b)  osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy - w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,
c)  osób pobierających emerytury lub renty - łącznie nie więcej niż dwóch,
d)  pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
e)  osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,
f)  jednego bezrobotnego absolwenta skierowanego, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nie przekraczający dwunastu miesięcy.
7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem pkt 2 objaśnień do części V tabeli oraz pkt 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników - do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii - do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.
8. W przypadku powołania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b), do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedłuża się o czas trwania służby, jeżeli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie urząd skarbowy w terminie siedmiu dni od dnia powołania do służby.

Art. 26. 1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4, ustala się:
  1)   dla podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5-11 - według stawek miesięcznych określonych w tabeli,
  2)   dla podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 2-4 - w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 5, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki określonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki bezpośrednio poprzedzającej stawkę określoną dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego oraz działalność gastronomiczną.
5. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w tabeli przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 27. 1. Stawki karty podatkowej:
  1)   określone w części I tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również osób określonych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a) i c), nie licząc małżonka,
  2)   określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny,
  3)   określone w części I tabeli obniża się dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, o 10% na każdą osobę; obniżka stawki nie dotyczy osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d).
2. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych - w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1.
3. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli, jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.
4. W razie gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 w rozmiarach wskazujących na to, iż określone w częściach II-V i VIII-XI tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%.
5. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników oraz osób, o których mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty podatkowej określone w części I tabeli obniża się o 80%; podatnicy ci nie mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzianych w ust. 1-4.
6. W przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 obniżkę stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.
7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy przed dniem 1 września 1997 r. uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy działające na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Art. 28. 1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 - pełnoletnich członków rodziny jednego ze wspólników, nie licząc małżonka, a także w razie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d), podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:
  1)   o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
  2)   o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
  3)   o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
  4)   o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,
  5)   o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.
2. Wysokość stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie może być wyższa od stawki bezpośrednio następującej po stawce właściwej dla łącznej liczby wspólników i pracowników.

Art. 29. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.
2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.
3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest urząd skarbowy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.
4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Art. 30. 1. Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
2. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:
  1)   ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
  2)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji, o której mowa w art. 15 ust. 1, są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 31. 1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.
2. Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,5% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną informację według ustalonego wzoru o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.
5. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Art. 32. 1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:
  1)   ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
  2)   właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru w ustawie o podatku dochodowym o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla składania tej deklaracji. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego wynikającego z deklaracji a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

Art. 33. 1. W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.
3. W razie likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Art. 34. 1. W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za pełny okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia.
2. Zasadę, o której mowa w ust. 1, stosuje się do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, jeżeli przerwa została spowodowana chorobą, służbą wojskową, wyjazdem za granicę oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.

Art. 35. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, w tym również wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), c), d) i f), są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób, zwaną dalej "ewidencją zatrudnienia".
2. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję zatrudnienia w miejscu wykonywania działalności albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu.
3. Podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu są obowiązani przechowywać ewidencję zatrudnienia w miejscu wykonywania działalności.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Art. 36. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy:
  1)   o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
a)  powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b)  mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
  2)   o likwidacji prowadzonej działalności.
2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, urząd skarbowy obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37.
4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, II i IV tabeli:
  1)   nie więcej niż o trzech pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy, albo
  2)   nie więcej niż o dwóch pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy.
5. Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1 i 2 przysługuje prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o trzech pracowników.
6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.
7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.
8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.
9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 37. W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 3, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.

Art. 38. 1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.

Art. 39. 1. Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:
  1)   ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
  2)   właściwe księgi - chyba że jest zwolniony od tego obowiązku - i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 40. 1. W przypadku gdy podatnik:
  1)   poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej, lub
  2)   prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu, lub
  3)   nie zawiadomi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 7, o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  4)   w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym
- urząd skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1.
2. W przypadkach określonych w ust. 1:
  1)   podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy,
  2)   obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Art. 41. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40, kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej zalicza się na podatek dochodowy określony na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.

Rozdział 4

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Art. 42. 1. Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej "ryczałtem".
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji.

Art. 43. 1. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy.
2. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.
3. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 44. 1. Kwartalna stawka ryczałtu ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.
2. Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć 7,5% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczną informację, według ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Art. 45. 1. Wikariusze lub inni duchowni pełniący czasowo funkcje proboszczów opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5.
2. Osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5, właściwych dla liczby mieszkańców tej części parafii. Proboszcz parafii opłaca w takim przypadku ryczałt według stawki odpowiadającej liczbie mieszkańców, zmniejszonej o liczbę mieszkańców wydzielonej części parafii.
3. Rektorzy i inne osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację bez wydzielonej części parafii opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6, dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1.000 do 3.000, w zależności od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.
4. Osoby duchowne nie pełniące funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osiągają przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych, jeżeli zawiadomią urząd skarbowy o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1.000 do 3.000, w zależności od miejsca zamieszkania.

Art. 46. 1. Urząd skarbowy właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej "właściwym urzędem skarbowym", wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, odrębnie na każdy rok podatkowy.
2. Właściwy urząd skarbowy, na wniosek osoby duchownej, odpowiednio obniża stawki ryczałtu określone w załącznikach nr 5 i 6, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna jest obowiązana dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 47. Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania - w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał - do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Art. 48. 1. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej.
2. W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji i zgłoszenia tego faktu właściwemu urzędowi skarbowemu, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczałtu w sposób określony w ust. 1.
3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.

Art. 49. 1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym urzędy skarbowe właściwe według dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiązek zawiadomienia dotyczy również odpowiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 właściwy urząd skarbowy, ustalając wysokość ryczałtu za okres do końca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis art. 48 ust. 1.

Art. 50. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.

Art. 51. 1. Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych funkcji w ciągu roku podatkowego, i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, właściwemu urzędowi skarbowemu, pisemnego oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.
3. Osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwy urząd skarbowy w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu.
4. Przepis art. 9 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Przepisy wspólne

Art. 52. 1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o których mowa w art. 4 pkt 8.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia kart przychodów.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
  1)   zbiorczych deklaracji i imiennych informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3,
  2)   zeznania i informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2,
  3)   wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
  4)   rocznych informacji o wysokości składki zapłaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 4,
wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania.

