Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes):


Zysk operacyjny netto minus skorygowane podat...

zobacz pozostałe hasła...

  Źródło: Twoja-Firma.pl 2006-11-28 14:48

Kontrola PIP a upadłość firmy

Przeprowadzając kontrolę w przedsiębiorstwie znajdującym się w stanie upadłości, inspektor pracy powołany z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy może napotkać szereg problemów związanych z upadłością zakładu pracy. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej problemem staje się samo dopuszczenie kontroli zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń pracowniczych.

1. Ograniczenia prawne
2. Wynagrodzenia pracownicze i inne należności wypłacane przez syndyka
3. Wynagrodzenia przed ogłoszeniem upadłości
4. Upadłość układowa
5. Upadłość przedsiębiorstwa a pracowniczy fundusz socjalny
6. Postępowanie egzekucyjne organów PIP w postępowaniu upadłościowym


W sytuacji ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, zarząd masy upadłości sprawuje co do zasady sam upadły. W takim wypadku wyznaczony zostaje nadzorca sądowy dla sprawowania nadzoru nad czynnościami upadłego oraz nad jego przedsiębiorstwem. Jeżeli upadły został pozbawiony zarządu, sąd ustanawia zarządcę, który obejmuje zarząd nad całością lub częścią masy upadłości. W przypadku, gdy pozostawiono upadłemu zarząd nad częścią masy upadłości, a co do pozostałej części zarząd powierzono upadłemu, w sprawach objętych tym zarządem zarządca pełni czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego.

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, upadły jest w terminie miesiąca zobowiązany złożyć propozycje układowe. Prawo złożenia propozycji układowych mają także nadzorca sadowy, zarządca i wierzyciel. O ile propozycje układowe zostaną przyjęte, zawarty zostaje układ określający sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego.

Co do zasady, układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy. Pracownik może jednak wyrazić zgodę na objęcie układem należnego wynagrodzenia. Zgoda powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem (art. 273 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego).

Czy wiesz, że...?

Ogłoszenie upadłości układowej przedsiębiorstwa nie wpływa na dopuszczalność stosowania przez inspektora pracy środków prawnych, w tym nakazu płatniczego. Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenia nie są ujmowane w układzie. Tym samym nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji postępowania sądowego i administracyjnego.


Pracownik może wyrazić zgodę na objęcie wynagrodzenia układem. W takim wypadku prowadzenie egzekucji administracyjnej jest możliwe do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu, zatwierdzającego układ (o ile sędzia-komisarz nie zawiesi postępowania egzekucyjnego). W związku z tym wydanie nakazu płatniczego jest możliwe do momentu uprawomocnienia się postanowienia. W późniejszym okresie wydawanie nakazu płatniczego jest bezcelowe, z uwagi na fakt, że nie jest możliwe prowadzenie egzekucji wynagrodzeń pracowniczych objętych układem oraz ze względu na sprzeczność z celem, dla jakiego prowadzone jest postępowanie układowe.

Zgodnie z art. 138 ust. l prawa upadłościowego i naprawczego jeżeli ustanowiono zarząd własny upadłego, nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu. Zapis nie jednakże rozstrzyga kwestii, w jakim charakterze nadzorca sądowy wstępuje do postępowań administracyjnych, w których stroną jest upadły. Jednakże, w postępowaniu administracyjnym występować mogą osoby trzecie, które są uprawnione do dokonywania czynności procesowych. Są to tzw. podmioty na prawach strony do których zaliczyć można związki zawodowe i prokuratora. Nadzorca sądowy, wstępując z mocy prawa do postępowania administracyjnego, staje się właśnie podmiotem tego postępowania na prawach stron.

Pamiętaj!

Rozpoczynając kontrolę w zakładzie pracy, znajdującym się w stanie upadłości układowej, inspektor pracy powinien o kontroli poinformować również nadzorcę sadowego, a po zakończeniu kontroli przesłać mu nakazy wydane w rezultacie kontroli. Postępowanie kontrolne nie jest tożsame z postępowaniem administracyjnym, niemniej do postępowania administracyjnego zaliczają się wszystkie czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej.Gotówka na Twoim koncie
nawet w 20 minut!

Komentarze do artykułu