Art. 53. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 mogą korzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanej dalej "ulgą uczniowską".
2. Ulga uczniowska, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, spółki komandytowej lub spółki jawnej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu.
3. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.
4. Ulga uczniowska nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub innym zawodzie.
5. Wysokość ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę.
6. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika stanowi równowartość:
  1)   sześciokrotności najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, określonego za miesiąc, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,
  2)   dziesięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.
7. Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi.
8. Kwoty ulg uczniowskich, określone w ust. 6, podwyższa się o 20% podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w odrębnych przepisach. Podwyżka ulgi uczniowskiej o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
9. Kwoty ulg uczniowskich określone w ust. 6 i 8 dodatkowo podwyższa się o 20% podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika; podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.
10. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika w celu nauki zawodu trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu nauki zawodu.
11. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika - przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę uczniowską dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy szkolącego podatnika, ulga uczniowska przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik ukończył naukę zawodu.
12. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga uczniowska przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. W przypadku zmiany wspólnika w ciągu okresu szkolenia przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych dla niepracujących, zwane dalej "praktyczną nauką zawodu", pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy.
14. Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o których mowa w ust. 1-13, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Podatnik jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu wynikiem pozytywnym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11, również oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia. Wniosek o ulgę uczniowską, o której mowa w ust. 13, powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

Art. 54. 1. Poczynając od roku podatkowego 2000 kwoty określone w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b), ust. 4 pkt 1 i ust. 6 oraz stawki określone w załącznikach nr 3, 5 i 6 ulegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pomija się końcówki wyrażone w groszach.
3. Przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII-XI tabeli stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:
  1)   mniej niż 5 groszy pomija się,
  2)   5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Art. 55. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w art. 9 w ust. 3 wyrazy "w art. 30 ust. 1 pkt 6" zastępuje się wyrazami "w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930), zwanej dalej Ťustawą o zryczałtowanym podatku dochodowymť";
  2)   w art. 26:
a)  w ust. 5 wyrazy "zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6" zastępuje się wyrazami "ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym",
b)  w ust. 13 wyrazy "art. 30 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym",
c)  dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
"13a.  Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.";
  3)   w art. 27a:
a)  w ust. 7 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
"3)  wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.",
b)  w ust. 16 wyrazy "art. 30 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym";
  4)   w art. 30:
a)  w ust. 1 skreśla się pkt 6 i 8,
b)  skreśla się ust. 2,
c)  w ust. 3 wyrazy "pkt 1-6 i 8" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5 oraz 9 i 11",
d)  skreśla się ust. 4,
e)  w ust. 5 skreśla się pkt 2,
f)  skreśla się ust. 6 i 7;
  5)   w art. 41 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz w pkt 8, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy".

Art. 57. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej od dnia 1 stycznia 1999 r. może być złożony nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.
2. Obowiązek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatników, którzy do końca 1998 r. prowadzili działalność gospodarczą i byli opodatkowani w formie karty podatkowej.
3. Zrzeczenie z opodatkowania w formie ryczałtu od dnia 1 stycznia 1999 r., o którym mowa w art. 51 ust. 1, może nastąpić nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.

Art. 58. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym że przepisy art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) OBJĘTYCH RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Objaśnienie:  Wyróżnik "ex" oznacza, że zakres wyrobów objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
128.61.1 exWyroby nożownicze
228.63.14 exZawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
328.75.24 exStatuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków itp., ramki z lusterkami, wykonane z metali pospolitych
428.75.27 exWyroby z metali pospolitych pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
528.75.27-43.30Wyroby kowalstwa artystycznego
628.75.27-59.81Wyroby brązownicze i kowalstwa artystycznego
731.50.2 exLampy i osprzęt oświetleniowy
833.50.26 exKoperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
936.21.10-20.00 exMedale
1036.22.13 exWyroby jubilerskie oraz ich części; wyroby jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części
1136.22.14 exWyroby wykonane z metali szlachetnych pozostałe; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
 z wyjątkiem 
 36.22.14-70.00Katalizatory, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny
1236.61.10 exBiżuteria sztuczna
 
Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
126.21.11 exZastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe z porcelany
226.21.12 exZastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego (poza porcelaną)
326.21.13 exStatuetki i inne dekoracyjne wyroby ceramiczne
426.25.12 exWyroby ceramiczne pozostałe, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane
531.50.2 exLampy i osprzęt oświetleniowy
633.50.26 exKoperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
736.61.10 exBiżuteria sztuczna
836.63.61-39 exFajki i cybuchy z innych materiałów
936.63.61-50 exCygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek
1092.31.10-00.22 exRzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne
1192.31.10-00.42 exWyroby artystyczne z ceramiki, współczesne
   
 
Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
126.13.12Kieliszki i szklanki poza szklano-ceramicznymi
226.13.13Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
326.15.24Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane płyty z nazwami firm itp.
426.15.26Wyroby szklane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
536.61.10-90.1Biżuteria sztuczna szklana
692.31.10-00.43Wyroby artystyczne ze szkła, współczesne
 
Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
120.40.12-50.1Beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego
220.40.12-50.2Beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego
320.40.12-50.3Baryłki do płynów drewniane
420.51.12Przybory stołowe i kuchenne drewniane
520.51.13Intarsje i inkrustacje drewniane, kasety drewniane na biżuterię lub sztućce, statuetki i inne ozdoby drewniane
620.51.14Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów drewniane i pozostałe artykuły z drewna
720.52.15Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i plecionkarskie
 z wyjątkiem: 
 20.52.15-30.31Maty z trzciny pospolitej izolacyjne
 20.52.15-30.32Maty z trzciny pospolitej podtynkowe
 20.52.15-30.40Maty ze słomy izolacyjne dla budownictwa
 20.52.15-59.00Wyroby z materiałów do wyplatania pozostałe (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowane
821.22.11-50Serwetki i obrusy z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
921.22.12-90.12Wyroby do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - firanki
1021.25.14-77.10Koronki i hafty z papieru lub tektury
1122.22.20-17.00Pamiętniki
1222.22.20-80Albumy na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
1336.11.12Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
1436.13.10-90.30Meble kuchenne drewniane regionalne i artystyczne
1536.14.12Meble drewniane do sypialni, jadalni oraz drewniane meble salonowe
1636.14.13Meble drewniane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
1736.14.14Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z innych materiałów, łącznie z meblami trzcinowymi, wiklinowymi, bambusowymi lub wykonanymi z podobnych materiałów
   
   
1836.61.10-90.91Biżuteria sztuczna, pozostała - z drewna
1936.63.61-35.10Fajki i cybuchy z drewna lub korzenia - o charakterze pamiątkarskim
2036.63.61-50Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek
 
Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
117.20.10 exTkaniny (z wyjątkiem tkanin specjalnych) z włókien naturalnych innych niż bawełniane
217.20.20 exTkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych)
317.20.40 exPlusz, welwet, inne tkaniny strzyżone, tkaniny ręcznikowe i inne specjalne
 z wyjątkiem: 
 17.20.40-70Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11.30)
 17.20.40-90Tkaniny z włókien szklanych (łącznie z tkaninami wąskimi)
417.40.11 exKoce (z wyjątkiem kocy elektrycznych) i pledy turystyczne
517.40.12 exBielizna pościelowa
617.40.13 exBielizna stołowa
717.40.14 exBielizna do celów toaletowych i kuchennych
817.40.15 exZasłony (łącznie z draperiami), rolety; zasłony lub lambrekiny łóżkowe
917.40.16 exWyroby wyposażenia wnętrz pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
1017.51.11 exDywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane
1117.51.12 exDywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, tkane
1217.51.13 exDywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, z nitkami powiązanymi w pęczki
1317.51.14 exDywany i pozostałe włókiennicze wykładziny podłogowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym z filcu)
1417.54.11 exTkaniny wąskie; wyroby wykończeniowe itp.
1517.54.12 exTiul i inne tkaniny siatkowe, tkaniny o ściegu dzianinowym lub szydełkowym; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu
1617.54.13 exHafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywu
 
Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
117.40.12 exBielizna pościelowa
217.40.13 exBielizna stołowa
317.71 exTrykotaże
417.72 exPulowery, swetry i podobne wyroby dziane lub szydełkowe
518.22 exUbiory wierzchnie pozostałe
 z wyjątkiem: 
 18.22.4Odzież używana i inne używane wyroby włókiennicze
618.23 exBielizna
 z wyjątkiem: 
 18.23.25Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
718.24 exOdzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 z wyjątkiem: 
 18.24.12Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i inna odzież, z materiałów o splocie dzianinowym lub szydełkowym
 
Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
118.10.10 exOdzież ze skóry lub skóry wtórnej
218.30.12 exOdzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy)
319.20.11 exWyroby rymarskie przeznaczone dla każdego rodzaju zwierząt, wykonane z dowolnego materiału
419.20.14-50.00 exWyroby ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
519.30 exObuwie
692.31.10-00.46 exWyroby artystyczne ze skóry, współczesne
 
Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
133.20.32-55.00 exPrzyrządy traserskie
236.30.12-90.20 exMandoliny i mandole
336.30.12-90.30 exBanjo
436.30.12-90.90 exInstrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
592.31.10-00.12 exObrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, druki reklamowe wykonane ręcznie, współczesne
692.31.10-00.22 exRzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Objaśnienie:  Wyróżnik "ex" oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 
Lp.Symbol PKWiUNazwa usługi
123
122.33.10Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
250.10.30Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych
350.30.30Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
450.40.30Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
5grupa 51.1Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym
6grupa 55.1Usługi hoteli
7grupa 55.2Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
863.12.12Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów
963.12.14-00.30Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
1063.21.24Usługi parkingowe
1163.21.25-00.10Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi
1263.22.12Usługi pilotowania
13grupa 63.3Usługi organizatorów i pośredników turystycznych
14sekcja JUsługi pośrednictwa finansowego
15sekcja KUsługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej
 z wyjątkiem: 
 71.3Usługi wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń
 71.4Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 72.40.10 exUsługi baz danych - dotyczy wyłącznie baz danych dotyczących informacji handlowej i usługowej
 72.5Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących
 74.40.12 exUsługi planowania, opracowywania i zamieszczania reklam - dotyczy wyłącznie reklamy handlowej
 74.70.12Usługi mycia okien
 74.70.13Usługi sprzątania tradycyjnego
 74.70.14Usługi sprzątania specjalistycznego
 74.70.15Usługi czyszczenia pieców i kominów
 74.70.16Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe
 74.82Usługi związane z pakowaniem
 74.84.15Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów
16sekcja LUsługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 z wyjątkiem: 
 75.25.11Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
 75.25.12 exUsługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe - dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej
17sekcja MUsługi w zakresie edukacji
 z wyjątkiem: 
 80.10.11 exUsługi wychowania przedszkolnego - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole
1885.1Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
1985.32.13Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 85.32.14Usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym
 85.32.15Usługi opieki społecznej związane z przystosowaniem zawodowym
20dział 91Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
21dział 92Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem
 z wyjątkiem: 
 92.53Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody
2293.05 exUsługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - dotyczy wyłącznie biur matrymonialnych, opieki doraźnej, robienia zakupów, działalności wróżbitów, astrologów, działalności w zakresie usług towarzyskich
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ (w złotych)

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Objaśnienia:
1.   Stawki oznaczone w rubryce 3:
-   "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
-   "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
-   "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
-   "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
-   "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
-   "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2.   Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.
3.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a)   przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b)   przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego,
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nie przekraczającym kwoty 48 000 zł przychodu rocznie.
5.   Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki nie mające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6.   Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7.   Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 4 pracowników.
 
Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców
   do 5 000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
123456
1usługi ślusarskie0225262287
  1386418481
  2492566642
  3616704784
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0163176200
  1308333355
  2379418468
3usługi rusznikarskie0114128137
  1212250275
4usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności0262287287
  1443507507
  2666741741
5usługi grawerskie0236262299
  1431492556
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0212250275
  1395431492
7usługi pobielania kotłów i naczyń 0468468468
  1912912912
8usługi kowalskie0114128137
  1225262287
  2308333355
  3340371402
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0236275299
  1431492556
  2654747819
  3819903983
10usługi w zakresie kotlarstwa0212250275
  1379418468
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0187212236
  1340364395
  2431492556
  3518591666
  4630716794
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0114137152
  1236262299
  2317348371
  3364395431
  4402456518
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0137163176
  1308340364
  2395431492
  3481543616
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0152163187
  1308333355
  2379418468
  3443507566
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0152163187
  1317348371
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0187212236
  1355386418
17usługi zegarmistrzowskie0114137152
  1250275308
  2324355379
  3371411456
18
usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania
pojazdów
0333355386
  1642730801
  292110111111
  3117813481518
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą0200225250
  1379418468
  2507581654
  3666766830
  4766848921
  58939831075
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0250275308
  1443518581
  2654754819
  3784856939
 
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0163187212
  1333355386
  2411468531
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0163176200
  1317348371
  2395431492
  3518591666
  4630716794
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0324324324
  1556556556
  2741741741
  3838838838
24
usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem
bieżnikowania opon
0225262287
  1395431492
  2556642716
  3691775848
25szklarstwo *0200200200
  1386386386
  2492492492
  3591591591
26witrażownictwo *0152163187
  1308340364
  2379418468
  3386492556
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0200225250
  1355386418
  2468531604
  3591666754
28kołodziejstwo *0152152152
  1299299299
  2364364364
29usługi w zakresie pozłotnictwa0128152163
  1262299324
  2333355386
  3364395431
30usługi tapicerskie0137163176
  1308340364
  2386418481
  3443518581
31bednarstwo *0102102102
  1212212212
  2287287287
32koszykarstwo *0250250287
  1566566566
  2801801801
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy *0137137137
  1299299299
34gręplarstwo *07789102
  1200225250
  2262299324
35kilimiarstwo *0176176176
  1355355355
  2443443443
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego *0898989
  1200200200
37usługi hafciarskie0128137137
  1250275275
  2333355355
  3379411411
  4411456456
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach *0535353
  1137137137
  2187187187
39repasacja pończoch0535353
  1137137137
40usługi w zakresie bieliźniarstwa089102114
  1212236262
  2287317340
41usługi w zakresie gorseciarstwa089102114
  1212236262
  2287317340
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie*0137137137
  1275275275
  2348348348
43modniarstwo *0152152152
  1299299299
  2371371371
44usługi krawieckie07789102
  1163187212
  2262299324
  3333355386
  4355386418
  5402456518
45
cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików,
okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie
0535353
  1114128137
  2152163187
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0176200200
  1355386386
  2468531531
  3616691691
47cholewkarstwo *0114114114
  1250250250
  2333333333
48szewstwo miarowe0128152163
  1287317340
  2355386418
  3402443507
49szewstwo ortopedyczne *089102114
  1225262287
  2308333355
  3355386418
50szewstwo naprawkowe0657789
  1163176200
  2225262287
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0128152163
  1250275308
  2333355386
  3371411456
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0187212236
  1340371402
  2431492556
53usługi w zakresie kuśnierstwa0187212212
  1364395395
  2492556556
  3630704704
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek *089102114
  1200225262
  2275308333
55rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych *0137137137
  1275275275
  2348348348
56młynarstwo *0777777
  1137137137
  2200200200
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża *0535353
  1656565
  2102102102
58
wytwarzanie waty z cukru *, prażenie
kukurydzy *
0536565
  1128137137
 
59usługi w zakresie introligatorstwa0137163176
  1308333355
  2379418468
60usługi w zakresie lutnictwa0114128137
  1212250275
  2308333355
61usługi w zakresie organmistrzostwa0137163176
  1275308333
  2348379411
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0114137152
  1236262299
  2317348371
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0137163176
  1275308333
  2340371402
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0114137152
  1250275308
  2333355386
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0137163176
  1299324348
66ortopedyka *0656577
  1137163176
  2212236262
  3236262299
67usługi w zakresie lakiernictwa0163163163
  1340340340
68usługowe wytwarzanie szyldów0137163176
  1308333355
  2379418468
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0152163187
  1308333355
  2379418468
  3443518581
70
usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
- dla ludności
0200225250
  1340364395
  2468531604
  3654741819
  4766838921
  58849761066
71
usługi w zakresie sztukatorstwa
- dla ludności
0152163187
  1262299324
  2348379411
  3411468531
72
usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności
0200225250
  1340364395
73
usługi w zakresie cyklinowania
- dla ludności
0152163187
  1308333355
74
usługi w zakresie zduństwa
- dla ludności
0152163176
  1287317340
  2364395431
  3468531604
75
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
- dla ludności
0262299324
  1468531604
  2691775847
  3819912994
76
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
- dla ludności
0250250250
  1317317317
  2616616616
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0262262262
  1431431431
  2630630630
  3775775775
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0137137137
  1287287287
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt0225225225
  1402402402
 
z czego
usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim
 176176176
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0163176200
  1308340364
  2386418481
81usługi w zakresie maglowania0657789
  1163176200
  2212250275
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0152163187
  1299324348
  2364395431
  3443456518
  4468518581
83pranie pierza i puchu0114137152
  1250275308
  2333355386
84kominiarstwo0102114128
  1236262299
  2317348371
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0187212236
  1364395431
  2481543616
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt07789102
  1200225250
  2275308333
  3333355386
  4355386418
  5431492556
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0777789
  1163187212
  2250275308
  3308333355
  4317348371
  5395431492
88usługi kosmetyczne07789102
  1200225250
  2287317340
  3340371402
  4364395431
  5395431492
89manicure, pedicure0536565
  1128137137
  2152163187
  3212250275
  4236262299
  5317348371
90
usługi fotograficzne:
świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)
0340371402
  1666754819
  28669571048
  397610801202
 usługi pozostałe0137163176
  1299324348
  2364395431
  3411468531
  4468543602
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0308333355
  1591666754
92sprzątanie wnętrz0137163176
  1275308333
  2348379411
93ważenie osób0404040
94usługi w zakresie radiestezji0777777
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0137163176
 
Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
 
Lp.
Parkingi
o liczbie stanowisk
Stawka
123
 powyżej:      do: 
1             1404 zł od każdego stanowiska
2140          180560 zł + 6 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3180 800 zł + 7 zł od każdego stanowiska powyżej 180
 
Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
Objaśnienia:
1.   Stawki oznaczone w rubryce 3:
-   "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
-   "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
-   "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
-   "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
3.   W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).
4.   W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).
5.   Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 
Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców
  do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
   oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0225340308418340531
  1308418340531418679
  2340536418679531775
  3418679531775714965
2kwiatami0308418340531418679
  1340531418679531775
  2418679531775714965
 
Część III. Usługi w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Objaśnienia:
1.   Stawki oznaczone w rubryce 3:
-   "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
-   "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
-   2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
 
Lp.Działalność handlowa w zakresie obnośnej i obwoźnej sprzedaży detalicznejW miejscowości o liczbie mieszkańców
  do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
   oddooddooddo
123456789
1artykułów nieżywnościowych03086793407754181.264
  13407754181.2645311.870
  24119655681.6977142.482
 
Część IV. Gastronomia

Objaśnienia:
1.   Stawki oznaczone w rubryce 3:
-   "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
-   "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
-   "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
-   "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
-   "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
 
Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie stawekStawka
1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0299-395
  1395-518
  2468-591
  3543-666
  4730-857
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0250-348
  1348-481
  2411-543
  3492-616
  4663-809
 
Część V. Usługi transportowe

Objaśnienia:
1.   Stawki określone pod lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.
2.   Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.
3.   Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.
4.   Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
 
Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców
  do 25.000ponad 25.000 do 100.000ponad 100.000 do 500.000powyżej 500.000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób129136146157
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków194212229254
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej81818181
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym90909090
 z czego:    
 usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich40-6540-6540-6540-65
 
Część VI. Usługi rozrywkowe

Objaśnienia:
1.   Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.
2.   Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.
3.   W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.
 
Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające  
  do 226 zł od każdego urządzenia
  powyżej 2 do 452 zł + 61 zł od każdego urządzenia ponad 2
  powyżej 4 do 6174 zł +75 zł od każdego urządzenia ponad 4
  powyżej 6 do 8324 zł + 80 zł od każdego urządzenia ponad 6
  powyżej 8 do 10484 zł + 92 zł od każdego urządzenia ponad 8
  powyżej 10668 zł + 105 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:  
 do 161*5 zł od każdego miejsca
 powyżej 161*80 zł + 5 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:  
 do 241*16 zł od każdego miejsca
 powyżej 241*384 zł + 13 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) - o liczbie samochodów  
  do 660 zł od każdego samochodu
  powyżej 6 do 12360 zł + 94 zł od każdego samochodu ponad 6
  powyżej 12 do 24924 zł + 120 zł od każdego samochodu ponad 12
  powyżej 242.364 zł + 150 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1187 zł
  2380 zł
  powyżej 2380 zł + 380 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:  
 a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe149 zł
  2123 zł
  3288 zł
  powyżej 3288 zł + 198 zł od każdego urządzenia ponad 3
 b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 413 zł od każdego urządzenia
  powyżej 4 do 652 zł + 15 zł od każdego urządzenia ponad 4
  powyżej 682 zł + 30 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki (wahadłowe i kołowe)151 zł
  2262 zł
  powyżej 2262 zł + 262 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*8 zł
9Zjeżdżalnie:  
 a) zjeżdżalnie "Gigant"1*47 zł
 b) zjeżdżalnie przewoźne1*31 zł
10Imprezy pozostałe:  
 a) pałac strachów, labirynt1*942 zł
 b) ściana emocji1*767 zł
 c) ściana lalkowa1*262 zł
 d) głowa medium, pokazy gadów1*152 zł
 e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*65 zł
 f) gabinet luster1*34 zł
 g) hipodrom - kuce1*21 zł
 
Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
 
Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców
  do 25.000
powyżej
25.000
1234
 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju,  
 licząc w skali średniej tygodniowej:  
1do 10 na dobę227241
2do 20 na dobę312329
3do 30 na dobę358-
 Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej  
 w liczbie:  
4do 50 posiłków na dobę273298
5do 100 posiłków na dobę358394
 
Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Objaśnienia:
1.   Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2.   Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
 
Lp.Rodzaj wykonywanego zawoduStawka
123
1Pielęgniarka, położna1 zł za każdą godzinę
 
Część IX. Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Objaśnienia:
1.   Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2.   Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
3.   Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
4.   Stawka określona pod lit. b) dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.
 
Rodzaj wykonywanego
zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:  
a)do 485 zł za każdą godzinę
 powyżej 48 do 96240 zł + 6 zł za każdą godzinę ponad 48
 powyżej 96528 zł
b)-260 zł
 
Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Objaśnienie:
Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.
 
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9648 zł + 2 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96144 zł
 
Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Objaśnienia:
1.   Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
2.   Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.
 
Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 483 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96144 zł + 6 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96432 zł
 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USLUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Objaśnienie:
Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
 
Lp.Zakres działalnościPrzedmiot działalności
123
1usługi ślusarskie
Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi,prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp.
Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanychWyrób i naprawa naczyń blaszanych. Wyrób przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kielichów, mis, świeczników). Wyrób rur i kolanek do pieców. Renowacja przedmiotów zabytkowych z blachy. Obudowa blachą wszelkiego rodzaju sprzętu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
3usługi rusznikarskieWyrób, naprawa i konserwacja broni palnej (myśliwskiej, sportowej krótkiej i gazowej). Dorabianie części zamiennych do broni i montowanie na niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie. Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeliwanie. Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni myśliwskiej i sportowej. Wyrób kopii dawnej broni palnej. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
4usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa - dla ludności
Wyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja biżuterii i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. wyrobów korpusowych) z metali szlachetnych i innych metali. Obróbka i oprawa
kamieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie wyrobów różnymi technikami. Rytowanie w kamieniach. Usługowa oprawa bursztynów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
5usługi grawerskieZdobienie ręczne i maszynowe przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z metali szlachetnych, kolorowych i żelaznych technikami grawerskimi. Grawerowanie wklęsłe, płaskie i wypukłe w metalu, kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz innych materiałach. Wyrób stempli i matryc. Wyrób medali, orderów, plakietek, znaczków, monogramów, wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników, wzorników itp. oraz różnych ozdób technikami grawerskimi. Rytowanie walców. Cyzelowanie. Emaliowanie, inkrustowanie i intarsjowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
6usługi w zakresie wyrobu pieczątekWykonywanie wszelkiego rodzaju pieczątek. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
7usługi pobielania kotłów i naczyńNakładanie powłoki cynowej na powierzchnię powierzonych kotłów, naczyń i urządzeń, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi, np. trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa pobielanych naczyń i przedmiotów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
8usługi kowalskieNaprawa i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, podwozi, przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wyrób części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wyrób kutych okuć budowlanych. Wyrób i naprawa kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczejMontaż, demontaż i naprawa podzespołów, zespołów oraz członów funkcjonalnych urządzeń i aparatury chłodniczej oraz zamrażającej. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do urządzeń chłodniczych i zamrażających. Wykonywanie części zamiennych do urządzeń chłodniczych i zamrażających, wraz z obróbką metali. Napełnianie agregatów środkami chłodniczymi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
10usługi w zakresie kotlarstwaWyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie wszelkiego rodzaju: kotłów centralnego ogrzewania (parowych i wodnych, nisko-, średnio- i wysokoprężnych), kotłów warzelnych i o innym przeznaczeniu, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wymienników ciepła różnych typów i innych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Montowanie na kotłach i zbiornikach osprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej; czyszczenie kotłów i zbiorników. Wyrób elementów do kotłów, zbiorników, wymienników ciepła itp. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
11usługi w zakresie mechaniki maszyn
Wyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego
wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczychWyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnegoWyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury i urządzeń elektromedycznych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektromedycznych i uziemień dla urządzeń elektromedycznych. Wyrób aparatury elektromedycznej, z zastosowaniem podzespołów elektronicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnejWyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowychNaprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wagWyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie części do naprawianych wag. Wyrób odważników. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
17usługi zegarmistrzowskieWyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zegarów, w tym elektronicznych i kurantów. Dorabianie części zamiennych. Konstruowanie, wyrób, naprawa i regulacja drobnych mechanizmów precyzyjnych. Zakładanie i naprawa pasków i bransolet z metali nieszlachetnych do zegarków, wymiana baterii. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdówAntykorozyjne zabezpieczanie środków transportu.
19
usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli
oraz inne usługi nie związane z ich naprawą
Mycie i czyszczenie środków transportu. Smarowanie i wymiana oleju w środkach transportu, konserwacja podwozi oraz inne usługi nie związane z naprawą środków transportu.
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowejWyrób i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów, aparatury łączeniowej (łączników), urządzeń elektromechanicznych. Wyrób i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Wyrób i montaż zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych do maszyn i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób podzespołów i urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych oraz rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznychNaprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki
Naprawa i konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, w tym również domofonów, sygnalizacyjnych oraz
elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń współpracujących, w tym również anten telewizyjnych, z wyjątkiem instalacji i montażu anten satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konserwacja i naprawa telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, central telefonicznych, aparatów telefonicznych i urządzeń dyspozytorskich wewnątrzzakładowych. Wykonywanie nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz części zamiennych, elementów i podzespołów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
23usługi w zakresie bieżnikowania oponBieżnikowanie i kolcowanie opon.
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania oponNaprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, montaż i demontaż opon oraz wyważanie kół, naprawa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w tym zabawek i artykułów sanitarnych, naprawa obuwia gumowego oraz artykułów gumowo-metalowych; powlekanie tkanin gumą, wykonywanie klejów do gumy.
25szklarstwo *Szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowacja i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
26witrażownictwo *Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja witraży, wykonywanie kloszy do lamp lub innych kompozycji ze szkła kolorowego wiązanego metalami. Osadzanie witraży. Barwienie i wypalanie, matowanie, formatowanie i trawienie szkła, przygotowywanie złączy. Wykonywanie towarzyszących robót szklarskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumienWyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z zastosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna. Usługowe wykonywanie elementów podłogowych. Wyrób i naprawa futerałów z drewna itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarska obróbka drewna. Wyrób ram. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
28kołodziejstwo *Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów zaprzęgowych, np. wozów gospodarczych, powozów, karawanów, karet, sań i sanek. Wykonywanie obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przyczep. Wyrób drewnianych narzędzi rolniczych oraz drewnianego sprzętu gospodarstwa wiejskiego, np. żłobków, koryt, skrzyń, drabin itp. Naprawa wyrobów bednarskich i z zakresu tokarstwa w drewnie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
29usługi w zakresie pozłotnictwaPozłacanie folią i farbą przedmiotów zabytkowych i użytkowych, np. ram, rzeźb, listew, elementów sztukatorskich, tablic nagrobkowych, elementów obiektów budowlanych itp. Wyrób i naprawa pozłacanych ram stylowych i listew ozdobnych. Renowacja i rekonstrukcja wyżej wymienionych przedmiotów. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp.
30usługi tapicerskie
Wyrób i renowacja kompletów, zestawów i pojedynczych mebli tapicerskich konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej o różnym przeznaczeniu. Wyrób i naprawa tapicerskiego sprzętu sportowego. Wykładanie wnętrz mieszkalnych i w środkach transportu materiałami przeciwakustycznymi i ciepłochłonnymi oraz
wykonywanie dekoracji okolicznościowych. Szycie i zakładanie zasłon. Szycie pokrowców. Zszywanie i układanie dywanów i chodników. Wykonywanie i naprawa tapicerki w środkach transportu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
31bednarstwo *Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych naczyń klepkowych (np. wiader, cebrzyków, beczek). Wyrób klepki bednarskiej.
32koszykarstwo *Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkarskich (np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny, trzciny, rogożyny i bambusa oraz z zastosowaniem innych materiałów. Barwienie wykonywanych wyrobów. Naprawa i konserwacja mebli wiklinowych, trzcinowych itp.
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* Wyrób mioteł i kropideł. Wyrób mat, słomianek, wycieraczek, koszyków oraz galanterii użytkowej i ozdobnej z gałęzi i słomy.
34gręplarstwo *Usługowe zgrzeblenie (gręplowanie) różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.
35kilimiarstwo *Wyrób i naprawa na warsztatach ręcznych: gobelinów i kilimów, makat, chodników, dywanów itp. oraz tkanin artystycznych przy użyciu różnych materiałów, np. wełny, lnu, bawełny, skóry, szkła, drewna, ceramiki, włosia końskiego, włókien syntetycznych, piór. Barwienie i przędzenie surowca do wytwarzania wyrobów.
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego *Wyrób koronek oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą koronkarską.
37usługi hafciarskie
Ręczne i maszynowe haftowanie szat liturgicznych, bielizny stołowej, pościelowej, osobistej, odzieży itp. przy zastosowaniu różnych stylów i metod wykonawczych. Szycie i haftowanie sztandarów. Naprawa i renowacja haftowanych przedmiotów zabytkowych. Wyrób firan, galonów, taśm, szychów, ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp. Szycie strojów ludowych i regionalnych oraz elementów tych strojów, zdobionych haftem i koronkami. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej
usługi.
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach *Wyrób na drutach i szydełkach przedmiotów z przędzy, włóczki, nici, sznurka itp.
39repasacja pończochNaprawa pończoch, rajstop, skarpet oraz innych wyrobów dziewiarskich metodą podnoszenia oczek.
40usługi w zakresie bieliźniarstwaWyrób, przerabianie i naprawa bielizny stołowej, pościelowej, niemowlęcej, dziecięcej, damskiej i męskiej (dziennej i nocnej), liturgicznej, podomek, szlafroków, płaszczy kąpielowych, bonżurek męskich, czepków pielęgniarskich, kucharskich itp. Wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników. Wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp. Usługowe okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
41usługi w zakresie gorseciarstwaWyrób i naprawa gorsetów (z wyłączeniem gorsetów ortopedycznych), biustonoszy, pasków do pończoch, pasów ciążowych, kostiumów plażowych, kąpielowych itp.
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie *Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie męskich, młodzieżowych, chłopięcych i dziecięcych nakryć głowy, np. czapek cywilnych, mundurowych, szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów, biretów, z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skór, futer i ich imitacji.
43modniarstwo *Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i czapeczek dziecięcych itp. nakryć głowy z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skóry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwiatów oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy, welonów, wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie szalików jako kompletu z nakryciem głowy. Szycie i upinanie welonów ślubnych, żałobnych oraz kokard.
44usługi krawieckie
Szycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka, płaszcze letnie, płaszcze zimowe, spodnie, marynarki, prochowce z podpinką, ubiory sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury, z wszelkich materiałów, w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie błamów. Naprawa i renowacja ubrań i okryć.
Wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. Szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanieCerowanie odzieży, w tym cerowanie artystyczne. Naprawa odzieży. Obciąganie guzików, klamer i pasków. Ręczne i maszynowe okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie spódnic, bluzek i innej garderoby oraz zasłon i firanek. Wszywanie zamków błyskawicznych, obszywanie maszynowe i ręczne dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.
46usługi w zakresie kożuszkarstwaSzycie, naprawa, odświeżanie i zdobienie kożuchów oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i odświeżanie galanterii z kożucha oraz imitacji. Wykonywanie błamów i wyrobów ze skór baranich z włosem.
47cholewkarstwo *Modelowanie i wykonywanie wierzchnich części obuwia ze skór, surowców skóropodobnych, materiałów włókienniczych i innych. Naprawa i przeróbka wierzchnich części obuwia. Naprawa wyrobów kaletniczych.
48szewstwo miaroweUsługowe wykonywanie, naprawa i odświeżanie obuwia ze skóry, z materiałów zastępczych, skóropodobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw sztucznych itp.
49szewstwo ortopedyczne *Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i odświeżanie obuwia ortopedycznego (korekcyjnego, protezowego, aparatowego itp.) ze skór i innych materiałów. Formowanie kopyt i cholewek do obuwia ortopedycznego, wyrób i regeneracja wkładek ortopedycznych. Naprawy z zakresu szewstwa.
50szewstwo naprawkoweNaprawa i odświeżanie obuwia.
51
odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania
wyrobów futrzarskich
Odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych lub skóropodobnych. Naprawa odzieży skórzanej i skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie, zwężanie, przedłużanie). Barwienie. Odświeżanie wyrobów futrzarskich lub ich części. Renowacja wyrobów futrzarskich i naprawa odzieży futrzarskiej, drobne przeróbki, np. skracanie, przedłużanie. Czyszczenie włosa, czyszczenie skóry (mizdry), barwienie, zszywanie i wprawianie brakujących części wyrobów.
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskichCzyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich w zmechanizowanych agregatach pralniczych przy użyciu środków czyszczących lub farbujących.
53usługi w zakresie kuśnierstwa
Szycie, naprawa i renowacja futer, kołnierzy, czapek, błamów oraz innej odzieży i galanterii futrzanej ze skór szlachetnych, półszlachetnych i zwykłych oraz z ich imitacji. Szycie pokrowców,
narzut, makat dekoracyjnych, błamów, chodników itp. z futer oraz z wszelkiego rodzaju ścinków i odpadów futrzarskich.
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek *Wyrób i naprawa przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. uprzęży, siodeł, troków, pasów pędnych i transmisyjnych, sprzętu sportowego i myśliwskiego, kagańców, smyczy, biczów, waliz) ze skór rymarskich i materiałów zastępczych. Drobne naprawy wyrobów kaletniczych i pokryć tapicerskich.
55rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych *Wyrób, naprawa i odświeżanie rękawiczek skórzanych i skóropodobnych damskich, męskich i dziecięcych oraz wkładów ocieplających do rękawiczek ze skóry i skóropodobnych.
56młynarstwo *Przemiał i przerób zbóż i innych nasion na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy, śruty i innych przetworów zbożowych. Przygotowywanie ziarna zbóż i innych nasion do przemiału i przerobu.
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża *Przemiał i przerób zbóż w wiatrakach, śrutownikach i mlewnikach na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy i śruty. Przygotowywanie ziarna zbóż do przemiału i przerobu.
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy *Wytwarzanie waty z cukru. Prażenie kukurydzy (pop corn), z wyjątkiem prażenia kukurydzy przeznaczonej do dalszej odprzedaży lub wykorzystania jako surowiec do celów wytwórczych lub usługowych.
59usługi w zakresie introligatorstwa
Oprawa książek, dokumentów, bloków, notesów itp., tłoczenie, złocenie i barwienie napisów i ozdób introligatorskich. Konserwowanie druków i naprawa zniszczonych kart, ksiąg i opraw. Laminowanie. Naklejanie map, plansz, planów, reprodukcji, fotografii itp. Wyrób albumów, bloków, ksiąg handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdobnych pudeł i pudełek, etui do biżuterii, futerałów, kaset do nakryć stołowych itp. Wyrób teczek na akta,
obwolut, opakowań z kartonu i papieru oraz zdobionej galanterii papierniczej. Usługowe krojenie papieru, tektury i wszelkich materiałów introligatorskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
60usługi w zakresie lutnictwaWyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym z użyciem elementów elektronicznych. Wyrób części i akcesoriów do instrumentów smyczkowych i szarpanych. Naprawa futerałów i pulpitów.
61usługi w zakresie organmistrzostwaWyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja organów i części zamiennych do organów (z wyłączeniem organów elektronicznych). Montaż, instalowanie i strojenie organów. Naprawa fisharmonii.
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętychWyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta muzycznych instrumentów dętych blaszanych i drewnianych. Wyrób, przeróbka i montowanie części zespołów i podzespołów do instrumentów muzycznych dętych blaszanych i drewnianych. Polerowanie muzycznych instrumentów dętych. Naprawa pulpitów oraz futerałów do instrumentów dętych.
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnychWyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i strojenie oraz korekta instrumentów perkusyjnych. Wyrób, przeróbka i montowanie części detali, zespołów i podzespołów do instrumentów perkusyjnych. Naprawa futerałów, pulpitów i nośników do instrumentów perkusyjnych.
64
usługowy wyrób i
naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych
Wyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestrajanie i strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pianina, klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmonie oraz wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony i harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i montowanie części, zespołów i podzespołów do instrumentów harmoniowych i fortepianowych. Naprawa pulpitów, futerałów i nośników do instrumentów harmoniowych i fortepianowych.
65
usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych
elektrycznych i elektronicznych
Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta instrumentów elektrycznych i elektronicznych, np. klawisety, organy, gitary elektroakustyczne. Wykonywanie,
przeróbka i montaż części, zespołów i podzespołów elektronicznych do naprawianych instrumentów. Naprawa aparatury nagłaśniającej i sprzętu elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy, głośników, mikrofonów, kamer pogłosowych, mikserów wielokanałowych stereofonicznych) związanych z instrumentem. Sprawdzanie i przystosowywanie poprawności działania instrumentów elektroakustycznych oraz aparatury nagłaśniającej.
66ortopedyka *Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mechaniki ortopedycznej i bandażownictwa. Wykonywanie i naprawa protez kończyn dolnych i górnych, aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów brzusznych i przepuklinowych, zawieszeń protez, aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie części do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych itp.
67usługi w zakresie lakiernictwaLakierowanie powierzchni przedmiotów oraz zabezpieczanie materiałami antykorozyjnymi konstrukcji metalowych, z wyłączeniem środków transportu i obiektów budowlanych. Lakierowanie mebli oraz stolarki i elementów budowlanych, np. boazerii, balustrad, lamperii (nie związanych trwale z budynkiem). Renowacja powłok lakierniczych. Lakierowanie części, elementów zespołów, przedmiotów przez zanurzanie.
68usługowe wytwarzanie szyldówWytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam, znaków firmowych, godeł i szablonów na różnych podkładach (blacha, szkło, drewno sztuczne, płótno i inne), w tym również techniką złocenia i srebrzenia.
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznychWykonywanie prac konserwatorskich i napraw wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
 
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludnościWykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywanie i naprawa ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Wykonywanie, naprawa i rozbiórka ogrodzeń i kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywanie, konserwacja i rozbiórka kominów. Układanie płytek ceramicznych itp. Osadzanie w murach i ściankach stolarki i ślusarki budowlanej. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywanie rusztowań. Wykonywanie wykopów pod obiekty budowlane. Wykonywanie, przebudowa, naprawa i rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, ogrodzeń drewnianych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych ścian, pokryć dachowych i stropów, podłóg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji drewnianych - trybun, pomostów estradowych, przystani i drewnianych elementów terenów osiedlowych i placów zabaw dziecięcych. Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych. Wykonywanie deskowań (szalunków) i zabezpieczeń przy robotach ziemnych. Zabezpieczanie elementów drewnianych impregnatami, środkami malarskimi i ogniochronnymi. Krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych konstrukcji dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnacja elementów drewnianych budynków. Zakładanie, naprawa i konserwacja urządzeń odwadniających. Naprawa i wykonywanie (na własne potrzeby) rynien dachowych i elementów blacharskich. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Montaż żaluzji, folii antywłamaniowych i przeciwsłonecznych. Układanie, remont i konserwacja podłóg i posadzek z różnych materiałów, jak: drewno, kamień, ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie podłoży pod posadzki. Układanie płytek ceramicznych na ścianach. Malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Przygotowanie podłoży. Malowanie urządzeń w budynkach. Lakierowanie otworów i elementów budowlanych, mebli ściennych itp. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogrodzeń, latarni, słupów wysokiego napięcia, urządzeń energetycznych itp. Wykonywanie rusztowań i zabezpieczeń bhp. Wykonywanie przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych i biologicznych izolacji budowlanych przy użyciu wszelkich materiałów izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i kontrola działania urządzeń izolacyjnych. Usuwanie uszkodzeń izolacji. Naprawa drenażu odwadniającego budynki. Krycie, naprawa i konserwacja dachów blachą. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkich elementów blacharskich. Naprawa i konserwacja pokryć dachowych krytych blachą. Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów dachowych. Wykonywanie i montaż przewodów i elementów z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawa i konserwacja rynien dachowych, rur spustowych itp. elementów. Wykonywanie i naprawa taw kominowych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
71usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludnościWyrób elementów budowlanych z gipsu, jak: gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie odlewów z gipsu, rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów i napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób gipsowych makiet budynków, modeli i fragmentów elewacji. Wykonywanie tynków zwykłych, specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich naprawy i konserwacji. Przygotowanie różnych form gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobniczych z gipsu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
72
usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności
Odgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych różnymi technikami. Wzmacnianie odgrzybionych ścian, np. poprzez ściągi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
73
usługi w zakresie cyklinowania
- dla ludności
Cyklinowanie podłóg, schodów drewnianych itp. - ręczne lub maszynowe. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
74
usługi w zakresie zduństwa
- dla ludności
Wykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Budowa, rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych, wędzarni, suszarni itp. Budowa i naprawa pieców przenośnych (ceramicznych). Budowa kominków. Wykonywanie czopuchów. Remont i naprawa kanałów dymowych i kominów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
75
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem
instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
- dla ludności
Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacyjnych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. kuchni parowych, pralni mechanicznych, suszarni). Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacji bezprzewodowej na gaz płynny). Czyszczenie instalacji i zabezpieczanie antykorozyjne. Malowanie instalacji gazów technicznych w kolorach ustalonych przez dozór techniczny. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja: instalacji elektroenergetycznych siły, światła i sygnalizacji sterowania i słaboprądowych, instalacji piorunochronowej i uziemiającej, linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych i kablowych, rozdzielnic elektrycznych i pulpitów sterujących, instalacji w stacjach "trafo" i agregatów prądotwórczych. Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji, odbiorników i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania, uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowania i automatyki. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
76
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
- dla ludności
Kopanie szybów studziennych, wraz z wydobywaniem urobku ręcznie lub za pomocą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy z kręgów lub murowanych z cegły i innych materiałów. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów wodoszczelnych, np. z iłu. Wykonywanie ze zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym włazem. Montowanie pomp studziennych ręcznych lub hydroforowych. Naprawa pomp studziennych. Montaż i demontaż pomp głębinowych. Wykonywanie filarów studziennych. Wiercenie studzien do głębokości 30 m i ich obudowa. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczejWykonywanie za pomocą maszyn rolniczych zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek, bronowań, wałowań, rozrzucania obornika, rozsiewania nawozów sztucznych, siewu zbóż i traw, sadzenia ziemiopłodów, opylania roślin środkami chemicznymi, koszenia traw, sprzętu zbóż, wykopków ziemniaków, buraków, omłotów, ustawiania stert, zwożenia plonów.
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierzątZwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi.
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierzątZapewnienie prawidłowego utrzymywania zwierząt przez przygotowanie i podawanie paszy i pojenie. Wypas zwierząt. Utrzymywanie w czystości zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt. Ręczne i mechaniczne dojenie zwierząt mlecznych. Wykonywanie podstawowych zabiegów zootechnicznych. Pielęgnacja zwierząt gospodarskich i domowych. Strzyżenie psów i owiec.
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanekPranie w wodzie i prasowanie bielizny, odzieży oraz firanek, zasłon itp. Prężenie firanek i zasłon.
81usługi w zakresie maglowaniaMaglowanie bielizny oraz firanek, zasłon itp. na gorąco i na zimno.
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskichChemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie odzieży i innych wyrobów włókienniczych. Chemiczne czyszczenie wyrobów ze skóry. Barwienie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin, przędzy, wyrobów odzieżowych itp. Apreturowanie wyrobów po praniu i farbowaniu.
83pranie pierza i puchuPranie pierza i puchu.
84kominiarstwoCzyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie: przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych, kanałów oraz połączeń paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do użytku, wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie połączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów. Wydawanie opinii dotyczących połączenia palenisk i wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Czyszczenie i konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych oraz pieców i rur, a także kotłów niskoprężnych i wysokoprężnych oraz kanałów spalinowych. Czyszczenie wędzarni. Odgruzowywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzaniaTępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi. Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych. Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich, klatek dla zwierząt hodowlanych itp. oraz obiektów zagrożonych epidemiologicznie (szamb, wysypisk śmieci i in.).
86 i 87
usługi fryzjerskie dla: kobiet i dziewcząt
oraz mężczyzn i chłopców
Strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk.
88usługi kosmetyczneWykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe). Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo- i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.
89manicure, pedicureNadawanie kształtu paznokciom przez skracanie i opiłowanie. Wycinanie naskórka, lakierowanie paznokci. Usuwanie zgrubień skóry i wycinanie nagniotków.
90usługi fotograficzneWykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych.
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypiiWykonywanie odbitek rysunków, planów, tekstów itp. techniką światłokopii (diazotypii) i kserografii.
92sprzątanie wnętrzCzyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz mebli. Czyszczenie i mycie urządzeń sanitarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie - froterowanie podłóg.
93ważenie osóbWażenie osób i mierzenie wzrostu przy użyciu wag osobowych.
94usługi w zakresie radiestezjiWyznaczanie w terenie przebiegu żył wodnych, kreślenie ich głębokości, wydajności i jakości wody. Wykrywanie stref zadrażnień. Zabezpieczanie przed różnego rodzaju szkodliwym promieniowaniem w mieszkaniach, budynkach inwentarskich, zakładach pracy itp. oraz zabezpieczanie szklarni i ogródków przed szkodliwym dla roślin promieniowaniem.
95usługi świadczone w gospodarstwach domowychObsługa gospodarstw domowych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

 
W parafiach o liczbie mieszkańcówStawka w złotych
powyżejdo 
 1.000257
1.0002.000292
2.0003.000316
3.0004.000344
4.0005.000374
5.0006.000408
6.0007.000443
7.0008.000479
8.0009.000516
9.00010.000560
10.00012.000608
12.00014.000661
14.00016.000717
16.00018.000777
18.00020.000840
20.000 911
 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

 
W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
  na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżejdo powyżej 5.000 do 50.000powyżej 50.000
  stawki w złotych
 1.00083164235
1.0003.000235247247
3.0005.000247259271
5.0008.000252271277
8.00010.000259283290
10.000 271290299
Vademecum Głównego Księgowego – dostęp ON–LINE + CD
VGK to informacje z zakresu: prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa Unii Europejskiej.